Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അഭ്യാവര്‍ത്തി - Abhyaavar‍ththi ചീനമുളക് - Cheenamulaku ചന്ദനവിരുത്തി - Chandhanaviruththi ഐശാനി - Aishaani ഊഹം - Ooham ഭരതവര്‍ഷം - Bharathavar‍sham പൂര്‍ - Poor‍ ഭവാനീപതി - Bhavaaneepathi പനങ്ങ - Pananga ചൈത്രരഥി - Chaithrarathi വിഹരണം - Viharanam കുങ്കോട്ട് - Kunkottu സസന്ദേഹം - Sasandheham തുളിപ്പ് - Thulippu ലവണിമാവ് - Lavanimaavu ഉഭയലിംഗ(ക) - Ubhayalimga(ka) ഊത - Ootha പൊതി - Pothi അശ്വപതി - Ashvapathi സ്വയംവരം - Svayamvaram മതിയന്‍ - Mathiyan‍ ഉപസമുദ്രം - Upasamudhram ശാന്തിഹോമം - Shaanthihomam മുമ്മാ - Mummaa അന്തരാവൃതി - Antharaavruthi നക്ത - Naktha അതിമതി - Athimathi ആലിംഗ്യ - Aalimgya ഭാഷ്യകാരന്‍ - Bhaashyakaaran‍ ഉന്ന - Unna സ്ഥൗരം - Sthauram ഉപവിരചിത - Upavirachitha വാരിയസ്യാര്‍ - Vaariyasyaar‍ തുംഗശേഖരം - Thumgashekharam ത്രിചക്ഷുസ്സ് - Thrichakshussu ജ്യൗതിഷപഞ്ചാംഗം - Jyauthishapanchaamgam പരാരിപ്പിള്ള - Paraarippilla ചീനക്കയറ് - Cheenakkayaru ഗോപിക്കുക - Gopikkuka അംഗസാദം - Amgasaadham ഘര്‍മാംശു - Ghar‍maamshu ആര്‍ക്കുക - Aar‍kkuka ദാക്ഷായണി - Dhaakshaayani പത്രരഥം - Pathraratham എറ്റുപണിക്കന്‍ - Ettupanikkan‍ ഉപ്പുപാത്തി - Uppupaaththi അശിക്ഷകന്‍ - Ashikshakan‍ പിന്താരം - Pinthaaram പരപരിഗ്രഹം - Paraparigraham അഗ്രമാംസം - Agramaamsam

Random Words

സ്ഥാപ്യം - Sthaapyam ഭരണീയ - Bharaneeya ധാന്യാര്‍ഥം - Dhaanyaar‍tham രത്നാവലി - Rathnaavali കൊണ്ടാട്ടം - Kondaattam സുദണ്ഡം - Sudhandam ജഗ്ധ - Jagdha ജ്ഞാനഗൂഹ - Jnjaanagooha കര്‍ക്കം - Kar‍kkam തീറാധാരം - Theeraadhaaram അച്ചിയാര്‍ - Achiyaar‍ വീണ്ട് - Veendu അസ്ഖലിത - Askhalitha സര്‍പ്പേന്ദ്രന്‍ - Sar‍ppendhran‍ സന്മതം - Sanmatham നിമജ്ജിക്കുക - Nimajjikkuka ആക്രയന്‍ - Aakrayan‍ വനസ്പതി - Vanaspathi സമജം - Samajam കപികച്ഛു - Kapikachchu ചിത്രമെഴുത്ത് - Chithramezhuththu ചെറുക - Cheruka ജയതാം - Jayathaam ത്രപിഷ്ഠ - Thrapishda തരിക - Tharika ചണം - Chanam ചാപ്പ - Chaappa കുടിയിറക്ക് - Kudiyirakku കുങ് - Kungu അവ - Ava കൂട്ടുകുടുംബം - Koottukudumbam ഇരമാന്തം - Iramaantham ഘടനം - Ghadanam എന്നോളം - Ennolam എരണം - Eranam അയോനിജ - Ayonija ചതുര്‍മുഖന്‍ - Chathur‍mukhan‍ എണ്‍മണി - En‍mani പഞ്ചഗുരുക്കന്മാര്‍ - Panchagurukkanmaar‍ ഗോമുഖം - Gomukham നായ്ക്കുട - Naaykkuda ചര്‍മം - Char‍mam നിര്‍വാഹം - Nir‍vaaham അഹങ്കൃത - Ahankrutha അസ്ത്രജീവി - Asthrajeevi അകൗസീദ്യം - Akauseedhyam അഗ്നിസാത്കരിക്കുക - Agnisaathkarikkuka സൂചിക്കാണം - Soochikkaanam കള്ളി - Kalli വക്ര - Vakra
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ആര്‍ദ്ര.

