Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പകല്‍വേഷം - Pakal‍vesham നിവേശകം - Niveshakam ചുങ്കിലി - Chunkili മിഹിരം - Mihiram കോഴ - Kozha രൗഹിണേയന്‍ - Rauhineyan‍ നിര്‍ഭാസിക്കുക - Nir‍bhaasikkuka കുഞ്ചി - Kunchi ദൗഹിത്രി - Dhauhithri ഫലവര്‍ത്തുളം - Phalavar‍ththulam പഞ്ചഥം - Panchatham ചിയ്യാന്‍ - Chiyyaan‍ വിളംബി - Vilambi മാഗധന്‍ - Maagadhan‍ കോല്‍ക്കുറുപ്പ് - Kol‍kkuruppu പാര്‍പ്പരം - Paar‍pparam കീരിപ്പല്ല് - Keerippallu പരദേശി - Paradheshi ഗോത്രന്‍ - Gothran‍ കവിളി - Kavili പ്രമഥിതം - Pramathitham തുടി - Thudi പൈതാമഹ - Paithaamaha വിപദ്വിദൂര - Vipadhvidhoora പാഥിസ്സ് - Paathissu ഗാലിയം - Gaaliyam മുത്തുക - Muththuka ജ­ുകന്യ(ക) - Ja­ukanya(ka) ചിറക്കുക - Chirakkuka ചാവുതറ - Chaavuthara ഉന്മാദക - Unmaadhaka ഡവാല്‍ - Davaal‍ നക്ഷത്രചിഹ്നം - Nakshathrachihnam കപിശ - Kapisha മഞ്ജുള - Manjjula ധ്വജിനി - Dhvajini കഞ്ജാരം - Kanjjaaram എവുറായ - Evuraaya വ്യഥിക്കുക - Vyathikkuka അസദൃശ - Asadhrusha തന്ത്ര - Thanthra ഇന്‍പം - In‍pam മേഞ്ചൊല്ലാള്‍ - Menchollaal‍ നിഗമി - Nigami ദ്യോതകം - Dhyothakam ഉപ്പുകൊറ്റന്‍, ഉപ്പുകൂറ്റന്‍ - Uppukottan‍, Uppukoottan‍ കോസല - Kosala താപം - Thaapam ചരമലക്ഷണം - Charamalakshanam കടിത്രം - Kadithram

Random Words

ആര്യസമാജം - Aaryasamaajam മധുലക്ഷ്മി - Madhulakshmi കുടിവക്കീല്‍ - Kudivakkeel‍ ഉത്കര്‍ഷിക്കുക - Uthkar‍shikkuka ചള്ളാപ്പ് - Challaappu കോര്‍ക്ക് - Kor‍kku ഇന്ദ്രജയന്‍ - Indhrajayan‍ ചണ്ഡവേഗ - Chandavega പാഥോധി - Paathodhi ക്ലോമ, ക്ലോമാവ്, ക്ലോമകം - Kloma, Klomaavu, Klomakam കൊക്കുമന്താരം - Kokkumanthaaram ച്യുത - Chyutha ആശിക്കുക - Aashikkuka അറ്റപടി - Attapadi അപിതൃക - Apithruka ശതപ്രസൂന - Shathaprasoona രുദ്രസാവര്‍ണി - Rudhrasaavar‍ni അജ്ഞാതകര്‍തൃക - Ajnjaathakar‍thruka ചിത്സ്വരൂപന്‍ - Chithsvaroopan‍ ഗാര്‍ഹപത്യന്‍ - Gaar‍hapathyan‍ ആമീസ് - Aameesu അഗ്രച - Agracha ആരകച്ചാര്‍ - Aarakachaar‍ ചെടിപ്പ് - Chedippu നിത്യകല്യാണി - Nithyakalyaani അപ്രതിഭടന്‍ - Aprathibhadan‍ ജത്രു(ക)ം - Jathru(ka)m ശശന്‍ - Shashan‍ ചീവന്‍ - Cheevan‍ സത്യവതി - Sathyavathi അനുഭാവനം - Anubhaavanam ഉച്ഛുന - Uchchuna മാരി - Maari തേജോമൂര്‍ത്തി - Thejomoor‍ththi ഏഷണിക - Eshanika അങ്കുരം - Ankuram ഭിക്ഷാശി - Bhikshaashi അജഗരഗമനം - Ajagaragamanam അദത്ത - Adhaththa കിതവന്‍ - Kithavan‍ ജലകിരാടം - Jalakiraadam ചുളക്ക്, -വ് - Chulakku, -vu വാഹിത - Vaahitha അഭീപ്സിതം - Abheepsitham കീഴെ - Keezhe പിള്ളയാര്‍ - Pillayaar‍ തിര്യക് - Thiryaku ചതുര്‍ദിശം - Chathur‍dhisham പ്രശാസ്താവ് - Prashaasthaavu ചക്രഗോപ്താ(വ്) - Chakragopthaa(vu)
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ആപാത.

