Words

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of word.
  2. An angry discussion.
  3. Third-person singular simple present indicative form of word.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പദങ്ങള്‍ - Padhangal‍
× വാക്കുകൾ - Vaakkukal | Vakkukal
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

John 17:8

For I have given to them the words which You have given Me; and they have received them, and have known surely that I came forth from You; and they have believed that You sent Me.


നീ എനിക്കു തന്ന വചനം ഞാൻ അവർക്കും കൊടുത്തു; അവർ അതു കൈക്കൊണ്ടു ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു സത്യമായിട്ടു അറിഞ്ഞും നീ എന്നെ അയച്ചു എന്നു വിശ്വസിച്ചുമിരിക്കുന്നു.


Jeremiah 36:27

Now after the king had burned the scroll with the words which Baruch had written at the instruction of Jeremiah, the word of the LORD came to Jeremiah, saying:


ചുരുളും ബാരൂൿ യിരെമ്യാവിന്റെ വാമൊഴിപ്രകാരം എഴുതിയിരുന്ന വചനങ്ങളും രാജാവു ചുട്ടുകളഞ്ഞശേഷം, യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു യിരെമ്യാവിന്നുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ:


2 Kings 19:16

Incline Your ear, O LORD, and hear; open Your eyes, O LORD, and see; and hear the words of Sennacherib, which he has sent to reproach the living God.


യഹോവേ, ചെവിചായിച്ചു കേൾക്കേണമേ; യഹോവേ, തൃക്കണ്ണുതുറന്നു നോക്കേണമേ; ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നിന്ദിപ്പാൻ അയച്ചിരിക്കുന്ന സൻ ഹേരീബിന്റെ വാക്കു കേൾക്കേണമേ.


×

Found Wrong Meaning for Words?

Name :

Email :

Details :×