English Meaning

A hill in Jerusalem, which, after the capture of that city by the Israelites, became the royal residence of David and his successors.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Lamentations 1:6

And from the daughter of zion All her splendor has departed. Her princes have become like deer That find no pasture, That flee without strength Before the pursuer.


സീയോൻ പുത്രിയുടെ മഹത്വമൊക്കെയും അവളെ വിട്ടുപോയി; അവളുടെ പ്രഭുക്കന്മാർ മേച്ചൽ കാണാത്ത മാനുകളെപ്പോലെ ആയി; പിന്തുടരുന്നവന്റെ മുമ്പിൽ അവർ ശക്തിയില്ലാതെ നടക്കുന്നു.


Micah 4:2

Many nations shall come and say, "Come, and let us go up to the mountain of the LORD, To the house of the God of Jacob; He will teach us His ways, And we shall walk in His paths." For out of zion the law shall go forth, And the word of the LORD from Jerusalem.


അനേകവംശങ്ങളും ചെന്നു: വരുവിൻ , നമുക്കു യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിലേക്കും യാക്കോബിൻ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലേക്കും കയറിച്ചെല്ലാം; അവൻ നമുക്കു തന്റെ വഴികളെ ഉപദേശിച്ചുതരികയും നാം അവന്റെ പാതകളിൽ നടക്കയും ചെയ്യും എന്നു പറയും. സീയോനിൽനിന്നു ഉപദേശവും യെരൂശലേമിൽനിന്നു യഹോവയുടെ വചനവും പുറപ്പെടും.


Isaiah 30:19

For the people shall dwell in zion at Jerusalem; You shall weep no more. He will be very gracious to you at the sound of your cry; When He hears it, He will answer you.


യെരൂശലേമ്യരായ സീയോൻ നിവാസികളേ, ഇനി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടാ; നിങ്ങളുടെ നിലവിളിയുടെ ശബ്ദത്തിങ്കൽ അവന്നു നിശ്ചയമായിട്ടു കരുണ തോന്നും; അതു കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നേ അവൻ ഉത്തരം അരുളും.


×

Found Wrong Meaning for Zion?

Name :

Email :

Details :×