Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

എക്സ്പ്രഷനിസം - Eksprashanisam ചൈല - Chaila ശാസ്യ - Shaasya അധ്വര - Adhvara ഋഷഭകൂടം - Rushabhakoodam ശമനൗഷധം - Shamanaushadham സേ്താതാവ് - Se്thaathaavu പരാസനന്‍ - Paraasanan‍ ഒണ്ണുതല്‍ - Onnuthal‍ ദ്വീപിനഖം - Dhveepinakham ഉദ്യോഗം - Udhyogam ദശപേയം - Dhashapeyam ഛേദനീയം - Chedhaneeyam പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍ - Pathrapravar‍ththakan‍ ഷാണ്മാതുരന്‍ - Shaanmaathuran‍ ഭോജി - Bhoji വയസ്വി, വയസ്സന്‍ - Vayasvi, Vayassan‍ അസൃഗ്ദോഹം - Asrugdhoham പ്രാചാര്യന്‍ - Praachaaryan‍ വേച - Vecha ജ്ഞ്പ്ത - Jnjptha ചെറുനീര് - Cheruneeru ദശനോച്ഛിഷ്ടം - Dhashanochchishdam അപിഗീര്‍ണ - Apigeer‍na ഉപലീഢ - Upaleedda അമ്പരപ്പ് - Amparappu ലയിക്കുക - Layikkuka ശരി - Shari കന്‍ മല - Kan‍ Mala ഉത്ക്ഷേപിക്കുക, ഉല്‍- - Uthkshepikkuka, Ul‍- മോദാല്‍ - Modhaal‍ അസ്രപം - Asrapam ചിന്താവേശ്മം - Chinthaaveshmam ജലധിജ - Jaladhija ചേഷ്ടകന്‍ - Cheshdakan‍ ശക്രാണി - Shakraani കലുക്കം - Kalukkam കച്ചില്‍ - Kachil‍ പുരാ - Puraa കാര്‍പ്പാസി - Kaar‍ppaasi ഭാവം - Bhaavam പിച്ഛില - Pichchila തുരുശ്ര - Thurushra ഗോചന്ദനം - Gochandhanam ദണ്ഡവിത്ത് - Dhandaviththu അമനീഭാവം - Amaneebhaavam അത്ഭുതദര്‍ശന - Athbhuthadhar‍shana ചക്കാത്ത് - Chakkaaththu കൃഷ്ണഗ്രീവന്‍ - Krushnagreevan‍ സുവാസം - Suvaasam

Random Words

വിളംബ്യ - Vilambya സേവാമൂര്‍ത്തി - Sevaamoor‍ththi പരിശ്രുത - Parishrutha മാഹാജനിക - Maahaajanika ബിന്ദുഫലം - Bindhuphalam അര്‍ഹത്തമ - Ar‍haththama പൂ - Poo വോള്‍ട്ട് - Vol‍ttu ഏത്തവാഴ - Eththavaazha ആറ്റുകാക്ക - Aattukaakka കുയോഗം - Kuyogam സാര്‍വഭൗതിക - Saar‍vabhauthika കാര്‍പ്പിക്കുക - Kaar‍ppikkuka ബഹുമാനിക്കുക - Bahumaanikkuka വിരൂപചക്ഷുസ്സ് - Viroopachakshussu കൊഴുമുതലായ്മ - Kozhumuthalaayma യമകണ്ടകം - Yamakandakam കൃമിലം - Krumilam അവഗളിത - Avagalitha കണ്ടകശോധനം - Kandakashodhanam ഉടപ്പിറന്നവന്‍, ഒട- - Udappirannavan‍, Oda- തുക്കിടി - Thukkidi സാവിത്രന്‍ - Saavithran‍ അംബരം - Ambaram വൃഷകേതു - Vrushakethu ദാര്‍ശനിക - Dhaar‍shanika ജലീയ - Jaleeya കൃകലം - Krukalam കപ്പപ്പാട്ട് - Kappappaattu ഉന്മീലിത - Unmeelitha ജിഘൃക്ഷു - Jighrukshu ചൊക്കനാഥന്‍ - Chokkanaathan‍ മേലെഴുത്ത് - Melezhuththu ശാരീരിക - Shaareerika ദായാദം - Dhaayaadham അവര്‍ണം - Avar‍nam കൂറ്റായ്മ - Koottaayma ഗോപാംഗന - Gopaamgana കാതോലിക്കാ - Kaatholikkaa ശബ്ദാതീത - Shabdhaatheetha അക്ഷോട(കം), അക്ഷോഡ(കം), അക്കോളംആഖോടം, അക്രാത്ത് - Akshoda(kam), Akshoda(kam), Akkolamaakhodam, Akraaththu ആശ്ലിഷ്ട - Aashlishda കപാടസന്ധി - Kapaadasandhi ചിന്താപര - Chinthaapara ചാകുടം - Chaakudam വിശ്വന്മാര്‍ - Vishvanmaar‍ കാംക്ഷിത - Kaamkshitha അപാകരം - Apaakaram അകഥനം - Akathanam തേരട്ട - Theratta
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About അസഹ.

