Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ചൂര്‍ണിക - Choor‍nika വൃഷ്ണി - Vrushni സമരാശികള്‍ - Samaraashikal‍ കൊരഗന്‍ - Koragan‍ കരുവള്ളി - Karuvalli അപരപക്ഷം - Aparapaksham അഭിസംശ്രയം - Abhisamshrayam യജാക - Yajaaka ഉരിയ - Uriya വിഭജിക്കുക - Vibhajikkuka മൃദ്വി - Mrudhvi പുരോഹിതന്‍ - Purohithan‍ ഘോരിക - Ghorika വൈയാസിക - Vaiyaasika കവര്‍ - Kavar‍ പറ്റുപടി - Pattupadi പാപരോഗം - Paaparogam ചതുശ്ശാസ്ത്രങ്ങള്‍ - Chathushaasthrangal‍ ത്രിണയനന്‍ - Thrinayanan‍ മങ്കിലം - Mankilam ചര്‍മണ്യ - Char‍manya നവനവ - Navanava നോവല്‍ - Noval‍ പുംമൈഥുനം - Pummaithunam അംഗാരകചതുര്‍ഥി - Amgaarakachathur‍thi ഹാവിളന്‍ - Haavilan‍ ദുസ്സാധ - Dhussaadha കമ്പിപ്പാല - Kampippaala ചരമാവസ്ഥ - Charamaavastha അധ്യധീന - Adhyadheena വാലാട്ടിപ്പക്ഷി - Vaalaattippakshi ഓട് - Odu ഗര്‍ഭനാളം - Gar‍bhanaalam കൃതാഗസ്സ് - Kruthaagassu ഭാര്യാരു - Bhaaryaaru അധികകോണം - Adhikakonam ചില്ലയ്ക്ക - Chillaykka ഉളവാകുക - Ulavaakuka കായം - Kaayam ഉദിതിപദം, -സ്ഥാനം - Udhithipadham, -sthaanam നീചരതം - Neecharatham ആണ്ടു - Aandu നിഷ്പാദിക്കുക - Nishpaadhikkuka എപ്പോള്‍ - Eppol‍ ചഞ്ചലാപാംഗം - Chanchalaapaamgam ചെങ്കണ്ണ് - Chenkannu ബദ്ധമുഷ്ടി - Baddhamushdi സാര്‍വവേദന്‍ - Saar‍vavedhan‍ മുയല്‍ച്ചെവിയന്‍ - Muyal‍cheviyan‍ സുചരിത - Sucharitha

Random Words

തറവാഴി - Tharavaazhi അകൃതോദ്വാഹ - Akruthodhvaaha എച്ചില്‍പാറ്റുക - Echil‍paattuka ആറ്റുകറുവ - Aattukaruva മ്ലിഷ്ടം - Mlishdam ജയമാല - Jayamaala അനുദഗ്ര - Anudhagra കൃത്ത് - Kruththu ഹഠാര്‍ഥക - Hadaar‍thaka പരശുരാമക്ഷേത്രം - Parashuraamakshethram ഉത്തരീയസഭ - Uththareeyasabha കാഞ്ഞാവ്, കാശാവ് - Kaanjaavu, Kaashaavu മൃത്യുയോഗം - Mruthyuyogam താത്താ - Thaaththaa അവഗളിത - Avagalitha ശില്പശാല - Shilpashaala മിഥ്യാവാദം - Mithyaavaadham കാജം - Kaajam വിജാരണം - Vijaaranam വിഷഹാരി - Vishahaari ജന്തുവൃത്തി - Janthuvruththi തന്തുവാദ്യം - Thanthuvaadhyam കൂനി - Kooni വശാത്, വശാല്‍ - Vashaathu, Vashaal‍ കുന്തി - Kunthi ഹാലഹലം - Haalahalam ചന്ദ്രാര്‍ധഭൂഷണ - Chandhraar‍dhabhooshana അഭ്യാസി - Abhyaasi ചര്‍മമുണ്ഡ - Char‍mamunda യജുഷ്പ്രീയന്‍ - Yajushpreeyan‍ തന്തുഭൂതന്‍ - Thanthubhoothan‍ പതനം - Pathanam അലബ്ധി - Alabdhi ദേവകര്‍മം - Dhevakar‍mam സ്ഥൂലശാടകം - Sthoolashaadakam സന്താനം - Santhaanam ക്രമപ്പലിശ - Kramappalisha അപഥം - Apatham കാരാര്‍മുകില്‍ - Kaaraar‍mukil‍ സമീക്ഷ - Sameeksha ജലപാതം - Jalapaatham കോകിലഭാഷിണി - Kokilabhaashini കേദര - Kedhara തല്‍പകീടം - Thal‍pakeedam ഊര്‍പ്പഴശ്ശി - Oor‍ppazhashi കാവൂട്ട് - Kaavoottu ഭൂവുടമ - Bhoovudama നരകജിത്ത് - Narakajiththu മെഴുകുശീല - Mezhukusheela അര്‍ധി - Ar‍dhi
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About അകങ്കൂട്ടുക.

Get English Word for അകങ്കൂട്ടുക [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
അകങ്കൂട്ടുക - Akankoottuka  :  വഴിപാടായി ക്ഷേത്രത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുക, നടയ്ക്കു വയ്ക്കുക - Vazhipaadaayi Kshethraththil‍ Samar‍ppikkuka, Nadaykku Vaykkuka
     
     
അകങ്കൂട്ടുക - Akankoottuka  :  നാല്‍പ്പത്തൊന്നാം ദിവസം പട്ടടയില്‍നിന്ന് മണ്ണുവാരി മരിച്ച ആളിന്‍റെ ആത്മാവിനെ അതില്‍ ആവാഹിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു വീട്ടിനുള്ളില്‍ പ്രതിഷ്ടിക്കുക - Naal‍ppaththonnaam Dhivasam Pattadayil‍ninnu Mannuvaari Maricha Aalin‍re Aathmaavine Athil‍ Aavaahichukonduvannu Veettinullil‍ Prathishdikkuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×