Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കസ്സാവ - Kassaava കോപ്രാട്ടി - Kopraatti ഇലൈച്ചിക്കുക - Ilaichikkuka ശവസാനന്‍ - Shavasaanan‍ യക്ഷിണി - Yakshini മകാന്ദം - Makaandham ആളുക - Aaluka ഗുരുകാരം - Gurukaaram ഖര്‍ജുരപാനകം - Khar‍jurapaanakam കോഷ്ഠീകരിക്കുക - Koshdeekarikkuka വയക്കുക - Vayakkuka അസിത - Asitha ഗര്‍ധനം - Gar‍dhanam ചര്‍മഘാതി - Char‍maghaathi ദിനപ്രമാണം - Dhinapramaanam തീറ്റിപ്പണ്ടം - Theettippandam ഘടാജ്യം - Ghadaajyam ക്ഷുദ്രധാന്യം - Kshudhradhaanyam കച്ചത്തരം - Kachaththaram ഭാവിപ്പിക്കുക - Bhaavippikkuka പുല്ലങ്കടി - Pullankadi നാരകം - Naarakam രോമാഞ്ചം - Romaancham വിത്തുപാതി - Viththupaathi കീഴ്മാറ്റ് - Keezhmaattu അനങ്ങുക - Ananguka കാമശരീരം - Kaamashareeram കാക്കച്ചുള്ളി - Kaakkachulli വിദ്രുതം - Vidhrutham യഥാതഥ - Yathaathatha ചാരുമാനം - Chaarumaanam ചണയെണ്ണ - Chanayenna സമന്വയം - Samanvayam ഇടങ്കാരം - Idankaaram ഊര്‍ - Oor‍ മഹാവേഗന്‍ - Mahaavegan‍ അനാദിഷ്ട - Anaadhishda ഉപദിഷ്ട - Upadhishda അപരിവര്‍ത്തനീയ - Aparivar‍ththaneeya നിര്‍ജ്വര - Nir‍jvara ഛദപത്രം - Chadhapathram കര്‍ക്കട(ക)ം, കര്‍ക്കി- - Kar‍kkada(ka)m, Kar‍kki- നീള്‍ - Neel‍ പരപക്ഷം - Parapaksham രവ - Rava ദീര്‍ഘസൂത്രം - Dheer‍ghasoothram ദശതാലം - Dhashathaalam കവരവിളക്ക് - Kavaravilakku ഖര്‍മം - Khar‍mam ഠക്കന്‍ - Dakkan‍

Random Words

ചുറുള്‍ച്ച - Churul‍cha ഉപാസിതാ(വ്) - Upaasithaa(vu) ചപ്പം - Chappam ഗഭം - Gabham ഉഗ്രതീര്‍ഥം - Ugratheer‍tham ഓണവട്ടന്‍ - Onavattan‍ ആനമേല്‍വിചാരിപ്പ് - Aanamel‍vichaarippu ലുണ്ഠ - Lunda മയില്‍ - Mayil‍ അച്ഛാ - Achchaa മുരുപ്പ് - Muruppu അക്കടാ - Akkadaa ചന്ദ്രനാമ - Chandhranaama അപദ്വാരം - Apadhvaaram കരംഭസികത - Karambhasikatha അങ്കുരം - Ankuram കുറുമ്പറനാട് - Kurumparanaadu പന്തീരാണ്ട് - Pantheeraandu പൃഥ്വി - Pruthvi നടാനടെ - Nadaanade ഉദീര്‍ണ - Udheer‍na വനജ - Vanaja ചേന്തല്‍ - Chenthal‍ കൊള്ളിശാപം - Kollishaapam വദാന്യ - Vadhaanya രോഗഗ്രസ്തന്‍ - Rogagrasthan‍ നിവാപം - Nivaapam നീഥം - Neetham കാര്യേക്ഷണം - Kaaryekshanam പ്രതിസംഹരിക്കുക - Prathisamharikkuka പ്രഹാസന്‍ - Prahaasan‍ പഞ്ചശരം - Panchasharam കൂമ്പടോത്സവം - Koompadothsavam അവാഗ്ഭവ - Avaagbhava ചികീര്‍ഷു - Chikeer‍shu കീലകന്‍ - Keelakan‍ അഭിമായ - Abhimaaya താപത്രയം - Thaapathrayam മാളവി - Maalavi കിളിച്ചുണ്ടന്‍ - Kilichundan‍ കഠിഞ്ജരം - Kadinjjaram അംബുജ - Ambuja കൊട്ടുബലി - Kottubali പക്ഷിപതി - Pakshipathi അവിച്ഛേദം - Avichchedham കര്‍മച്ഛേദം - Kar‍machchedham വിനിശ്ചയം - Vinishchayam എത്തിക്കുക - Eththikkuka കൃഷിശത്രു - Krushishathru ഛിക്കരം - Chikkaram
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ആര്‍ദ്ര.

