Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പ്രസൂത - Prasootha കാചനക, -കം - Kaachanaka, -kam ചെഴല്‍ - Chezhal‍ ഘനദ്രവ്യം - Ghanadhravyam എമ്പത് - Empathu അഞ്ജലികര്‍മം - Anjjalikar‍mam സമാനന്‍ - Samaanan‍ പുഴുക്കലരി - Puzhukkalari സുരതോഷകം - Surathoshakam കിളരുക - Kilaruka കുമ്പന്‍ - Kumpan‍ അവിരോധം - Avirodham നാരായക്കോല്‍ - Naaraayakkol‍ ജാമ - Jaama കേളീഗൃഹം - Keleegruham കങ്കാളി, -ളിനി - Kankaali, -lini ചെമ്പുതുട്ട് - Chemputhuttu പഞ്ഞറ - Panjara ദെണ്ണം - Dhennam ചിവിടം - Chividam ദ്യുമണി - Dhyumani ഊഷ്മാ(വ്) - Ooshmaa(vu) ഏട് - Edu സ്മരലേഖനി - Smaralekhani മഹാശയ - Mahaashaya കര്‍ണേജപന്‍ - Kar‍nejapan‍ പാളുക - Paaluka പിള്ളക്കോല്‍ - Pillakkol‍ ഉടയവന്‍ - Udayavan‍ കാലാഹി - Kaalaahi വല്ലയം - Vallayam ഗീര്‍ണി - Geer‍ni അഞ്ഞൂറ്റുവര്‍ - Anjoottuvar‍ പാതിക്കാരന്‍ - Paathikkaaran‍ ഗാമീറ്റുകള്‍ - Gaameettukal‍ ഏണതിലകന്‍ - Enathilakan‍ വെള്ളപോക്ക് - Vellapokku ഭ്രമരി - Bhramari വിഭഞ്ജകന്‍ - Vibhanjjakan‍ ചതുര്‍ - Chathur‍ യോടകം - Yodakam പ്രത്യുഷന്‍ - Prathyushan‍ ഗൗതമീയം - Gauthameeyam കപുച്ഛലം - Kapuchchalam തച്ചന്‍ - Thachan‍ ഈശാനി - Eeshaani രാജനീതിപഞ്ചകം - Raajaneethipanchakam ലിക്ഷിക - Likshika ഗോധിക - Godhika അശട് - Ashadu

Random Words

വാദപ്രതിവാദം - Vaadhaprathivaadham അപാര്‍ഥ - Apaar‍tha രേവടം - Revadam പോപ്പ് - Poppu ഉലം - Ulam ഏറുമുള്ള് - Erumullu കൃതാഗസ്സ് - Kruthaagassu ആതോദ്യ(കം) - Aathodhya(kam) ആര്‍ - Aar‍ ഇറവന്‍ - Iravan‍ ചാഞ്ച് - Chaanchu മറുവല്‍ - Maruval‍ അപാചീന - Apaacheena ക്രൂരരാവി - Krooraraavi അടി - Adi കുന്തനെ - Kunthane പാക്ഷ - Paaksha ലാഷുക - Laashuka ദീര്‍ഘസ്വരം - Dheer‍ghasvaram ഗോവത്സം - Govathsam ഉത്താനം - Uththaanam അഭ്യക്ത - Abhyaktha നഭോദീപം - Nabhodheepam കണ്ഠോഷ്ഠ്യം - Kandoshdyam കമലകം - Kamalakam വാളുക - Vaaluka ഉപ്ലീയം, ഉപ്പിളിയം, ഉപ്പിളിയാന്‍ - Upleeyam, Uppiliyam, Uppiliyaan‍ അകൃതലക്ഷണ - Akruthalakshana ഇറയോന്‍ - Irayon‍ ശതഘ്നി - Shathaghni ചന്ദ്രമൗലി - Chandhramauli ശതധൃതി - Shathadhruthi റൂം - Room അധീശ്വരന്‍ - Adheeshvaran‍ മംഗലഗൃഹം - Mamgalagruham എവന്‍ - Evan‍ അമ്മാടി - Ammaadi മുക്താമണി - Mukthaamani നുള - Nula ആയിരവര്‍ - Aayiravar‍ ചിത്രീകരണം - Chithreekaranam പരതരുണി - Paratharuni തന്തുപാദം - Thanthupaadham ഝലകണ്ഠം - Jhalakandam ആദിശേഷന്‍ - Aadhisheshan‍ അപരാങ്മുഖ - Aparaangmukha അലാഹം - Alaaham പ്രായശഃ - Praayasha ചേന്നാവ് - Chennaavu കുട്ടുവന്‍ - Kuttuvan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഇശ.

Get English Word for ഇശ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഇശ - Isha  :  ഇച - Icha
     
     
ഇശ - Isha  :  ചേര്‍പ്പ് - Cher‍ppu
     
ഇശക്കി - Ishakki  :  യക്ഷിയമ്മ, വള്ളുവപ്പുലയര്‍ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ദേവത - Yakshiyamma, Valluvappulayar‍ Aaraadhikkunna Oru Dhevatha
     
ഇശമ്പുക - Ishampuka  :  പറയുക, ഉച്ചരിക്കുക, ഇയമ്പുക - Parayuka, Ucharikkuka, Iyampuka
     
ഇശയുക - Ishayuka  :  യോജിക്കുക, ചേരുക, ഇയയുക - Yojikkuka, Cheruka, Iyayuka
     
ഇശയ്ക്കുക, ഇയയ്ക്കുക, ഏക്കുക - Ishaykkuka, Iyaykkuka, Ekkuka  :  (തടിക്കഷണങ്ങളേയോ തുണിക്കഷണങ്ങളേയോ മറ്റോ തമ്മില്‍) കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുക - (thadikkashanangaleyo Thunikkashanangaleyo Matto Thammil‍) Kootticher‍kkuka
     
ഇശല്‍, ശേല്‍, ശീല്‍ - Ishal‍, Shel‍, Sheel‍  :  രീതി, മാപ്പിളപ്പാട്ടു പാടുന്നതിനുള്ള രീതി - Reethi, Maappilappaattu Paadunnathinulla Reethi
     
ഇശാ, ഇഷാ - Ishaa, Ishaa  :  മുസ്ലിങ്ങളുടെ നിശാനമസ്കാരം - Muslingalude Nishaanamaskaaram
     
ഇശ്ക്, ഇശവ്, ഇഷ്ക്, ഇഷ്ഖ് - Ishku, Ishavu, Ishku, Ishkhu  :  സ്നേഹം, പ്രേമം, കാമം - Sneham, Premam, Kaamam
     
ഇശ്ശി, ശ്ശി - Ishi, Shi  :  ഇത്തിരി, ഇച്ചിരി, അല്പം, കുറെ - Iththiri, Ichiri, Alpam, Kure
     
ഇശ്ശി, ശ്ശി - Ishi, Shi  :  വളരെ, ഏറെ - Valare, Ere
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×