Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഇലക്കിളി - Ilakkili ഇടപ്രായക്കാരന്‍ - Idapraayakkaaran‍ പത്മപീഠം - Pathmapeedam അഭിഗമ്യ - Abhigamya അങ്ങത്, അങ്ങേത് - Angathu, Angethu ശരത്പദ്മം - Sharathpadhmam ഭിന്നോദരന്‍ - Bhinnodharan‍ ചൊട്ട - Chotta ഫലവാന്‍ - Phalavaan‍ സമാദൃത - Samaadhrutha ഗലിതകം - Galithakam സേതിക - Sethika തദ്ധിതം - Thaddhitham പതികം - Pathikam കല്ലരിക്ക - Kallarikka അരഞ്ഞില്‍ - Aranjil‍ അനിര്‍വചനീയന്‍ - Anir‍vachaneeyan‍ ജോഡം - Jodam ഉലന്ത, -ന്തം, -ന്തു - Ulantha, -ntham, -nthu തെന്നല്‍ - Thennal‍ അനീച - Aneecha വെടിമരുന്ന് - Vedimarunnu അഗ്നീയന്‍ - Agneeyan‍ കുടുത്ത - Kuduththa വിഭാവരി - Vibhaavari അതിരി - Athiri ദശ - Dhasha ഉക്ക് - Ukku മഹാതത്ത്വം - Mahaathaththvam കനീയസ്സ്, കനിഷ്ഠ - Kaneeyassu, Kanishda തിഷ്യകം - Thishyakam ധനാശ - Dhanaasha തമാന്‍ - Thamaan‍ ഊര്‍ധ്വതാണ്ഡവം - Oor‍dhvathaandavam സംസ്ഥാപിത - Samsthaapitha ഉത്തേജിതം - Uththejitham വല്ലിപ്പറ - Vallippara വ്യാപന്ന - Vyaapanna ശാകുന്തളേയന്‍ - Shaakunthaleyan‍ പരിണാത്ത് - Parinaaththu ഏലും - Elum ശൗരസേനി - Shauraseni പെണ്‍കെട്ട് - Pen‍kettu അഥവാ - Athavaa പിണിപ്പാട് - Pinippaadu സ്തനിതം - Sthanitham ഉദ്ഘടിതം - Udhghaditham കാചുകം - Kaachukam വന്നരി - Vannari ചഞ്ചരി - Chanchari

Random Words

അയണം - Ayanam കന്ഥ - Kantha ശനിപ്പിഴ - Shanippizha അനിയന്ത്രണീയ, -നിയന്ത്യ്ര - Aniyanthraneeya, -niyanthyra അഭ്യാഗമിക്കുക - Abhyaagamikkuka അടിച്ചുതളി - Adichuthali ഇണങ്ങന്‍, എണങ്ങന്‍ - Inangan‍, Enangan‍ നാലുമുക്ക് - Naalumukku ലക്ചറര്‍ - Lakcharar‍ ഗൗതമന്‍ - Gauthaman‍ വിമത - Vimatha വൃദ്ധിമത്ത് - Vruddhimaththu സേരു - Seru ശാലീനം - Shaaleenam ത്രിഗുണാത്മിക - Thrigunaathmika വചനീയ - Vachaneeya മൊഴിമാറ്റം - Mozhimaattam ജ്ഞാതേയം - Jnjaatheyam നവനദികള്‍ - Navanadhikal‍ ആവാഹം - Aavaaham കൈമറിച്ചില്‍ - Kaimarichil‍ ംടക്കന്‍ - Mdakkan‍ വാക - Vaaka മഴവില്ല് - Mazhavillu കിമര്‍ഥം - Kimar‍tham കപ്പങ്ങ, കപ്പയ്ക്ക - Kappanga, Kappaykka കൊഴിയുക - Kozhiyuka ചാപലം - Chaapalam അസ്ഖലിത - Askhalitha പൊതു - Pothu വിലജ്ജ - Vilajja കറിക്കാ(യ്) - Karikkaa(yu) ഹൈതുക - Haithuka കാപ്പ - Kaappa പേര്‍ക്ക് - Per‍kku ഓലക്കരണം - Olakkaranam രാക്കൂറ് - Raakkooru അതിക്രമി - Athikrami കൊള്ളിശാപം - Kollishaapam ജളത - Jalatha ഉശതി, ഉഷതി - Ushathi, Ushathi വാചി - Vaachi ലോമശമാര്‍ജാരം - Lomashamaar‍jaaram അകപ്പ - Akappa മൂരാച്ചി - Mooraachi അപ്രന്റിസ് - Aprantisu പറണ്ട - Paranda രാഗന്‍ - Raagan‍ അക്ഷത - Akshatha അനാപ്തി - Anaapthi
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About അകങ്കൂട്ടുക.

Get English Word for അകങ്കൂട്ടുക [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
അകങ്കൂട്ടുക - Akankoottuka  :  വഴിപാടായി ക്ഷേത്രത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുക, നടയ്ക്കു വയ്ക്കുക - Vazhipaadaayi Kshethraththil‍ Samar‍ppikkuka, Nadaykku Vaykkuka
     
     
അകങ്കൂട്ടുക - Akankoottuka  :  നാല്‍പ്പത്തൊന്നാം ദിവസം പട്ടടയില്‍നിന്ന് മണ്ണുവാരി മരിച്ച ആളിന്‍റെ ആത്മാവിനെ അതില്‍ ആവാഹിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു വീട്ടിനുള്ളില്‍ പ്രതിഷ്ടിക്കുക - Naal‍ppaththonnaam Dhivasam Pattadayil‍ninnu Mannuvaari Maricha Aalin‍re Aathmaavine Athil‍ Aavaahichukonduvannu Veettinullil‍ Prathishdikkuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×