Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അനുയോജിക്കുക - Anuyojikkuka തട്ടുമുട്ട് - Thattumuttu കിരീടധാരി - Kireedadhaari കനകപര്‍വതം - Kanakapar‍vatham തന്ദ്രി(ക) - Thandhri(ka) ആപാദിക്കുക - Aapaadhikkuka തോയാകരം - Thoyaakaram ഹട്ടം - Hattam പട്ടണവാസി - Pattanavaasi പ്രാര്‍ഥനീയം - Praar‍thaneeyam താവുക - Thaavuka ജാബാലി - Jaabaali ഉമിക്കാടി - Umikkaadi ലുപ്തി - Lupthi പക്ത്യ - Pakthya പൊട്ടുക - Pottuka ഞേറല്‍ - Njeral‍  - E ചരമപക്ഷം - Charamapaksham വൈരം - Vairam ദുരവധാര്യ - Dhuravadhaarya മാടി - Maadi ബ്രഹ്മപിശാചന്‍ - Brahmapishaachan‍ അണ്ഡഭാണ്ഡം - Andabhaandam ശ്രീല - Shreela പുളിങ്കൊമ്പ് - Pulinkompu അര്‍മാസ് - Ar‍maasu കൈനോക്കുക - Kainokkuka ഇടമുറിയുക - Idamuriyuka ഇത്ത - Iththa കുടിപതി - Kudipathi അപവിദ്യ - Apavidhya ധനുഷ്കരന്‍ - Dhanushkaran‍ മുദശ്രു - Mudhashru അഞ്ചലര്‍ - Anchalar‍ ചാതുര്‍ഹോത്രിയം - Chaathur‍hothriyam ഔഖ്യ - Aukhya പവനചക്രം - Pavanachakram ഉത്പ്ലവ(ന)ം - Uthplava(na)m വിടാതെ - Vidaathe ചാലുമാന്തി - Chaalumaanthi വ്യാഴാഴ്ച - Vyaazhaazhcha ഉത്സേചകന്‍ - Uthsechakan‍ തൊലിയുക - Tholiyuka പശു - Pashu ക്നുപ്ത, ക്ലിപ്ത - Knuptha, Kliptha ശ്വേതരഞ്ജനം - Shvetharanjjanam ആശ്രയീഭൂത - Aashrayeebhootha പുല്‍ത്തൈലം - Pul‍ththailam ചിലമ്പ് - Chilampu

Random Words

യിയക്ഷമാണ - Yiyakshamaana അമര് - Amaru വെപ്പുവള്ളം - Veppuvallam ആപതികം - Aapathikam വിറ - Vira മൂരാച്ചി - Mooraachi ആടിക്കാലം - Aadikkaalam നാസത്യന്‍ - Naasathyan‍ വിതുന്നം - Vithunnam വിലോലനം - Vilolanam ലോചകം - Lochakam ഓവുപാലം - Ovupaalam കാംക്ഷിക്കുക - Kaamkshikkuka കുരുപ്പുവിത്ത് - Kuruppuviththu ഹിതവാദി - Hithavaadhi പന്തക്കുഴ - Panthakkuzha ലേഖന്‍ - Lekhan‍ സംവിഗ്ന - Samvigna ജാതാപത്യ - Jaathaapathya അഗമ - Agama ഛാന്ദോഗ - Chaandhoga നരമേധം - Naramedham അത്യുഗ്ര - Athyugra കാര്‍മണ - Kaar‍mana ആന്തരഗുണം - Aantharagunam തില്ല - Thilla ഉദിത്വര - Udhithvara പ്രതാരകന്‍ - Prathaarakan‍ അപബാഹു - Apabaahu ഛദം - Chadham ചെരിക്കുക - Cherikkuka റാണ - Raana നിഷ്ഠിത - Nishditha അന്തശ്ഛിദ്രം - Anthashchidhram ക്ഷ്മാപ, -പതി - Kshmaapa, -pathi മാഘവതി - Maaghavathi ഉപചരിതവ്യ - Upacharithavya ഭൂയം - Bhooyam ചിത്രശന്‍ - Chithrashan‍ ദിക്കത്ത് - Dhikkaththu ഉജ്ഝ - Ujjha വെളിറ് - Veliru കദര്യ - Kadharya കാളായ - Kaalaaya മുമുക്ഷുത(-ത്വം) - Mumukshutha(-thvam) കുലമീന്‍ - Kulameen‍ ദുര്‍നയം - Dhur‍nayam ഗന്ധമുഖ - Gandhamukha ജഗത്ത്രയം - Jagaththrayam ജവീയസ് - Javeeyasu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About അടച്ചുതുറ.

Get English Word for അടച്ചുതുറ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
അടച്ചുതുറ - Adachuthura  :  സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികള്‍ക്കിടയില്‍ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നാലാം ദിവസം നടത്തുന്ന ഒരു ചടങ്ങ്. ശ്വശ്രു ജാമാതാവിനെ സമ്മാനങ്ങള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു മണവറയില്‍നിന്ന് പുറത്തിറക്കുന്ന ചടങ്ങ് - Suriyaanikristhyaanikal‍kkidayil‍ Kalyaanam Kazhinju Naalaam Dhivasam Nadaththunna Oru Chadangu. Shvashru Jaamaathaavine Sammaanangal‍ Vaagdhaanam Cheythu Manavarayil‍ninnu Puraththirakkunna Chadangu
     
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×