Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കയന്തല - Kayanthala ഒരതീചി - Oratheechi വാരിവാസന്‍ - Vaarivaasan‍ ഉപതപ്തി - Upathapthi അന്തിമുടിക്കുക - Anthimudikkuka പാദന്യാസം - Paadhanyaasam ഉത്തലിത - Uththalitha ഓറക്കില്‍ - Orakkil‍ എലരിയേത്തന്‍ - Elariyeththan‍ ജട്ക്ക - Jadkka സൈരിഭി - Sairibhi അചക്ഷുസ്സ് - Achakshussu വായ്ക്കരി - Vaaykkari അമാ - Amaa കേശാര്‍ഹ - Keshaar‍ha അരഗ്വധം - Aragvadham അനശ്വര - Anashvara താവടം - Thaavadam ശ്രഥനം - Shrathanam ത്രപുലം - Thrapulam ശാരീരിക - Shaareerika കമ്പോട - Kampoda  - A തപസ്ത്രയം - Thapasthrayam പിന്തുടരുക - Pinthudaruka അണുത.-ത്വം - Anutha.-thvam ആമ്മക്കള്‍ - Aammakkal‍ ഭംഗസാര്‍ഥ - Bhamgasaar‍tha മാണ്ഡുക്യം - Maandukyam കുംഭകോണം - Kumbhakonam അതിവഹിക്കുക - Athivahikkuka ഹിമരശ്മി - Himarashmi ധരണിസുത - Dharanisutha  - E ആപണികന്‍ - Aapanikan‍ ആശ്രിതപരായണന്‍ - Aashrithaparaayanan‍ തുംഗത - Thumgatha വിടര്‍ത്തുക - Vidar‍ththuka ചവുക്ക - Chavukka ഉച്ഛ്രയം, ഉച്ഛ്രായം - Uchchrayam, Uchchraayam ഉച്ചിനാകാളി - Uchinaakaali കൃഷ്ണമണി - Krushnamani അമാന്തിക്കുക - Amaanthikkuka ഹരശേഖര - Harashekhara വാര്‍ജം - Vaar‍jam അനപ്പ് - Anappu ചാവുറ്റ - Chaavutta വജ്രാഘാതം - Vajraaghaatham മലയ്ക്കുക - Malaykkuka യദുഷ്പതി - Yadhushpathi

Random Words

കഫാരി - Kaphaari ഘൂകാവാസം - Ghookaavaasam യതി - Yathi മന്ത്രസ്നാനം - Manthrasnaanam ത്വചിസാരകം - Thvachisaarakam ചുമത്തുക - Chumaththuka ശൂല്‍ക്കാരം - Shool‍kkaaram ഊഞ്ഞാല്‍ - Oonjaal‍ ഉലം - Ulam കുരി - Kuri അണവ്യം - Anavyam ചക്രദീപയഷ്ടി - Chakradheepayashdi പൂങ്കുയില്‍ - Poonkuyil‍ കാര്‍പ്പാസിക - Kaar‍ppaasika ഋക്ണ - Rukna അംബികാപതി - Ambikaapathi ദിഗ്ഗജം - Dhiggajam പരഥര - Parathara ആമിഷഭുക്ക് - Aamishabhukku അകളങ്ക - Akalanka തഴപ്പായ് - Thazhappaayu അംബുഭൂഷണന്‍ - Ambubhooshanan‍ സഹകാരം - Sahakaaram ഇരിപ്പടി - Irippadi കൃമികം - Krumikam അഭീപ്സിത - Abheepsitha ഡിണ്ഡിമം - Dindimam നിഷേധ്യ - Nishedhya നീരദവര്‍ണന്‍ - Neeradhavar‍nan‍ ഘടനം - Ghadanam അബദ്ധന്‍ - Abaddhan‍ ലഭസന്‍ - Labhasan‍ അവേത - Avetha അപക്ഷ - Apaksha ആഹൂയ - Aahooya പാവാന്‍ - Paavaan‍ അതിനിദ്ര - Athinidhra ഉല്‍പലസംഭവന്‍ - Ul‍palasambhavan‍ ലാസനം - Laasanam വൃത്തഖണ്ഡം - Vruththakhandam തേറ്റ - Thetta അണ്ഡവൃദ്ധി - Andavruddhi വാഗ്ദേവത - Vaagdhevatha ജാ - Jaa വിശ്വാസകാരി - Vishvaasakaari കെടാവിളക്ക് - Kedaavilakku അമൃതലോകം - Amruthalokam നുരവായന്‍ - Nuravaayan‍ പൂന്തൊത്ത് - Poonthoththu ഭാസുരാംഗി - Bhaasuraamgi
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഇഷ്ട.

