Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പടുത്തമം - Paduththamam ജംബൂദ്വീപം - Jamboodhveepam ഛാഗീഘൃതം - Chaageeghrutham വിരുത്തം - Viruththam ജലാര്‍ദ്ര - Jalaar‍dhra പുരൂരവാവ് - Purooravaavu വൈചിത്രന്‍ - Vaichithran‍ ബെസ്പൃക്കാന - Besprukkaana ശ്വേതരക്തം - Shvetharaktham ആഭ്യുദയികം - Aabhyudhayikam അശ്മജം - Ashmajam ഉലൂഖലിത, -ക - Ulookhalitha, -ka ആശുപത്രി, ആസ്പത്രി - Aashupathri, Aaspathri വേഴാമ്പല്‍ - Vezhaampal‍ ബേജാറ് - Bejaaru പീച്ചി(ല്‍) - Peechi(l‍) തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് - Thekkupadinjaaru മേശപിരിക്കുക - Meshapirikkuka നയനാംബു - Nayanaambu അക്ഷത്രിയ - Akshathriya പരിമര്‍ദ(ന)ം - Parimar‍dha(na)m ഭാസ്കരപ്രിയം - Bhaaskarapriyam അനന്തപുരം - Ananthapuram അചിരായ - Achiraaya അഭിക്രാന്തി - Abhikraanthi പൈഷ്ടി - Paishdi ഒല്ലാര്‍ - Ollaar‍ നൊടിയിട - Nodiyida ചതുശ്ചത്വാരിംശത്ത് - Chathushchathvaarimshaththu കന്ദളീകുസുമം - Kandhaleekusumam യാജ്ഞികന്‍ - Yaajnjikan‍ ഊളച്ച - Oolacha അഷ്ടചൂര്‍ണം - Ashdachoor‍nam സപ്തസ്വരം - Sapthasvaram കൃതികൃത്ത് - Kruthikruththu ബാക - Baaka മിരളുക - Miraluka ഉദ്ഗൂര്‍ണ - Udhgoor‍na അപാമാര്‍ജനം - Apaamaar‍janam ഉദ്യതി - Udhyathi കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ ഭരണി - Kodungalloor‍ Bharani അഭിനന്ദനീയ - Abhinandhaneeya വര്‍ത്തകം - Var‍ththakam വെടിയുക - Vediyuka അനൈവര്‍ - Anaivar‍ പൊയ്ക്കുതിര - Poykkuthira അപസവ്യം - Apasavyam അകാരി - Akaari അനന്യസാധാരണ - Ananyasaadhaarana ചെമ്പുകപ്പല്‍ - Chempukappal‍

Random Words

നികടം - Nikadam ഇന്ദുവ്രതം - Indhuvratham ചീളിചിമം - Cheelichimam അലറി - Alari ധൃഷിത - Dhrushitha ഋതുസ്നാത - Ruthusnaatha നടുക്കുക - Nadukkuka കര്‍ക്കോട(ക)ന്‍ - Kar‍kkoda(ka)n‍ പൂണുനൂല്‍ - Poonunool‍ വിഷയേച്ഛാ - Vishayechchaa വ്യാളേന്ദ്രന്‍ - Vyaalendhran‍ വിശദീകരണം - Vishadheekaranam ശാര്‍വരം - Shaar‍varam അറ്റോര്‍ണിജനറല്‍ - Attor‍nijanaral‍ എമ്മങ്കിടാവ് - Emmankidaavu വിപദ് - Vipadhu കൊടുപ്പ് - Koduppu നകുല - Nakula ജന്നല്‍ - Jannal‍ അകഥിത - Akathitha മോതിരം - Mothiram വികൃതിത്തരം - Vikruthiththaram വേല്ലിതം - Vellitham അംബുജിനി - Ambujini അരുഷ്കര - Arushkara ദിവ്യവസ്ത്രന്‍ - Dhivyavasthran‍ ഖാതസുരുംഗം - Khaathasurumgam ആന്തരിക്ഷ - Aanthariksha തരുതരിപ്പ് - Tharutharippu ഉദന്യു - Udhanyu അപചിത - Apachitha വിസ്ഫുര്‍ജിതം - Visphur‍jitham പ്രതിബിംബം - Prathibimbam നേര്‍വട്ടം - Ner‍vattam വൃദ്ധത, -ത്വം - Vruddhatha, -thvam സ്ഥിതിഗത - Sthithigatha ഉരഗാഭരണന്‍ - Uragaabharanan‍ മുളയന്‍ - Mulayan‍ ദ്വൈതി - Dhvaithi പാണ്ഡ്യദേശം - Paandyadhesham പൂലി - Pooli അധിവാസന്‍ - Adhivaasan‍ വെങ്കല്ല് - Venkallu ചെറുനാരകം - Cherunaarakam ലോകാചാരം - Lokaachaaram അക്ഷപടം - Akshapadam ത്രിനേത്രഫലം - Thrinethraphalam കിലുക്കച്ചെടി - Kilukkachedi ആടരവം - Aadaravam ചെണ്ട - Chenda
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About അപവര്‍ഗം.

Get English Word for അപവര്‍ഗം [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
അപവര്‍ഗം - Apavar‍gam  :  പരിപൂര്‍ത്തി, സമാപ്തി, പ്രാപ്തി - Paripoor‍ththi, Samaapthi, Praapthi
     
     
അപവര്‍ഗം - Apavar‍gam  :  അപവാദം, വിശേഷവിധി, പ്രത്യേകനിയമം - Apavaadham, Visheshavidhi, Prathyekaniyamam
     
അപവര്‍ഗം - Apavar‍gam  :  ദു:ഖാദികളെ വര്‍ജിക്കുന്നത്, പുനര്‍ജന്മത്തില്‍നിന്നുള്ള മോചനം, നിര്‍വാണം - Dhu:khaadhikale Var‍jikkunnathu, Punar‍janmaththil‍ninnulla Mochanam, Nir‍vaanam
     
അപവര്‍ഗം - Apavar‍gam  :  ദാനം, സംഭാവന - Dhaanam, Sambhaavana
     
അപവര്‍ഗം - Apavar‍gam  :  പരിവര്‍ജനം, നിരാകരണം - Parivar‍janam, Niraakaranam
     
അപവര്‍ഗം - Apavar‍gam  :  എറിയല്‍, എയ്യല്‍ - Eriyal‍, Eyyal‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×