Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കേശിനി - Keshini ഊര്‍ധ്വബലി - Oor‍dhvabali ദിവ്യമൂലിക - Dhivyamoolika നുലവ് - Nulavu ശാപ്പാട്ടുരാമന്‍ - Shaappaatturaaman‍ ക്ഷപാഘനം - Kshapaaghanam ദിവാന്ധ്യം - Dhivaandhyam സമാവിഷ്ഠ - Samaavishda ഏകാംഗ - Ekaamga വാള്‍ - Vaal‍ വഹനം - Vahanam വിഷയം - Vishayam ഗരുഡക്കൊടിയോന്‍ - Garudakkodiyon‍ ഗിരികൂടം - Girikoodam അകാമ - Akaama ഫലാഫലം - Phalaaphalam ദീപ്തിവത്സരം - Dheepthivathsaram ഉള്‍ച്ചതി - Ul‍chathi യോഗരംഗം - Yogaramgam പണിമക്കള്‍ - Panimakkal‍ കൃമിജഗ്ദ്ധം - Krumijagddham മിതദ്രു - Mithadhru ഒശീര്‍, വസീര്‍ - Osheer‍, Vaseer‍ യാതും - Yaathum ഉദയാചലം, -ദ്രി - Udhayaachalam, -dhri അസംയുതമുദ്ര - Asamyuthamudhra പാഡിനി - Paadini താവരം - Thaavaram പീതനം - Peethanam ദക്ഷരിപു - Dhaksharipu ചകോരി - Chakori ഗജഭക്ഷകം - Gajabhakshakam ഭൃഗുപതി - Bhrugupathi അവലോക്യ - Avalokya നിസ്സാം - Nissaam ലീക - Leeka കീഴടക്കുക - Keezhadakkuka സമഗ്ര - Samagra തിരുവമൃത് - Thiruvamruthu രഭസ്സ് - Rabhassu ചതുസ് - Chathusu അനാച്ഛാദിത - Anaachchaadhitha നിര്‍ലോഭം - Nir‍lobham അഗ്രപീഠം - Agrapeedam മുതല്‍പ്പട്ടിക - Muthal‍ppattika  - Ha മീനകേതു - Meenakethu ഉപമാഗര്‍ഭം - Upamaagar‍bham മുട്ട് - Muttu ഊഷം - Oosham

Random Words

ഗണിക്കുക - Ganikkuka വൃഷകം - Vrushakam ജലാശയ - Jalaashaya അവിരോധം - Avirodham പ്രതിപത്ത് - Prathipaththu പീനസം - Peenasam അചര - Achara ശൂര്‍പ്പകന്‍ - Shoor‍ppakan‍ ഹീനാംഗി - Heenaamgi ഭര്‍ത്തൃവ്രതം - Bhar‍ththruvratham എംഡന്‍ - Emdan‍ അപാവരണം - Apaavaranam ഉപനിബന്ധന - Upanibandhana അഘോരി - Aghori പാദത്രം, -ത്രാണം - Paadhathram, -thraanam താജത് - Thaajathu ലോകവാര്‍ത്ത - Lokavaar‍ththa ഓതിക്കന്‍, -ക്കോന്‍ - Othikkan‍, -kkon‍ ഉരുതര - Uruthara താര്‍ക്കികന്‍ - Thaar‍kkikan‍ മാലേയന്‍ - Maaleyan‍ ശതപഥബ്രാഹ്മണം - Shathapathabraahmanam കോണമാപകം - Konamaapakam ശരവാണി - Sharavaani ചൊരിച്ചില്‍ - Chorichil‍ പള്ളിയറ - Palliyara മാഹിഷപഞ്ചകം - Maahishapanchakam വാളി - Vaali കാടോടി - Kaadodi സ്ഫുടിത - Sphuditha വേദഗര്‍ഭന്‍ - Vedhagar‍bhan‍ പ്രമ - Prama തളമരം - Thalamaram മായാവതി - Maayaavathi നിഷ്യന്ദം - Nishyandham ഉപ്പിലിട്ടത് - Uppilittathu ജഗദ്യോനി - Jagadhyoni നിശാഗൃഹം - Nishaagruham ഝിരീക - Jhireeka സന്ത്യജിക്കുക - Santhyajikkuka ഗാമി - Gaami അനുബന്ധ്യ - Anubandhya മൂര്‍ത്തിമത്ത് - Moor‍ththimaththu പുടയുക - Pudayuka വിശിപം - Vishipam സ്‌ത്രീപിശാചി - Sthreepishaachi മുട - Muda യശസ്കായം - Yashaskaayam ആണ്ടാല്‍ - Aandaal‍ തിലകാശ്രയം - Thilakaashrayam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About അമോഘ.

Get English Word for അമോഘ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
അമോഘ - Amogha  :  വ്യര്‍ഥമല്ലാത്ത, നിഷ്ഫലമല്ലാത്ത, ഫലമുള്ള, ലാക്കുതെറ്റാത്ത, കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന, പ്രയോജനമുള്ള - Vyar‍thamallaaththa, Nishphalamallaaththa, Phalamulla, Laakkuthettaaththa, Kurikkukollunna, Prayojanamulla
     
     
അമോഘ - Amogha  :  വിലയേറിയ, നിരര്‍ഘമായ, മഹിമയേറിയ - Vilayeriya, Nirar‍ghamaaya, Mahimayeriya
     
അമോഘ - Amogha  :  പൂപ്പാതിരി, പാടലി - Pooppaathiri, Paadali
     
അമോഘ - Amogha  :  വിഴാല്‍ - Vizhaal‍
     
അമോഘ - Amogha  :  കയ്പന്‍ പടവലം - Kaypan‍ Padavalam
     
അമോഘ - Amogha  :  കടുക്ക - Kadukka
     
അമോഘ - Amogha  :  പാര്‍വതി, ദുര്‍ഗ - Paar‍vathi, Dhur‍ga
     
അമോഘ - Amogha  :  ശക്തി - Shakthi
     
അമോഘം - Amogham  :  ദിക്പാലാദിസ്ഥാനത്തില്‍ അശ്വിനീദേവന്മാര്‍ തുടങ്ങിയവരെ ആവാഹിക്കുവാനുള്ള ഘടകങ്ങളില്‍ ഒന്ന് - Dhikpaalaadhisthaanaththil‍ Ashvineedhevanmaar‍ Thudangiyavare Aavaahikkuvaanulla Ghadakangalil‍ Onnu
     
അമോഘം - Amogham  :  ഉദയത്തിലും അസ്തമയത്തിലും കാണപ്പെടുന്ന സൂര്യന്‍റെ ദീര്‍ഘരശ്മികള്‍ - Udhayaththilum Asthamayaththilum Kaanappedunna Sooryan‍re Dheer‍gharashmikal‍
     
അമോഘദര്‍ശി - Amoghadhar‍shi  :  സൂഷ്മദൃഷ്ടിയുള്ളവന്‍ - Sooshmadhrushdiyullavan‍
     
അമോഘദര്‍ശി - Amoghadhar‍shi  :  ഒരു ബോധിസത്ത്വന്‍ - Oru Bodhisaththvan‍
     
അമോഘദൃഷ്ടി - Amoghadhrushdi  :  അമോഘദര്‍ശി - Amoghadhar‍shi
     
അമോഘന്‍ - Amoghan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
അമോഘന്‍ - Amoghan‍  :  വിഷ്ണു - Vishnu
     
അമോഘന്‍ - Amoghan‍  :  സ്കന്ദന്‍ - Skandhan‍
     
അമോഘവിക്രമന്‍ - Amoghavikraman‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×