Get English Word for ആര്‍ദ്ര [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ആര്‍ദ്ര - Aar‍dhra  :  നനഞ്ഞ, ഈര്‍പ്പമുള്ള - Nananja, Eer‍ppamulla
     
     
ആര്‍ദ്ര - Aar‍dhra  :  അലിഞ്ഞ, അലിവുള്ള, ദയവുള്ള - Alinja, Alivulla, Dhayavulla
     
ആര്‍ദ്ര - Aar‍dhra  :  പാകംവന്ന, പഴുത്തുകനിഞ്ഞ - Paakamvanna, Pazhuththukaninja
     
ആര്‍ദ്ര - Aar‍dhra  :  തിരുവാതിര നക്ഷത്രം. ആര്‍ദ്രാജാഗരണം = ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര ദിവസം നോമ്പുനോറ്റു രാത്രി ഉറക്കമിളച്ചിരിക്കല്‍ - Thiruvaathira Nakshathram. Aar‍dhraajaagaranam = Dhanumaasaththile Thiruvaathira Dhivasam Nompunottu Raathri Urakkamilachirikkal‍
     
ആര്‍ദ്രം - Aar‍dhram  :  ഇഞ്ചി - Inchi
     
ആര്‍ദ്രകം - Aar‍dhrakam  :  ആര്‍ദ്രം, ഇഞ്ചി - Aar‍dhram, Inchi
     
ആര്‍ദ്രകം - Aar‍dhrakam  :  നനവാര്‍പ്പന്‍ എന്ന രോഗം - Nanavaar‍ppan‍ Enna Rogam
     
ആര്‍ദ്രകാഷ്ഠം - Aar‍dhrakaashdam  :  നനവുള്ള വിറക് - Nanavulla Viraku
     
ആര്‍ദ്രത, -ത്വം - Aar‍dhratha, -thvam  :  നനവ്, അലിവ് - Nanavu, Alivu
     
ആര്‍ദ്രത, -ത്വം - Aar‍dhratha, -thvam  :  ദയ - Dhaya
     
ആര്‍ദ്രഭാവം - Aar‍dhrabhaavam  :  നനവ്, ഈര്‍പ്പം - Nanavu, Eer‍ppam
     
ആര്‍ദ്രഭാവം - Aar‍dhrabhaavam  :  അലിവ്, ദയ - Alivu, Dhaya
     
ആര്‍ദ്രശാകം - Aar‍dhrashaakam  :  ഇഞ്ചി - Inchi
     
ആര്‍ദ്രാമുഹൂര്‍ത്തം - Aar‍dhraamuhoor‍ththam  :  പകല്‍ ഒന്നാമത്തെ നിത്യനക്ഷത്രമുഹൂര്‍ത്തം - Pakal‍ Onnaamaththe Nithyanakshathramuhoor‍ththam
     
ആര്‍ദ്രാലുബ്ധകം - Aar‍dhraalubdhakam  :  തിരുവാതിരയ്ക്കു കാണുന്ന നക്ഷത്രം, കേതു - Thiruvaathiraykku Kaanunna Nakshathram, Kethu
     
ആര്‍ദ്രാശനി - Aar‍dhraashani  :  ശത്രുസംഹാരത്തിനു വിശ്വാമിത്രന്‍ ശ്രീരാമന് ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്ത രണ്ട് അശനികളില്‍ ഒന്ന് (മറ്റത് ശുഷ്കാശനി) - Shathrusamhaaraththinu Vishvaamithran‍ Shreeraamanu Upadheshichukoduththa Randu Ashanikalil‍ Onnu (mattathu Shushkaashani)
     
ആര്‍ദ്രിക - Aar‍dhrika  :  ഇഞ്ചി - Inchi
     
ആര്‍ദ്രിക - Aar‍dhrika  :  പച്ചക്കൊത്തമല്ലി - Pachakkoththamalli
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×