Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

സത്യഗ്രഹം - Sathyagraham താമ്രപത്രം - Thaamrapathram തറിപ്പ് - Tharippu വിക്ലേദം - Vikledham കിങ്ങിണിപ്പാല - Kinginippaala പ്രാംണി - Praamni കോരല്‍ - Koral‍ കല്പനാശക്തി - Kalpanaashakthi തമ്മാടി - Thammaadi ഉള്‍ത്തൂര്‍ന്ന - Ul‍ththoor‍nna മാഘി - Maaghi അണയത്ത് - Anayaththu ആരംഭണീയ - Aarambhaneeya തടുക്കനെ - Thadukkane മാര്‍ഗക്കല്യാണം - Maar‍gakkalyaanam കലിപ്രിയം - Kalipriyam ഈത്താ - Eeththaa വിജാനത്ത് - Vijaanaththu ഇജ്യ - Ijya വാഹികന്‍ - Vaahikan‍ പടമരം - Padamaram ധര്‍മവിരുദ്ധ - Dhar‍maviruddha തൊട്ടമ്മ - Thottamma അവസ്ഥാദശകം - Avasthaadhashakam ശിഖിയൂപം - Shikhiyoopam ക്ഷപണ(ക)ന്‍ - Kshapana(ka)n‍ ആസ്ഥാനം - Aasthaanam അന്ധ - Andha ആദിശ്യ - Aadhishya ജുഹുരാണം - Juhuraanam കടത്തുതോണി - Kadaththuthoni രന്തിദേവന്‍ - Ranthidhevan‍ ഖുല്ല - Khulla കുദേഹന്‍ - Kudhehan‍ പുരാധിപന്‍ - Puraadhipan‍ പതുപ്പിക്കുക - Pathuppikkuka പരിതര്‍പ്പണം - Parithar‍ppanam കള്ളുമാട്ടം - Kallumaattam ഐഡഭാവം - Aidabhaavam നയനജലം - Nayanajalam ചോര്‍പ്പ് - Chor‍ppu പത്രശാകം - Pathrashaakam അപത്രപിക്കുക - Apathrapikkuka പ്രതിപാദനം - Prathipaadhanam മേഖല - Mekhala കനപ്പ് - Kanappu ശുഭകൃത്ത് - Shubhakruththu ഞെട്ടി - Njetti നികുഞ്ജം - Nikunjjam നിഷേവണം - Nishevanam

Random Words

പൂര്‍ണത - Poor‍natha അളക - Alaka ജീവഥ - Jeevatha അന്നശ്രാദ്ധം - Annashraaddham മനുഷ്യകാരം - Manushyakaaram പ്രഹാസകന്‍ - Prahaasakan‍ വാതാപിദ്വിട്ട് - Vaathaapidhvittu അംബുജസംഭവ - Ambujasambhava കുത്തിനോവുക - Kuththinovuka അസ്തിക്ഷീര - Asthiksheera ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സ് - Brahmarakshassu സപ്തജിഹ്വന്‍ - Sapthajihvan‍ മണിയറ - Maniyara അല്പപ്രജ്ഞ - Alpaprajnja അവസ്രുതം - Avasrutham ആരവാരം, ആരാവാരം - Aaravaaram, Aaraavaaram ചമരപുച്ഛം - Chamarapuchcham പ്രസ്ഥാപിത - Prasthaapitha ഛകാരം - Chakaaram ഘൃണാകര - Ghrunaakara അവമന്തവ്യ - Avamanthavya ഉദ്ഭട - Udhbhada കപര്‍ദി - Kapar‍dhi ഹേമമാലിനി - Hemamaalini വട്ടപ്പരമ്പ് - Vattapparampu ദാര്‍ശനിക - Dhaar‍shanika സുഷമ - Sushama വ്യവച്ഛേദനം - Vyavachchedhanam പ്രതാപം - Prathaapam ഗിരാമ്പതി - Giraampathi പരമ്പ് - Parampu പഞ്ചാരി - Panchaari ഞോളാ - Njolaa ഏഡഗജം - Edagajam ശ്രീമദം - Shreemadham ഉലുവാമാങ്ങ - Uluvaamaanga ഹൃതി - Hruthi ചതുര്‍വിധജീവികള്‍ - Chathur‍vidhajeevikal‍ രാസകം - Raasakam ശിതിച്ഛദം - Shithichchadham കറമൂസ് - Karamoosu ഞാറ്റുനില - Njaattunila അകല്യ - Akalya തല്‍പകന്‍ - Thal‍pakan‍ ഇരപ്പന്‍ - Irappan‍ ചിത്തമൃത് - Chiththamruthu അപദേശിക്കുക - Apadheshikkuka ബാഹുശിഖരം - Baahushikharam കൂത്താടി - Kooththaadi ശാസ്ത്രസിദ്ധ - Shaasthrasiddha
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഇശ.

Get English Word for ഇശ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഇശ - Isha  :  ഇച - Icha
     
     
ഇശ - Isha  :  ചേര്‍പ്പ് - Cher‍ppu
     
ഇശക്കി - Ishakki  :  യക്ഷിയമ്മ, വള്ളുവപ്പുലയര്‍ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ദേവത - Yakshiyamma, Valluvappulayar‍ Aaraadhikkunna Oru Dhevatha
     
ഇശമ്പുക - Ishampuka  :  പറയുക, ഉച്ചരിക്കുക, ഇയമ്പുക - Parayuka, Ucharikkuka, Iyampuka
     
ഇശയുക - Ishayuka  :  യോജിക്കുക, ചേരുക, ഇയയുക - Yojikkuka, Cheruka, Iyayuka
     
ഇശയ്ക്കുക, ഇയയ്ക്കുക, ഏക്കുക - Ishaykkuka, Iyaykkuka, Ekkuka  :  (തടിക്കഷണങ്ങളേയോ തുണിക്കഷണങ്ങളേയോ മറ്റോ തമ്മില്‍) കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുക - (thadikkashanangaleyo Thunikkashanangaleyo Matto Thammil‍) Kootticher‍kkuka
     
ഇശല്‍, ശേല്‍, ശീല്‍ - Ishal‍, Shel‍, Sheel‍  :  രീതി, മാപ്പിളപ്പാട്ടു പാടുന്നതിനുള്ള രീതി - Reethi, Maappilappaattu Paadunnathinulla Reethi
     
ഇശാ, ഇഷാ - Ishaa, Ishaa  :  മുസ്ലിങ്ങളുടെ നിശാനമസ്കാരം - Muslingalude Nishaanamaskaaram
     
ഇശ്ക്, ഇശവ്, ഇഷ്ക്, ഇഷ്ഖ് - Ishku, Ishavu, Ishku, Ishkhu  :  സ്നേഹം, പ്രേമം, കാമം - Sneham, Premam, Kaamam
     
ഇശ്ശി, ശ്ശി - Ishi, Shi  :  ഇത്തിരി, ഇച്ചിരി, അല്പം, കുറെ - Iththiri, Ichiri, Alpam, Kure
     
ഇശ്ശി, ശ്ശി - Ishi, Shi  :  വളരെ, ഏറെ - Valare, Ere
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×