Get English Word for ഇഷ്ട [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഇഷ്ട - Ishda  :  ഇച്ഛിക്കപ്പെട്ട, ഉദാ: ഇഷ്ടവസ്തു - Ichchikkappetta, Udhaa: Ishdavasthu
     
     
ഇഷ്ട - Ishda  :  പ്രിയപ്പെട്ട, സ്നേഹമുള്ള - Priyappetta, Snehamulla
     
ഇഷ്ട - Ishda  :  (ബീജഗണിതം) കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള, കല്പിതമായ, ഉദാ: ഇഷ്ടസംഖ്യ - (beejaganitham) Kandupidikkaanulla, Kalpithamaaya, Udhaa: Ishdasamkhya
     
ഇഷ്ടം - Ishdam  :  പ്രിയം, ആഗ്രഹം, ആശ, ഇച്ഛ - Priyam, Aagraham, Aasha, Ichcha
     
ഇഷ്ടം - Ishdam  :  സ്നേഹം - Sneham
     
ഇഷ്ടം - Ishdam  :  മനസ്സിന് ഇണക്കം, രുചി - Manassinu Inakkam, Ruchi
     
ഇഷ്ടം - Ishdam  :  യാഗം - Yaagam
     
ഇഷ്ടക - Ishdaka  :  ഇഷ്ടിക - Ishdika
     
ഇഷ്ടകര്‍മം - Ishdakar‍mam  :  ഇഷ്ടസംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്രിയ - Ishdasamkhya Kandupidikkaanulla Kriya
     
ഇഷ്ടകാപഥം - Ishdakaapatham  :  രാമച്ചം - Raamacham
     
ഇഷ്ടഗന്ധ - Ishdagandha  :  പ്രീതികരമായ മണത്തോടു കൂടിയ, സുഗന്ധമുള്ള - Preethikaramaaya Manaththodu Koodiya, Sugandhamulla
     
ഇഷ്ടഗന്ധം - Ishdagandham  :  സുഗന്ധമുള്ള വസ്തു - Sugandhamulla Vasthu
     
ഇഷ്ടഗന്ധം - Ishdagandham  :  മണല്‍ - Manal‍
     
ഇഷ്ടദാനം - Ishdadhaanam  :  പ്രതിഫലം കൈപ്പറ്റാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്കു വസ്തുവകകള്‍ പ്രമാണംചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം - Prathiphalam Kaippattaathe Ishdappettavar‍kku Vasthuvakakal‍ Pramaanamcheythu Kodukkunna Sampradhaayam
     
ഇഷ്ടദേവത, ദേവന്‍ - Ishdadhevatha, Dhevan‍  :  അഭീഷ്ടങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്ന പ്രിയദേവത, പരദൈവം - Abheeshdangal‍ Niravettunna Priyadhevatha, Paradhaivam
     
ഇഷ്ടദൈവതം - Ishdadhaivatham  :  പരദേവത - Paradhevatha
     
ഇഷ്ടദ്ദ - Ishdaddha  :  ഇഷ്ടം നല്‍കുന്ന - Ishdam Nal‍kunna
     
ഇഷ്ടന്‍ - Ishdan‍  :  സ്നേഹിതന്‍, പ്രിയപ്പെട്ടവന്‍, (സ്‌ത്രീ.) ഇഷ്ടത്തി, ഇഷ്ട - Snehithan‍, Priyappettavan‍, (sthree.) Ishdaththi, Ishda
     
ഇഷ്ടപൂര്‍ത്തി - Ishdapoor‍ththi  :  ഇഷ്ടം സാധിക്കല്‍ - Ishdam Saadhikkal‍
     
ഇഷ്ടപ്പെടുക - Ishdappeduka  :  ആഗ്രഹിക്കുക, മനസ്സിന് ഇണങ്ങുക - Aagrahikkuka, Manassinu Inanguka
     
ഇഷ്ടമധുക - Ishdamadhuka  :  തേക്കിട, ആനവണങ്ങി - Thekkida, Aanavanangi
     
ഇഷ്ടരശ് - Ishdarashu  :  ചതുരംഗക്കളിയില്‍ കുതിരയെക്കൊണ്ടു (ദേവന്‍റെ നേര്‍ക്കു) പറയുന്ന അരശ് - Chathuramgakkaliyil‍ Kuthirayekkondu (dhevan‍re Ner‍kku) Parayunna Arashu
     
