Witnesses

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of witness.
  2. Third-person singular simple present indicative form of witness.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Acts 7:58

and they cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at the feet of a young man named Saul.


അവനെ നഗരത്തിൽനിന്നു തള്ളി പുറത്താക്കി കല്ലെറിഞ്ഞു. സാക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം ശൗൽ എന്നു പേരുള്ള ഒരു ബാല്യക്കാരന്റെ കാൽക്കൽ വെച്ചു.


Job 10:17

You renew Your witnesses against me, And increase Your indignation toward me; Changes and war are ever with me.


നിന്റെ സാക്ഷികളെ നീ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്റെ നേരെ നിർത്തുന്നു; നിന്റെ ക്രോധം എന്റെമേൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു; അവ ഗണംഗണമായി വന്നു പൊരുതുന്നു.


Matthew 26:60

but found none. Even though many false witnesses came forward, they found none. But at last two false witnesses came forward


ഒടുവിൽ രണ്ടുപേർ വന്നു: ദൈവമന്ദിരം പൊളിച്ചു മൂന്നു ദിവസംകൊണ്ടു വീണ്ടും പണിവാൻ എനിക്കു കഴിയും എന്നു ഇവൻ പറഞ്ഞു എന്നു ബോധിപ്പിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Witnesses?

Name :

Email :

Details :×