Get English Word for അസഹ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
അസഹ - Asaha  :  സഹിക്കാത്ത, താങ്ങാത്ത - Sahikkaaththa, Thaangaaththa
     
     
അസഹ - Asaha  :  ക്ഷമയില്ലാത്ത, ക്ഷമിക്കാത്ത - Kshamayillaaththa, Kshamikkaaththa
     
അസഹം - Asaham  :  മാറിടത്തിന്‍റെ മധ്യം - Maaridaththin‍re Madhyam
     
അസഹന - Asahana  :  സഹിക്കാത്ത, ക്ഷമിക്കാത്ത - Sahikkaaththa, Kshamikkaaththa
     
അസഹന - Asahana  :  പരോത്കര്‍ഷത്തില്‍ അസഹിഷ്ണുതയുള്ള - Parothkar‍shaththil‍ Asahishnuthayulla
     
അസഹന - Asahana  :  അസഹനന്‍ = ശത്രു - Asahanan‍ = Shathru
     
അസഹനം - Asahanam  :  സഹിക്കായ്ക, ക്ഷമിക്കായ്ക - Sahikkaayka, Kshamikkaayka
     
അസഹനീയ - Asahaneeya  :  അസഹ്യ - Asahya
     
അസഹമാന - Asahamaana  :  സഹിക്കാത്ത, ക്ഷമയില്ലാത്ത - Sahikkaaththa, Kshamayillaaththa
     
അസഹായ - Asahaaya  :  സഹായികളില്ലാത്ത, കൂട്ടില്ലാത്ത, ആശ്രയം ഇല്ലാത്ത - Sahaayikalillaaththa, Koottillaaththa, Aashrayam Illaaththa
     
അസഹായ - Asahaaya  :  അസഹായത - Asahaayatha
     
അസഹിത - Asahitha  :  ചേരാത്ത, കൂടാത്ത - Cheraaththa, Koodaaththa
     
അസഹിഷ്ണു - Asahishnu  :  സഹനശീലമില്ലാത്ത, സഹിക്കാത്ത, ക്ഷമിക്കാത്ത - Sahanasheelamillaaththa, Sahikkaaththa, Kshamikkaaththa
     
അസഹിഷ്ണു - Asahishnu  :  അസൂയകലര്‍ന്ന - Asooyakalar‍nna
     
അസഹിഷ്ണുത, -ത്വം - Asahishnutha, -thvam  :  സഹിക്കായ്ക, അക്ഷമ, അസൂയ - Sahikkaayka, Akshama, Asooya
     
അസഹോഷിത - Asahoshitha  :  ഒന്നിച്ചുതാമസിക്കാത്ത - Onnichuthaamasikkaaththa
     
അസഹ്യ - Asahya  :  സഹിക്കാനാകാത്ത, ക്ഷമിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്ത - Sahikkaanaakaaththa, Kshamikkaan‍ Paadillaaththa
     
അസഹ്യം - Asahyam  :  ഒരുതരം സേനാവ്യൂഹം - Orutharam Senaavyooham
     
അസഹ്യത - Asahyatha  :  സഹിക്കാന്‍ പാടില്ലായ്മ, ഉപദ്രവം, ശല്യം. അസഹ്യപ്പെടുത്തുക = ശല്യപ്പെടുത്തുക, ഉപദ്രവിക്കുക, അലട്ടുക - Sahikkaan‍ Paadillaayma, Upadhravam, Shalyam. Asahyappeduththuka = Shalyappeduththuka, Upadhravikkuka, Alattuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×