ഇഷ്ടലാഭം - Ishdalaabham  :  ആഗ്രഹപ്രാപ്തി - Aagrahapraapthi
     
ഇഷ്ടവത്ത് - Ishdavaththu  :  ഇഷ്ടമുള്ള - Ishdamulla
     
ഇഷ്ടസംഖ്യ - Ishdasamkhya  :  (ഒരു ക്രിയയില്‍) കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സംഖ്യ - (oru Kriyayil‍) Kandupidikkaanulla Samkhya
     
ഇഷ്ടസിദ്ധി - Ishdasiddhi  :  ഇഷ്ടലാഭം - Ishdalaabham
     
ഇഷ്ടാനിഷ്ടം - Ishdaanishdam  :  ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും, പ്രീതിയും അപ്രീതിയും - Ishdavum Anishdavum, Preethiyum Apreethiyum
     
ഇഷ്ടാന്യപരവാച്യധ്വനി - Ishdaanyaparavaachyadhvani  :  ധ്വനിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടുവിഭാഗങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, വിവക്ഷിതാന്യപരവാച്യധ്വനി, വിവക്ഷിതവും വ്യംഗ്യാര്‍ഥത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും ആയ വാച്യാര്‍ഥം ഉള്ളത് - Dhvaniyude Pradhaanappetta Randuvibhaagangalil‍ Onnu, Vivakshithaanyaparavaachyadhvani, Vivakshithavum Vyamgyaar‍thaththe Soochippikkunnathum Aaya Vaachyaar‍tham Ullathu
     
ഇഷ്ടാപത്തി - Ishdaapaththi  :  ആഗ്രഹിച്ചതു വന്നുചേരല്‍ - Aagrahichathu Vannucheral‍
     
ഇഷ്ടാപൂര്‍ത്തം - Ishdaapoor‍ththam  :  ശ്രുതിയിലും സ്മൃതിയിലും വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കര്‍മങ്ങള്‍, യാഗാതികര്‍മാനുഷ്ഠാനം, വഴിക്കിണറും കുളവും കുഴിപ്പിക്കല്‍, ചോലമരം നട്ടുവളര്‍ത്തല്‍ മുതലായവ, പൊതുനന്മയ്ക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന കര്‍മങ്ങള്‍ - Shruthiyilum Smruthiyilum Vidhikkappettittulla Kar‍mangal‍, Yaagaathikar‍maanushdaanam, Vazhikkinarum Kulavum Kuzhippikkal‍, Cholamaram Nattuvalar‍ththal‍ Muthalaayava, Pothunanmaykku Upakarikkunna Kar‍mangal‍
     
ഇഷ്ടാര്‍ഥം - Ishdaar‍tham  :  ഇച്ഛിക്കപ്പെട്ടവിഷയം, പ്രിയപ്പെട്ടകാര്യം, ഇഷ്ടാര്‍ഥോദ്യുക്ത = ഇച്ഛിച്ചകാര്യം നേടുന്നതിന് ഒരുങ്ങിയ - Ichchikkappettavishayam, Priyappettakaaryam, Ishdaar‍thodhyuktha = Ichchichakaaryam Nedunnathinu Orungiya
     
ഇഷ്ടി - Ishdi  :  യാഗം, മൃഗബലിയോ സോമതര്‍പ്പണമോ കൂടാതെ ഫലങ്ങളും തൈരും മറ്റും മാത്രം തര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദേവപൂജ - Yaagam, Mrugabaliyo Somathar‍ppanamo Koodaathe Phalangalum Thairum Mattum Maathram Thar‍ppichukondulla Dhevapooja
     
ഇഷ്ടി - Ishdi  :  ഇച്ഛ, ആഗ്രഹം - Ichcha, Aagraham
     
ഇഷ്ടി - Ishdi  :  ആഗ്രഹിച്ചവസ്തു - Aagrahichavasthu
     
ഇഷ്ടി - Ishdi  :  ക്ഷണിക്കല്‍ - Kshanikkal‍
     
ഇഷ്ടി - Ishdi  :  തിടുക്കം - Thidukkam
     
ഇഷ്ടി(ക) - Ishdi(ka)  :  ഒരു ആയുധം - Oru Aayudham
     
ഇഷ്ടിക - Ishdika  :  ഇഷ്ടക, ചുടുകല്ല്, ചെങ്കല്ല് - Ishdaka, Chudukallu, Chenkallu
     
ഇഷ്ടീകൃതം, ഇഷ്ടാകൃതം - Ishdeekrutham, Ishdaakrutham  :  ഒരു യാഗം - Oru Yaagam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×