Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ചൂര്‍ണവാസം - Choor‍navaasam ജലനിര്‍ഗമനം - Jalanir‍gamanam ഹസ്തസംജ്ഞ - Hasthasamjnja മൈത്രം - Maithram ഉമ്മാന്തരം - Ummaantharam വാസിത - Vaasitha ഒണ്ടുക - Onduka ഉദ്വമിത - Udhvamitha കൃമികോശോഥം - Krumikoshotham ആനഡൂഹ - Aanadooha ക്വാഥനം - Kvaathanam സഗുണ - Saguna തപോനിഷ്ഠ - Thaponishda അമൃതഫല - Amruthaphala ഉച്ചമാളന്‍, ഉച്ചമഹാകാലന്‍, ഉച്ചിനി മഹാകാലന്‍ - Uchamaalan‍, Uchamahaakaalan‍, Uchini Mahaakaalan‍ കള്ള് - Kallu അലങ്കാരധ്വനി - Alankaaradhvani അന്തസ്സജ്ഞ - Anthassajnja ചണ - Chana ചാര്‍ത്ത് - Chaar‍ththu ആസ്യാസവം - Aasyaasavam ചക്കാല - Chakkaala നിഷ്പന്ദ - Nishpandha പച്ചപ്പാവം - Pachappaavam ഭ്രൂകുടി - Bhrookudi ചാതുര്‍ഹോത്രം - Chaathur‍hothram വെഞ്ചാമരം - Venchaamaram അതിവാദി - Athivaadhi അഞ്ചരപ്പള്ളിക്കാര്‍ - Ancharappallikkaar‍ കരിയാപണിക്കന്‍ - Kariyaapanikkan‍ വിഷ്വ - Vishva കിടങ്ങ് - Kidangu ഗഗനസരിത്ത്, -സിന്ധു - Gaganasariththu, -sindhu സത്യലോപം - Sathyalopam സാദം - Saadham പിഴുകല്‍ - Pizhukal‍ തപിത - Thapitha ചാവുമണി - Chaavumani കര്‍മണി - Kar‍mani പൊന്തല്‍ - Ponthal‍ ഉരസ്യ - Urasya ധ്വനിതാവ് - Dhvanithaavu തുയിര്‍പെടുക - Thuyir‍peduka ജായിസ് - Jaayisu അക്ഷമം - Akshamam ഖാതകം - Khaathakam അവാപം - Avaapam അനാനത - Anaanatha ആഹൃത - Aahrutha തമര് - Thamaru

Random Words

മംഗലി - Mamgali പ്രഭാകീടം - Prabhaakeedam അഭിസന്ദേഹം - Abhisandheham അപ്രതരാക്ഷസി - Apratharaakshasi അകിഞ്ചന - Akinchana ചതുസ് - Chathusu ചുനച്ചി - Chunachi പരകായം - Parakaayam ഛന്ദോവിചിതി - Chandhovichithi അകൃതകൃത്യ - Akruthakruthya ധീത - Dheetha ജപശുദ്ധം - Japashuddham ഫലനം - Phalanam വികസനം - Vikasanam ചാറ് - Chaaru ചഞ്ച - Chancha അസ്ത്രവിത്ത് - Asthraviththu കൈത്തണ്ട - Kaiththanda അംഗഹാരം - Amgahaaram മുകത്തല - Mukaththala നൈര്യത - Nairyatha ദൃശി - Dhrushi ഭദ്രകം - Bhadhrakam സാംയുഗീനന്‍ - Saamyugeenan‍ കെട്ടിയാടുക - Kettiyaaduka കരിങ്കൊടി - Karinkodi ആയുര്‍വേദികന്‍ - Aayur‍vedhikan‍ പ്രാജി(കം) - Praaji(kam) നാക്ഷത്രം - Naakshathram ചീനമരീചം - Cheenamareecham കഫാശയം - Kaphaashayam ഖണ്ഡജ്യാ(വ്) - Khandajyaa(vu) ഭുഞ്ജാന - Bhunjjaana സുപാര്‍ശ്വം - Supaar‍shvam സുവേഷ്ടകം - Suveshdakam ഈറന്‍ - Eeran‍ വിയര്‍പ്പിക്കുക - Viyar‍ppikkuka സമല - Samala ഉപതടം - Upathadam മാപ്പ് - Maappu അഭ്യാകാംക്ഷിതം - Abhyaakaamkshitham അകത്തെ, -ത്തേ - Akaththe, -ththe കടശാരം - Kadashaaram ദീര്‍ഘദംഷ്ട്രകം - Dheer‍ghadhamshdrakam മൈഥുനം - Maithunam കപ്ലോന്‍ - Kaplon‍ വ്യഞ്ജകം - Vyanjjakam അപാകരം - Apaakaram അഘമര്‍ഷണ - Aghamar‍shana ശുചീഭവിക്കുക - Shucheebhavikkuka
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About അഹര.

