Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കട്ടുളച്ചാത്തന്‍ - Kattulachaaththan‍ ധ്മാങ്ക്ഷം - Dhmaanksham  - Ai സന്തമസ്സ് - Santhamassu ഗൗഡി - Gaudi കുട്ടപ്രാച്ചി - Kuttapraachi കൃഷകേതരന്‍ - Krushaketharan‍ ജൈഹ്വം - Jaihvam കുടുത്ത - Kuduththa കൂടശ്രാവണക്കാരന്‍ - Koodashraavanakkaaran‍ കണ്ണാടിബിംബം - Kannaadibimbam കടിവാളം - Kadivaalam ഹ്രസിമാ(വ്) - Hrasimaa(vu) ജന്തുകാരി - Janthukaari കാല്വായ് - Kaalvaayu ചേരിക്കല്‍ - Cherikkal‍ ചാരുപടി - Chaarupadi അസുരപ്പുല്ല് - Asurappullu ഏഷന്‍ - Eshan‍ ഉത്തമ - Uththama നിസ്നേഹ - Nisneha ഘടമുനി - Ghadamuni ദേഹഭൃത്ത് - Dhehabhruththu ഇറുക്കി - Irukki വിശ്വസനീയ - Vishvasaneeya വീധ്ര - Veedhra ദ്യു - Dhyu ആവിനി - Aavini പുരൂരവസ്സ് - Purooravassu ഹുങ്ക് - Hunku സുധാകരന്‍ - Sudhaakaran‍ പശുപന്‍ - Pashupan‍ പിത്തലാട്ടം - Piththalaattam കൂട്ടുപായസം - Koottupaayasam കയ്യിരുപ്പ് - Kayyiruppu അനാഗന്ധിതം - Anaagandhitham ശ്വശുര്യന്‍ - Shvashuryan‍ എളി - Eli ഉലവുക - Ulavuka സപ്തമരുത്തുകള്‍ - Sapthamaruththukal‍ തൊഴിക്കുക - Thozhikkuka കുത്തിമറയ്ക്കുക - Kuththimaraykkuka റവ - Rava കലുഷീകരിക്കുക - Kalusheekarikkuka അക്ഷാങ്കുരം - Akshaankuram ഭ്രൂലത, -വല്ലി - Bhroolatha, -valli താരുണ്ണി - Thaarunni ആപാണ്ഡു - Aapaandu രീതിപുഷ്പം - Reethipushpam ത്രിസപ്തതി - Thrisapthathi

Random Words

അനുകര്‍മം - Anukar‍mam പടഭണ്ഡാരം - Padabhandaaram വേലപ്പെടുക - Velappeduka ദ്വിജാതീയം - Dhvijaatheeyam പന്തക്കാല്‍ - Panthakkaal‍ കര്‍ഷി - Kar‍shi രുക്ക് - Rukku ചരണായുധ - Charanaayudha സാമീപ്യന്‍ - Saameepyan‍ ചിന്തല്‍ - Chinthal‍ നിര്‍നാശ - Nir‍naasha കൂരം - Kooram കട്ടിത്തരം - Kattiththaram ചെരുവ് - Cheruvu വള്ളിനാരകം - Vallinaarakam എക്കിട് - Ekkidu ശിവ - Shiva യവനം - Yavanam ചോര്‍പ്പ് - Chor‍ppu പക്താ(വ്) - Pakthaa(vu) അത്രമാത്രം - Athramaathram രോധക - Rodhaka ശിഫ - Shipha ശുക്രദശ - Shukradhasha പൂതക്രതായി - Poothakrathaayi ഏകചക്ര - Ekachakra മിഹിക - Mihika അച്ചുവരി - Achuvari പദാനുശാസനം - Padhaanushaasanam അശ്രാവ്യ - Ashraavya അവന്ധ്യ - Avandhya കാവുക - Kaavuka കവര്‍നാറ്റം - Kavar‍naattam അര്‍വാക് - Ar‍vaaku കൂര്‍മന്‍ - Koor‍man‍ ആമജ്ജനം - Aamajjanam ലങ്ഘിതവ്യ - Langghithavya ലേഹ്യം - Lehyam രാജന്യന്‍ - Raajanyan‍ അനിച്ഛ - Anichcha കഞ്ചുളം - Kanchulam താഡ്യമാനം - Thaadyamaanam ചെലുക്കുക - Chelukkuka ഓശാനാ - Oshaanaa അനാധാര - Anaadhaara തുറുകണ്ണന്‍ - Thurukannan‍ ഡുണ്ഡുഭം - Dundubham ആലിം - Aalim ചെച്ച - Checha ഗം - Gam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About അകങ്കൂട്ടുക.

Get English Word for അകങ്കൂട്ടുക [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
അകങ്കൂട്ടുക - Akankoottuka  :  വഴിപാടായി ക്ഷേത്രത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുക, നടയ്ക്കു വയ്ക്കുക - Vazhipaadaayi Kshethraththil‍ Samar‍ppikkuka, Nadaykku Vaykkuka
     
     
അകങ്കൂട്ടുക - Akankoottuka  :  നാല്‍പ്പത്തൊന്നാം ദിവസം പട്ടടയില്‍നിന്ന് മണ്ണുവാരി മരിച്ച ആളിന്‍റെ ആത്മാവിനെ അതില്‍ ആവാഹിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു വീട്ടിനുള്ളില്‍ പ്രതിഷ്ടിക്കുക - Naal‍ppaththonnaam Dhivasam Pattadayil‍ninnu Mannuvaari Maricha Aalin‍re Aathmaavine Athil‍ Aavaahichukonduvannu Veettinullil‍ Prathishdikkuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×