Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഒരപ്പുര - Orappura ചീനച്ചിന്ദൂരം - Cheenachindhooram കുണ്ടുവളം - Kunduvalam ചങ്ങലംപരണ്ട - Changalamparanda കേക - Keka അമുക്കുവന്‍ - Amukkuvan‍ മൗദ്രിക - Maudhrika വീ - Vee വനമാല - Vanamaala അയ്ഹോളെ - Ayhole അദായാദ - Adhaayaadha ആവിക്കപ്പല്‍ - Aavikkappal‍ അതിബ്രഹ്മചര്യന്‍ - Athibrahmacharyan‍ ഹയജ്ഞന്‍ - Hayajnjan‍ ശയിത്താന്‍ - Shayiththaan‍ വര്‍ഷാംബു - Var‍shaambu ഹോമിയോപ്പതി - Homiyoppathi എട്ടാലൊന്ന്, എട്ടിലൊന്ന് - Ettaalonnu, Ettilonnu ചുരങ്കം - Churankam കുണ്ഡലിനി - Kundalini അപര്യുഷിത - Aparyushitha ഏകശഫം - Ekashapham ദാസീപുത്രന്‍ - Dhaaseeputhran‍ ത്രിണേത്രകി - Thrinethraki നിയമിക്കുക - Niyamikkuka വിജിഗീഷു - Vijigeeshu ഹന്തോക്തി - Hanthokthi അഭിവ്യാദാനം - Abhivyaadhaanam സുധാധാമം - Sudhaadhaamam കൂര്‍ഗ് - Koor‍gu സോമജന്‍ - Somajan‍ ഒഡ്യാണം - Odyaanam ദേഹാന്തം - Dhehaantham താപസന്‍ - Thaapasan‍ നുരയുക - Nurayuka ജരിക - Jarika ഉദിതി - Udhithi ഓലക്കരണം - Olakkaranam അപശങ്കം - Apashankam നിര്‍ബാധം - Nir‍baadham കാളനിശ - Kaalanisha നിമിത്തി - Nimiththi സുരാംഗന - Suraamgana ആത്തോല്‍, - ല്, -ള്‍ - Aaththol‍, - Lu, -l‍ ധൂപകന്‍ - Dhoopakan‍ കിരീടമകുടം - Kireedamakudam കൗസല്യ - Kausalya ഊര്‍മാന്‍പുഴു - Oor‍maan‍puzhu ചാലിടുക - Chaaliduka പരാശരി - Paraashari

Random Words

വരകരി - Varakari ഫയസല്‍ - Phayasal‍ ഉദ്ദണ്ഡത - Uddhandatha നിര്‍ഗ്രന്ഥനം - Nir‍granthanam പുരവി - Puravi ഗന്ധസാരം - Gandhasaaram ഈഹിത - Eehitha മല്ലയുദ്ധം - Mallayuddham ചക്ഷു - Chakshu ഉത്പന്ന, ഉല്‍- - Uthpanna, Ul‍- അജരം - Ajaram താരത്ത് - Thaaraththu രമ്യത - Ramyatha ഈടപ്പ് - Eedappu ഭാരവി - Bhaaravi തിഷ്യകം - Thishyakam പടമാടം - Padamaadam സ്ഫികതടം - Sphikathadam ചുമയ്ക്കുക - Chumaykkuka കൈത്തിരി - Kaiththiri ഉസ്രന്‍ - Usran‍ കര്‍മാന്തികന്‍ - Kar‍maanthikan‍ ചുറ്റത്താര്‍ - Chuttaththaar‍ ഗര്‍ഹണ - Gar‍hana അന്ധമൂഷിക - Andhamooshika മുടിച്ചി(ല്‍) - Mudichi(l‍) തനുരൂഹം - Thanurooham ഇടിക്കുക - Idikkuka പിടങ്ങ് - Pidangu ക്ഷീരസര്‍പ്പിസ് - Ksheerasar‍ppisu ഫറവോന്‍ - Pharavon‍ പ്രസ്തവം - Prasthavam അകാനോനികം - Akaanonikam അനാലസ്യം - Anaalasyam ലാറ്റിന്‍ - Laattin‍ ഉപസ്ഥിത - Upasthitha കടുങ്കയ്യ്, -കൈ - Kadunkayyu, -kai അങ്കയന്ത്രം - Ankayanthram ശോചനീയ - Shochaneeya തസ്മാത് - Thasmaathu ചൊട്ട് - Chottu ചര്‍മം - Char‍mam വിബുദ്ധി - Vibuddhi ബദ്ധ - Baddha തിരുപ്പതി - Thiruppathi കാഷ്ഠീല - Kaashdeela തായം - Thaayam അങ്കക്കാരന്‍ - Ankakkaaran‍ അക്കാള്‍ - Akkaal‍ കുടില - Kudila
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About അമോഘ.

