Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഉപഹനിക്കുക - Upahanikkuka വന്‍ഹൂതാശനന്‍ - Van‍hoothaashanan‍ സന്നാമം - Sannaamam റാലി - Raali വമഥം, വമം - Vamatham, Vamam ഹസ്തിഹസ്തം - Hasthihastham നാട്യോചിതം - Naadyochitham ഉദകധര - Udhakadhara വേല്‍ക്കാരന്‍ - Vel‍kkaaran‍ ചോദനം - Chodhanam ഉപ്പുകൊറ്റന്‍, ഉപ്പുകൂറ്റന്‍ - Uppukottan‍, Uppukoottan‍ നൃക്കള്‍ - Nrukkal‍ വൈയാസിക - Vaiyaasika ഇരവലര്‍ - Iravalar‍ ചെറുക്കനെ - Cherukkane ഐയം - Aiyam പാടി - Paadi ഫണിഖേലം - Phanikhelam ഉള്‍പ്പൊരുള്‍ - Ul‍pporul‍ നന്താവനം - Nanthaavanam അസന്നികര്‍ഷം - Asannikar‍sham മഹാജ്വാല - Mahaajvaala ചേട്ടത്തിയമ്മ - Chettaththiyamma ദിവ്യമൂര്‍ത്തി - Dhivyamoor‍ththi അഷ്ടസിദ്ധികള്‍ - Ashdasiddhikal‍ പ്രത്യാഗമ(ന)ം - Prathyaagama(na)m ഗണ്ഡാസ്ഥി - Gandaasthi കടുക്ക - Kadukka ചിനച്ചം - Chinacham നൃപാമയം - Nrupaamayam ചേരലന്‍ - Cheralan‍ ആത്മനി - Aathmani അനപലപനീയ - Anapalapaneeya ദളപതി - Dhalapathi അതിരിക്ത - Athiriktha ജിഹ്വാവിഷം - Jihvaavisham അനുപസ്കൃത - Anupaskrutha ഗിരിപക്ഷഭിത്ത് - Giripakshabhiththu അര്‍ധനാരീശ്വരന്‍ - Ar‍dhanaareeshvaran‍ അയഡിന്‍, അയോഡിന്‍ - Ayadin‍, Ayodin‍ കാകണം - Kaakanam ഏനേ - Ene കിരീടപുഷ്പം - Kireedapushpam സുധാധര - Sudhaadhara ചെകിട് - Chekidu പുരസ്താത് - Purasthaathu ശശപ്ലുതകം - Shashapluthakam കരൈയീട് - Karaiyeedu നികുഞ്ചിത - Nikunchitha പലിഘം - Paligham

Random Words

കണ്ഠശരം - Kandasharam ഗര്‍ഭനാഡി - Gar‍bhanaadi ചെണ്ട - Chenda ചുറ്റുതടി - Chuttuthadi കണ്ഠഭൂഷ - Kandabhoosha കേശവാവാസം - Keshavaavaasam ജഗത്കാരണന്‍ - Jagathkaaranan‍ ജലാശ്രയരാശി - Jalaashrayaraashi മടക്കം - Madakkam കൊക്കക്കുര - Kokkakkura പരിവൃഢന്‍ - Parivruddan‍ ജാരിക്കുക - Jaarikkuka ഹേതുമത്ത് - Hethumaththu ചുമടുതാങ്ങി - Chumaduthaangi അശ്രീകരം - Ashreekaram ശതമുഖി - Shathamukhi അല്പചേഷ്ടിത - Alpacheshditha ഇരപ്പ് - Irappu ഉദ്- - Udh- ഭോഗവതി - Bhogavathi കൊല്ലിവാള്‍ - Kollivaal‍ ആവുക - Aavuka നവംബര്‍ - Navambar‍ ധുനി - Dhuni ലംബ - Lamba മാര്‍ജന - Maar‍jana കാളപുച്ഛകം - Kaalapuchchakam അവമാര്‍ജനം - Avamaar‍janam അവ്യാകൃത - Avyaakrutha ചുള്ളം - Chullam ഉച്ചാരയിതാവ് - Uchaarayithaavu വൃഷലോചനം - Vrushalochanam ആര്‍ജവം - Aar‍javam യോക്ത്രം - Yokthram മാരുതം - Maarutham സ്‌ത്രീനായകത്വം - Sthreenaayakathvam പരിതോഷം - Parithosham കുണ്ടനാച്ചി, കൊണ്ട- - Kundanaachi, Konda- ദുര്‍വാശി - Dhur‍vaashi ഇഹാപുരം - Ihaapuram നട്ടം - Nattam ബാലപ്രിയം - Baalapriyam പൊച്ച - Pocha മോക്ഷം - Moksham കലാപന്‍ - Kalaapan‍ കാട്ട് - Kaattu ആമ്പിച്ച - Aampicha ഗാഥകന്‍ - Gaathakan‍ തെറി - Theri മേന്മ - Menma
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ആപാത.

