Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അനവരത - Anavaratha പൊയ്ക്കൂട് - Poykkoodu മാതൃദായം - Maathrudhaayam അപചാരം - Apachaaram അര്‍ച്ചിത - Ar‍chitha ചിപ്പിപ്പാറ - Chippippaara അന്തേ - Anthe ഏകധുരീണന്‍ - Ekadhureenan‍ രുഷത്ത് - Rushaththu കുണ്ടുകണ്ണ് - Kundukannu ഉചിതജ്ഞ - Uchithajnja പൊള്ളുക - Polluka കഴുപ്പിശാച് - Kazhuppishaachu സിക്ക് - Sikku നീലഗന്ധി - Neelagandhi കോകിലധ്വനി - Kokiladhvani ദീക്ഷാഗ്നി - Dheekshaagni ഉപപതി - Upapathi കലമതി, കലൈമതി - Kalamathi, Kalaimathi അഭിഷേചിക്കുക - Abhishechikkuka ശിവപ്രിയം - Shivapriyam വല്ലിക - Vallika ഭൂരി - Bhoori വിജ്ഞാപനം - Vijnjaapanam ത്രിദിവസം - Thridhivasam നിയോജ്യ - Niyojya ബിലേവാസി - Bilevaasi നിഹ്രാദം - Nihraadham കടി - Kadi ഔചിത്യം - Auchithyam പാകല - Paakala അവസാമാന്യം - Avasaamaanyam നാളം - Naalam ഘാസസ്ഥാനം - Ghaasasthaanam ധരയിതാവ് - Dharayithaavu സപീതി - Sapeethi മരവി - Maravi ആഹൃത - Aahrutha കീരകം - Keerakam പോതകന്‍ - Pothakan‍ നന്ദ്യാവര്‍ത്തദാമന്‍ - Nandhyaavar‍ththadhaaman‍ ന്യായാധിപന്‍ - Nyaayaadhipan‍ ലിംഗശരീരം - Limgashareeram നികഷണം - Nikashanam വ്യഷ്ട - Vyashda വിബുധാധിപന്‍ - Vibudhaadhipan‍ പരിശോധം, -നം - Parishodham, -nam പ്രാമിസറി - Praamisari മാര്‍ഗശാല - Maar‍gashaala ചിത്രാര്‍ച്ചിസ്സ് - Chithraar‍chissu

Random Words

ഈരിഴ - Eerizha രഹസി - Rahasi ചിറാലിക്കുക - Chiraalikkuka പ്രയോജനം - Prayojanam നിഷ്പഞ്ചകം - Nishpanchakam കാഠം - Kaadam അതിശയനീയ - Athishayaneeya കളക്കൊട്ടില്‍ - Kalakkottil‍ കൂടപാലകം - Koodapaalakam നിര്‍ഭേദ്യ - Nir‍bhedhya ഗര്‍ത്തഗജം - Gar‍ththagajam സഹായി - Sahaayi പറങ്കിച്ചക്ക - Parankichakka ദീപ്താംഗം - Dheepthaamgam ചാക്ഷ്മ - Chaakshma വിനയന്‍ - Vinayan‍ തപ്തകുണ്ഡം - Thapthakundam ശുക്ലന്‍ - Shuklan‍ വിഷാണി - Vishaani വിപശ്ചിത്ത് - Vipashchiththu അസ്രഗുല്‍മം - Asragul‍mam സര്‍വസ്വഹരം - Sar‍vasvaharam കൈരാത - Kairaatha ദാനവന്‍ - Dhaanavan‍ ഭീഷണം - Bheeshanam ഉത്തമനം - Uththamanam നിദിഗ്ധ - Nidhigdha ഐലവാലുകം - Ailavaalukam പതിവ്രതാത്വം - Pathivrathaathvam പോതന്‍ - Pothan‍ അപുംസ്ത്വം - Apumsthvam ഗന്ധമൈഥുനം - Gandhamaithunam അഴക് - Azhaku രക്തഭവം - Rakthabhavam കാതരത, -ത്വം - Kaatharatha, -thvam അക്ലിക - Aklika പഞ്ചര്‍ - Panchar‍ വയറ്റിച്ചുലി - Vayattichuli വിലേപനം - Vilepanam ക്ഷുത്ത് - Kshuththu കവി - Kavi പണത, -ത്വം - Panatha, -thvam പട്ടരംഗം - Pattaramgam മഹാവാതം - Mahaavaatham ഊധസ്യം - Oodhasyam ആയിരഞ്ചൂണ്ട - Aayiranchoonda കണ്ടപ്പന്‍ - Kandappan‍ കല്യാണദിനം - Kalyaanadhinam പ്രതിബിംബിത - Prathibimbitha തീന്‍പുല്ല് - Theen‍pullu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഇളമ.

