Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഉറങ്ങുക, ഉറങ്കുക - Uranguka, Urankuka അഗ്ന്യാശയം - Agnyaashayam ആജാതി - Aajaathi കോളാള്‍ - Kolaal‍ വൈദര്‍ഭം - Vaidhar‍bham പൂണെല്ല് - Poonellu ഊഷ്മാക്കള്‍ - Ooshmaakkal‍ ഗിരിമാനന്‍ - Girimaanan‍ അവര്‍ഗം - Avar‍gam ഗണക - Ganaka കൂര്‍ക്ക - Koor‍kka മുക്കവല - Mukkavala യാതികന്‍ - Yaathikan‍ കോടകം - Kodakam ഭൃഗുരാമന്‍ - Bhruguraaman‍ കാഷ്ഠാഗാരം - Kaashdaagaaram വിടുവിക്കുക - Viduvikkuka കണ്ഠധ്വനി, -നാദ - Kandadhvani, -naadha ഷഡ്ഭാവങ്ങള്‍ - Shadbhaavangal‍ ദേശജം - Dheshajam ഭീമരം - Bheemaram എലിവാണം - Elivaanam സുരസ്ഥാനം - Surasthaanam അതിബലം - Athibalam പരമ്പരന്‍ - Paramparan‍ ഉദ്ഭവം, ഉത്-, ഉല്‍- - Udhbhavam, Uth-, Ul‍- പ്രണേയ - Praneya പ്രശാമം - Prashaamam ഉത്ക്രാശം - Uthkraasham മേല്‍ക്ക് - Mel‍kku കാരിയം - Kaariyam പ്രദര്‍ശം - Pradhar‍sham കോപ്പിയം - Koppiyam മിന്നല്‍ക്കൊടി - Minnal‍kkodi ചിട്ടിവരിയോല - Chittivariyola ആര്‍ദ്രകാഷ്ഠം - Aar‍dhrakaashdam പാദകൂടം - Paadhakoodam നായാടുക - Naayaaduka ഇന്ദുരാജി - Indhuraaji സരസത - Sarasatha ശൂലി - Shooli ഗദ്ഗദസ്വരം - Gadhgadhasvaram പൗംശ്ചല്യം - Paumshchalyam ധൂപകന്‍ - Dhoopakan‍ സാട്ട - Saatta കാറ് - Kaaru ദൈത്യപുരോധസ്സ് - Dhaithyapurodhassu അരോചകി - Arochaki ചെക്കര്‍ - Chekkar‍ മധുഫല - Madhuphala

Random Words

ത്രിണയനന്‍ - Thrinayanan‍ പര്‍വതാരി - Par‍vathaari അവാക് - Avaaku ഖേടനം - Khedanam താനം - Thaanam ഗഗനേചരന്‍ - Gaganecharan‍ നാമധാരണം - Naamadhaaranam മൃഗചര്‍മം - Mrugachar‍mam ഗന്ധയോഗം - Gandhayogam സകലവും - Sakalavum മുച്ചി - Muchi ഗതലക്ഷ്മീക - Gathalakshmeeka താമ്മ്ബൂലപ്രശ്നം - Thaammboolaprashnam ആശ്രുത - Aashrutha അഭിവദിക്കുക - Abhivadhikkuka ആപൂഷം - Aapoosham മൂലിക - Moolika നിധനക്രിയ - Nidhanakriya അസമന - Asamana ആഖുവിഷഹാ - Aakhuvishahaa സമസ്ഥലി - Samasthali കിണാച്ചി - Kinaachi നവഖണ്ഡങ്ങള്‍ - Navakhandangal‍ പതിമരം - Pathimaram പിണ്ഡീരം - Pindeeram തിരുവോണം - Thiruvonam വരുക, വരിക - Varuka, Varika കളാചം - Kalaacham ശുനാസീരം - Shunaaseeram അപനേയി - Apaneyi നിഷ്കാമകര്‍മം - Nishkaamakar‍mam അവജ്ഞാനം - Avajnjaanam ചന്ദ്രാര്‍ധഭൂഷണ - Chandhraar‍dhabhooshana ഊടുവലിക്കുക - Ooduvalikkuka ലളനം - Lalanam ശ്വാസിത - Shvaasitha കദല - Kadhala യാത്രാശൂലം - Yaathraashoolam പയ്യവെ - Payyave പദികി - Padhiki നൃതി - Nruthi കതിരം - Kathiram ആചരണീയ - Aacharaneeya വേധകം - Vedhakam ചാത്തിര - Chaaththira പ്രലംബമഥനന്‍ - Pralambamathanan‍  - Au കിലാസം - Kilaasam ചണ്ഡവത്ത് - Chandavaththu പാംസുകുലി - Paamsukuli
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About അഹര.