Get English Word for ആപാത [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ആപാത - Aapaatha  :  ആപതിക്കുന്ന, ചാടിവീഴുന്ന - Aapathikkunna, Chaadiveezhunna
     
     
ആപാതം - Aapaatham  :  വീഴ്ച, ചാടിവീഴല്‍ - Veezhcha, Chaadiveezhal‍
     
ആപാതം - Aapaatham  :  ആക്രമണം, കയ്യേറ്റം - Aakramanam, Kayyettam
     
ആപാതം - Aapaatham  :  ആനയെപിടിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം - Aanayepidikkunna Oru Sampradhaayam
     
ആപാതം - Aapaatham  :  അനുഭവപ്പെടുന്ന അതേനിമിഷം - Anubhavappedunna Athenimisham
     
ആപാതം - Aapaatham  :  ആദ്യത്തെ കഴ്ച, പ്രഥമദര്‍ശനം - Aadhyaththe Kazhcha, Prathamadhar‍shanam
     
ആപാതദുഷ്പ്രസഹ - Aapaathadhushprasaha  :  തുടക്കംതൊട്ടു ദുസ്സഹമായ, ആക്രമണത്തെ തടയാന്‍ കഴിയാത്ത - Thudakkamthottu Dhussahamaaya, Aakramanaththe Thadayaan‍ Kazhiyaaththa
     
ആപാതദുസ്സഹ - Aapaathadhussaha  :  തുടക്കത്തിലേ ദുസ്സഹമായ - Thudakkaththile Dhussahamaaya
     
ആപാതമധുരം - Aapaathamadhuram  :  അനുഭവക്ഷണത്തില്‍ത്തന്നെ മധുരിക്കുന്നത് - Anubhavakshanaththil‍ththanne Madhurikkunnathu
     
ആപാതി - Aapaathi  :  ആപതിക്കുന്ന, സംഭവിക്കുന്ന - Aapathikkunna, Sambhavikkunna
     
ആപാതിക - Aapaathika  :  ആപതിക്കുന്ന, ചാടിവീഴുന്ന, വന്നുചേരുന്ന - Aapathikkunna, Chaadiveezhunna, Vannucherunna
     
ആപാതുക - Aapaathuka  :  പതിക്കുന്ന ശീലമുള്ള, വീഴുന്ന - Pathikkunna Sheelamulla, Veezhunna
     
ആപാത്യന്‍ - Aapaathyan‍  :  ആക്രമിക്കുന്നവന്‍, നേരേചാടി വീഴുന്നവന്‍ - Aakramikkunnavan‍, Nerechaadi Veezhunnavan‍
     
ആപാത്യന്‍ - Aapaathyan‍  :  ആക്രമിക്കപ്പെടേണ്ടവന്‍ - Aakramikkappedendavan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×