Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ക്രൂരന്‍ - Krooran‍ തെളിയിക്കുക - Theliyikkuka പുഷ്പമാസം - Pushpamaasam പരീരം - Pareeram ഉദ്രസം - Udhrasam നിര്‍നര - Nir‍nara കൂമ്പ് - Koompu ഗ്ലോബ് - Globu ഉരുക്കം - Urukkam ഭ്രമം - Bhramam നിറപ്പെടുക - Nirappeduka വികര്‍ണന്‍ - Vikar‍nan‍ സഹചരി - Sahachari സിസൃക്ഷ - Sisruksha ചൂഴുക - Choozhuka ആവാരി - Aavaari വീഴ് - Veezhu തൈലസ്ഫടികം - Thailasphadikam വിളറുക - Vilaruka ചീമ്പാല്‍ - Cheempaal‍ പ്രദേശം - Pradhesham പരിച് - Parichu ജീവോപാധികള്‍ - Jeevopaadhikal‍ കരഭം - Karabham ചുണ്ണി - Chunni യഥോക്ത - Yathoktha യുഷ്മത് - Yushmathu യവനിക - Yavanika പളക് - Palaku ലങ്ഘനീയ - Langghaneeya ശ്രീവേല - Shreevela സൂര്യ - Soorya പ്രതമഞ്ചം - Prathamancham പുണ്ണ് - Punnu അസംഹതം - Asamhatham അബ്ജനകം - Abjanakam ഗാത്രസംസ്ലേഷണം - Gaathrasamsleshanam ഏറാങ്കട - Eraankada അല്ലീ - Allee താരള്യം - Thaaralyam ഗ്രഹസ്ഥിതി - Grahasthithi ഉദധിഹരണം - Udhadhiharanam അകിടുപകിടു - Akidupakidu മുഖംമൂടി - Mukhammoodi ആരണ്യം - Aaranyam ചോമാതിരി - Chomaathiri അശ്മഗര്‍ഭ(ജ) - Ashmagar‍bha(ja) സുരോത്തമന്‍ - Suroththaman‍ പുന്നാഗന്‍ - Punnaagan‍ വാല്‍ - Vaal‍

Random Words

ശ്രീപര്‍ണം - Shreepar‍nam കാലവാഹനം - Kaalavaahanam കൈത്തണല്‍ - Kaiththanal‍ കടാക്ഷിക്കുക - Kadaakshikkuka ആലവട്ടം - Aalavattam പഞ്ചപാപി - Panchapaapi ചര്‍ക്കരിതം - Char‍kkaritham വീക്ഷ്യന്‍ - Veekshyan‍ സംവിധാനം - Samvidhaanam കാര്‍ത്തികപൂജ - Kaar‍ththikapooja ചാഴിക്കേട് - Chaazhikkedu ഇടത്തളം - Idaththalam കരു - Karu ലേസ് - Lesu ജപം - Japam ഔക്ഷം - Auksham ഗാരുഡമന്ത്രം - Gaarudamanthram ന്യൂനപദം - Nyoonapadham വിശ്രമിക്കുക - Vishramikkuka ചെറ്റത്തം - Chettaththam ആക്ഷികപണം - Aakshikapanam സാവദ്യം - Saavadhyam ജാംബുനദം - Jaambunadham ചീത്ത - Cheeththa അഭ്രംലിഹ - Abhramliha പരിപീതകം - Paripeethakam കബരീഭരം - Kabareebharam അതിമൃത്യു - Athimruthyu അന്ത്യയാമം - Anthyayaamam അതിശയിത - Athishayitha കുലനാശനം - Kulanaashanam രൂപക - Roopaka അപാവൃത്ത - Apaavruththa വീതിഹോത്രം - Veethihothram ജംബുദ്വീപം - Jambudhveepam അണ്ണാരക്കൊട്ടന്‍, അണ്ണാ-, അണ്ണാറ- - Annaarakkottan‍, Annaa-, Annaara- അപസന്ധേയ - Apasandheya ചെഞ്ചാറ് - Chenchaaru ദീപ്തപിംഗലം - Dheepthapimgalam ഉന്മര്‍ദനം - Unmar‍dhanam അനുപുരുഷന്‍ - Anupurushan‍ പുല്ലട്ടം - Pullattam തുയില്‍ - Thuyil‍ ചൂടിപ്പായ് - Choodippaayu ലോലജിഹ്വ - Lolajihva അപോദകം - Apodhakam അടിതിരി - Adithiri ഉപലാളന, ഉപലാളനം - Upalaalana, Upalaalanam നരുക്കുക - Narukkuka വാനപ്രസ്ഥന്‍ - Vaanaprasthan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഈര്‍.