Get English Word for അഹര [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
അഹര - Ahara  :  അപഹരിക്കാത്ത - Apaharikkaaththa
     
     
അഹരണീയ - Aharaneeya  :  അപഹരിച്ചുകൂടാത്ത - Apaharichukoodaaththa
     
അഹരണീയ - Aharaneeya  :  വശത്താക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത - Vashaththaakkaan‍ Saadhikkaaththa
     
അഹരണീയ - Aharaneeya  :  സ്ഥിരചിത്തമായ - Sthirachiththamaaya
     
അഹരണീയ - Aharaneeya  :  അഹരണീയത (ത്വം) - Aharaneeyatha (thvam)
     
അഹരഹര്‍ - Aharahar‍  :  അഹസ്സുതോറും, ദിവസംതോറും - Ahassuthorum, Dhivasamthorum
     
അഹരാഗമം - Aharaagamam  :  അഹസ്സിന്‍റെ ആഗമം, ദിനത്തിന്‍റെ വരവ്, പ്രഭാതം - Ahassin‍re Aagamam, Dhinaththin‍re Varavu, Prabhaatham
     
അഹര്‍ഗണം - Ahar‍ganam  :  യാഗത്തിനുള്ള ദിവസങ്ങള്‍ - Yaagaththinulla Dhivasangal‍
     
അഹര്‍ഗണം - Ahar‍ganam  :  മാസം - Maasam
     
അഹര്‍ജരം - Ahar‍jaram  :  ആണ്ട്, സംവത്സരം (അഹസ്സുകളാല്‍ ലോകത്തെ ജരിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ അഹസ്സുകള്‍ ഇതില്‍ ജരിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ) - Aandu, Samvathsaram (ahassukalaal‍ Lokaththe Jarippikkunnathukondo Ahassukal‍ Ithil‍ Jarikkunnathukondo)
     
അഹര്‍ദിവം - Ahar‍dhivam  :  എല്ലായ്പ്പോഴും, എല്ലാദിവസവും - Ellaayppozhum, Ellaadhivasavum
     
അഹര്‍ദിവസം - Ahar‍dhivasam  :  എന്നും നിലനില്‍ക്കുന്ന - Ennum Nilanil‍kkunna
     
അഹര്‍നാഥന്‍ - Ahar‍naathan‍  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
അഹര്‍നിശം - Ahar‍nisham  :  അഹസ്സും നിശയും, പകലും രാവും, രാപകല്‍, എപ്പോഴും - Ahassum Nishayum, Pakalum Raavum, Raapakal‍, Eppozhum
     
അഹര്‍പ്പതി, -സ്പതി - Ahar‍ppathi, -spathi  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
അഹര്‍മണി - Ahar‍mani  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
അഹര്‍മുഖം - Ahar‍mukham  :  പ്രഭാതം - Prabhaatham
     
അഹര്‍വൃത്തി - Ahar‍vruththi  :  നിത്യവൃത്തി, കാലക്ഷേപം - Nithyavruththi, Kaalakshepam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×