Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

നിര്‍ധാര്യ - Nir‍dhaarya ദീപാളിത്തം - Dheepaaliththam യഥാവസരം - Yathaavasaram വ്യാധൂത - Vyaadhootha മശീഹാ - Masheehaa വിഭാഷണം - Vibhaashanam തുറസ്സ് - Thurassu ചൊല്‍ - Chol‍ പൊന്നാണിഭം - Ponnaanibham കുണാലന്‍ - Kunaalan‍ ചാന്ദ്രമാസം - Chaandhramaasam കുറുമ്പൂ(വ്), കുറും പൂ(വ്) - Kurumpoo(vu), Kurum Poo(vu) ഗുഹ്യകേശ്വരന്‍ - Guhyakeshvaran‍ എടന - Edana വിരുത്തുക - Viruththuka നിവര - Nivara കോഷ്ഠനം - Koshdanam നയനാന്തം - Nayanaantham അതിപ്രൗഢ - Athipraudda ഉപരക്ഷകന്‍ - Uparakshakan‍ മോതിരക്കൈ - Mothirakkai പുട്ട് - Puttu ചപേടിക - Chapedika ചെമ്മൊഴി - Chemmozhi അനുവാദപത്രം - Anuvaadhapathram അകൃതവിദ്യ - Akruthavidhya നിര്‍മൃഷ്ട - Nir‍mrushda മലമുഴക്കി - Malamuzhakki അകുഹന - Akuhana ചാട്ടക്കോല്‍ - Chaattakkol‍ എളി - Eli പാട - Paada ബൃഹദ്ദലം - Bruhaddhalam ജാതിബ്രാഹ്മണന്‍ - Jaathibraahmanan‍ മാണിക്യം - Maanikyam ഗിരിതനയ - Girithanaya ചാടിക്കുക - Chaadikkuka കൂകു - Kooku പാത്രടം - Paathradam ഇന്ദ്രബല - Indhrabala അധസ്തലം - Adhasthalam വേധനി - Vedhani ഉദ്ഘുഷ്ട - Udhghushda അരാദ്ധി - Araaddhi ഖരത - Kharatha അംഗന - Amgana ഉച്ഛന്ന - Uchchanna വിലസത്ത് - Vilasaththu ചതുരഹം - Chathuraham കാവാലി - Kaavaali

Random Words

പാച്ചി - Paachi ഇറുക - Iruka ബില്‍ - Bil‍ ക്ഷിതിതനയ - Kshithithanaya കായതം, -സം - Kaayatham, -sam നാമഗോത്രങ്ങള്‍ - Naamagothrangal‍ സ്തുത്യ - Sthuthya ആണ്ടു - Aandu പീഠകം - Peedakam പ്രാചി - Praachi വിഷനാഭി - Vishanaabhi കൈയൊറ്റി - Kaiyotti ഗരദം - Garadham ഹസ്തം - Hastham മന്ത്രകാരന്‍ - Manthrakaaran‍ ഉക്കൂക്ക് - Ukkookku ശമലാപഹന്‍ - Shamalaapahan‍ വല്ഗു - Valgu ഗാളിനി - Gaalini അഭ്യാഘാത് - Abhyaaghaathu അലങ്ങുക - Alanguka വലരിപു - Valaripu നാശി - Naashi അസ്വാമികം - Asvaamikam ജാക്കറ്റ് - Jaakkattu ഒലക്കുണ്ട് - Olakkundu പൂണിപ്പ് - Poonippu അധ്യശനം - Adhyashanam അപഭ്രഷ്ട - Apabhrashda കാണപ്പലിശ - Kaanappalisha ദ്വയ - Dhvaya ത്രരാശിക - Thraraashika ഊന്നിവല - Oonnivala ആഗ്നേയപുരാണം - Aagneyapuraanam ചതുര്‍ഗഛ - Chathur‍gacha വൈസ്വര്യം - Vaisvaryam ഭുക്തസമുജ്ഝിത - Bhukthasamujjhitha ത്രിപഥം - Thripatham നിക്ഷേപ്യ - Nikshepya ചലാക - Chalaaka എണ്‍കോണം - En‍konam രിരി - Riri രാജ്യസഭ - Raajyasabha അങ്ങാടിഭോഗം - Angaadibhogam ഗോത്രപതി - Gothrapathi പിടിവാദം - Pidivaadham ദക്ഷിണോത്തര - Dhakshinoththara കര്‍മിഷ്ഠ - Kar‍mishda കനി - Kani കതിര്‍ക്കുക, കതുക്കുക - Kathir‍kkuka, Kathukkuka
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About അക്രമ.

Get English Word for അക്രമ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
അക്രമ - Akrama  :  ഒരിനം വസൂരി രോഗം - Orinam Vasoori Rogam
     
     
അക്രമം - Akramam  :  ക്രമക്കേട്, ചിട്ടയില്ലായ്മ, കുഴപ്പം - Kramakkedu, Chittayillaayma, Kuzhappam
     
അക്രമം - Akramam  :  അന്യായം, മര്യാദകേട്, കുറ്റം, ബലപ്രയോഗം - Anyaayam, Maryaadhakedu, Kuttam, Balaprayogam
     
അക്രമം - Akramam  :  നിപാതത്തെ ക്രമം തെറ്റി പ്രയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള വാക്യദോഷം - Nipaathaththe Kramam Thetti Prayogikkunnathukondulla Vaakyadhosham
     
അക്രമം - Akramam  :  ക്രമം ഇല്ലാതെ - Kramam Illaathe
     
അക്രമഭിന്നം - Akramabhinnam  :  ക്രമപ്രകാരമല്ലാത്ത ഭിന്നം, ഛേദത്തേക്കാള്‍ വലിയ അംശത്തോടു കൂടിയ ഭിന്നം, വിഷമഭിന്നം - Kramaprakaaramallaaththa Bhinnam, Chedhaththekkaal‍ Valiya Amshaththodu Koodiya Bhinnam, Vishamabhinnam
     
അക്രമരാഹിത്യം - Akramaraahithyam  :  അക്രമം ഇല്ലായ്മ - Akramam Illaayma
     
അക്രമസന്യാസം - Akramasanyaasam  :  മുറയനുസരിക്കാതെയുള്ള സന്യാസം, (ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാര്‍ഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം എന്ന മുറതെറ്റിയ സന്യാസം.) - Murayanusarikkaatheyulla Sanyaasam, (brahmacharyam, Gaar‍hasthyam, Vaanaprastham Enna Murathettiya Sanyaasam.)
     
അക്രമാതിശയോക്തി - Akramaathishayokthi  :  ഒരു അര്‍ത്ഥാലങ്കാരം - Oru Ar‍ththaalankaaram
     
അക്രമി - Akrami  :  ക്രമം വിട്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവന്‍, കൈയേറ്റക്കാരന്‍ - Kramam Vittu Pravar‍ththikkunnavan‍, Kaiyettakkaaran‍
     
അക്രമി - Akrami  :  ആക്രമണം നടത്തുന്നവന്‍, മര്യാദകെട്ടവന്‍ - Aakramanam Nadaththunnavan‍, Maryaadhakettavan‍
     
അക്രമിക - Akramika  :  മുറയ്ക്കുള്ളതല്ലാത്ത - Muraykkullathallaaththa
     
അക്രമിക്കുക - Akramikkuka  :  അക്രമം കാട്ടുക, മുറവിട്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുക - Akramam Kaattuka, Muravittu Pravar‍ththikkuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×