Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

നിരുപധി - Nirupadhi പദഗന്‍ - Padhagan‍ പരിണേതാ(വ്) - Parinethaa(vu) പോതിക - Pothika ഓതി - Othi നിരുന്മേഷ - Nirunmesha ഗോലകന്‍, -ളകന്‍ - Golakan‍, -lakan‍ നീരാഴി - Neeraazhi എരുവ് - Eruvu താപസകൃശന്‍ - Thaapasakrushan‍ നീകാശം - Neekaasham ഇന്നാള്‍ - Innaal‍ ഫയല്‍ - Phayal‍ മുതല്‍ക്കുടി - Muthal‍kkudi അസംസൃഷ്ട - Asamsrushda കിളര്‍ക്കുക - Kilar‍kkuka ആകമാനം - Aakamaanam മുമ്മാല്‍ - Mummaal‍ നിയമലംഘനം - Niyamalamghanam ഉത്പാടിത - Uthpaaditha പരിഹൃത - Parihrutha രാസിക്യം - Raasikyam കൊട്ടത്താപ്പ് - Kottaththaappu പതിവുകാരന്‍ - Pathivukaaran‍ ഈറ്റുപാമ്പ് - Eettupaampu വെറ്റിലപ്പാമ്പ് - Vettilappaampu ഉദ്ദമം - Uddhamam സ്വാത്മാവ് - Svaathmaavu ഉരുളങ്കരി - Urulankari ബര്‍ഹം - Bar‍ham ചൂതുവള്ളുവന്‍ - Choothuvalluvan‍ ആരമാ - Aaramaa സൈകതേഷ്ടം - Saikatheshdam പാഴായ്മ - Paazhaayma അസ്തഗമനം - Asthagamanam പൈത്യം - Paithyam മിന്നാരം - Minnaaram രാജസഭ - Raajasabha വാരാഹം - Vaaraaham കായ്തുരപ്പന്‍ - Kaaythurappan‍ ഞെട്ടിപ്പന - Njettippana കപിവക്ത്രന്‍ - Kapivakthran‍ ചിനക്ക് - Chinakku അഭ്യസൂയ - Abhyasooya അഭിലാഷം - Abhilaasham നാണി - Naani ഉല്ലോപിക - Ullopika ചുങ്കിലി - Chunkili ആത്മവിസ്മൃതി - Aathmavismruthi മദോദ്ധത - Madhoddhatha

Random Words

സുഖക്കേട് - Sukhakkedu എഴുനേല്‍ക്കുക - Ezhunel‍kkuka വെന്നി - Venni കോടരപുഷപം - Kodarapushapam ധര്‍ഷിത - Dhar‍shitha ആയല്ലകം - Aayallakam തപ:പ്രഭാവം - Thapa:prabhaavam നാട്ട - Naatta പരികര്‍മം - Parikar‍mam ഉഴക്കൊള്ളി - Uzhakkolli ആരടം - Aaradam ഭ്രാഷ്ട്രകം - Bhraashdrakam പഴുതില്‍ - Pazhuthil‍ ഉപകുഞ്ചി(ക) - Upakunchi(ka) ഔപദേശിക - Aupadheshika ശാക്യസിംഹന്‍ - Shaakyasimhan‍ ആയതി - Aayathi പൂച്ചപ്പല്ല് - Poochappallu ഋഭുക്കള്‍ - Rubhukkal‍ വിളവ് - Vilavu രാഹുഗ്രസനം - Raahugrasanam ഓണാകരണം - Onaakaranam ഋഷഭാക്ഷര്‍ - Rushabhaakshar‍ പേര്‍ - Per‍ ചടുലമിഴി - Chadulamizhi അഭീരു - Abheeru നിത്യകൃത്യം - Nithyakruthyam അകൃശ - Akrusha ക്രമേളകം - Kramelakam ഈര്‍മന്‍ - Eer‍man‍ ഓറക്കില്‍ - Orakkil‍ ഉന്മഥിതാ(വ്) - Unmathithaa(vu) രക്താണു - Rakthaanu ചിലപ്പ് - Chilappu മാ - Maa നിശാമ്യ - Nishaamya അഹംപൂര്‍വിക - Ahampoor‍vika ചക്കരക്കിഴങ്ങ് - Chakkarakkizhangu ദുരവസിത - Dhuravasitha അമനുഷ്യന്‍ - Amanushyan‍ പഥികി - Pathiki സ്നേഹപാനം - Snehapaanam പാര്‍ട്ടി - Paar‍tti ഗ്രഹിക്കുക - Grahikkuka കട്ടില - Kattila കൈയടിക്കുക - Kaiyadikkuka കുടിപാട് - Kudipaadu ദീര്‍ഘഗ്രീവം - Dheer‍ghagreevam അചരപ്രതിഷ്ഠ - Acharaprathishda വാഗ്യ - Vaagya
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ആചിത.

Get English Word for ആചിത [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ആചിത - Aachitha  :  ശേഖരിക്കപ്പെട്ട, സംഭരിക്കപ്പെട്ട - Shekharikkappetta, Sambharikkappetta
     
     
ആചിത - Aachitha  :  കെട്ടപ്പെട്ട, കോര്‍ക്കപ്പെട്ട - Kettappetta, Kor‍kkappetta
     
ആചിത - Aachitha  :  നെയ്യപ്പെട്ട, മൂടപ്പെട്ട - Neyyappetta, Moodappetta
     
ആചിത - Aachitha  :  നിറയ്ക്കപ്പെട്ട, ഭാരം കയറ്റപ്പെട്ട - Niraykkappetta, Bhaaram Kayattappetta
     
ആചിത - Aachitha  :  പതിക്കപ്പെട്ട - Pathikkappetta
     
ആചിത - Aachitha  :  വിരിക്കപ്പെട്ട - Virikkappetta
     
ആചിതം - Aachitham  :  ഒരുവണ്ടിയില്‍ കയറ്റാവുന്ന ഭാരം, 20 തുലാം - Oruvandiyil‍ Kayattaavunna Bhaaram, 20 Thulaam
     
ആചിതം - Aachitham  :  നൃത്യാദികളില്‍ ശിരസ്സിനെ ചേഷ്ടിപ്പിക്കുന്ന വിധങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, ശിരസ്സുകുനിക്കാതിരിക്കല്‍ - Nruthyaadhikalil‍ Shirassine Cheshdippikkunna Vidhangalil‍ Onnu, Shirassukunikkaathirikkal‍
     
ആചിതം - Aachitham  :  കുതിരയുടെ ഒരുതരം ചാട്ടം - Kuthirayude Orutharam Chaattam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×