Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ശൈത്താന്‍ - Shaiththaan‍ കൂകുക, കൂവുക - Kookuka, Koovuka ജീവിതഗതി - Jeevithagathi പാരിഷദന്‍ - Paarishadhan‍ നിറപറ - Nirapara അഗ്നിമുഖി - Agnimukhi ശുണ്ഡാലം - Shundaalam മണ്ണെര - Mannera മന്തുകാല്‍ - Manthukaal‍ റോക്കറ്റ് - Rokkattu അക്രുദ്ധ - Akruddha ഠാണാവ് - Daanaavu കൃതശൗച - Kruthashaucha രുദഥന്‍ - Rudhathan‍ കൈവണങ്ങുക - Kaivananguka പാട് - Paadu തുപ്പു - Thuppu മാന്തര്‍ - Maanthar‍ കിടങ്ങ് - Kidangu കുടീരകം - Kudeerakam പട്ടണവാസി - Pattanavaasi മാതൃഘാതി - Maathrughaathi ആലിലക്കല്ലൂര്‍വഞ്ചി - Aalilakkalloor‍vanchi ഭഗനന്ദനന്‍ - Bhaganandhanan‍ ശിഖി - Shikhi ആചണ്ഡാലം - Aachandaalam ധീരലളിതന്‍ - Dheeralalithan‍ പെരുമടയന്‍ - Perumadayan‍ ചര്‍മപ്രസേവകം - Char‍maprasevakam കശ്യം - Kashyam ഭാര്‍ഗി - Bhaar‍gi രാ - Raa ചോമ്പി - Chompi വിശപ്പ് - Vishappu ദൃപ്തി - Dhrupthi ഗര്‍ഭദാസന്‍ - Gar‍bhadhaasan‍ വിഘടിക - Vighadika കബളിക്കുക - Kabalikkuka ചിട്ടം - Chittam പരാവര്‍ത്തനം - Paraavar‍ththanam വേശദാനം - Veshadhaanam ജനസമ്മത - Janasammatha മ്ലാനത - Mlaanatha ഒല്ലായ്ക, -മ - Ollaayka, -ma സാട്ട - Saatta ലംബിക - Lambika സ്ഫാത - Sphaatha പറുങ്ങി - Parungi ട്രാക്റ്റര്‍ - Draakttar‍ മരുത്സുതന്‍ - Maruthsuthan‍

Random Words

ജ്യേഷ്ഠാംബു - Jyeshdaambu പാലിന്ദം - Paalindham കുനു - Kunu ഉമ്മാന്‍, ഉണ്ണുവാന്‍ - Ummaan‍, Unnuvaan‍ ബൃഹത്പത്ര - Bruhathpathra മത്ത - Maththa സമാലോചിക്കുക - Samaalochikkuka ചേനമണ്ഡലി - Chenamandali കടുക്കന്‍പൂച്ചെടി - Kadukkan‍poochedi കുറ്റാന്വേഷി - Kuttaanveshi ഋഷിതര്‍പ്പണം - Rushithar‍ppanam പ്രഖ്യാപനം - Prakhyaapanam മാനസപുത്രര്‍ - Maanasaputhrar‍ കഷ്ടിപ്പ് - Kashdippu വ്യാമിശ്ര - Vyaamishra ചീയുക - Cheeyuka വ്യതിക്രാന്തി - Vyathikraanthi ഗ്ലോവ് - Glovu വിസരത്ത് - Visaraththu തടിനി - Thadini നിലമാടം - Nilamaadam തിരുവാതിരക്കളി - Thiruvaathirakkali നാലാനനന്‍ - Naalaananan‍ കള്ളച്ചൂത് - Kallachoothu അപവ്യയി - Apavyayi രസജം - Rasajam പെരുമാന്‍ - Perumaan‍ വ്യതിയാനം - Vyathiyaanam ചില്ലാനം - Chillaanam പ്രചാലനം - Prachaalanam പഞ്ചഭോഗം - Panchabhogam വിവര്‍ത്തം - Vivar‍ththam ഓണത്താര്‍ - Onaththaar‍ കാളിയാട്ടം - Kaaliyaattam രുഷ്ട - Rushda ഉപജീവക - Upajeevaka അരുളിക്കാ - Arulikkaa കാംഗുകം - Kaamgukam വെള്ളോല - Vellola നിവാരം - Nivaaram അനന്തരഗാമി - Anantharagaami സാപത്ന്യന്‍ - Saapathnyan‍ ആംഗ്ലിക്കന്‍ - Aamglikkan‍ ബധ്രം - Badhram ഏകാസനം - Ekaasanam ചാള - Chaala ഉദ്വാഹന്‍ - Udhvaahan‍ നട്ട് - Nattu എണ്ണമാങ്ങ - Ennamaanga വ്രതാനുഷ്ഠാനം - Vrathaanushdaanam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About അസഹ.

