Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ചക്രവത്ത് - Chakravaththu സ്ഥിരപുഷ്പം - Sthirapushpam ഉഷ്ട്രാസനം - Ushdraasanam പല്ലിടുക - Palliduka അക്ഷലീല - Akshaleela കലമറുക്കുക - Kalamarukkuka തൗലം - Thaulam ശാഹ - Shaaha മേഘാരി - Meghaari ചക്രപൂജ - Chakrapooja ആകുക - Aakuka ദൂഷ - Dhoosha ഹരപുരം - Harapuram താവഴി - Thaavazhi ഒഴുങ്ക് - Ozhunku കുചേഷ്ട - Kucheshda കുരലടപ്പന്‍ - Kuraladappan‍ ഉണ്ണക്ക് - Unnakku വെള്ളോട് - Vellodu ഗൈരം - Gairam ആഢകി - Aaddaki വിവൃതം - Vivrutham സത്യധന - Sathyadhana ചപേടിക - Chapedika ചിന്താവിഷ്ട - Chinthaavishda ചെമ്പവിഴം - Chempavizham അജ്ജുക - Ajjuka ചിന്നാമ്പല്‍ - Chinnaampal‍ ജിഹ്വാഗ്രം - Jihvaagram ചെമ്മാന്ത്രം - Chemmaanthram അവ്രണശുക്ലം - Avranashuklam കിടങ്ങൂര്‍വഴി - Kidangoor‍vazhi പരവാച്യം - Paravaachyam പുരോഭുവി - Purobhuvi നിര്‍ഘൃണ - Nir‍ghruna ബ്രഹ്മനാദം - Brahmanaadham താണ്ഡവപ്രിയന്‍ - Thaandavapriyan‍ പാശുപാല്യം - Paashupaalyam കര്‍ദമകം - Kar‍dhamakam ജലമോദം - Jalamodham അഭയന്‍ - Abhayan‍ ഉഷ്മം - Ushmam നാര - Naara കൃമിഘ്ന - Krumighna കയ്പ - Kaypa പ്രമോദ(ന)ം - Pramodha(na)m നാട്ടിപ്പണി - Naattippani പണ്ടാരക്കാര്യം - Pandaarakkaaryam വാക്യഘടന - Vaakyaghadana ചിത്രഭൂത - Chithrabhootha

Random Words

താപസകൃശന്‍ - Thaapasakrushan‍ വേലി - Veli പൈത്ര - Paithra ഉച്ഛിലീന്ധ്രം - Uchchileendhram വുവുര്‍ഷു - Vuvur‍shu ഗല്ഭ - Galbha തിരുവയര്‍ - Thiruvayar‍ ഹനനന്‍ - Hananan‍ ധര്‍മാധികരണം - Dhar‍maadhikaranam അഭ്യര്‍ഥന, -നം - Abhyar‍thana, -nam ഇടമ്പല്‍ - Idampal‍ പണിക്കുറ്റം - Panikkuttam ചൂളികം - Choolikam സക്തി - Sakthi മഹാംഗം - Mahaamgam വിപ്രലാപം - Vipralaapam അസ്രഫല - Asraphala രുദ്രാവാസം - Rudhraavaasam ശുഭ്രദന്തി - Shubhradhanthi പഞ്ചകപാത്രം - Panchakapaathram ദീര്‍ഘീകരിക്കുക - Dheer‍gheekarikkuka അദൈന്യം - Adhainyam കള്ളക്കാള - Kallakkaala താമസപുരാണങ്ങള്‍ - Thaamasapuraanangal‍ അജദണ്ഡി - Ajadhandi കോതറ - Kothara ഉന്മഗ്ന - Unmagna കല്ലായം - Kallaayam കണ്ടുപിടിത്തം - Kandupidiththam അക്ഷരകാലം - Aksharakaalam ഘോല, -ലി(ക) - Ghola, -li(ka) ഭ്രാജകം - Bhraajakam ജലാര്‍ബുദം - Jalaar‍budham അഗ്നിശമനി - Agnishamani നിസ്ത്രിംശ - Nisthrimsha ദന്തിപ്രമാഥി - Dhanthipramaathi കടഖാദകം - Kadakhaadhakam ഉള്‍വെട്ട് - Ul‍vettu കൊടുവാക്ക് - Koduvaakku മൂശാരി - Mooshaari ധൂളിമാനം - Dhoolimaanam ദീര്‍ഘജിഹ്വ - Dheer‍ghajihva സേവാമൂര്‍ത്തി - Sevaamoor‍ththi നിറപ്പ് - Nirappu ബദരി - Badhari മുദ്രാവാക്യം - Mudhraavaakyam അകനാനൂര്‍ - Akanaanoor‍ ഉപഹാസം - Upahaasam ഉന്മാദി - Unmaadhi ആളാമം - Aalaamam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഇളമ.

