Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പരോപദ്രവം - Paropadhravam കുപ്രിയ - Kupriya കണ്ഡോഷം - Kandosham ദിവാപ്രദീപന്‍ - Dhivaapradheepan‍ മുഖാമൃതം - Mukhaamrutham കൂടശാസനം - Koodashaasanam നിര്‍മോഹന്‍ - Nir‍mohan‍ ഉദാരധീ - Udhaaradhee നാണിയം - Naaniyam താരജീവനം - Thaarajeevanam ഉപാസിതാ(വ്) - Upaasithaa(vu) പ്രഗൃഹ്യം - Pragruhyam പാതിക്കാരന്‍ - Paathikkaaran‍ ചൊഴലി - Chozhali ജോഷം - Josham ജയദം - Jayadham ഇടക്കേട് - Idakkedu ഹസ്തരേഖ - Hastharekha ഓത - Otha അമ്പയിടുക - Ampayiduka വികട - Vikada നിവ്യന്‍, നിബിയന്‍ - Nivyan‍, Nibiyan‍ ജീവകോടി - Jeevakodi കരും - Karum ഗ്രാമഫോണ്‍ - Graamaphon‍ ഘനിക്കുക - Ghanikkuka കൊട്ടില്‍ - Kottil‍ തനതുതേട്ടം - Thanathuthettam ത്രയീധര്‍മം - Thrayeedhar‍mam യജുര്‍വേദം - Yajur‍vedham ഹരിവാസരം - Harivaasaram സഞ്ഛരണ - Sanjcharana രാത്രിഹാസം - Raathrihaasam ലോചനന്‍ - Lochanan‍ വിശ്വാത്മാവ് - Vishvaathmaavu ചിത്സ്വരൂപം - Chithsvaroopam കൊട്ടണത്തരി - Kottanaththari ചുഴറ്റുക - Chuzhattuka ചന്ദ്രഭസ്മം - Chandhrabhasmam പ്രണേജനം - Pranejanam ചൂള - Choola ബന്ധുലന്‍ - Bandhulan‍ അലങ്കരിക്കുക - Alankarikkuka ചേക്ക് - Chekku ചാര് - Chaaru വകച്ചല്‍ - Vakachal‍ ഊള - Oola ചൗരം - Chauram ആത്മബലി - Aathmabali സേ്തനന്‍ - Se്thanan‍

Random Words

ഉക്കെല്ല് - Ukkellu പിറ്റെന്നാള്‍ - Pittennaal‍ ദ്വിതീയം - Dhvitheeyam വിസ്രം - Visram കുലമാര്‍ഗം - Kulamaar‍gam സമനില - Samanila വകയിക്കുക - Vakayikkuka സമാചമനം - Samaachamanam സുരതി - Surathi മശീഹാ - Masheehaa കൂടപാശം - Koodapaasham കൊത്തല - Koththala മേ - Me പ്രവാളന്‍ - Pravaalan‍ ചൊകചൊക - Chokachoka ചക്കപ്പപ്പടം - Chakkappappadam സൂത്രാലി - Soothraali കുതിരപ്പവന്‍ - Kuthirappavan‍ അപഥം - Apatham കിളിത്തട്ട് - Kiliththattu തേര് - Theru ചുളുചുളുന്നനെ - Chuluchulunnane അംബുജാസനന്‍ - Ambujaasanan‍ അനുവേല്ലിതം - Anuvellitham ജപ(മണി)മാല - Japa(mani)maala കൂചം - Koocham കീഴ്ച്ചതുഷ്കം - Keezhchathushkam ഉപക്രമണിക - Upakramanika വല്ലിജം - Vallijam അലിയുക - Aliyuka സംവലനം - Samvalanam നന്ത് - Nanthu വീര്‍ക്കുക - Veer‍kkuka ഓലിയാന്‍ - Oliyaan‍ പരാരി - Paraari പ്രരണീയ - Praraneeya ജനതതി - Janathathi വിശ്ര - Vishra ഗര്‍ഭമൂര്‍ച്ഛ - Gar‍bhamoor‍chcha അസംഗന്‍ - Asamgan‍ സുതംഗമന്‍ - Suthamgaman‍ മനോജ്ഞ - Manojnja എട്ടാവട്ടത്ത് - Ettaavattaththu ചൊല്‍പ്പടി - Chol‍ppadi അടിമയോല - Adimayola ആണെ - Aane വിഷമാശനം - Vishamaashanam കാകലിരവം - Kaakaliravam സംഹാരകന്‍ - Samhaarakan‍ തളി - Thali
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ആയുക.

Get English Word for ആയുക [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ആയുക - Aayuka  :  മുന്നോട്ടുകുതിക്കാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുക - Munnottukuthikkaan‍ Thayyaaredukkuka
     
     
ആയുക - Aayuka  :  വലിക്കുക, വലിച്ചുപിടിക്കുക - Valikkuka, Valichupidikkuka
     
ആയുക - Aayuka  :  മുന്നോട്ടുപായുക, കുതിക്കുക, കുതിച്ചുചാടുക - Munnottupaayuka, Kuthikkuka, Kuthichuchaaduka
     
ആയുക - Aayuka  :  കുനിയുക, ചരിയുക, പായുക - Kuniyuka, Chariyuka, Paayuka
     
ആയുക - Aayuka  :  ശക്തിഉപയോഗിക്കുക, ആയംപിടിക്കുക - Shakthiupayogikkuka, Aayampidikkuka
     
ആയുക - Aayuka  :  തിരഞ്ഞെടുക്കുക, പെറുക്കിയെടുക്കുക - Thiranjedukkuka, Perukkiyedukkuka
     
ആയുക്ത - Aayuktha  :  നിയോഗിക്കപ്പെട്ട, ചുമതലപ്പെടുത്തിയ - Niyogikkappetta, Chumathalappeduththiya
     
ആയുക്ത - Aayuktha  :  യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട - Yojippikkappetta
     
ആയുക്ത - Aayuktha  :  കിട്ടിയ, ലഭിച്ച - Kittiya, Labhicha
     
ആയുക്തദണ്ഡം - Aayukthadhandam  :  കുറ്റക്കാരായ വകുപ്പധ്യക്ഷന്മാരില്‍ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന പിഴ - Kuttakkaaraaya Vakuppadhyakshanmaaril‍ Ninnum Eedaakkunna Pizha
     
ആയുക്തന്‍ - Aayukthan‍  :  മന്ത്രി, കാര്യകര്‍ത്താവ്, പ്രതിനിധി, കാര്യസ്ഥന്‍ - Manthri, Kaaryakar‍ththaavu, Prathinidhi, Kaaryasthan‍
     
ആയുക്തന്‍ - Aayukthan‍  :  വകുപ്പധ്യക്ഷന്‍ - Vakuppadhyakshan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×