Get English Word for അസഹ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
അസഹ - Asaha  :  സഹിക്കാത്ത, താങ്ങാത്ത - Sahikkaaththa, Thaangaaththa
     
     
അസഹ - Asaha  :  ക്ഷമയില്ലാത്ത, ക്ഷമിക്കാത്ത - Kshamayillaaththa, Kshamikkaaththa
     
അസഹം - Asaham  :  മാറിടത്തിന്‍റെ മധ്യം - Maaridaththin‍re Madhyam
     
അസഹന - Asahana  :  സഹിക്കാത്ത, ക്ഷമിക്കാത്ത - Sahikkaaththa, Kshamikkaaththa
     
അസഹന - Asahana  :  പരോത്കര്‍ഷത്തില്‍ അസഹിഷ്ണുതയുള്ള - Parothkar‍shaththil‍ Asahishnuthayulla
     
അസഹന - Asahana  :  അസഹനന്‍ = ശത്രു - Asahanan‍ = Shathru
     
അസഹനം - Asahanam  :  സഹിക്കായ്ക, ക്ഷമിക്കായ്ക - Sahikkaayka, Kshamikkaayka
     
അസഹനീയ - Asahaneeya  :  അസഹ്യ - Asahya
     
അസഹമാന - Asahamaana  :  സഹിക്കാത്ത, ക്ഷമയില്ലാത്ത - Sahikkaaththa, Kshamayillaaththa
     
അസഹായ - Asahaaya  :  സഹായികളില്ലാത്ത, കൂട്ടില്ലാത്ത, ആശ്രയം ഇല്ലാത്ത - Sahaayikalillaaththa, Koottillaaththa, Aashrayam Illaaththa
     
അസഹായ - Asahaaya  :  അസഹായത - Asahaayatha
     
അസഹിത - Asahitha  :  ചേരാത്ത, കൂടാത്ത - Cheraaththa, Koodaaththa
     
അസഹിഷ്ണു - Asahishnu  :  സഹനശീലമില്ലാത്ത, സഹിക്കാത്ത, ക്ഷമിക്കാത്ത - Sahanasheelamillaaththa, Sahikkaaththa, Kshamikkaaththa
     
അസഹിഷ്ണു - Asahishnu  :  അസൂയകലര്‍ന്ന - Asooyakalar‍nna
     
അസഹിഷ്ണുത, -ത്വം - Asahishnutha, -thvam  :  സഹിക്കായ്ക, അക്ഷമ, അസൂയ - Sahikkaayka, Akshama, Asooya
     
അസഹോഷിത - Asahoshitha  :  ഒന്നിച്ചുതാമസിക്കാത്ത - Onnichuthaamasikkaaththa
     
അസഹ്യ - Asahya  :  സഹിക്കാനാകാത്ത, ക്ഷമിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്ത - Sahikkaanaakaaththa, Kshamikkaan‍ Paadillaaththa
     
അസഹ്യം - Asahyam  :  ഒരുതരം സേനാവ്യൂഹം - Orutharam Senaavyooham
     
അസഹ്യത - Asahyatha  :  സഹിക്കാന്‍ പാടില്ലായ്മ, ഉപദ്രവം, ശല്യം. അസഹ്യപ്പെടുത്തുക = ശല്യപ്പെടുത്തുക, ഉപദ്രവിക്കുക, അലട്ടുക - Sahikkaan‍ Paadillaayma, Upadhravam, Shalyam. Asahyappeduththuka = Shalyappeduththuka, Upadhravikkuka, Alattuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×