Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അജണ്ട - Ajanda പുരജിത്ത് - Purajiththu ബകപഞ്ചകം - Bakapanchakam കരിക്കൊടി - Karikkodi പ്രാവൃഷേണ്യം - Praavrushenyam കൂടസാക്ഷി - Koodasaakshi മേല്‍വാഴി - Mel‍vaazhi ഗൃഹധര്‍മിണി - Gruhadhar‍mini കുടിലം - Kudilam അക്ഷരസംയുക്തന്‍ - Aksharasamyukthan‍ അവ്വളവ് - Avvalavu ധൂസരം - Dhoosaram തിരുവായ് - Thiruvaayu ദിങ്മോഹം - Dhingmoham നാകം - Naakam തപ - Thapa കട്ടിളപ്പടി - Kattilappadi വിരമ(ണ)ം - Virama(na)m ലാത്തുക - Laaththuka വ്യാപരിക്കുക - Vyaaparikkuka റവുക്ക - Ravukka എരിപുളി - Eripuli കരിമംഗലം, -മംഗല്യം - Karimamgalam, -mamgalyam ഗതപാപ - Gathapaapa അസാധനീയ - Asaadhaneeya എഴുമുടി - Ezhumudi ഉഴവോലക്കരണം - Uzhavolakkaranam കൊരടിക്കുക - Koradikkuka മുറിവൈദ്യന്‍ - Murivaidhyan‍ ഉപാകൃതം - Upaakrutham മരുങ്ങ് - Marungu വെതുമ്പുക - Vethumpuka വിചരിതം - Vicharitham ജയ്വിളി - Jayvili ഈളിക്കുക - Eelikkuka വൈയാകരണ - Vaiyaakarana സംഗ്രാമം - Samgraamam നിടു - Nidu ആനപ്പിണ്ടം - Aanappindam അധികാരസ്ഥ - Adhikaarastha ജളബുദ്ധി, -മതി - Jalabuddhi, -mathi മദോത്കട - Madhothkada ഗുണകീര്‍ത്തനം - Gunakeer‍ththanam കൊല്ലി - Kolli പതിദേവത - Pathidhevatha തന്വന്ത്രം - Thanvanthram ദേഹേശ്വരന്‍ - Dheheshvaran‍ ഖരാഹ്വ - Kharaahva വിഷ്ണുപ്രിയ - Vishnupriya കൊടുതി - Koduthi

Random Words

മിതാര്‍ഥ - Mithaar‍tha അടങ്കം - Adankam പ്രക്ഷി - Prakshi ചാടുമൊഴി - Chaadumozhi ഗുര്‍വധീശന്‍ - Gur‍vadheeshan‍ ആതി - Aathi വൃഥാടനം - Vruthaadanam ഛലമതി - Chalamathi വ്യായാമം - Vyaayaamam ബാലാവബോധനം - Baalaavabodhanam പാദകൂടം - Paadhakoodam നിനാദിക്കുക - Ninaadhikkuka അടിമപ്പെടുക - Adimappeduka അനതി - Anathi തേക്കുപാട്ട് - Thekkupaattu ഒളിക്കുക - Olikkuka പാതാളവാഹിനി - Paathaalavaahini പ്രകൃത - Prakrutha കണ്ടഫല - Kandaphala പുന്നാട് - Punnaadu ചെമ്മൊഴി - Chemmozhi ഉച്ചപ്പാട്ട് - Uchappaattu നീവി - Neevi വണ്ണാത്തി - Vannaaththi ചംഗന്‍ - Chamgan‍ നിലയം - Nilayam ചിരവപ്പല്ല് - Chiravappallu സുരധൂപം - Suradhoopam സുബല - Subala രാട്ട് - Raattu ഭൂതക്കണ്ണാടി - Bhoothakkannaadi അക്ഷുണ്ണ - Akshunna നിറപടി - Nirapadi വസ്ത്രയോനി - Vasthrayoni അംഗരഞ്ജനം - Amgaranjjanam അനാസ - Anaasa യൗക്തിക - Yaukthika ശാലിനി - Shaalini കാക്കമൂക്കന്‍ - Kaakkamookkan‍ ഭാവിത - Bhaavitha പ്രകീര്‍ത്തി - Prakeer‍ththi മൃഗണ്ഡു - Mrugandu കാളപുച്ഛകം - Kaalapuchchakam ഉത്പ്ലവ - Uthplava ഇടമേ - Idame ഘടന - Ghadana ശമി - Shami ചമത്കാരി - Chamathkaari അഭിപൂര്‍ണ - Abhipoor‍na പവനവ്യാധി - Pavanavyaadhi
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About അമോഘ.

Get English Word for അമോഘ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
അമോഘ - Amogha  :  വ്യര്‍ഥമല്ലാത്ത, നിഷ്ഫലമല്ലാത്ത, ഫലമുള്ള, ലാക്കുതെറ്റാത്ത, കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന, പ്രയോജനമുള്ള - Vyar‍thamallaaththa, Nishphalamallaaththa, Phalamulla, Laakkuthettaaththa, Kurikkukollunna, Prayojanamulla
     
     
അമോഘ - Amogha  :  വിലയേറിയ, നിരര്‍ഘമായ, മഹിമയേറിയ - Vilayeriya, Nirar‍ghamaaya, Mahimayeriya
     
അമോഘ - Amogha  :  പൂപ്പാതിരി, പാടലി - Pooppaathiri, Paadali
     
അമോഘ - Amogha  :  വിഴാല്‍ - Vizhaal‍
     
അമോഘ - Amogha  :  കയ്പന്‍ പടവലം - Kaypan‍ Padavalam
     
അമോഘ - Amogha  :  കടുക്ക - Kadukka
     
അമോഘ - Amogha  :  പാര്‍വതി, ദുര്‍ഗ - Paar‍vathi, Dhur‍ga
     
അമോഘ - Amogha  :  ശക്തി - Shakthi
     
അമോഘം - Amogham  :  ദിക്പാലാദിസ്ഥാനത്തില്‍ അശ്വിനീദേവന്മാര്‍ തുടങ്ങിയവരെ ആവാഹിക്കുവാനുള്ള ഘടകങ്ങളില്‍ ഒന്ന് - Dhikpaalaadhisthaanaththil‍ Ashvineedhevanmaar‍ Thudangiyavare Aavaahikkuvaanulla Ghadakangalil‍ Onnu
     
അമോഘം - Amogham  :  ഉദയത്തിലും അസ്തമയത്തിലും കാണപ്പെടുന്ന സൂര്യന്‍റെ ദീര്‍ഘരശ്മികള്‍ - Udhayaththilum Asthamayaththilum Kaanappedunna Sooryan‍re Dheer‍gharashmikal‍
     
അമോഘദര്‍ശി - Amoghadhar‍shi  :  സൂഷ്മദൃഷ്ടിയുള്ളവന്‍ - Sooshmadhrushdiyullavan‍
     
അമോഘദര്‍ശി - Amoghadhar‍shi  :  ഒരു ബോധിസത്ത്വന്‍ - Oru Bodhisaththvan‍
     
അമോഘദൃഷ്ടി - Amoghadhrushdi  :  അമോഘദര്‍ശി - Amoghadhar‍shi
     
അമോഘന്‍ - Amoghan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
അമോഘന്‍ - Amoghan‍  :  വിഷ്ണു - Vishnu
     
അമോഘന്‍ - Amoghan‍  :  സ്കന്ദന്‍ - Skandhan‍
     
അമോഘവിക്രമന്‍ - Amoghavikraman‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×