Witnesses

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of witness.
  2. Third-person singular simple present indicative form of witness.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 26:60

but found none. Even though many false witnesses came forward, they found none. But at last two false witnesses came forward


ഒടുവിൽ രണ്ടുപേർ വന്നു: ദൈവമന്ദിരം പൊളിച്ചു മൂന്നു ദിവസംകൊണ്ടു വീണ്ടും പണിവാൻ എനിക്കു കഴിയും എന്നു ഇവൻ പറഞ്ഞു എന്നു ബോധിപ്പിച്ചു.


Acts 6:13

They also set up false witnesses who said, "This man does not cease to speak blasphemous words against this holy place and the law;


കള്ളസ്സാക്ഷികളെ നിറുത്തി: ഈ മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിന്നും ന്യായപ്രമാണത്തിന്നും വിരോധമായി ഇടവിടാതെ സംസാരിച്ചുവരുന്നു;


Isaiah 3:9

The look on their countenance witnesses against them, And they declare their sin as Sodom; They do not hide it. Woe to their soul! For they have brought evil upon themselves.


അവരുടെ മുഖഭാവം അവർക്കും വിരോധമായി സാക്ഷീകരിക്കുന്നു; അവർ സൊദോംപോലെ തങ്ങളുടെ പാപത്തെ പരസ്യമാക്കുന്നു; അതിനെ മറെക്കുന്നതുമില്ല; അവർക്കും അയ്യോ കഷ്ടം! അവർ തങ്ങൾക്കു തന്നേ ദോഷം വരുത്തുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Witnesses?

Name :

Email :

Details :×