Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കലലം - Kalalam ഖാദക - Khaadhaka ചുട്ടിട്ടിക - Chuttittika ഏലിക്കുക - Elikkuka ബാലന്‍ - Baalan‍ കഡംഗം - Kadamgam ഭൂനികുതി - Bhoonikuthi ശീര്‍ണപാദന്‍ - Sheer‍napaadhan‍ രിപുകര്‍ശനന്‍ - Ripukar‍shanan‍ പൂമഠം - Poomadam അധരകണ്ഠം - Adharakandam സ്ത്ര്യാഗാരം - Sthryaagaaram സ്ഥിരന്‍ - Sthiran‍ കോപയിഷ്ണു - Kopayishnu വിസംജ്ഞ - Visamjnja അമ്മാഞ്ചി - Ammaanchi വിസ്തരം - Vistharam നിശ്ശല്യ - Nishalya കാര്‍ത്താന്തിക - Kaar‍ththaanthika വിണ്ടലപ്പുഴ - Vindalappuzha അതലസ്പര്‍ശി - Athalaspar‍shi ചെയ് - Cheyu പരിധി - Paridhi ഘര്‍മമാത്ര - Ghar‍mamaathra അപൂര്‍ണ - Apoor‍na അങ്കപരിവര്‍ത്തനം - Ankaparivar‍ththanam സങ്കേതകം - Sankethakam ഭൂച്ഛത്രം - Bhoochchathram മകരവിളക്ക് - Makaravilakku ഉപകര്‍ണ്യ - Upakar‍nya ചര്‍മകി - Char‍maki സ്ഫടികാഭ്രം - Sphadikaabhram പ്രവര്‍ഹം - Pravar‍ham കൂശ് - Kooshu നിര്യണ - Niryana ഏകാന്നം - Ekaannam കോങ്കല്‍ - Konkal‍ ഇറുക്കം - Irukkam കേശടന്‍ - Keshadan‍ മൂന്നാംകൂറ്റുകാരന്‍ - Moonnaamkoottukaaran‍ സ്ഥലാരവിന്ദം - Sthalaaravindham ചായ്പന്‍ - Chaaypan‍ ചില - Chila ത്രുടനം - Thrudanam കൂടവേ - Koodave അയവ് - Ayavu ചക്രതൈലം - Chakrathailam ചൈതന്യം - Chaithanyam ചന്ദനഗിരി - Chandhanagiri തുസ്തം - Thustham

Random Words

ഈക്ഷിക - Eekshika കൂത്തുവിരുത്തി - Kooththuviruththi കൂടായു - Koodaayu കരിങ്കാലി - Karinkaali കുത്തിമൂടുക - Kuththimooduka ചുംബിത - Chumbitha വട - Vada അതിലംഘനം - Athilamghanam അടയ്ക്കുക - Adaykkuka ഉത്തപ്ത - Uththaptha ബൈഡാലവ്രതികന്‍ - Baidaalavrathikan‍ സ്വംഗം - Svamgam പൗത്തലികന്‍ - Pauththalikan‍ ചാലുക - Chaaluka ഈറ്റപ്പുലി - Eettappuli വികേശ - Vikesha അസ്തിക്ഷീര - Asthiksheera നിത്യന്‍ - Nithyan‍ രുദ്രാക്ഷം - Rudhraaksham കുടന്ന, കുടുന്ന - Kudanna, Kudunna അവലക്ഷണം - Avalakshanam ഏനേ - Ene വിദലനം - Vidhalanam ധര്‍മനിഷ്ഠ - Dhar‍manishda കിട്ടാക്കുറ്റി - Kittaakkutti ടേരക - Deraka അധ്യധീന - Adhyadheena തിക - Thika കുഭാര്യ - Kubhaarya ആശ്മ - Aashma ഒളിക്കുക - Olikkuka ജൈത്രി - Jaithri ഉന്മത്തന്‍ - Unmaththan‍ കണ്ടം - Kandam ചാച്ചി - Chaachi ചപ്പ് - Chappu കപിലോമം, -രോമം, -ലോമാ - Kapilomam, -romam, -lomaa മേഹനം - Mehanam ദാസേയന്‍ - Dhaaseyan‍ പുഴുക്കുത്ത് - Puzhukkuththu സന്ദാനിനി - Sandhaanini ത്രിപുരമല്ലിക - Thripuramallika പഞ്ചമഹാപാതകങ്ങള്‍ - Panchamahaapaathakangal‍ വടുവരി - Vaduvari വല്ലഭന്‍ - Vallabhan‍ ജംഗമകുടി - Jamgamakudi ചാരം - Chaaram നെയ്ത്ത് - Neyththu ഉമ്മിഞ്ഞ - Umminja തനിച്ചെട്ട് - Thanichettu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ആര്‍ദ്ര.

