Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അനഗ്നിഹോത്രി - Anagnihothri തുലയുക - Thulayuka വജ്രനാഭം - Vajranaabham ശരീരസംസ്കാരം - Shareerasamskaaram ധര്‍മവര്‍ത്തി - Dhar‍mavar‍ththi പൊന്തിപ്പയറ്റ് - Ponthippayattu അംബുജാക്ഷി - Ambujaakshi പ്രപാതം - Prapaatham വേട്ട - Vetta ആലീഢപ്ലുതം - Aaleeddaplutham ഊയി - Ooyi ഉദ്ഘസം - Udhghasam വ്യാകുലീഭവിക്കുക - Vyaakuleebhavikkuka ഘനോദയം - Ghanodhayam കാര്യഗൗരവം - Kaaryagauravam ശലാക - Shalaaka ചലുകം - Chalukam മൗഖ - Maukha മണ്ഡൂരം - Mandooram ഊരുദണ്ഡം - Oorudhandam വാര്‍കുഴല്‍ - Vaar‍kuzhal‍ ചക്ഷുര്‍ബന്ധം - Chakshur‍bandham തുറട്ടി - Thuratti പുറവക - Puravaka കൈച്ചരക്ക് - Kaicharakku അര്‍പ്പകന്‍ - Ar‍ppakan‍ ധാര്‍ത്തരാഷ്ട്രം - Dhaar‍ththaraashdram കൊല്ലായ്ക - Kollaayka അധികകോണം - Adhikakonam ശ്രാണി - Shraani ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്പ് - Uyir‍ththezhunnel‍ppu ഖസ്തനി - Khasthani വിസ്രവണം - Visravanam നെട്ടായം - Nettaayam ത്രിസ്ഥൂണം - Thristhoonam വജ്രകണ്ടകം - Vajrakandakam അനുരക്ത് - Anurakthu ഇക്ഷുകാണ്ഡം - Ikshukaandam ഉവച്ചന്‍ - Uvachan‍ ദേവപ്രശ്നം - Dhevaprashnam ഉത്പചിഷ്ണു - Uthpachishnu അന്ധകാരഭൂഖണ്ഡം - Andhakaarabhookhandam പ്രലോഭിത - Pralobhitha വിരശി - Virashi ഉമ്മി - Ummi വേ(യ്)ക്കുക - Ve(yu)kkuka നകുലം - Nakulam ചൂളക്കാരന്‍ - Choolakkaaran‍ വേണ്ടിക - Vendika ധര്‍മകൃത്ത് - Dhar‍makruththu

Random Words

നാറാണത്തുഭ്രാന്തന്‍ - Naaraanaththubhraanthan‍ ചേവ് - Chevu സങ്കരജാതി - Sankarajaathi ജാതുകം - Jaathukam ഊര്‍മാന്‍പുഴു - Oor‍maan‍puzhu ശൂര്‍മം, ശൂര്‍മി - Shoor‍mam, Shoor‍mi എഴുക്കുക - Ezhukkuka ലാലി - Laali മധ്യലോകം - Madhyalokam ലക്ഷിതവ്യ - Lakshithavya കുതിരവാര്‍പ്പ് - Kuthiravaar‍ppu ധൂളി - Dhooli നിഷേധനം - Nishedhanam ചിറ - Chira വൃക്ഷമൃഗം - Vrukshamrugam അല്ലെങ്കില്‍ - Allenkil‍ പാന - Paana അപ്പി - Appi അതിപ്രൗഢ - Athipraudda ഉദ്ധരണി - Uddharani ചുടരവന്‍ - Chudaravan‍ വിണ്ടലപ്പുഴ - Vindalappuzha കര്‍ക്കടാക്ഷം - Kar‍kkadaaksham ഉപഷ്ടംഭക - Upashdambhaka കൃഷ്ണലവണം - Krushnalavanam ഉത്ഥ - Uththa വേലം - Velam ലാപിക - Laapika പരിഷ്വജിക്കുക - Parishvajikkuka ഏക്കട്ടം - Ekkattam നിര്‍വാസിത - Nir‍vaasitha മിലിതം - Militham പരം - Param ക്ഷാമ - Kshaama ഗുരുദക്ഷിണ - Gurudhakshina പുല - Pula മചര്‍ച്ചിക - Machar‍chika നിലയനം - Nilayanam ശിരോവേഷ്ടം - Shiroveshdam കിലുക്കാമ്പെട്ടി - Kilukkaampetti ഗതിദം - Gathidham ശ്ലീല - Shleela ചിങ്കളം - Chinkalam കാനീന - Kaaneena ചണ്ഡവേഗം - Chandavegam കരോതികൃതി, -ക്രിയ - Karothikruthi, -kriya ഘ്രാ - Ghraa ഓതപ്രാത - Othapraatha പരേതഭര്‍ത്താവ് - Parethabhar‍ththaavu മാസലം - Maasalam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About അകങ്കൂട്ടുക.

Get English Word for അകങ്കൂട്ടുക [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
അകങ്കൂട്ടുക - Akankoottuka  :  വഴിപാടായി ക്ഷേത്രത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുക, നടയ്ക്കു വയ്ക്കുക - Vazhipaadaayi Kshethraththil‍ Samar‍ppikkuka, Nadaykku Vaykkuka
     
     
അകങ്കൂട്ടുക - Akankoottuka  :  നാല്‍പ്പത്തൊന്നാം ദിവസം പട്ടടയില്‍നിന്ന് മണ്ണുവാരി മരിച്ച ആളിന്‍റെ ആത്മാവിനെ അതില്‍ ആവാഹിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു വീട്ടിനുള്ളില്‍ പ്രതിഷ്ടിക്കുക - Naal‍ppaththonnaam Dhivasam Pattadayil‍ninnu Mannuvaari Maricha Aalin‍re Aathmaavine Athil‍ Aavaahichukonduvannu Veettinullil‍ Prathishdikkuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×