Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പരാരുകം - Paraarukam യദുദ്വഹന്‍ - Yadhudhvahan‍ അസതായി - Asathaayi കൂട്ടര്‍ - Koottar‍ വ്യംശകം - Vyamshakam കളേബരം - Kalebaram മത്തവിലാസം - Maththavilaasam ദിവാകീര്‍ത്തി - Dhivaakeer‍ththi ഘാതകി - Ghaathaki നിര്‍വസു - Nir‍vasu കേലാസം - Kelaasam അലപ്പന്‍ - Alappan‍ ചണ്ഡ - Chanda ജന്മാതപം - Janmaathapam ചുവവ് - Chuvavu കൊല്ലയ്ക്കുപോവുക - Kollaykkupovuka കിലിമം - Kilimam പ്രദീപ്തി - Pradheepthi തസ്മിന്‍ - Thasmin‍ ചിങ്കി - Chinki അതിഘ്ന - Athighna കൃഷ്ണചന്ദനം - Krushnachandhanam കരിമന്തി - Karimanthi വരുടുക - Varuduka ഏകസ്വരചാരി - Ekasvarachaari ആത്മക - Aathmaka അതിസാമ്യ - Athisaamya പദാന്തരം - Padhaantharam ക്ഷിത - Kshitha ആമം - Aamam സമാകര്‍ഷി - Samaakar‍shi രൂപത - Roopatha ഒരപ്പുക - Orappuka നദീശ്വരന്‍ - Nadheeshvaran‍ ഭാവനം - Bhaavanam ഒത്തവന്‍ - Oththavan‍ യാവന്‍ - Yaavan‍ മാലക്കിഴങ്ങ് - Maalakkizhangu യുവാനക - Yuvaanaka ജൈമിനീയം - Jaimineeyam ചന്ദ്രപീഠം - Chandhrapeedam പാദാനുചരം - Paadhaanucharam ജഡ്ജുമെന്റ് - Jadjumentu കപ്പണം - Kappanam ജംഭനം - Jambhanam വാക്പാരുഷ്യം - Vaakpaarushyam വാളിക - Vaalika ഫട - Phada പന്താനം - Panthaanam അക്ഷക്രീഡ - Akshakreeda

Random Words

ജലഘടികാരം - Jalaghadikaaram ലിനന്‍ - Linan‍ പിടിക്കോല്‍ - Pidikkol‍ കുതൂഹലി - Kuthoohali പലായക - Palaayaka കരണ്ടിക്കാമ്പ് - Karandikkaampu ഖര്‍പ്പരീതുഥം - Khar‍ppareethutham കുടിലകേശി - Kudilakeshi പഞ്ചകൃത്യങ്ങള്‍ - Panchakruthyangal‍ ദശഗണദേവതകള്‍ - Dhashaganadhevathakal‍ വശം - Vasham പാണിഘന്‍ - Paanighan‍ കൃതസംജ്ഞ - Kruthasamjnja ആന്തര്‍ഗണിക - Aanthar‍ganika ശനിയാഴ്ച - Shaniyaazhcha കംബുകണ്ഠി - Kambukandi അണ്ടിക്കാതില - Andikkaathila കൗണ്ഡല - Kaundala പുണര്‍ - Punar‍ രൂപി - Roopi ആഷാഢന്‍ - Aashaaddan‍ അല്പനാസിക - Alpanaasika മനച്ചല്‍ - Manachal‍ ലേഖിക - Lekhika പീച്ച - Peecha അവസ്രംസനം - Avasramsanam ഝല്ലകം - Jhallakam ചിത്രസംഗം - Chithrasamgam ഏകകര - Ekakara ഉപകിരണം - Upakiranam അജീര്‍ണി - Ajeer‍ni കരുണാര്‍ദ്ര - Karunaar‍dhra അചേതന - Achethana ഉശിര്‍പ്പ് - Ushir‍ppu ഊട്ടുകളം - Oottukalam ഇരികട - Irikada ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം - Jyothishaasthram പൃഷ്ഠരക്ഷ(ണ)ം - Prushdaraksha(na)m ദൈര്‍ഘം - Dhair‍gham ഘോരത്വം - Ghorathvam കൂഴ് - Koozhu അശരീര - Ashareera ഗന്ധമൂഷികന്‍ - Gandhamooshikan‍ ഉള്ളിറച്ചി - Ullirachi ഉണ്ടിയല്‍ക്കലശം - Undiyal‍kkalasham ഉദ്ഘാടിത - Udhghaaditha കടക്കാരന്‍ - Kadakkaaran‍ ആധിപത്യം - Aadhipathyam ഹോമകുണ്ഡം - Homakundam അന്ധകൂപം - Andhakoopam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About അനുകൂല.

Get English Word for അനുകൂല [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
അനുകൂല - Anukoola  :  വിശ്വാസ്യനായ ഭര്‍ത്താവ്, നായകന്മാര്‍ നാലു വിധമുള്ളതില്‍ ഒന്ന്. (ഒരുനായികയില്‍ മാത്രം അനുരക്തന്‍.) - Vishvaasyanaaya Bhar‍ththaavu, Naayakanmaar‍ Naalu Vidhamullathil‍ Onnu. (orunaayikayil‍ Maathram Anurakthan‍.)
     
     
അനുകൂല - Anukoola  :  ഹിതമായ, ഇഷ്ടമായ - Hithamaaya, Ishdamaaya
     
അനുകൂല - Anukoola  :  തീരത്തിനൊത്ത - Theeraththinoththa
     
അനുകൂല - Anukoola  :  ചേര്‍ച്ചയുള്ള - Cher‍chayulla
     
അനുകൂല - Anukoola  :  സ്നേഹമുള്ള - Snehamulla
     
അനുകൂല - Anukoola  :  ഭര്‍ത്താവിനെ വഞ്ചിക്കാത്തവള്‍ - Bhar‍ththaavine Vanchikkaaththaval‍
     
അനുകൂല - Anukoola  :  ചെറിയദന്തി - Cheriyadhanthi
     
അനുകൂലം - Anukoolam  :  ഒരു കാവ്യാലങ്കാരം - Oru Kaavyaalankaaram
     
അനുകൂലം - Anukoolam  :  യോജിച്ചവണ്ണം - Yojichavannam
     
അനുകൂലത - Anukoolatha  :  അനുസരണം - Anusaranam
     
അനുകൂലത - Anukoolatha  :  വിരോധമില്ലായ്മ - Virodhamillaayma
     
അനുകൂലശത്രു - Anukoolashathru  :  ഇഷ്ടഭാവത്തില്‍ അടുക്കുന്ന വിരോധി - Ishdabhaavaththil‍ Adukkunna Virodhi
     
അനുകൂലി - Anukooli  :  അനുകൂലിക്കുന്ന ആള്‍ - Anukoolikkunna Aal‍
     
അനുകൂലിക്കുക - Anukoolikkuka  :  അനുസരിക്കുക, യോജിക്കുക, ഹിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക, സഹായിക്കുക - Anusarikkuka, Yojikkuka, Hithamaayi Pravar‍ththikkuka, Sahaayikkuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×