Get English Word for ഈര്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഈര്‍, ഇരു - Eer‍, Iru  :  രണ്ട്, ഉദാ: ഈരഞ്ച് - Randu, Udhaa: Eeranchu
     
     
ഈര്‍ - Eer‍  :  എതിര്, തുല്യം. ഉദാ: ഈരിയലാത, എതിരില്ലാത്ത - Ethiru, Thulyam. Udhaa: Eeriyalaatha, Ethirillaaththa
     
ഈര്‍ - Eer‍  :  ഈര്, പേനിന്‍റെ മുട്ട - Eeru, Penin‍re Mutta
     
ഈര്‍ - Eer‍  :  ഈര്‍ക്കില്‍ - Eer‍kkil‍
     
ഈര്‍ - Eer‍  :  ഈര്‍പ്പം, നനവ് - Eer‍ppam, Nanavu
     
ഈര്‍ - Eer‍  :  ആഖ്യാതത്തില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന മധ്യമപുരുഷ ബഹുവചനപ്രത്യയം. ഉദാ: കണ്ടീരോ = നിങ്ങള്‍ കണ്ടുവോ. ഇതിന്‍റെ പിന്നില്‍ "കള്‍" എന്ന ബഹുവചന പ്രത്യയം ചേര്‍ത്ത് ഈര്‍കള്‍ എന്നും പ്രയോഗം. ഉദാ: വന്തീര്‍കള്‍ = നിങ്ങള്‍ വന്നു - Aakhyaathaththil‍ Cher‍kkunna Madhyamapurusha Bahuvachanaprathyayam. Udhaa: Kandeero = Ningal‍ Kanduvo. Ithin‍re Pinnil‍ "kal‍" Enna Bahuvachana Prathyayam Cher‍ththu Eer‍kal‍ Ennum Prayogam. Udhaa: Vantheer‍kal‍ = Ningal‍ Vannu
     
ഈര്‍ - Eer‍  :  "ഈരുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "eeruka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
ഈര്‍ക്കിലിക്കാലന്‍ - Eer‍kkilikkaalan‍  :  വളരെ നേര്‍ത്ത കാലുള്ള ഒരിനം പക്ഷി. (ആല) മെലിഞ്ഞ കാലുള്ളവന്‍ - Valare Ner‍ththa Kaalulla Orinam Pakshi. (aala) Melinja Kaalullavan‍
     
ഈര്‍ക്കില്‍ - Eer‍kkil‍  :  തെങ്ങിന്‍റെയോ പനയുടെയോ ഓലക്കാലിന്‍റെ ദൃഢതയുള്ള നടുഞരമ്പ് - Thengin‍reyo Panayudeyo Olakkaalin‍re Dhruddathayulla Nadunjarampu
     
ഈര്‍ച്ചപ്പുറം - Eer‍chappuram  :  ചരിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പ്രദേശം - Charinjukidakkunna Pradhesham
     
ഈര്‍ച്ചപ്പൊടി - Eer‍chappodi  :  അറപ്പുപൊടി - Arappupodi
     
ഈര്‍ച്ചമില്‍ - Eer‍chamil‍  :  യന്ത്രമുപയോഗിച്ചു തടി അറക്കുന്ന സ്ഥലം - Yanthramupayogichu Thadi Arakkunna Sthalam
     
ഈര്‍ച്ചവന്‍ - Eer‍chavan‍  :  നനഞ്ഞ വസ്ത്രം, ഈറന്‍ - Nananja Vasthram, Eeran‍
     
ഈര്‍ച്ചവാള്‍ - Eer‍chavaal‍  :  അറപ്പുവാള്‍ - Arappuvaal‍
     
ഈര്‍പ്പം - Eer‍ppam  :  നനവ്, ഈരം, ഈറം - Nanavu, Eeram, Eeram
     
ഈര്‍മ - Eer‍ma  :  ഈര്‍പ്പം - Eer‍ppam
     
ഈര്‍മം - Eer‍mam  :  ഈറന്മുണ്ട് - Eeranmundu
     
ഈര്‍മം - Eer‍mam  :  കയ്യ്, ജന്തുക്കളുടെ ശരീരത്തിന്‍റെ മുന്‍ഭാഗം - Kayyu, Janthukkalude Shareeraththin‍re Mun‍bhaagam
     
ഈര്‍മം - Eer‍mam  :  വ്രണം - Vranam
     
ഈര്‍മന്‍ - Eer‍man‍  :  ഈറന്‍ മുണ്ട് - Eeran‍ Mundu
     
ഈര്‍വാരു, ഈര്‍വാലു - Eer‍vaaru, Eer‍vaalu  :  വലിയ വെള്ളരി, ഉര്‍വാരു - Valiya Vellari, Ur‍vaaru
     
ഈര്‍വാള്‍ - Eer‍vaal‍  :  ഈര്‍ച്ചവാള്‍ - Eer‍chavaal‍
     
ഈര്‍ഷ - Eer‍sha  :  ഈര്‍ഷ്യ, വെറുപ്പ് - Eer‍shya, Veruppu
     
ഈര്‍ഷ്യ - Eer‍shya  :  അപരന്‍റെ അഭ്യുന്നതിയിലുള്ള അസഹിഷ്ണുത - Aparan‍re Abhyunnathiyilulla Asahishnutha
     
ഈര്‍ഷ്യ - Eer‍shya  :  കോപം, അക്ഷമ, വിദ്വേഷം - Kopam, Akshama, Vidhvesham
     
ഈര്‍ഷ്യകം - Eer‍shyakam  :  ഒരുതരം നപുംസകത്വം - Orutharam Napumsakathvam
     
ഈര്‍ഷ്യത - Eer‍shyatha  :  കോപം, അക്ഷമ, അന്യന്‍റെ ഉന്നതിയെ സഹിക്കായ്ക, ഈര്‍ഷ്യ എന്നു ശുദ്ധരൂപം - Kopam, Akshama, Anyan‍re Unnathiye Sahikkaayka, Eer‍shya Ennu Shuddharoopam
     
ഈര്‍ഷ്യാലു - Eer‍shyaalu  :  ഈര്‍ഷ്യയുള്ളവന്‍ - Eer‍shyayullavan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×