Get English Word for അമോഘ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
അമോഘ - Amogha  :  വ്യര്‍ഥമല്ലാത്ത, നിഷ്ഫലമല്ലാത്ത, ഫലമുള്ള, ലാക്കുതെറ്റാത്ത, കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന, പ്രയോജനമുള്ള - Vyar‍thamallaaththa, Nishphalamallaaththa, Phalamulla, Laakkuthettaaththa, Kurikkukollunna, Prayojanamulla
     
     
അമോഘ - Amogha  :  വിലയേറിയ, നിരര്‍ഘമായ, മഹിമയേറിയ - Vilayeriya, Nirar‍ghamaaya, Mahimayeriya
     
അമോഘ - Amogha  :  പൂപ്പാതിരി, പാടലി - Pooppaathiri, Paadali
     
അമോഘ - Amogha  :  വിഴാല്‍ - Vizhaal‍
     
അമോഘ - Amogha  :  കയ്പന്‍ പടവലം - Kaypan‍ Padavalam
     
അമോഘ - Amogha  :  കടുക്ക - Kadukka
     
അമോഘ - Amogha  :  പാര്‍വതി, ദുര്‍ഗ - Paar‍vathi, Dhur‍ga
     
അമോഘ - Amogha  :  ശക്തി - Shakthi
     
അമോഘം - Amogham  :  ദിക്പാലാദിസ്ഥാനത്തില്‍ അശ്വിനീദേവന്മാര്‍ തുടങ്ങിയവരെ ആവാഹിക്കുവാനുള്ള ഘടകങ്ങളില്‍ ഒന്ന് - Dhikpaalaadhisthaanaththil‍ Ashvineedhevanmaar‍ Thudangiyavare Aavaahikkuvaanulla Ghadakangalil‍ Onnu
     
അമോഘം - Amogham  :  ഉദയത്തിലും അസ്തമയത്തിലും കാണപ്പെടുന്ന സൂര്യന്‍റെ ദീര്‍ഘരശ്മികള്‍ - Udhayaththilum Asthamayaththilum Kaanappedunna Sooryan‍re Dheer‍gharashmikal‍
     
അമോഘദര്‍ശി - Amoghadhar‍shi  :  സൂഷ്മദൃഷ്ടിയുള്ളവന്‍ - Sooshmadhrushdiyullavan‍
     
അമോഘദര്‍ശി - Amoghadhar‍shi  :  ഒരു ബോധിസത്ത്വന്‍ - Oru Bodhisaththvan‍
     
അമോഘദൃഷ്ടി - Amoghadhrushdi  :  അമോഘദര്‍ശി - Amoghadhar‍shi
     
അമോഘന്‍ - Amoghan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
അമോഘന്‍ - Amoghan‍  :  വിഷ്ണു - Vishnu
     
അമോഘന്‍ - Amoghan‍  :  സ്കന്ദന്‍ - Skandhan‍
     
അമോഘവിക്രമന്‍ - Amoghavikraman‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×