Wrote

Show Usage

Pronunciation of Wrote  

English Meaning

To root with the snout. See 1st Root.

  1. Past tense of write.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പകര്‍ത്തി - Pakar‍ththi | Pakar‍thi ;പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു - Prasiddheekarichu | Prasidheekarichu ;എഴുതുക - Ezhuthuka ;എഴുതിനിറയ്‌ക്കുക - Ezhuthiniraykkuka ;രേഖപ്പെടുത്തി - Rekhappeduththi | Rekhappeduthi ;write എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലരൂപം - Write Enna Padhaththinte Bhoothakaalaroopam | Write Enna Padhathinte Bhoothakalaroopam ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Corinthians 2:4

For out of much affliction and anguish of heart I wrote to you, with many tears, not that you should be grieved, but that you might know the love which I have so abundantly for you.


വളരെ കഷ്ടവും മനോവ്യസനവും ഉണ്ടായിട്ടു വളരെ കണ്ണുനീരോടുകൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എഴുതിയതു നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതിന്നല്ല; എനിക്കു നിങ്ങളോടുള്ള വലിയ സ്നേഹം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന്നത്രേ.


John 19:19

Now Pilate wrote a title and put it on the cross. And the writing was: JESUS OF NAZARETH, THE KING OF THE JEWS.


പീലാത്തൊസ് ഒരു മേലെഴുത്തും എഴുതി ക്രൂശിന്മേൽ പതിപ്പിച്ചു; അതിൽ: നസറായനായ യേശു യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവു എന്നു എഴുതിയിരുന്നു.


Deuteronomy 10:4

And He wrote on the tablets according to the first writing, the Ten Commandments, which the LORD had spoken to you in the mountain from the midst of the fire in the day of the assembly; and the LORD gave them to me.


മഹായോഗം ഉണ്ടായിരുന്ന നാളിൽ യഹോവ പർവ്വതത്തിൽ തീയുടെ നടുവിൽനിന്നു നിങ്ങളോടു അരുളിച്ചെയ്ത പത്തു കല്പനയും യഹോവ മുമ്പിലത്തെ എഴുത്തുപോലെ പലകകളിൽ എഴുതി, അവയെ എന്റെ പക്കൽ തന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Wrote?

Name :

Email :

Details :×