Get English Word for ആപാത [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ആപാത - Aapaatha  :  ആപതിക്കുന്ന, ചാടിവീഴുന്ന - Aapathikkunna, Chaadiveezhunna
     
     
ആപാതം - Aapaatham  :  വീഴ്ച, ചാടിവീഴല്‍ - Veezhcha, Chaadiveezhal‍
     
ആപാതം - Aapaatham  :  ആക്രമണം, കയ്യേറ്റം - Aakramanam, Kayyettam
     
ആപാതം - Aapaatham  :  ആനയെപിടിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം - Aanayepidikkunna Oru Sampradhaayam
     
ആപാതം - Aapaatham  :  അനുഭവപ്പെടുന്ന അതേനിമിഷം - Anubhavappedunna Athenimisham
     
ആപാതം - Aapaatham  :  ആദ്യത്തെ കഴ്ച, പ്രഥമദര്‍ശനം - Aadhyaththe Kazhcha, Prathamadhar‍shanam
     
ആപാതദുഷ്പ്രസഹ - Aapaathadhushprasaha  :  തുടക്കംതൊട്ടു ദുസ്സഹമായ, ആക്രമണത്തെ തടയാന്‍ കഴിയാത്ത - Thudakkamthottu Dhussahamaaya, Aakramanaththe Thadayaan‍ Kazhiyaaththa
     
ആപാതദുസ്സഹ - Aapaathadhussaha  :  തുടക്കത്തിലേ ദുസ്സഹമായ - Thudakkaththile Dhussahamaaya
     
ആപാതമധുരം - Aapaathamadhuram  :  അനുഭവക്ഷണത്തില്‍ത്തന്നെ മധുരിക്കുന്നത് - Anubhavakshanaththil‍ththanne Madhurikkunnathu
     
ആപാതി - Aapaathi  :  ആപതിക്കുന്ന, സംഭവിക്കുന്ന - Aapathikkunna, Sambhavikkunna
     
ആപാതിക - Aapaathika  :  ആപതിക്കുന്ന, ചാടിവീഴുന്ന, വന്നുചേരുന്ന - Aapathikkunna, Chaadiveezhunna, Vannucherunna
     
ആപാതുക - Aapaathuka  :  പതിക്കുന്ന ശീലമുള്ള, വീഴുന്ന - Pathikkunna Sheelamulla, Veezhunna
     
ആപാത്യന്‍ - Aapaathyan‍  :  ആക്രമിക്കുന്നവന്‍, നേരേചാടി വീഴുന്നവന്‍ - Aakramikkunnavan‍, Nerechaadi Veezhunnavan‍
     
ആപാത്യന്‍ - Aapaathyan‍  :  ആക്രമിക്കപ്പെടേണ്ടവന്‍ - Aakramikkappedendavan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×