Get English Word for ആര്‍ദ്ര [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ആര്‍ദ്ര - Aar‍dhra  :  നനഞ്ഞ, ഈര്‍പ്പമുള്ള - Nananja, Eer‍ppamulla
     
     
ആര്‍ദ്ര - Aar‍dhra  :  അലിഞ്ഞ, അലിവുള്ള, ദയവുള്ള - Alinja, Alivulla, Dhayavulla
     
ആര്‍ദ്ര - Aar‍dhra  :  പാകംവന്ന, പഴുത്തുകനിഞ്ഞ - Paakamvanna, Pazhuththukaninja
     
ആര്‍ദ്ര - Aar‍dhra  :  തിരുവാതിര നക്ഷത്രം. ആര്‍ദ്രാജാഗരണം = ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര ദിവസം നോമ്പുനോറ്റു രാത്രി ഉറക്കമിളച്ചിരിക്കല്‍ - Thiruvaathira Nakshathram. Aar‍dhraajaagaranam = Dhanumaasaththile Thiruvaathira Dhivasam Nompunottu Raathri Urakkamilachirikkal‍
     
ആര്‍ദ്രം - Aar‍dhram  :  ഇഞ്ചി - Inchi
     
ആര്‍ദ്രകം - Aar‍dhrakam  :  ആര്‍ദ്രം, ഇഞ്ചി - Aar‍dhram, Inchi
     
ആര്‍ദ്രകം - Aar‍dhrakam  :  നനവാര്‍പ്പന്‍ എന്ന രോഗം - Nanavaar‍ppan‍ Enna Rogam
     
ആര്‍ദ്രകാഷ്ഠം - Aar‍dhrakaashdam  :  നനവുള്ള വിറക് - Nanavulla Viraku
     
ആര്‍ദ്രത, -ത്വം - Aar‍dhratha, -thvam  :  നനവ്, അലിവ് - Nanavu, Alivu
     
ആര്‍ദ്രത, -ത്വം - Aar‍dhratha, -thvam  :  ദയ - Dhaya
     
ആര്‍ദ്രഭാവം - Aar‍dhrabhaavam  :  നനവ്, ഈര്‍പ്പം - Nanavu, Eer‍ppam
     
ആര്‍ദ്രഭാവം - Aar‍dhrabhaavam  :  അലിവ്, ദയ - Alivu, Dhaya
     
ആര്‍ദ്രശാകം - Aar‍dhrashaakam  :  ഇഞ്ചി - Inchi
     
ആര്‍ദ്രാമുഹൂര്‍ത്തം - Aar‍dhraamuhoor‍ththam  :  പകല്‍ ഒന്നാമത്തെ നിത്യനക്ഷത്രമുഹൂര്‍ത്തം - Pakal‍ Onnaamaththe Nithyanakshathramuhoor‍ththam
     
ആര്‍ദ്രാലുബ്ധകം - Aar‍dhraalubdhakam  :  തിരുവാതിരയ്ക്കു കാണുന്ന നക്ഷത്രം, കേതു - Thiruvaathiraykku Kaanunna Nakshathram, Kethu
     
ആര്‍ദ്രാശനി - Aar‍dhraashani  :  ശത്രുസംഹാരത്തിനു വിശ്വാമിത്രന്‍ ശ്രീരാമന് ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്ത രണ്ട് അശനികളില്‍ ഒന്ന് (മറ്റത് ശുഷ്കാശനി) - Shathrusamhaaraththinu Vishvaamithran‍ Shreeraamanu Upadheshichukoduththa Randu Ashanikalil‍ Onnu (mattathu Shushkaashani)
     
ആര്‍ദ്രിക - Aar‍dhrika  :  ഇഞ്ചി - Inchi
     
ആര്‍ദ്രിക - Aar‍dhrika  :  പച്ചക്കൊത്തമല്ലി - Pachakkoththamalli
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×