Pronunciation of Wove  

   

English Meaning

  1. Past tense of weave.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× നെയ്‌ത്ത്‌ - Neyththu | Neythu

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 23:7

Then he tore down the ritual booths of the perverted persons that were in the house of the LORD, where the women wove hangings for the wooden image.


സ്ത്രീകൾ അശേരെക്കു കൂടാരശീലകൾ നെയ്ത ഇടങ്ങളായി യഹോവയുടെ ആലയത്തിങ്കലുള്ള പുരുഷമൈഥുനക്കാരുടെ വീടുകളെയും അവൻ ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു.


2 Chronicles 3:14

And he made the veil of blue, purple, crimson, and fine linen, and wove cherubim into it.


അവൻ നീലനൂൽ, ധൂമ്രനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ, ചണനൂൽ എന്നിവകൊണ്ടു തിരശ്ശീല ഉണ്ടാക്കി അതിന്മേൽ കെരൂബുകളെയും നെയ്തുണ്ടാക്കി.


Judges 16:14

So she wove it tightly with the batten of the loom, and said to him, "The Philistines are upon you, Samson!" But he awoke from his sleep, and pulled out the batten and the web from the loom.


അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കുറ്റി അടിച്ചുറപ്പിച്ചുംവെച്ചു അവനോടു: ശിംശോനേ, ഫെലിസ്ത്യർ ഇതാ വരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അവൻ ഉറക്കമുണർന്നു നെയ്ത്തുതടിയുടെ കുറ്റിയും പാവും പറിച്ചെടുത്തുകളഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Wove?

Name :

Email :

Details :×