Get English Word for ഇളമ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഇളമ - Ilama  :  ഇളപ്പം, താഴ്മ, കുറവ്, അപമാനം - Ilappam, Thaazhma, Kuravu, Apamaanam
     
     
ഇളമ - Ilama  :  പ്രായക്കുറവ്, ചെറുപ്പം - Praayakkuravu, Cheruppam
     
ഇളമ - Ilama  :  ഇളമുറ, ഇളങ്കൂറ്, പാകമാകാത്ത അവസ്ഥ - Ilamura, Ilankooru, Paakamaakaaththa Avastha
     
ഇളമതി - Ilamathi  :  ബാലചന്ദ്രന്‍ - Baalachandhran‍
     
ഇളമതില്‍ - Ilamathil‍  :  ചെറിയമതില്‍, പൊക്കം കുറഞ്ഞമതില്‍ - Cheriyamathil‍, Pokkam Kuranjamathil‍
     
ഇളമധു - Ilamadhu  :  പുതിയ തേന്‍ - Puthiya Then‍
     
ഇളമനസ്സ് - Ilamanassu  :  മൃദുലമായ മനസ്സ് - Mrudhulamaaya Manassu
     
ഇളമനസ്സ് - Ilamanassu  :  പക്വതവരാത്ത മനസ്സ് - Pakvathavaraaththa Manassu
     
ഇളമന്‍, ഇളവന്‍ - Ilaman‍, Ilavan‍  :  ഇളയ തേങ്ങ - Ilaya Thenga
     
ഇളമരം - Ilamaram  :  ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണം വരാന്തയുടെ ഒരറ്റത്ത് പ്രത്യേകം പണിതിട്ടുള്ള ഭാഗം, ഇരിഞ്ഞി - Irikkaththakkavannam Varaanthayude Orattaththu Prathyekam Panithittulla Bhaagam, Irinji
     
ഇളമരം - Ilamaram  :  ഇളപ്പ്, ചുമടുതാങ്ങി - Ilappu, Chumaduthaangi
     
ഇളമരം - Ilamaram  :  തടി മൂക്കാത്ത മരം - Thadi Mookkaaththa Maram
     
ഇളമാന്‍ - Ilamaan‍  :  മാന്‍കുട്ടി, ഇളമാന്‍കണ്ണി = ഇളമാനിന്‍റെ കണ്ണുകള്‍പോലെ ഇളകുന്നതും മനോഹരവുമായ കണ്ണുകള്‍ ഉള്ളവല്‍, സുന്ദരി - Maan‍kutti, Ilamaan‍kanni = Ilamaanin‍re Kannukal‍pole Ilakunnathum Manoharavumaaya Kannukal‍ Ullaval‍, Sundhari
     
ഇളമിക്കുക - Ilamikkuka  :  ഇളതാകുക, മൃദുവാകുക - Ilathaakuka, Mrudhuvaakuka
     
ഇളമിക്കുക - Ilamikkuka  :  ഗുണം നശിക്കുക, മൂപ്പുകുറയുക ഉദാ: കാച്ചിയ എണ്ണ ഇളമിക്കുക - Gunam Nashikkuka, Mooppukurayuka Udhaa: Kaachiya Enna Ilamikkuka
     
ഇളമിക്കുക - Ilamikkuka  :  ഇളമവയ്ക്കുക, വൃക്ഷത്തിന്‍റെയും മറ്റും കവരം ഒടിഞ്ഞതു വീണ്ടും വളരുക - Ilamavaykkuka, Vrukshaththin‍reyum Mattum Kavaram Odinjathu Veendum Valaruka
     
ഇളമീന്ന് - Ilameennu  :  ഇളമുറക്കാരന്‍, അടുത്ത അവകാശി, ഇളയകാരണവര്‍ ന്‍ മൂപ്പീന്ന് - Ilamurakkaaran‍, Aduththa Avakaashi, Ilayakaaranavar‍ N‍ Mooppeennu
     
ഇളമുറ - Ilamura  :  അടുത്ത അവകാശി, ഇളയ അവകാശി - Aduththa Avakaashi, Ilaya Avakaashi
     
ഇളമൃഗം - Ilamrugam  :  ഇളയ ജന്തു - Ilaya Janthu
     
ഇളമൃഗം - Ilamrugam  :  ഇളയമാന്‍ - Ilayamaan‍
     
ഇളമ്പക്ക - Ilampakka  :  ഒരിനം കക്ക - Orinam Kakka
     
ഇളമ്പനി - Ilampani  :  ചെറിയ പനി, ലഘുവായ പനി - Cheriya Pani, Laghuvaaya Pani
     
ഇളമ്പല്‍ - Ilampal‍  :  ഇളയഭാഗം, മുറ്റാത്തഭാഗം - Ilayabhaagam, Muttaaththabhaagam
     
ഇളമ്പാകം - Ilampaakam  :  പാകം ചെയ്യുമ്പോള്‍ നല്ലപോലെ മൂക്കാത്ത സ്ഥിതി, മെഴുകുപാകം - Paakam Cheyyumpol‍ Nallapole Mookkaaththa Sthithi, Mezhukupaakam
     
ഇളമ്പിറ - Ilampira  :  ബാലചന്ദ്രന്‍ - Baalachandhran‍
     
ഇളമ്പുല്ല് - Ilampullu  :  ഇളയപുല്ല്, ബാലതൃണം, ശഷ്പം. "ഉള്ളത്തിലിഷ്ടം അമ്മാനിന്ന് ഇളമ്പുല്ല്" (പഴ.), ഇളമ്പുല്ലന്‍ = നിസ്സാരന്‍ - Ilayapullu, Baalathrunam, Shashpam. "ullaththilishdam Ammaaninnu Ilampullu" (pazha.), Ilampullan‍ = Nissaaran‍
     
ഇളമ്പൂവ് - Ilampoovu  :  വെടിക്കെട്ടില്‍ കാണിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യ, കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം - Vedikkettil‍ Kaanikkunna Oru Vidhya, Karimarunnu Prayogam
     
ഇളമ്പൊന്‍ - Ilampon‍  :  മാറ്റുകുറഞ്ഞ സ്വര്‍ണം - Maattukuranja Svar‍nam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×