Get English Word for അഹര [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
അഹര - Ahara  :  അപഹരിക്കാത്ത - Apaharikkaaththa
     
     
അഹരണീയ - Aharaneeya  :  അപഹരിച്ചുകൂടാത്ത - Apaharichukoodaaththa
     
അഹരണീയ - Aharaneeya  :  വശത്താക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത - Vashaththaakkaan‍ Saadhikkaaththa
     
അഹരണീയ - Aharaneeya  :  സ്ഥിരചിത്തമായ - Sthirachiththamaaya
     
അഹരണീയ - Aharaneeya  :  അഹരണീയത (ത്വം) - Aharaneeyatha (thvam)
     
അഹരഹര്‍ - Aharahar‍  :  അഹസ്സുതോറും, ദിവസംതോറും - Ahassuthorum, Dhivasamthorum
     
അഹരാഗമം - Aharaagamam  :  അഹസ്സിന്‍റെ ആഗമം, ദിനത്തിന്‍റെ വരവ്, പ്രഭാതം - Ahassin‍re Aagamam, Dhinaththin‍re Varavu, Prabhaatham
     
അഹര്‍ഗണം - Ahar‍ganam  :  യാഗത്തിനുള്ള ദിവസങ്ങള്‍ - Yaagaththinulla Dhivasangal‍
     
അഹര്‍ഗണം - Ahar‍ganam  :  മാസം - Maasam
     
അഹര്‍ജരം - Ahar‍jaram  :  ആണ്ട്, സംവത്സരം (അഹസ്സുകളാല്‍ ലോകത്തെ ജരിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ അഹസ്സുകള്‍ ഇതില്‍ ജരിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ) - Aandu, Samvathsaram (ahassukalaal‍ Lokaththe Jarippikkunnathukondo Ahassukal‍ Ithil‍ Jarikkunnathukondo)
     
അഹര്‍ദിവം - Ahar‍dhivam  :  എല്ലായ്പ്പോഴും, എല്ലാദിവസവും - Ellaayppozhum, Ellaadhivasavum
     
അഹര്‍ദിവസം - Ahar‍dhivasam  :  എന്നും നിലനില്‍ക്കുന്ന - Ennum Nilanil‍kkunna
     
അഹര്‍നാഥന്‍ - Ahar‍naathan‍  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
അഹര്‍നിശം - Ahar‍nisham  :  അഹസ്സും നിശയും, പകലും രാവും, രാപകല്‍, എപ്പോഴും - Ahassum Nishayum, Pakalum Raavum, Raapakal‍, Eppozhum
     
അഹര്‍പ്പതി, -സ്പതി - Ahar‍ppathi, -spathi  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
അഹര്‍മണി - Ahar‍mani  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
അഹര്‍മുഖം - Ahar‍mukham  :  പ്രഭാതം - Prabhaatham
     
അഹര്‍വൃത്തി - Ahar‍vruththi  :  നിത്യവൃത്തി, കാലക്ഷേപം - Nithyavruththi, Kaalakshepam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×