Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ആപേ്താക്തി - Aape്thaakthi നവാന്നം - Navaannam സാമവേദം - Saamavedham പുരച്ഛദം - Purachchadham ജലാഞ്ചലം - Jalaanchalam ദാരുകന്‍ - Dhaarukan‍ ആനപ്പാവ് - Aanappaavu ജിഹ്വാമൂലീയം - Jihvaamooleeyam നാരി - Naari കുലജ്ഞം - Kulajnjam ശംഖസ്വനം - Shamkhasvanam അഭീരുണം - Abheerunam നിരവലംബ - Niravalamba കുലഹലം - Kulahalam ചെക്കര്‍ - Chekkar‍ തുപ്പന്‍ - Thuppan‍ ചവളക്കാരന്‍ - Chavalakkaaran‍ വന്നായം - Vannaayam ഞെറ്റുക - Njettuka അശ്വാരോഹന്‍ - Ashvaarohan‍ ഉദ്രം, ഉദ്ര - Udhram, Udhra ദനഹാ - Dhanahaa നാട്ടുക്കൂട്ടം - Naattukkoottam പുണ്യകാലം - Punyakaalam കദശനം - Kadhashanam ഭഞ്ജകന്‍ - Bhanjjakan‍ പ്രത്യക്ഷദര്‍ശി - Prathyakshadhar‍shi ഭോജി - Bhoji കൂലിച്ചേവകര്‍, -ചേവകര്‍ - Koolichevakar‍, -chevakar‍ കേളന്‍ - Kelan‍ പുഷ്യം - Pushyam ആനന്ദിക്കുക - Aanandhikkuka അമണര്‍ - Amanar‍ എങ്ങ് - Engu താളക്രമം - Thaalakramam ലഘുകായം - Laghukaayam ഉപ്പുകൊറ്റന്‍, ഉപ്പുകൂറ്റന്‍ - Uppukottan‍, Uppukoottan‍ ഉടങ്ങുക - Udanguka പൊട്ടുവിദ്യ - Pottuvidhya ഉല്ലോളിത - Ullolitha കുറ്റപത്രം - Kuttapathram തപാത്യയം - Thapaathyayam കഷ്ടകാലം - Kashdakaalam ജീര്‍ണഭൂമി - Jeer‍nabhoomi ഉതളങ്ങ - Uthalanga മുഞ്ജവാസസ്സ് - Munjjavaasassu ഈര്‍ച്ചവാള്‍ - Eer‍chavaal‍ ലംബഗ്രീവം - Lambagreevam കശ്യം - Kashyam ദുരവധാര്യ - Dhuravadhaarya

Random Words

പിട്ടിലം - Pittilam ഭ്രാന്തി - Bhraanthi കണപ്പ് - Kanappu ഉപച്ഛന്ദനം - Upachchandhanam ദിക്ചതുഷ്ടയം - Dhikchathushdayam കടാരന്‍ - Kadaaran‍ ചീക് - Cheeku ഹാരകം - Haarakam ഭ്രമരം - Bhramaram ശന - Shana തുന്ദില - Thundhila ശാണ്ഡില്യന്‍ - Shaandilyan‍ സുദര്‍ശന - Sudhar‍shana കവളിപ്പിക്കുക - Kavalippikkuka ഞമലി - Njamali കപ്പക്കിഴങ്ങ് - Kappakkizhangu തീന്‍പുല്ല് - Theen‍pullu ശമൗഷധം - Shamaushadham വിരവില്‍ - Viravil‍ കാരട് - Kaaradu അറവന - Aravana സൂര്യപുടം - Sooryapudam നേത്യാര്‍ - Nethyaar‍ അശരീരി - Ashareeri പടപ്പറ്റ് - Padappattu തവാര്‍ണ - Thavaar‍na നിര്‍മാതൃക - Nir‍maathruka ഛായാനൃത്തം - Chaayaanruththam ജലദാഗമം - Jaladhaagamam കുമുദതാളം - Kumudhathaalam ടു - Du ചരട് - Charadu കാര്യക്ഷമത - Kaaryakshamatha പ്രദീപനം - Pradheepanam ഗൗപുച്ഛ - Gaupuchcha ജീവചൂര്‍ണകം - Jeevachoor‍nakam ചില്ലാനം - Chillaanam വിപ്രതിപന്ന - Viprathipanna കാലവൃദ്ധി - Kaalavruddhi ത്വക്പുഷ്പിക - Thvakpushpika ഒക്കയും, -ക്കെയും - Okkayum, -kkeyum ഒത്താശ - Oththaasha ചെമ്പൊല്‍ത്താര്‍ബാണന്‍ - Chempol‍ththaar‍baanan‍ പിംഗകപിശം - Pimgakapisham ഗൗരീജം - Gaureejam മിക - Mika അരുന്തപന്‍ - Arunthapan‍ പനിക്കൂര്‍ക്ക - Panikkoor‍kka തെളിക്കുക - Thelikkuka ദൂഷിത - Dhooshitha
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഇരുത്തി.

Get English Word for ഇരുത്തി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഇരുത്തി - Iruththi  :  ആസനം, ഇരിപ്പിടം - Aasanam, Irippidam
     
     
ഇരുത്തി - Iruththi  :  ഇരിക്കത്തക്ക സൗകര്യത്തില്‍ വീടിന്‍റെ പുറം തിണ്ണയില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന അരമതില്‍ - Irikkaththakka Saukaryaththil‍ Veedin‍re Puram Thinnayil‍ Nir‍mmikkunna Aramathil‍
     
ഇരുത്തി - Iruththi  :  കളരിയഭ്യാസത്തിലെ ഒരു അടവ് - Kalariyabhyaasaththile Oru Adavu
     
ഇരുത്തി - Iruththi  :  "ഇരുത്തുക" എന്നതിന്‍റെ ഭൂതരൂപം. - "iruththuka" Ennathin‍re Bhootharoopam.
     
ഇരുത്തി - Iruththi  :  ഒരു ഔഷധച്ചെടി, കാട്ടുഴുന്ന്, കാട്ടുമുതിര - Oru Aushadhachedi, Kaattuzhunnu, Kaattumuthira
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×