Worshipers

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of worshiper.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 10:22

And he said to the one in charge of the wardrobe, "Bring out vestments for all the worshipers of Baal." So he brought out vestments for them.


അവൻ വസ്ത്ര വിചാരകനോടു: ബാലിന്റെ സകലപൂജകന്മാർക്കും വസ്ത്രം കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്ക എന്നു കല്പിച്ചു. അവൻ വസ്ത്രം കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു.


2 Kings 10:23

Then Jehu and Jehonadab the son of Rechab went into the temple of Baal, and said to the worshipers of Baal, "Search and see that no servants of the LORD are here with you, but only the worshipers of Baal."


പിന്നെ യേഹൂവും രേഖാബിന്റെ മകനായ യോനാദാബും ബാലിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടന്നു ബാലിന്റെ പൂജകന്മാരോടു: ബാലിന്റെ പൂജകന്മാർ മാത്രമല്ലാതെ യഹോവയുടെ പൂജകന്മാർ ആരും ഇവിടെ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇല്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു തിരഞ്ഞു നോക്കുവിൻ എന്നു കല്പിച്ചു.


John 4:23

But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth; for the Father is seeking such to worship Him.


സ്ത്രീ അവനോടു: മശീഹ — എന്നുവെച്ചാൽ ക്രിസ്തു — വരുന്നു എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു; അവൻ വരുമ്പോൾ സകലവും അറിയിച്ചുതരും എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Worshipers?

Name :

Email :

Details :×