Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കൂത്തന്‍ - Kooththan‍ മിനുക്കല്‍ - Minukkal‍ കൃതകാല - Kruthakaala ആയിഴ - Aayizha പിടിപാട് - Pidipaadu അസംഭോജ്യന്‍ - Asambhojyan‍ അനുഗാമുക - Anugaamuka വീശുക - Veeshuka വിഭാണ്ഡകന്‍ - Vibhaandakan‍ ഹിരണ്യന്‍ - Hiranyan‍ വിഝര്‍ഝര - Vijhar‍jhara ഘട്ടകുടി - Ghattakudi ശബ്ദകോലാഹലം - Shabdhakolaahalam കൃത്യ - Kruthya കുത്തുകൈ - Kuththukai നിഷ്പഞ്ചകം - Nishpanchakam മൂര്‍ച്ഛന - Moor‍chchana കൂര്‍ - Koor‍ ശാലാമൃഗം - Shaalaamrugam ചുഴികുറ്റി - Chuzhikutti സാവദ്യം - Saavadhyam ഉപവീതം - Upaveetham ഉച്ഛീര്‍ഷകം - Uchcheer‍shakam അഗജ - Agaja ഉപനീതന്‍ - Upaneethan‍ മുട്ടാള്‍ - Muttaal‍ ഉപത്യ - Upathya പഞ്ചമഹായോഗങ്ങള്‍ - Panchamahaayogangal‍ അഭ്യുഛിത - Abhyuchitha കത്രികപ്പൂട്ട് - Kathrikappoottu കൊട്ടോട് - Kottodu വര്‍ധമാനന്‍ - Var‍dhamaanan‍ ഉത്തരാസംഗം - Uththaraasamgam പ്രദീപ്യ - Pradheepya ബീജവരം - Beejavaram ദ്വിജാതീയം - Dhvijaatheeyam ശ്വോവസീയ - Shvovaseeya വാലുകായന്ത്രം - Vaalukaayanthram സമുത്സേധം - Samuthsedham പ്രജ്ഞാനം - Prajnjaanam ഇശയുക - Ishayuka ജീവിതാവധി - Jeevithaavadhi സംലയനം - Samlayanam ചൊവ്വളി - Chovvali ദര്‍വരീകം - Dhar‍vareekam പരമായുസ്സ് - Paramaayussu മുക്കോലപ്പെരുവഴി - Mukkolapperuvazhi ചമരിക്കുക - Chamarikkuka അനുവാദക - Anuvaadhaka ഭൂതധാത്രി - Bhoothadhaathri

Random Words

ചാര്‍ന്നവന്‍ - Chaar‍nnavan‍ അനുമാപക - Anumaapaka കൈല്‍ - Kail‍ പരിനിര്‍വാണം - Parinir‍vaanam ഉപശല്യം - Upashalyam അടയച്ച് - Adayachu ഉത്തപ - Uththapa നിഷ്ഠൂരത, -ത്വം - Nishdooratha, -thvam കലാടീനം - Kalaadeenam പടക്കപ്പല്‍ - Padakkappal‍ അനീകസ്ഥം - Aneekastham ആക്ഷേപിക്കുക - Aakshepikkuka ഹേതുകന്‍ - Hethukan‍ ഇരുക്കെള - Irukkela മുടുമ്പ് - Mudumpu മഹോപചാരിക - Mahopachaarika ഘോഷഗൃഹം - Ghoshagruham റൊട്ടി - Rotti ജവിനം - Javinam മന്ദം - Mandham അജപഥം - Ajapatham അമേധ്യകുണപാശി - Amedhyakunapaashi സ്‌ത്രീഗവി - Sthreegavi അപൂര്‍വം - Apoor‍vam സുവര്‍ണാവസരം - Suvar‍naavasaram ചെവ്വാരം - Chevvaaram ചിപ്പന്‍ - Chippan‍ ജലധാരം - Jaladhaaram കണ്ഠമാല - Kandamaala സുവര്‍ച്ച(ക)ം - Suvar‍cha(ka)m പറപ്പുനായര്‍ - Parappunaayar‍ മതത്യാഗം - Mathathyaagam പീക്കം - Peekkam ഉഷാകാന്തന്‍ - Ushaakaanthan‍ അഞ്ചാമ്പുര - Anchaampura സുഖാശന്‍ - Sukhaashan‍ പനങ്ങ - Pananga ഇന്ദ്രാക്ഷം - Indhraaksham ആട്ടശ്രാദ്ധം - Aattashraaddham അയസ്തംഭം - Ayasthambham ആമം - Aamam വിരസ - Virasa പിശിട് - Pishidu ഗോപാലകന്‍ - Gopaalakan‍ സുനീലം - Suneelam ശിക്യം - Shikyam അനക - Anaka ദന്തധാവനം - Dhanthadhaavanam പഞ്ചവായുക്കള്‍ - Panchavaayukkal‍ പുണ്യാത്മാവ് - Punyaathmaavu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About അടച്ചുതുറ.

Get English Word for അടച്ചുതുറ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
അടച്ചുതുറ - Adachuthura  :  സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികള്‍ക്കിടയില്‍ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നാലാം ദിവസം നടത്തുന്ന ഒരു ചടങ്ങ്. ശ്വശ്രു ജാമാതാവിനെ സമ്മാനങ്ങള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു മണവറയില്‍നിന്ന് പുറത്തിറക്കുന്ന ചടങ്ങ് - Suriyaanikristhyaanikal‍kkidayil‍ Kalyaanam Kazhinju Naalaam Dhivasam Nadaththunna Oru Chadangu. Shvashru Jaamaathaavine Sammaanangal‍ Vaagdhaanam Cheythu Manavarayil‍ninnu Puraththirakkunna Chadangu
     
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×