Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഗുദസ്തംഭം - Gudhasthambham അര്‍വം - Ar‍vam പ്രാണധാരണം - Praanadhaaranam ജവാത്, ജവ്വാതു - Javaathu, Javvaathu സ്വേദം - Svedham തേക്കിട - Thekkida അതിപ്രൗഢ - Athipraudda പാരണ - Paarana മേ - Me ക്രീഡനീയകം - Kreedaneeyakam കോഴനാഴി - Kozhanaazhi വേഗവത്ത് - Vegavaththu ശിതശൂകം - Shithashookam ഗോഹം - Goham കഠിനകോഷ്ഠം - Kadinakoshdam അഭക്ഷ്യം - Abhakshyam ധാന്യചമസം - Dhaanyachamasam അംഗജനാടകം - Amgajanaadakam തുംഗത - Thumgatha ചുറ്റുമണ്ഡപം - Chuttumandapam നരാന്തകന്‍ - Naraanthakan‍ തെണ്ടന്‍ - Thendan‍ പട്ടന്‍ - Pattan‍ മുട്ടിരട്ടി - Muttiratti രുദ്രിക - Rudhrika ജുടകം - Judakam ഇത്രയ്ക്കിത്ര - Ithraykkithra ഇരു - Iru ഗുണ്ട് - Gundu അപൂര്‍ണ - Apoor‍na രസാന്തരം - Rasaantharam ഭംഗ - Bhamga കഷ്ടകാരകം - Kashdakaarakam അതിക്രമിക്കുക - Athikramikkuka ചാക്യാര്‍കൂത്ത് - Chaakyaar‍kooththu ഗംഗാലാഭം - Gamgaalaabham ആരേചക - Aarechaka കൊത്തളം - Koththalam ചരണകമലം - Charanakamalam അമര്‍മവേധി - Amar‍mavedhi അങ്ഘ്രിബല - Angghribala പുരാവിത്ത് - Puraaviththu വിതാനകം - Vithaanakam ഈറന്‍കൊള്ളി - Eeran‍kolli ചട്ടോല - Chattola അടിയളവുവാക്യം - Adiyalavuvaakyam പ്രക്ഷാകാരി - Prakshaakaari ചീരണി - Cheerani ഏകഹംസന്‍ - Ekahamsan‍ ശാതന്‍ - Shaathan‍

Random Words

ഘണ്ടികം - Ghandikam എരിതൈലം - Erithailam പണിപ്പാട - Panippaada മറപ്പള്ളി - Marappalli ചാരുകുന്തള - Chaarukunthala പാണ്ഡുരിമ - Paandurima അവ്വയാര്‍ - Avvayaar‍ തക്ഷകര്‍മം - Thakshakar‍mam കദക്ഷരം - Kadhaksharam ഐലം - Ailam പ്രത്യര്‍ഥി - Prathyar‍thi ഗോഹതി - Gohathi കുടിയേറുക - Kudiyeruka ആരോഗ്യദാതാവ് - Aarogyadhaathaavu അനാഹാരം - Anaahaaram വടക്ക് - Vadakku ധാമം - Dhaamam ചപലം - Chapalam മാര്‍ഗക്കല്യാണം - Maar‍gakkalyaanam കുപഥന്‍ - Kupathan‍ നിര്‍ദയ - Nir‍dhaya അഭവം - Abhavam സ്പൃഷ്ടി - Sprushdi അവപാദം - Avapaadham ഔഘം - Augham കമ്പിളിപ്പഴം - Kampilippazham തായി - Thaayi കിരീടപുഷ്പം - Kireedapushpam ചൂളികം - Choolikam പൂച്ചസന്ന്യാസി - Poochasannyaasi തകഴി - Thakazhi ഹവനി - Havani അധിവാകം - Adhivaakam ഉത്താന - Uththaana പിണ്ഡപുഷ്പകം - Pindapushpakam അവഘാതി - Avaghaathi കാമാന്തം - Kaamaantham ഭൂമിക - Bhoomika ലേലായ - Lelaaya ക്ഷീണശരീര - Ksheenashareera ഭ്രമണം - Bhramanam കീഴ്ജാതിക്കാരന്‍ - Keezhjaathikkaaran‍ ഗുരുതല്‍പം - Guruthal‍pam സ്കന്ധശൃംഗം - Skandhashrumgam കൃതലക്ഷണ - Kruthalakshana ത്രഗുണ്യം - Thragunyam കവകം - Kavakam അജയ - Ajaya രുദ്രാവാസം - Rudhraavaasam ആനവള്ളുവന്‍ - Aanavalluvan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ആയുക.

Get English Word for ആയുക [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ആയുക - Aayuka  :  മുന്നോട്ടുകുതിക്കാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുക - Munnottukuthikkaan‍ Thayyaaredukkuka
     
     
ആയുക - Aayuka  :  വലിക്കുക, വലിച്ചുപിടിക്കുക - Valikkuka, Valichupidikkuka
     
ആയുക - Aayuka  :  മുന്നോട്ടുപായുക, കുതിക്കുക, കുതിച്ചുചാടുക - Munnottupaayuka, Kuthikkuka, Kuthichuchaaduka
     
ആയുക - Aayuka  :  കുനിയുക, ചരിയുക, പായുക - Kuniyuka, Chariyuka, Paayuka
     
ആയുക - Aayuka  :  ശക്തിഉപയോഗിക്കുക, ആയംപിടിക്കുക - Shakthiupayogikkuka, Aayampidikkuka
     
ആയുക - Aayuka  :  തിരഞ്ഞെടുക്കുക, പെറുക്കിയെടുക്കുക - Thiranjedukkuka, Perukkiyedukkuka
     
ആയുക്ത - Aayuktha  :  നിയോഗിക്കപ്പെട്ട, ചുമതലപ്പെടുത്തിയ - Niyogikkappetta, Chumathalappeduththiya
     
ആയുക്ത - Aayuktha  :  യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട - Yojippikkappetta
     
ആയുക്ത - Aayuktha  :  കിട്ടിയ, ലഭിച്ച - Kittiya, Labhicha
     
ആയുക്തദണ്ഡം - Aayukthadhandam  :  കുറ്റക്കാരായ വകുപ്പധ്യക്ഷന്മാരില്‍ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന പിഴ - Kuttakkaaraaya Vakuppadhyakshanmaaril‍ Ninnum Eedaakkunna Pizha
     
ആയുക്തന്‍ - Aayukthan‍  :  മന്ത്രി, കാര്യകര്‍ത്താവ്, പ്രതിനിധി, കാര്യസ്ഥന്‍ - Manthri, Kaaryakar‍ththaavu, Prathinidhi, Kaaryasthan‍
     
ആയുക്തന്‍ - Aayukthan‍  :  വകുപ്പധ്യക്ഷന്‍ - Vakuppadhyakshan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×