Words

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of word.
  2. An angry discussion.
  3. Third-person singular simple present indicative form of word.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;വാക്കുകൾ - Vaakkukal | Vakkukal ;വചസ്സുകള്‍ - Vachassukal‍ ;പദങ്ങള്‍ - Padhangal‍ ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 6:3

For then it would be heavier than the sand of the sea--Therefore my words have been rash.


അതു കടല്പുറത്തെ മണലിനെക്കാൾ ഭാരമേറുന്നതു. അതുകൊണ്ടു എന്റെ വാക്കു തെറ്റിപ്പോകുന്നു.


Nehemiah 8:9

And Nehemiah, who was the governor, Ezra the priest and scribe, and the Levites who taught the people said to all the people, "This day is holy to the LORD your God; do not mourn nor weep." For all the people wept, when they heard the words of the Law.


ദേശാധിപതിയായ നെഹെമ്യാവും ശാസ്ത്രിയായ എസ്രാപുരോഹിതനും ജനത്തെ ഉപദേശിച്ചു പോന്ന ലേവ്യരും സകലജനത്തോടും: ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവേക്കു വിശുദ്ധമാകുന്നു; നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുതു കരകയും അരുതു എന്നു പറഞ്ഞു. ജനമെല്ലാം ന്യായപ്രമാണവാക്യങ്ങളെ കേട്ടപ്പോൾ കരഞ്ഞുപോയിരുന്നു.


Daniel 12:9

And he said, "Go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end.


അതിന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: ദാനീയേലേ, പൊയ്ക്കൊൾക; ഈ വചനങ്ങൾ അന്ത്യകാലത്തേക്കു അടെച്ചും മുദ്രയിട്ടും ഇരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Words?

Name :

Email :

Details :×