Get English Word for ആര്‍ദ്ര [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ആര്‍ദ്ര - Aar‍dhra  :  നനഞ്ഞ, ഈര്‍പ്പമുള്ള - Nananja, Eer‍ppamulla
     
     
ആര്‍ദ്ര - Aar‍dhra  :  അലിഞ്ഞ, അലിവുള്ള, ദയവുള്ള - Alinja, Alivulla, Dhayavulla
     
ആര്‍ദ്ര - Aar‍dhra  :  പാകംവന്ന, പഴുത്തുകനിഞ്ഞ - Paakamvanna, Pazhuththukaninja
     
ആര്‍ദ്ര - Aar‍dhra  :  തിരുവാതിര നക്ഷത്രം. ആര്‍ദ്രാജാഗരണം = ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര ദിവസം നോമ്പുനോറ്റു രാത്രി ഉറക്കമിളച്ചിരിക്കല്‍ - Thiruvaathira Nakshathram. Aar‍dhraajaagaranam = Dhanumaasaththile Thiruvaathira Dhivasam Nompunottu Raathri Urakkamilachirikkal‍
     
ആര്‍ദ്രം - Aar‍dhram  :  ഇഞ്ചി - Inchi
     
ആര്‍ദ്രകം - Aar‍dhrakam  :  ആര്‍ദ്രം, ഇഞ്ചി - Aar‍dhram, Inchi
     
ആര്‍ദ്രകം - Aar‍dhrakam  :  നനവാര്‍പ്പന്‍ എന്ന രോഗം - Nanavaar‍ppan‍ Enna Rogam
     
ആര്‍ദ്രകാഷ്ഠം - Aar‍dhrakaashdam  :  നനവുള്ള വിറക് - Nanavulla Viraku
     
ആര്‍ദ്രത, -ത്വം - Aar‍dhratha, -thvam  :  നനവ്, അലിവ് - Nanavu, Alivu
     
ആര്‍ദ്രത, -ത്വം - Aar‍dhratha, -thvam  :  ദയ - Dhaya
     
ആര്‍ദ്രഭാവം - Aar‍dhrabhaavam  :  നനവ്, ഈര്‍പ്പം - Nanavu, Eer‍ppam
     
ആര്‍ദ്രഭാവം - Aar‍dhrabhaavam  :  അലിവ്, ദയ - Alivu, Dhaya
     
ആര്‍ദ്രശാകം - Aar‍dhrashaakam  :  ഇഞ്ചി - Inchi
     
ആര്‍ദ്രാമുഹൂര്‍ത്തം - Aar‍dhraamuhoor‍ththam  :  പകല്‍ ഒന്നാമത്തെ നിത്യനക്ഷത്രമുഹൂര്‍ത്തം - Pakal‍ Onnaamaththe Nithyanakshathramuhoor‍ththam
     
ആര്‍ദ്രാലുബ്ധകം - Aar‍dhraalubdhakam  :  തിരുവാതിരയ്ക്കു കാണുന്ന നക്ഷത്രം, കേതു - Thiruvaathiraykku Kaanunna Nakshathram, Kethu
     
ആര്‍ദ്രാശനി - Aar‍dhraashani  :  ശത്രുസംഹാരത്തിനു വിശ്വാമിത്രന്‍ ശ്രീരാമന് ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്ത രണ്ട് അശനികളില്‍ ഒന്ന് (മറ്റത് ശുഷ്കാശനി) - Shathrusamhaaraththinu Vishvaamithran‍ Shreeraamanu Upadheshichukoduththa Randu Ashanikalil‍ Onnu (mattathu Shushkaashani)
     
ആര്‍ദ്രിക - Aar‍dhrika  :  ഇഞ്ചി - Inchi
     
ആര്‍ദ്രിക - Aar‍dhrika  :  പച്ചക്കൊത്തമല്ലി - Pachakkoththamalli
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×