Years

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of year.
  2. An unusually long time

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× year എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Year Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Year Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Acts 20:31

Therefore watch, and remember that for three years I did not cease to warn everyone night and day with tears.


അതു കൊണ്ടു ഉണർന്നിരിപ്പിൻ ; ഞാൻ മൂന്നു സംവത്സരം രാപ്പകൽ ഇടവിടാതെ കണ്ണുനീർ വാർത്തുംകൊണ്ടു ഔരോരുത്തന്നു ബുദ്ധിപറഞ്ഞുതന്നതു ഔർത്തുകൊൾവിൻ .


Genesis 25:17

These were the years of the life of Ishmael: one hundred and thirty-seven years; and he breathed his last and died, and was gathered to his people.


ഹവീലാ തുടങ്ങി അശ്ശൂരിലേക്കു പോകുന്ന വഴിയിൽ മിസ്രയീമിന്നു കിഴക്കുള്ള ശൂർവരെ അവർ കുടിയിരുന്നു; അവൻ തന്റെ സകലസഹോദരന്മാർക്കും എതിരെ പാർത്തു.


Psalms 61:6

You will prolong the king's life, His years as many generations.


നീ രാജാവിന്റെ ആയുസ്സിനെ ദീർഘമാക്കും; അവന്റെ സംവത്സരങ്ങൾ തലമുറതലമുറയോളം ഇരിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Years?

Name :

Email :

Details :×