Woodcutters

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of woodcutter.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joshua 9:21

And the rulers said to them, "Let them live, but let them be woodcutters and water carriers for all the congregation, as the rulers had promised them."


അവർക്കും വാക്കുകൊടുത്തതുപോലെ പ്രഭുക്കന്മാർ അവരോടു: ഇവർ ജീവനോടെ ഇരിക്കട്ടെ; എങ്കിലും അവർ സർവ്വസഭെക്കും വിറകുകീറുന്നവരും വെള്ളംകോരുന്നവരും ആയിരിക്കേണം എന്നു പറഞ്ഞു.


Joshua 9:27

And that day Joshua made them woodcutters and water carriers for the congregation and for the altar of the LORD, in the place which He would choose, even to this day.


അന്നു യോശുവ അവരെ സഭെക്കും യഹോവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തു അവന്റെ യാഗപീഠത്തിന്നും വേണ്ടി വിറകുകീറുന്നവരും വെള്ളംകോരുന്നവരുമായി നിയമിച്ചു; അങ്ങനെ ഇന്നുവരെയും ഇരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Woodcutters?

Name :

Email :

Details :×