Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ആശ്വയൂജം - Aashvayoojam പ്രതിഗ്രഹിക്കുക - Prathigrahikkuka മാഘമാസം - Maaghamaasam വിനതാനന - Vinathaanana ചൈത്രാവലി - Chaithraavali ഗ്രീവാകര്‍മം - Greevaakar‍mam ശിബിരം - Shibiram അനിദ്ര - Anidhra റാട്ട് - Raattu മങ്ങല്‍ - Mangal‍ മീന്‍കുത്തി - Meen‍kuththi ആനര്‍ത്ത(കം) - Aanar‍ththa(kam) പഴഞ്ചന്‍ - Pazhanchan‍ കൃത - Krutha കതിനാ - Kathinaa മാനേലുംകണ്ണി - Maanelumkanni അണുഭ - Anubha പുങ്കന്‍ - Punkan‍ ഓകസ്സ് - Okassu കണ്ണാളന്‍ - Kannaalan‍ നാര്‍ - Naar‍ പത്നീപ്രണയം - Pathneepranayam അപവഹനം - Apavahanam വജ്രജൂബിലി - Vajrajoobili കതിര്‍ - Kathir‍ ആശ്വിനേയന്മാര്‍ - Aashvineyanmaar‍ വശക്കേട് - Vashakkedu ചന്ദിരം - Chandhiram അചണ്ഡ - Achanda അവരശൈലം - Avarashailam സുഖോദകം - Sukhodhakam ശിരോമണി - Shiromani ശതപത്രാദ്ഭവന്‍ - Shathapathraadhbhavan‍ വാര്‍ണിഷ് - Vaar‍nishu അവിനയം - Avinayam കാരണവാരി - Kaaranavaari സ്വമേധയാ - Svamedhayaa കൃതസങ്കല്‍പ - Kruthasankal‍pa പനവെറി - Panaveri ചാനിവല - Chaanivala പെരുമാറ്റം - Perumaattam രാമാനുജന്‍ - Raamaanujan‍ കരട്ടിക്കാ - Karattikkaa കൊസ്രാക്കൊള്ളി - Kosraakkolli ചെരുക്കുക - Cherukkuka പ്രത്യവസ്ഥാനം - Prathyavasthaanam അഭീക്ഷ്ണം - Abheekshnam ഗൃഹച്ഛിദ്രം - Gruhachchidhram രംഗഭൂമി - Ramgabhoomi കത്തി - Kaththi

Random Words

എന്തോന്ന്, എന്തൊരു - Enthonnu, Enthoru തട്ടിക - Thattika ജീന - Jeena ഗരുഡസ്തംഭം - Garudasthambham മഹാശ്വേത - Mahaashvetha ഒണര്‍ത്തിക്കുക - Onar‍ththikkuka ആകല്പം - Aakalpam അതിരുക്ക് - Athirukku സുഗന്ധിമൂലം - Sugandhimoolam തരക്കലരി - Tharakkalari പരിപാകി - Paripaaki കഴല്‍ - Kazhal‍ നിയമോപദേഷ്ടാവ് - Niyamopadheshdaavu കളത്തുമ്പ - Kalaththumpa ഞാഴല്‍ - Njaazhal‍ പിറവിത്തറ - Piraviththara കിലുക്കി - Kilukki കാലാഴി - Kaalaazhi നിര്‍ലക്ഷണ - Nir‍lakshana അപിത്യ്ര - Apithyra നിത്യാരാധന - Nithyaaraadhana മല്ലിടുക - Malliduka വ്യതികരം - Vyathikaram ദൃഗ്ഗണിതം - Dhrugganitham ഗ്രന്ഥനം - Granthanam ഏര്‍ക്കളം - Er‍kkalam മുതല്‍പറ്റ് - Muthal‍pattu അക്രതു - Akrathu എങ്ങനെ, എങ്ങെനെ, എങ്ങിനെ - Engane, Engene, Engine വൃക്ഷാദനി - Vrukshaadhani ഉറഹായ - Urahaaya നീറ്റൊലി - Neettoli ആസ്ഫോടനി - Aasphodani മെയ്മ - Meyma കാലേയ - Kaaleya ആപരീത - Aapareetha മെന - Mena ഗരീബ് - Gareebu പൈമാശി - Paimaashi മാദകം - Maadhakam അകാന്തി - Akaanthi പ്രദലം - Pradhalam അറിയിപ്പ് - Ariyippu ഘോഷാക്ഷരം - Ghoshaaksharam ചെടില്‍ - Chedil‍ അര്‍വാചീന - Ar‍vaacheena ക്ഷേത്രജ്ഞ - Kshethrajnja മൗഖികപരിക്ഷ - Maukhikapariksha ലമ്പട - Lampada എതിര്‍പൊരുതുക - Ethir‍poruthuka
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About അധീര.

Get English Word for അധീര [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
അധീര - Adheera  :  ധീരതയില്ലാത്ത, ഭയം ഉള്ള - Dheerathayillaaththa, Bhayam Ulla
     
     
അധീര - Adheera  :  നിശ്ചലമല്ലാത്ത, ഉറപ്പില്ലാത്ത, ഉരുളുന്ന, ഇളക്കമുള്ള - Nishchalamallaaththa, Urappillaaththa, Urulunna, Ilakkamulla
     
അധീര - Adheera  :  മൂഢസ്വഭാവമുള്ള - Mooddasvabhaavamulla
     
അധീര - Adheera  :  ധൈര്യമില്ലാത്ത സ്‌ത്രീ - Dhairyamillaaththa Sthree
     
അധീര - Adheera  :  മിന്നല്‍പ്പിണര്‍, കലഹിക്കുന്ന നായിക - Minnal‍ppinar‍, Kalahikkunna Naayika
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×