Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ശുഭസ്കരന്‍ - Shubhaskaran‍ തിമിജം - Thimijam വീരരായന്‍പണം - Veeraraayan‍panam ഖോലി - Kholi അനന്യപര - Ananyapara വിഭാണ്ഡി - Vibhaandi അയശ്ശലാക - Ayashalaaka അങ്ഘ്രി, അം- - Angghri, Am- കയറ്റുവള്ളി - Kayattuvalli പൊള്ളച്ചിരി - Pollachiri കൂടി - Koodi കിമു, കിമുത - Kimu, Kimutha നിശ്ശ്രയസം - Nishrayasam പ്രത്യക്ഷത - Prathyakshatha കാസോലിക്ക - Kaasolikka ഉള്‍പ്പനി - Ul‍ppani താരാപതി - Thaaraapathi യാതൃ - Yaathru വിരജീകരണം - Virajeekaranam ദ്വിതയം - Dhvithayam കാല്യാണകം - Kaalyaanakam വിലാസം - Vilaasam അവമതിക്കുക - Avamathikkuka ഹവിസ്സ് - Havissu കദര്‍ഥിത - Kadhar‍thitha അകരണന്‍ - Akaranan‍ ചുവയ്ക്കുക - Chuvaykkuka ക്ഷത്രാന്തകന്‍ - Kshathraanthakan‍ അമസം - Amasam ഉമ്മിയ്യീന്‍ - Ummiyyeen‍ വിവാസം - Vivaasam അന്ദോളനം - Andholanam അര്‍ണോജിനി - Ar‍nojini നിറപടി - Nirapadi മൈത്രന്‍ - Maithran‍ ആട്ടക്കഥ - Aattakkatha അര്‍ധചന്ദ്ര - Ar‍dhachandhra അസംഖ്യേയ - Asamkhyeya കൈപ്പിടുത്തം - Kaippiduththam ഉത്ഥാപകം - Uththaapakam സ്നേഹഭൂമി - Snehabhoomi ഇല്ലനക്കരി - Illanakkari അതിമാനി - Athimaani അവേല്ലജം - Avellajam മണ്ഡലാധിപന്‍ - Mandalaadhipan‍ മേയനാമം - Meyanaamam തൃണപഞ്ചകം - Thrunapanchakam മുരങ്കള്ളന്‍ - Murankallan‍ കര്‍മമൂലം - Kar‍mamoolam കരുഞ്ചരക്ക് - Karuncharakku

Random Words

തന്ത്രി - Thanthri നടുവെ, -വേ - Naduve, -ve ചാതുര്‍ഥ്യ - Chaathur‍thya ഇരങ്കോല്‍, ഇറങ്കോല്‍ - Irankol‍, Irankol‍ കൃതഘ്നന്‍ - Kruthaghnan‍ ഗജമേരു - Gajameru ശമീഗര്‍ഭന്‍ - Shameegar‍bhan‍ വക്കീല്‍ - Vakkeel‍ അനിര്‍വചനീയം - Anir‍vachaneeyam ക്ഷുഭിത - Kshubhitha ഖട്ട - Khatta തീക്കല്ല് - Theekkallu വരവര്‍ണിനി - Varavar‍nini ഗോമൂത്ര - Gomoothra രോചിസ്സ് - Rochissu ധുരീയം - Dhureeyam കര്‍മപ്യപായം - Kar‍mapyapaayam ചീങ്കല്ല് - Cheenkallu ചൂടുമുറ - Choodumura ഇരിമ്പറപ്പന്‍, ഇരുമ്പ- - Irimparappan‍, Irumpa- ആരാടിക്കുക - Aaraadikkuka തരംഗവതി - Tharamgavathi ഉര്‍വീരുഹം - Ur‍veeruham പര്യശ്രു - Paryashru പാക്കാല്‍ - Paakkaal‍ ഏറുപടക്കം - Erupadakkam തുപ്പന്‍ - Thuppan‍ വിക്ഷപിത - Vikshapitha പൊല്ലാപ്പ് - Pollaappu കാവിമുണ്ട് - Kaavimundu പാവനി - Paavani ചാറു, ചാറ് - Chaaru, Chaaru പനങ്കിഴങ്ങ് - Panankizhangu പൃഷ്ഠഭാഗം - Prushdabhaagam ഇരുപ്പടി - Iruppadi ത്യ്രക്ഷരി - Thyrakshari പുരസ്സര - Purassara അപകര്‍മം - Apakar‍mam ചിങ്കി - Chinki ഈശ്വരാധീനം - Eeshvaraadheenam പഞ്ചകലശം - Panchakalasham പുഷ്പപാചന്‍ - Pushpapaachan‍ തെയ്യന്നം - Theyyannam ദുരധിഗ(മ) - Dhuradhiga(ma) പടുകിഴവന്‍ - Padukizhavan‍ ചതുഷ്ടയം - Chathushdayam യമാന്തകന്‍ - Yamaanthakan‍ പരിച് - Parichu ഗൃഹപാലനം - Gruhapaalanam അധോംശുകം - Adhomshukam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഇക്കു.

Get English Word for ഇക്കു [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഇക്കു - Ikku  :  കരിമ്പ്. ഇക്കുവില്ലവന്‍ = കാമദേവന്‍ (രാ.ച.) - Karimpu. Ikkuvillavan‍ = Kaamadhevan‍ (raa. Cha.)
     
     
ഇക്കുമത്ത് - Ikkumaththu  :  സമര്‍ഥ്യം - Samar‍thyam
     
ഇക്കുറി - Ikkuri  :  ഇത്തവണ, ഈ പ്രാവശ്യം - Iththavana, Ee Praavashyam
     
ഇക്കുലാസ് - Ikkulaasu  :  ഇഖ്ലാസ്, സ്നേഹം, ഭക്തി - Ikhlaasu, Sneham, Bhakthi
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×