Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

യഥാവിധി - Yathaavidhi ക്ഷപന്‍ - Kshapan‍ അട്ടാലിക - Attaalika ദ്വൈധീഭാവം - Dhvaidheebhaavam ബന്ദി - Bandhi ബര്‍ഹപുഷ്പം - Bar‍hapushpam പത്രനാഡിക - Pathranaadika എന്മാന്‍, എമ്മാന്‍ - Enmaan‍, Emmaan‍ ഉദ്യോഗി - Udhyogi കാളശാരിബ - Kaalashaariba പ്രസവം - Prasavam ശീതാംഗം - Sheethaamgam ഗല്ഭം - Galbham ദുന്ദുമാരം - Dhundhumaaram കന്ദോതം - Kandhotham അണിവ് - Anivu ശ്രീഘനം - Shreeghanam സത്യവചസ്സ് - Sathyavachassu അനുശയി - Anushayi ഇഴുത്തുക - Izhuththuka ഉത്തമസാഹസദണ്ഡം - Uththamasaahasadhandam തുമ്പ - Thumpa എങ്ങളാര്‍ - Engalaar‍ ധാമാര്‍ഗവം - Dhaamaar‍gavam ജംഭരിപു - Jambharipu നീലാഭ്രം - Neelaabhram ഭവിനന്‍ - Bhavinan‍ കാപിലന്‍ - Kaapilan‍ അപ്രകാശക - Aprakaashaka വിള - Vila ഈരാളന്‍ - Eeraalan‍ മെഴുക്കല്‍ - Mezhukkal‍ ക്രൂരാത്മാവ് - Krooraathmaavu പഞ്ചോഷ്മാക്കള്‍ - Panchoshmaakkal‍ ആണത്തം - Aanaththam കേതകി - Kethaki വിദേഹ - Vidheha ദ്വൈപ - Dhvaipa അതിദേശിക്കുക - Athidheshikkuka ഞൊളി - Njoli ഓത്തത്തം - Oththaththam ക്രാമിയം - Kraamiyam അഭ്യുന്നത - Abhyunnatha ആളുന്തിരാഗം - Aalunthiraagam ഘടഭവന്‍ - Ghadabhavan‍ ദൗര്‍ലഭ്യം - Dhaur‍labhyam അതൃണാദന്‍ - Athrunaadhan‍ കായം - Kaayam ഉപക്രാശ(ന)ം - Upakraasha(na)m മാസിക - Maasika

Random Words

മനോവൃത്തി - Manovruththi ഭസ്മഭൂത - Bhasmabhootha അന്തഗമനം - Anthagamanam ആദ്യത്യ - Aadhyathya ഫലോദ്യാനം - Phalodhyaanam ആവൃതന്‍ - Aavruthan‍ പടുതീ - Paduthee ഹേമകാരകന്‍ - Hemakaarakan‍ അക്രിയവാദി - Akriyavaadhi അവാന്തരപ്രളയം - Avaantharapralayam ധര്‍മചരന്‍ - Dhar‍macharan‍ ചലവിക്കുക - Chalavikkuka അനുകൃതി - Anukruthi ചൊല്‍പെറുക - Chol‍peruka രാത്രം - Raathram ആയവന്‍ - Aayavan‍ ഉരഗാരി - Uragaari ശാടി - Shaadi കോരുതവി - Koruthavi വിയുക്തി - Viyukthi അവധൃത - Avadhrutha ചൂര്‍ണി - Choor‍ni കരുമന - Karumana വിജര - Vijara ഭസ്മസാത്കരിക്കുക - Bhasmasaathkarikkuka ശശവിഷാണം - Shashavishaanam സങ്കട - Sankada ചൂഷ - Choosha ഖജാന - Khajaana അഭിപ്ലുതം - Abhiplutham അടിച്ചിപ്പാര, അടിച്ചാര - Adichippaara, Adichaara വിജിതാത്മാവ് - Vijithaathmaavu വൈദ്യുതകാന്തികം - Vaidhyuthakaanthikam പൂര്‍വകം - Poor‍vakam കാശ്മല്യം - Kaashmalyam ജെല്ലി - Jelli വര്‍ഗാന്തരം - Var‍gaantharam കലാധികന്‍ - Kalaadhikan‍ ദീപ്യമാന - Dheepyamaana അനുഖ്യാതി - Anukhyaathi ഉര - Ura വെട്ടാവെളിച്ചം - Vettaavelicham അഗുല്‍മികന്‍ - Agul‍mikan‍ നികൃന്തനന്‍ - Nikrunthanan‍ അരാളകേശന്‍ - Araalakeshan‍ ഉദകാഘാതം - Udhakaaghaatham ജലക്രിയ - Jalakriya ശാലാകന്‍ - Shaalaakan‍ ദീപകിട്ടം - Dheepakittam താര്‍ത്തെന്നല്‍ - Thaar‍ththennal‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ആമാട, ആമോട.

Get English Word for ആമാട, ആമോട [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ആമാട, ആമോട - Aamaada, Aamoda  :  പ്രാചീനകേരളത്തില്‍ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന പൊന്‍നാണയം, (വെനീഷ്യന്‍ ദുക്കറ്റ്) - Praacheenakeralaththil‍ Prachaaraththilirunna Pon‍naanayam, (veneeshyan‍ Dhukkattu)
     
     
ആമാട, ആമോട - Aamaada, Aamoda  :  വില്‍ക്കാശ്, ചാന്നാര്‍ക്കാശ് - Vil‍kkaashu, Chaannaar‍kkaashu
     
ആമാട, ആമോട - Aamaada, Aamoda  :  ആമാടകള്‍ കോര്‍ത്തിണക്കിയമാല, ആമാടത്താലി - Aamaadakal‍ Kor‍ththinakkiyamaala, Aamaadaththaali
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×