Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

സേവനാഴി - Sevanaazhi ബെഞ്ച് - Benchu ദേഹം - Dheham പൂച്ചി - Poochi ചേരായിസ്വരൂപം - Cheraayisvaroopam അരാളപക്ഷ്മ - Araalapakshma മുഗ്ധത, -ത്വം - Mugdhatha, -thvam ആംഗലന്‍, ആംഗലേയന്‍ - Aamgalan‍, Aamgaleyan‍ ദ്രാവിഡഭാഷ - Dhraavidabhaasha നാളം - Naalam ചന്ദ്രകല - Chandhrakala ഉരുളങ്കള്ളി - Urulankalli ഘൃതാര്‍ച്ചിസ്സ് - Ghruthaar‍chissu ഇക്ഷുഗന്ധ - Ikshugandha കോടാര്‍മണി - Kodaar‍mani ദാക്ഷിണ്യ - Dhaakshinya അപമാര്‍ജനം - Apamaar‍janam ചടുലോല - Chadulola അഖചിത - Akhachitha അന്ധധീ - Andhadhee ആളൊടി, ഒട്ടി - Aalodi, Otti സംഗതി - Samgathi രസാദാനം - Rasaadhaanam മുട്ടുവായ്പ്പ - Muttuvaayppa കൈലി - Kaili അനുഭാവി - Anubhaavi അപന്യായം - Apanyaayam ഗോരോചന, -ചനം - Gorochana, -chanam ജന്യശീല - Janyasheela ഉജ്ജൃംഭിത - Ujjrumbhitha മുപ്പുല - Muppula ഹഠകാരം - Hadakaaram പ്രബോധിപ്പിക്കുക - Prabodhippikkuka കള്ളിമുള്ളന്‍ - Kallimullan‍ പാരജായികന്‍ - Paarajaayikan‍ ധൂര്‍വഹം - Dhoor‍vaham ആനക്കുളവി - Aanakkulavi ഉവര്‍, ഓര് - Uvar‍, Oru ചീയിക്കുക - Cheeyikkuka പ്രഹൃത - Prahrutha തത്രഭവാന്‍ - Thathrabhavaan‍ ജിഹ്വാച്ഛേദ(നം) - Jihvaachchedha(nam) പരണ്ട - Paranda പിഠരകപാലം - Pidarakapaalam ഐരാവതവീഥി - Airaavathaveethi അമിത്രസഹന്‍ - Amithrasahan‍ വിരയ - Viraya തൈലപായിക - Thailapaayika വൈകാശി - Vaikaashi നല്ലോണം - Nallonam

Random Words

സംശോധിത - Samshodhitha ഋതുപ്രാപ്ത - Ruthupraaptha ഇരട്ടത്തേങ്ങ - Irattaththenga സിഞ്ജിതം - Sinjjitham ചാരല്‍ - Chaaral‍ ഗരുഡവ്യൂഹം - Garudavyooham അണ്ഡജം - Andajam ആരകൂടം - Aarakoodam ദോഹ്യം - Dhohyam സമീരണന്‍ - Sameeranan‍ വിഷാംബു - Vishaambu യാനം - Yaanam വൃക്ഷാമയ - Vrukshaamaya കാട്ടുക - Kaattuka ധനി - Dhani മണിധരം - Manidharam ഉദീര്‍ണ - Udheer‍na ആവേധിക്കുക - Aavedhikkuka താമരസം - Thaamarasam ലോക്യം, ലോഹ്യം - Lokyam, Lohyam കുതിരയാട്ടം - Kuthirayaattam ചക്രപൂജ - Chakrapooja കശട് - Kashadu എലുക - Eluka ഭസ്ത്രികന്‍ - Bhasthrikan‍ വ്യാകുലീഭവിക്കുക - Vyaakuleebhavikkuka ഋശ്യദം - Rushyadham കാഠിന്യം - Kaadinyam ചപ്പല്‍ - Chappal‍ സ്‌ത്രീത - Sthreetha അരുഹ - Aruha കട്ടിക്കുക - Kattikkuka കൊല്ലാക്കൊല - Kollaakkola ചേരമാന്‍പെരുമാള്‍ - Cheramaan‍perumaal‍ കല്യ - Kalya അല്ലാ - Allaa യാചകന്‍ - Yaachakan‍ പീഠഭൂമി - Peedabhoomi ചോറ്റുപുര - Chottupura ചാമരഗ്രാഹി - Chaamaragraahi തുലിത - Thulitha ചിത്തശുദ്ധി - Chiththashuddhi ചൂര്‍ണിക്കുക - Choor‍nikkuka പരിഭ്രംശ(ന)ം - Paribhramsha(na)m വേത് - Vethu ഗന്ധോപലം - Gandhopalam പഞ്ചകം - Panchakam അധഃപാതം - Adhapaatham ക്ഷിതിക്ഷിത്ത് - Kshithikshiththu ഇലച്ചല്‍, ഇലച്ചില്‍ - Ilachal‍, Ilachil‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഇഷ്ട.

