Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കരഭം - Karabham ആവലം - Aavalam ഉദാസം - Udhaasam ഇടല്‍ - Idal‍ വിപ്ലവകാരി - Viplavakaari കനകപലം - Kanakapalam കുല - Kula ദുരവബോധ - Dhuravabodha ഗൃഹീതാ(വ്) - Gruheethaa(vu) പത്മലാഞ്ഛനന്‍ - Pathmalaanjchanan‍ ജൃംഭിതം - Jrumbhitham അജഗന്ധന്‍ - Ajagandhan‍ അഭ്യസ്തവിദ്യ - Abhyasthavidhya കുമട്ടുക - Kumattuka വാലിശവേല - Vaalishavela വൃത്തകം - Vruththakam യാജ്ഞിക - Yaajnjika മഞ്ചിക്കുക - Manchikkuka അരണ്യപണ്ഡിതന്‍ - Aranyapandithan‍ ഭവിനന്‍ - Bhavinan‍ തണ്ടേറുക - Thanderuka ധാരയിതാവ് - Dhaarayithaavu ചെങ്ങനാട് - Chenganaadu ചുള്ളിക്കമ്പ് - Chullikkampu പെരുപ്പം - Peruppam ത്രിപുച്ഛം - Thripuchcham വിന്ധ്യം - Vindhyam പീര്‍ - Peer‍ ആകരികം - Aakarikam വണ്ട് - Vandu മാതൃമാതാ(വ്) - Maathrumaathaa(vu) നിര്‍ഭേദം - Nir‍bhedham പളുങ്ങുക - Palunguka ഡെമോക്രസി - Demokrasi ജിഹ്മം - Jihmam ഗ്രാവണം - Graavanam ചമത്കൃത - Chamathkrutha ഇച്ഛാപഥ്യം - Ichchaapathyam മിനുക്കുചാണ - Minukkuchaana ജനഹിതം - Janahitham കീഴുറ്റ് - Keezhuttu സ്വായംഭൂവന്‍ - Svaayambhoovan‍ കരോടം - Karodam തന്തി - Thanthi പ്രതിസര - Prathisara ധ്വജവത്ത് - Dhvajavaththu കന്നട്ട, കന്നട്ടം - Kannatta, Kannattam വിനിര്‍ണിത - Vinir‍nitha കരിമുടി - Karimudi ഭിക്ഷായനം - Bhikshaayanam

Random Words

നേതാവ് - Nethaavu മഹാകര - Mahaakara ജ്യൗത്സ്നം - Jyauthsnam അളിവേണി - Aliveni മാതൃഭാഷ - Maathrubhaasha ആത്മാമിഷം - Aathmaamisham ചട്ടികാപ്പ് - Chattikaappu ഉണക്ക - Unakka പുരന്ദര - Purandhara ഘണ്ട - Ghanda അഭിഷേചനീയം - Abhishechaneeyam ഥല്ലുകവി - Thallukavi പതക്കം - Pathakkam അനുബോധനം - Anubodhanam അരിഷ്ട - Arishda വിലിപ്ത - Viliptha ഗേണ്ഡു - Gendu അധ്യായി - Adhyaayi വൈനായികം - Vainaayikam അപ്പടി - Appadi കന്ദമൂലം - Kandhamoolam പതുക്കുക - Pathukkuka കമ്പിളി - Kampili നിശ്ശബ്ദത - Nishabdhatha ദ്വീപിക - Dhveepika കാമകൃത്ത് - Kaamakruththu മാപ്പ് - Maappu തോണ്ട് - Thondu പാര്‍വത്യകാര്‍ - Paar‍vathyakaar‍ വൃന്ദാര - Vrundhaara മൈന്തന്‍ - Mainthan‍ ഹീനജാതി - Heenajaathi ആശ്വാസം - Aashvaasam ചമരി - Chamari ഋഷഭഗതിവിലസിതം - Rushabhagathivilasitham ബീജധാന്യം - Beejadhaanyam ചുരുക്കല്‍ - Churukkal‍ ആപ്യ - Aapya തന്തുപാകം - Thanthupaakam കപാടപുരം - Kapaadapuram അഗ്രവക്രതം - Agravakratham ചക്കമുളഞ്ഞി(ല്‍) - Chakkamulanji(l‍) താളമേളം - Thaalamelam വെളുത്തവാവ് - Veluththavaavu അന്ധകഘാതി - Andhakaghaathi കുടന്ത - Kudantha പ്രതിവേശം - Prathivesham ഗോമയം - Gomayam ത്രിശങ്കു - Thrishanku അദാസന്‍ - Adhaasan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ആഴി.

Get English Word for ആഴി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ആഴി - Aazhi  :  കടല്‍, സമുദ്രം - Kadal‍, Samudhram
     
     
ആഴി - Aazhi  :  ചക്രം, ചക്രായുധം - Chakram, Chakraayudham
     
ആഴി - Aazhi  :  മോതിരം - Mothiram
     
ആഴി - Aazhi  :  തീക്കുഴി - Theekkuzhi
     
ആഴി - Aazhi  :  കുളം - Kulam
     
ആഴിക - Aazhika  :  ഒരു നിഷേധപ്രത്യയം. ആയ്ക. - Oru Nishedhaprathyayam. Aayka.
     
ആഴിക്കുഴിക്കാണം - Aazhikkuzhikkaanam  :  ഒരുതരം ഒറ്റി - Orutharam Otti
     
ആഴിപ്പെണ്ണ് - Aazhippennu  :  മഹാലക്ഷ്മി. (ആഴിയുടെ പര്യായങ്ങളോട്, മകള്‍ എന്നര്‍ഥമായ മാത്, മാനിനി ഇത്യാദിചേര്‍ത്ത് ലക്ഷ്മീദേവി എന്നര്‍ഥമായ പദങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു.) - Mahaalakshmi. (aazhiyude Paryaayangalodu, Makal‍ Ennar‍thamaaya Maathu, Maanini Ithyaadhicher‍ththu Lakshmeedhevi Ennar‍thamaaya Padhangalundaakkunnu.)
     
ആഴിയാന്‍ - Aazhiyaan‍  :  ചക്രായുധന്‍, വിഷ്ണു - Chakraayudhan‍, Vishnu
     
ആഴിയാന്‍ - Aazhiyaan‍  :  രാജാവ് - Raajaavu
     
ആഴിവര്‍ണന്‍ - Aazhivar‍nan‍  :  കടല്‍വര്‍ണന്‍, വിഷ്ണു - Kadal‍var‍nan‍, Vishnu
     
ആഴിവേന്തന്‍ - Aazhiventhan‍  :  സമുദ്രാധിപന്‍, വരുണന്‍ - Samudhraadhipan‍, Varunan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×