Yearly

Show Usage

Pronunciation of Yearly  

   

English Meaning

Happening, accruing, or coming every year; annual; as, a yearly income; a yearly feast.

  1. Occurring once a year or every year.
  2. Once a year; annually.
  3. A publication issued once a year.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ആബ്ദിക - Aabdhika | abdhika
× പ്രതിവർഷമായ - Prathivarshamaaya | Prathivarshamaya
× ആട്ട - Aatta | atta
× വാര്‍ഷിക - Vaar‍shika | Var‍shika
× ആണ്ടുതോറുമുള്ള - Aanduthorumulla | anduthorumulla
× വാര്‍ഷികമായ - Vaar‍shikamaaya | Var‍shikamaya
× ആണ്ടുതോറുമുള്ള - Aanduthorumulla | anduthorumulla
× പ്രതിവര്‍ഷമായ - Prathivar‍shamaaya | Prathivar‍shamaya
× വാർഷിക - Vaarshika | Varshika

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Esther 9:21

to establish among them that they should celebrate yearly the fourteenth and fifteenth days of the month of Adar,


അവയെ വിരുന്നും സന്തോഷവുമുള്ള നാളുകളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സമ്മാനങ്ങളും ദരിദ്രന്മാർക്കും ദാനധർമ്മങ്ങളും കൊടുക്കുന്ന നാളുകളും ആയിട്ടു ആചരിക്കേണമെന്നും


2 Chronicles 8:13

according to the daily rate, offering according to the commandment of Moses, for the Sabbaths, the New Moons, and the three appointed yearly feasts--the Feast of Unleavened Bread, the Feast of Weeks, and the Feast of Tabernacles.


അതതു ദിവസത്തേക്കു വേണ്ടിയിരുന്നതു പോലെ മോശെയുടെ കല്പനപ്രകാരം ശബ്ബത്തുകളിലും അമാവാസ്യകളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ ഉത്സവത്തിൽ, വാരോത്സവത്തിൽ, കൂടാരങ്ങളുടെ ഉത്സവത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആണ്ടിൽ മൂന്നു പ്രാവശ്യവും യഹോവേക്കു ഹോമയാഗങ്ങളെ കഴിച്ചുപോന്നു.


1 Samuel 20:6

If your father misses me at all, then say, "David earnestly asked permission of me that he might run over to Bethlehem, his city, for there is a yearly sacrifice there for all the family.'


നിന്റെ അപ്പൻ എന്നെ കാണാഞ്ഞിട്ടു അന്വേഷിച്ചാൽ: ദാവീദ് സ്വന്തപട്ടണമായ ബേത്ത്ളേഹെമിലേക്കു ഒന്നു പോയിവരേണ്ടതിന്നു എന്നോടു താല്പര്യമായി അനുവാദം ചോദിച്ചു; അവന്റെ കുലത്തിന്നെല്ലാം അവിടെ വർഷാന്തരയാഗം ഉണ്ടു എന്നു ബോധിപ്പിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Yearly?

Name :

Email :

Details :×