Get English Word for ഇഷ്ട [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഇഷ്ട - Ishda  :  ഇച്ഛിക്കപ്പെട്ട, ഉദാ: ഇഷ്ടവസ്തു - Ichchikkappetta, Udhaa: Ishdavasthu
     
     
ഇഷ്ട - Ishda  :  പ്രിയപ്പെട്ട, സ്നേഹമുള്ള - Priyappetta, Snehamulla
     
ഇഷ്ട - Ishda  :  (ബീജഗണിതം) കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള, കല്പിതമായ, ഉദാ: ഇഷ്ടസംഖ്യ - (beejaganitham) Kandupidikkaanulla, Kalpithamaaya, Udhaa: Ishdasamkhya
     
ഇഷ്ടം - Ishdam  :  പ്രിയം, ആഗ്രഹം, ആശ, ഇച്ഛ - Priyam, Aagraham, Aasha, Ichcha
     
ഇഷ്ടം - Ishdam  :  സ്നേഹം - Sneham
     
ഇഷ്ടം - Ishdam  :  മനസ്സിന് ഇണക്കം, രുചി - Manassinu Inakkam, Ruchi
     
ഇഷ്ടം - Ishdam  :  യാഗം - Yaagam
     
ഇഷ്ടക - Ishdaka  :  ഇഷ്ടിക - Ishdika
     
ഇഷ്ടകര്‍മം - Ishdakar‍mam  :  ഇഷ്ടസംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്രിയ - Ishdasamkhya Kandupidikkaanulla Kriya
     
ഇഷ്ടകാപഥം - Ishdakaapatham  :  രാമച്ചം - Raamacham
     
ഇഷ്ടഗന്ധ - Ishdagandha  :  പ്രീതികരമായ മണത്തോടു കൂടിയ, സുഗന്ധമുള്ള - Preethikaramaaya Manaththodu Koodiya, Sugandhamulla
     
ഇഷ്ടഗന്ധം - Ishdagandham  :  സുഗന്ധമുള്ള വസ്തു - Sugandhamulla Vasthu
     
ഇഷ്ടഗന്ധം - Ishdagandham  :  മണല്‍ - Manal‍
     
ഇഷ്ടദാനം - Ishdadhaanam  :  പ്രതിഫലം കൈപ്പറ്റാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്കു വസ്തുവകകള്‍ പ്രമാണംചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം - Prathiphalam Kaippattaathe Ishdappettavar‍kku Vasthuvakakal‍ Pramaanamcheythu Kodukkunna Sampradhaayam
     
ഇഷ്ടദേവത, ദേവന്‍ - Ishdadhevatha, Dhevan‍  :  അഭീഷ്ടങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്ന പ്രിയദേവത, പരദൈവം - Abheeshdangal‍ Niravettunna Priyadhevatha, Paradhaivam
     
ഇഷ്ടദൈവതം - Ishdadhaivatham  :  പരദേവത - Paradhevatha
     
ഇഷ്ടദ്ദ - Ishdaddha  :  ഇഷ്ടം നല്‍കുന്ന - Ishdam Nal‍kunna
     
ഇഷ്ടന്‍ - Ishdan‍  :  സ്നേഹിതന്‍, പ്രിയപ്പെട്ടവന്‍, (സ്‌ത്രീ.) ഇഷ്ടത്തി, ഇഷ്ട - Snehithan‍, Priyappettavan‍, (sthree.) Ishdaththi, Ishda
     
ഇഷ്ടപൂര്‍ത്തി - Ishdapoor‍ththi  :  ഇഷ്ടം സാധിക്കല്‍ - Ishdam Saadhikkal‍
     
ഇഷ്ടപ്പെടുക - Ishdappeduka  :  ആഗ്രഹിക്കുക, മനസ്സിന് ഇണങ്ങുക - Aagrahikkuka, Manassinu Inanguka
     
ഇഷ്ടമധുക - Ishdamadhuka  :  തേക്കിട, ആനവണങ്ങി - Thekkida, Aanavanangi
     
ഇഷ്ടരശ് - Ishdarashu  :  ചതുരംഗക്കളിയില്‍ കുതിരയെക്കൊണ്ടു (ദേവന്‍റെ നേര്‍ക്കു) പറയുന്ന അരശ് - Chathuramgakkaliyil‍ Kuthirayekkondu (dhevan‍re Ner‍kku) Parayunna Arashu
     
