Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

മെല്‍ - Mel‍ മുശിട് - Mushidu ഉദകമാര്‍ഗം - Udhakamaar‍gam എനം - Enam ഉപാധിക - Upaadhika കഥകളി - Kathakali വാര്യം - Vaaryam അഭ്യുദയകാംക്ഷി - Abhyudhayakaamkshi അശ്വവിത്ത് - Ashvaviththu അഭിനീതി - Abhineethi ഓരം - Oram വിമ്മി - Vimmi പരമ്പരീണ - Parampareena അഗ്ന്യാത്മകന്‍ - Agnyaathmakan‍ മുഖരീകരിക്കുക - Mukhareekarikkuka ഭ്രൂകുടി - Bhrookudi വായ്ക്കരി - Vaaykkari സ്വാദിഷ്ഠ - Svaadhishda തസ്ബീര്‍ - Thasbeer‍ തൂക്ക് - Thookku കടന്തല്‍, -ന്നല്‍ - Kadanthal‍, -nnal‍ ഇടമാസം - Idamaasam തനുത്രയം - Thanuthrayam രേതസ്സ് - Rethassu ഘണ്ടാലം - Ghandaalam ജനനഭൂമി - Jananabhoomi ക്ഷൗരം - Kshauram ആവിര്‍മോദം - Aavir‍modham ചാതുര്‍ഥക, -ഥിക - Chaathur‍thaka, -thika സുപാരി - Supaari നാഗനാഥന്‍ - Naaganaathan‍ ജനരാട്ട് - Janaraattu മന്ദോദ്യമ - Mandhodhyama ജാനി - Jaani ശക്വരി - Shakvari അലോഹ്യം - Alohyam ചടങ്ങുദക്ഷിണ - Chadangudhakshina കരുണാകരന്‍ - Karunaakaran‍ ചേറ്റാ - Chettaa കത്രികപ്പൂട്ട് - Kathrikappoottu ആരംഭഗ - Aarambhaga മുക്കോണിക്കുക - Mukkonikkuka പരശുരാമന്‍ - Parashuraaman‍ കഴലകൊളുത്ത് - Kazhalakoluththu കമലനാളം - Kamalanaalam ഉപസംഖ്യാനം - Upasamkhyaanam ആനുഷ്ടുഭ് - Aanushdubhu ജാലര്‍ - Jaalar‍ ഉക്ഥ്യം - Ukthyam വ്യാക്ക് - Vyaakku

Random Words

അനുബന്ധഷഡ്വര്‍ഗം - Anubandhashadvar‍gam ശിവ - Shiva സഞ്ചയിതാവ് - Sanchayithaavu കരുവൂര്‍, കരൂര്‍ - Karuvoor‍, Karoor‍ ചരമപത്രം - Charamapathram ഉല്‍ക്കുകഴകം - Ul‍kkukazhakam ഇഴികുലം - Izhikulam പിഞ്ജനം - Pinjjanam ധൃത്വരി - Dhruthvari പുഷ്പഹീന - Pushpaheena കായവൃദ്ധി - Kaayavruddhi പിയതി - Piyathi ഗുദനിര്‍ഗമം - Gudhanir‍gamam ശേഖരം - Shekharam ചാര്‍ത്ത് - Chaar‍ththu കോഴ്പ്പാമ്പ് - Kozhppaampu ഉറട്ടി, ഒറട്ടി - Uratti, Oratti ഈത്തുവാ, ഈത്താ - Eeththuvaa, Eeththaa ഓലവാലെ - Olavaale തിട്ട് - Thittu യാദാസ്ത് - Yaadhaasthu ഇരുനില - Irunila അംബുജനേത്രന്‍ - Ambujanethran‍ താര്‍വനിത - Thaar‍vanitha പലാശ - Palaasha ഗീതിക - Geethika നൈഷ്ഠികബ്രഹ്മചാരി - Naishdikabrahmachaari വിത്താധീശന്‍ - Viththaadheeshan‍ നിനയനം - Ninayanam നമ്പര്‍ - Nampar‍ മുഷിവ് - Mushivu അതലാന്തികം - Athalaanthikam വില്‍ക്കുക - Vil‍kkuka അഗ്നിവാസരം - Agnivaasaram തിരുതകൃതി - Thiruthakruthi മൃഗനാഥന്‍ - Mruganaathan‍ ബലപതി - Balapathi കട്ലറ്റ് - Kadlattu ഭാസ്കരാചാര്യന്‍ - Bhaaskaraachaaryan‍ സുഹൃദ്ഭേദം - Suhrudhbhedham ദു:ഖിപ്പിക്കുക - Dhu:khippikkuka അടമാങ്ങ - Adamaanga പോം - Pom മോതിരവിരല്‍ - Mothiraviral‍ ചൂരല്‍പ്പരിച - Chooral‍pparicha കാലാവബോധം - Kaalaavabodham ഇടക്കരി - Idakkari അഭിപീഡ - Abhipeeda ഉക - Uka അസമ്മത - Asammatha
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ആയുക.

Get English Word for ആയുക [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ആയുക - Aayuka  :  മുന്നോട്ടുകുതിക്കാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുക - Munnottukuthikkaan‍ Thayyaaredukkuka
     
     
ആയുക - Aayuka  :  വലിക്കുക, വലിച്ചുപിടിക്കുക - Valikkuka, Valichupidikkuka
     
ആയുക - Aayuka  :  മുന്നോട്ടുപായുക, കുതിക്കുക, കുതിച്ചുചാടുക - Munnottupaayuka, Kuthikkuka, Kuthichuchaaduka
     
ആയുക - Aayuka  :  കുനിയുക, ചരിയുക, പായുക - Kuniyuka, Chariyuka, Paayuka
     
ആയുക - Aayuka  :  ശക്തിഉപയോഗിക്കുക, ആയംപിടിക്കുക - Shakthiupayogikkuka, Aayampidikkuka
     
ആയുക - Aayuka  :  തിരഞ്ഞെടുക്കുക, പെറുക്കിയെടുക്കുക - Thiranjedukkuka, Perukkiyedukkuka
     
ആയുക്ത - Aayuktha  :  നിയോഗിക്കപ്പെട്ട, ചുമതലപ്പെടുത്തിയ - Niyogikkappetta, Chumathalappeduththiya
     
ആയുക്ത - Aayuktha  :  യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട - Yojippikkappetta
     
ആയുക്ത - Aayuktha  :  കിട്ടിയ, ലഭിച്ച - Kittiya, Labhicha
     
ആയുക്തദണ്ഡം - Aayukthadhandam  :  കുറ്റക്കാരായ വകുപ്പധ്യക്ഷന്മാരില്‍ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന പിഴ - Kuttakkaaraaya Vakuppadhyakshanmaaril‍ Ninnum Eedaakkunna Pizha
     
ആയുക്തന്‍ - Aayukthan‍  :  മന്ത്രി, കാര്യകര്‍ത്താവ്, പ്രതിനിധി, കാര്യസ്ഥന്‍ - Manthri, Kaaryakar‍ththaavu, Prathinidhi, Kaaryasthan‍
     
ആയുക്തന്‍ - Aayukthan‍  :  വകുപ്പധ്യക്ഷന്‍ - Vakuppadhyakshan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×