Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

വേത്രകീയ - Vethrakeeya അപപാദത്രന്‍ - Apapaadhathran‍ പുസ്തം - Pustham ഭാഗ്യായത്ത - Bhaagyaayaththa അക്രതു - Akrathu പടുകം - Padukam താമസി - Thaamasi ശുക്ലവായസം - Shuklavaayasam കൂടസാക്ഷി - Koodasaakshi ത്യക്ത്വാ - Thyakthvaa വായസാരാതി - Vaayasaaraathi ചെയ്തി, -യിതി - Cheythi, -yithi മാല്യവൃത്തി - Maalyavruththi ചേരി - Cheri ചെമപ്പ് - Chemappu തൃപ്പാപ്പൂര്‍സ്വരൂപം - Thruppaappoor‍svaroopam വീകമുദ്ര - Veekamudhra എലുമ്പ - Elumpa നാഗിനി - Naagini ഗജനാളം - Gajanaalam മൂക്ക് - Mookku ചരല്‍ - Charal‍ നിമേഷരുക്ക - Nimesharukka ഹൃതശേഷം - Hruthashesham കുറുമ്പ്രാക്ക് - Kurumpraakku ധര്‍മദര്‍ശി - Dhar‍madhar‍shi മറുവിളി - Maruvili പരേശന്‍ - Pareshan‍ ഗോമന്തകം - Gomanthakam ആടികി - Aadiki സമാശ്ലേഷം - Samaashlesham അതിശായനം - Athishaayanam കരീഷിണി - Kareeshini അഗ്രാംശു - Agraamshu പ്രസവം - Prasavam ആപ്ലാവിത - Aaplaavitha കൂട്ട് "കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തത്" - Koottu "kootticher‍ththathu" പരശുരാമായണം - Parashuraamaayanam വിമത - Vimatha അവലഗ്നം - Avalagnam ഉദ്ധര്‍ഷം - Uddhar‍sham ചങ്ങഴിപ്പൂട്ട് - Changazhippoottu അക്രീതദാസന്‍ - Akreethadhaasan‍ ഘടസംഭവന്‍ - Ghadasambhavan‍ വീഴ്ത്തല്‍ - Veezhththal‍ ജിഷ്ണുജന്‍ - Jishnujan‍ ഇളങ്കണ്ണി - Ilankanni കീര്‍മ്പിളി, -മ്പൊളി - Keer‍mpili, -mpoli തലമുറിയന്‍ - Thalamuriyan‍ മൂവരശര്‍ - Moovarashar‍

Random Words

അവലീന - Avaleena കലാവതി - Kalaavathi അതനു - Athanu തീയാടിനമ്പ്യാര്‍ - Theeyaadinampyaar‍ ചുഴിച്ചല്‍ - Chuzhichal‍ നടപ്പുദീനം - Nadappudheenam കരിവാഹനന്‍ - Karivaahanan‍ രത്നപ്രസ്ഥം - Rathnaprastham സംഗതം - Samgatham ഇന്ദ്രിയവസ്തു - Indhriyavasthu അധിനാഥന്‍ - Adhinaathan‍ ചാല - Chaala ദീര്‍ഘനിശ്വാസം - Dheer‍ghanishvaasam സുവിനീത - Suvineetha ശൃംഗാരി - Shrumgaari ഗവരാജന്‍ - Gavaraajan‍ ഭക്കിക - Bhakkika ശാന്തം - Shaantham സാമാന്യ - Saamaanya കണക്കുസാരം - Kanakkusaaram പാദന്യാസം - Paadhanyaasam അദനം - Adhanam ഏലസ്സ് - Elassu ഛായാഗ്രഹണി - Chaayaagrahani സ്മാര്‍ത്തന്‍ - Smaar‍ththan‍ മാതംഗകന്യ - Maathamgakanya ഊറ്റ - Ootta ഏകപത്നീവ്രതം - Ekapathneevratham അങ്കാം - Ankaam അകൃതഘ്ന - Akruthaghna ഗഗനരോമന്ഥ(ന)ം - Gaganaromantha(na)m അഭീക്ഷ്ണ - Abheekshna മാധവന്‍ - Maadhavan‍ വനജ - Vanaja പാളി - Paali പ്രമപാത്രം - Pramapaathram ശ്രമി - Shrami കുക്കുടദീപം - Kukkudadheepam കേഡി - Kedi താര്‍താവല്‍ - Thaar‍thaaval‍ ദിഷ്ടി - Dhishdi കൊമ്പാസ് - Kompaasu തേക്കം - Thekkam പേരക്കിടാവ് - Perakkidaavu ബഹിരുപാധി - Bahirupaadhi കാംക്ഷിത - Kaamkshitha കണ്ടകാഗാരം - Kandakaagaaram മതേതര - Mathethara കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം - Koottuththaravaadhithvam ധൃതവര്‍മാവ് - Dhruthavar‍maavu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ആനക്കോപ്പ്.

Get English Word for ആനക്കോപ്പ് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ആനക്കോപ്പ് - Aanakkoppu  :  എഴുന്നള്ളിക്കുമ്പോള്‍ ആനയ്ക്കു അലങ്കാരമായി ചമയിക്കുന്ന തലയില്‍കെട്ട് കുട കോലം മുതലായവ - Ezhunnallikkumpol‍ Aanaykku Alankaaramaayi Chamayikkunna Thalayil‍kettu Kuda Kolam Muthalaayava
     
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×