ഇഷ്ടലാഭം - Ishdalaabham  :  ആഗ്രഹപ്രാപ്തി - Aagrahapraapthi
     
ഇഷ്ടവത്ത് - Ishdavaththu  :  ഇഷ്ടമുള്ള - Ishdamulla
     
ഇഷ്ടസംഖ്യ - Ishdasamkhya  :  (ഒരു ക്രിയയില്‍) കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സംഖ്യ - (oru Kriyayil‍) Kandupidikkaanulla Samkhya
     
ഇഷ്ടസിദ്ധി - Ishdasiddhi  :  ഇഷ്ടലാഭം - Ishdalaabham
     
ഇഷ്ടാനിഷ്ടം - Ishdaanishdam  :  ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും, പ്രീതിയും അപ്രീതിയും - Ishdavum Anishdavum, Preethiyum Apreethiyum
     
ഇഷ്ടാന്യപരവാച്യധ്വനി - Ishdaanyaparavaachyadhvani  :  ധ്വനിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടുവിഭാഗങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, വിവക്ഷിതാന്യപരവാച്യധ്വനി, വിവക്ഷിതവും വ്യംഗ്യാര്‍ഥത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും ആയ വാച്യാര്‍ഥം ഉള്ളത് - Dhvaniyude Pradhaanappetta Randuvibhaagangalil‍ Onnu, Vivakshithaanyaparavaachyadhvani, Vivakshithavum Vyamgyaar‍thaththe Soochippikkunnathum Aaya Vaachyaar‍tham Ullathu
     
ഇഷ്ടാപത്തി - Ishdaapaththi  :  ആഗ്രഹിച്ചതു വന്നുചേരല്‍ - Aagrahichathu Vannucheral‍
     
ഇഷ്ടാപൂര്‍ത്തം - Ishdaapoor‍ththam  :  ശ്രുതിയിലും സ്മൃതിയിലും വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കര്‍മങ്ങള്‍, യാഗാതികര്‍മാനുഷ്ഠാനം, വഴിക്കിണറും കുളവും കുഴിപ്പിക്കല്‍, ചോലമരം നട്ടുവളര്‍ത്തല്‍ മുതലായവ, പൊതുനന്മയ്ക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന കര്‍മങ്ങള്‍ - Shruthiyilum Smruthiyilum Vidhikkappettittulla Kar‍mangal‍, Yaagaathikar‍maanushdaanam, Vazhikkinarum Kulavum Kuzhippikkal‍, Cholamaram Nattuvalar‍ththal‍ Muthalaayava, Pothunanmaykku Upakarikkunna Kar‍mangal‍
     
ഇഷ്ടാര്‍ഥം - Ishdaar‍tham  :  ഇച്ഛിക്കപ്പെട്ടവിഷയം, പ്രിയപ്പെട്ടകാര്യം, ഇഷ്ടാര്‍ഥോദ്യുക്ത = ഇച്ഛിച്ചകാര്യം നേടുന്നതിന് ഒരുങ്ങിയ - Ichchikkappettavishayam, Priyappettakaaryam, Ishdaar‍thodhyuktha = Ichchichakaaryam Nedunnathinu Orungiya
     
ഇഷ്ടി - Ishdi  :  യാഗം, മൃഗബലിയോ സോമതര്‍പ്പണമോ കൂടാതെ ഫലങ്ങളും തൈരും മറ്റും മാത്രം തര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദേവപൂജ - Yaagam, Mrugabaliyo Somathar‍ppanamo Koodaathe Phalangalum Thairum Mattum Maathram Thar‍ppichukondulla Dhevapooja
     
ഇഷ്ടി - Ishdi  :  ഇച്ഛ, ആഗ്രഹം - Ichcha, Aagraham
     
ഇഷ്ടി - Ishdi  :  ആഗ്രഹിച്ചവസ്തു - Aagrahichavasthu
     
ഇഷ്ടി - Ishdi  :  ക്ഷണിക്കല്‍ - Kshanikkal‍
     
ഇഷ്ടി - Ishdi  :  തിടുക്കം - Thidukkam
     
ഇഷ്ടി(ക) - Ishdi(ka)  :  ഒരു ആയുധം - Oru Aayudham
     
ഇഷ്ടിക - Ishdika  :  ഇഷ്ടക, ചുടുകല്ല്, ചെങ്കല്ല് - Ishdaka, Chudukallu, Chenkallu
     
ഇഷ്ടീകൃതം, ഇഷ്ടാകൃതം - Ishdeekrutham, Ishdaakrutham  :  ഒരു യാഗം - Oru Yaagam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×