Get English Word for ഇളമ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഇളമ - Ilama  :  ഇളപ്പം, താഴ്മ, കുറവ്, അപമാനം - Ilappam, Thaazhma, Kuravu, Apamaanam
     
     
ഇളമ - Ilama  :  പ്രായക്കുറവ്, ചെറുപ്പം - Praayakkuravu, Cheruppam
     
ഇളമ - Ilama  :  ഇളമുറ, ഇളങ്കൂറ്, പാകമാകാത്ത അവസ്ഥ - Ilamura, Ilankooru, Paakamaakaaththa Avastha
     
ഇളമതി - Ilamathi  :  ബാലചന്ദ്രന്‍ - Baalachandhran‍
     
ഇളമതില്‍ - Ilamathil‍  :  ചെറിയമതില്‍, പൊക്കം കുറഞ്ഞമതില്‍ - Cheriyamathil‍, Pokkam Kuranjamathil‍
     
ഇളമധു - Ilamadhu  :  പുതിയ തേന്‍ - Puthiya Then‍
     
ഇളമനസ്സ് - Ilamanassu  :  മൃദുലമായ മനസ്സ് - Mrudhulamaaya Manassu
     
ഇളമനസ്സ് - Ilamanassu  :  പക്വതവരാത്ത മനസ്സ് - Pakvathavaraaththa Manassu
     
ഇളമന്‍, ഇളവന്‍ - Ilaman‍, Ilavan‍  :  ഇളയ തേങ്ങ - Ilaya Thenga
     
ഇളമരം - Ilamaram  :  ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണം വരാന്തയുടെ ഒരറ്റത്ത് പ്രത്യേകം പണിതിട്ടുള്ള ഭാഗം, ഇരിഞ്ഞി - Irikkaththakkavannam Varaanthayude Orattaththu Prathyekam Panithittulla Bhaagam, Irinji
     
ഇളമരം - Ilamaram  :  ഇളപ്പ്, ചുമടുതാങ്ങി - Ilappu, Chumaduthaangi
     
ഇളമരം - Ilamaram  :  തടി മൂക്കാത്ത മരം - Thadi Mookkaaththa Maram
     
ഇളമാന്‍ - Ilamaan‍  :  മാന്‍കുട്ടി, ഇളമാന്‍കണ്ണി = ഇളമാനിന്‍റെ കണ്ണുകള്‍പോലെ ഇളകുന്നതും മനോഹരവുമായ കണ്ണുകള്‍ ഉള്ളവല്‍, സുന്ദരി - Maan‍kutti, Ilamaan‍kanni = Ilamaanin‍re Kannukal‍pole Ilakunnathum Manoharavumaaya Kannukal‍ Ullaval‍, Sundhari
     
ഇളമിക്കുക - Ilamikkuka  :  ഇളതാകുക, മൃദുവാകുക - Ilathaakuka, Mrudhuvaakuka
     
ഇളമിക്കുക - Ilamikkuka  :  ഗുണം നശിക്കുക, മൂപ്പുകുറയുക ഉദാ: കാച്ചിയ എണ്ണ ഇളമിക്കുക - Gunam Nashikkuka, Mooppukurayuka Udhaa: Kaachiya Enna Ilamikkuka
     
ഇളമിക്കുക - Ilamikkuka  :  ഇളമവയ്ക്കുക, വൃക്ഷത്തിന്‍റെയും മറ്റും കവരം ഒടിഞ്ഞതു വീണ്ടും വളരുക - Ilamavaykkuka, Vrukshaththin‍reyum Mattum Kavaram Odinjathu Veendum Valaruka
     
ഇളമീന്ന് - Ilameennu  :  ഇളമുറക്കാരന്‍, അടുത്ത അവകാശി, ഇളയകാരണവര്‍ ന്‍ മൂപ്പീന്ന് - Ilamurakkaaran‍, Aduththa Avakaashi, Ilayakaaranavar‍ N‍ Mooppeennu
     
ഇളമുറ - Ilamura  :  അടുത്ത അവകാശി, ഇളയ അവകാശി - Aduththa Avakaashi, Ilaya Avakaashi
     
ഇളമൃഗം - Ilamrugam  :  ഇളയ ജന്തു - Ilaya Janthu
     
ഇളമൃഗം - Ilamrugam  :  ഇളയമാന്‍ - Ilayamaan‍
     
ഇളമ്പക്ക - Ilampakka  :  ഒരിനം കക്ക - Orinam Kakka
     
ഇളമ്പനി - Ilampani  :  ചെറിയ പനി, ലഘുവായ പനി - Cheriya Pani, Laghuvaaya Pani
     
ഇളമ്പല്‍ - Ilampal‍  :  ഇളയഭാഗം, മുറ്റാത്തഭാഗം - Ilayabhaagam, Muttaaththabhaagam
     
ഇളമ്പാകം - Ilampaakam  :  പാകം ചെയ്യുമ്പോള്‍ നല്ലപോലെ മൂക്കാത്ത സ്ഥിതി, മെഴുകുപാകം - Paakam Cheyyumpol‍ Nallapole Mookkaaththa Sthithi, Mezhukupaakam
     
ഇളമ്പിറ - Ilampira  :  ബാലചന്ദ്രന്‍ - Baalachandhran‍
     
ഇളമ്പുല്ല് - Ilampullu  :  ഇളയപുല്ല്, ബാലതൃണം, ശഷ്പം. "ഉള്ളത്തിലിഷ്ടം അമ്മാനിന്ന് ഇളമ്പുല്ല്" (പഴ.), ഇളമ്പുല്ലന്‍ = നിസ്സാരന്‍ - Ilayapullu, Baalathrunam, Shashpam. "ullaththilishdam Ammaaninnu Ilampullu" (pazha.), Ilampullan‍ = Nissaaran‍
     
ഇളമ്പൂവ് - Ilampoovu  :  വെടിക്കെട്ടില്‍ കാണിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യ, കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം - Vedikkettil‍ Kaanikkunna Oru Vidhya, Karimarunnu Prayogam
     
ഇളമ്പൊന്‍ - Ilampon‍  :  മാറ്റുകുറഞ്ഞ സ്വര്‍ണം - Maattukuranja Svar‍nam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×