Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

വെക്കാളിക്കുക - Vekkaalikkuka കര്‍പ്പ് - Kar‍ppu സ്നേഹഗ്രന്ഥി - Snehagranthi ശോഭനം - Shobhanam ജ്യോത്സ്യന്‍ - Jyothsyan‍ വില്വം - Vilvam ചടക്കഞ്ചാവ് - Chadakkanchaavu ജഡാജഡം - Jadaajadam ത്രിവേല - Thrivela കാശുമാല - Kaashumaala വേട്ടി - Vetti കാല്യന്‍ - Kaalyan‍ താരകാനിമ്നം - Thaarakaanimnam വിച്ചക്കളി - Vichakkali ചന്ദ്രാപരാഗം - Chandhraaparaagam പുരുഷദ്വേഷിണി - Purushadhveshini അപശകുനം - Apashakunam നൂലോടിക്കുക - Noolodikkuka തൈ - Thai ഓങ്കില്‍ - Onkil‍ ഗുഹ്യപ്രദേശം - Guhyapradhesham അപചന്‍ - Apachan‍ കര്‍മണ്യ - Kar‍manya കൂമ്പല്‍ - Koompal‍ ഭജിക്കുക - Bhajikkuka പ്രചേതസ്സ് - Prachethassu ഹത്യ - Hathya നോട്ടക്കൂലി - Nottakkooli കാക്കപ്പൊന്ന് - Kaakkapponnu പറട്ട - Paratta ഇതികഥാ - Ithikathaa പത്മലാഞ്ഛന - Pathmalaanjchana നീഴല്‍ - Neezhal‍ ഉഡുരാജന്‍ - Uduraajan‍ ഉപയോഗം - Upayogam കടുങ്കയ്യ്, -കൈ - Kadunkayyu, -kai ജന്മരാശി - Janmaraashi തെന്നല്‍ - Thennal‍ കരുനീക്കം - Karuneekkam തരിപ്പന്‍ - Tharippan‍ വര്‍ഗിക്കുക - Var‍gikkuka അപ്രൗഢ - Apraudda മറുപോര് - Maruporu ജറൂര്‍ - Jaroor‍ അശ്മര - Ashmara തുകര്‍ച്ച, തോര്‍ച്ച - Thukar‍cha, Thor‍cha അംബുജേക്ഷണന്‍ - Ambujekshanan‍ കിളര്‍ക്കുക - Kilar‍kkuka കല്പകാരന്‍ - Kalpakaaran‍ ചങ്ങത - Changatha

Random Words

കരിയറ - Kariyara ആത്മയാജി - Aathmayaaji ഞൊണ്ടുക - Njonduka പതസന്‍ - Pathasan‍ തരങ്ങുക - Tharanguka മിണ്ടി - Mindi സുശീല - Susheela ബഡവ - Badava ചതുരംഗബലം - Chathuramgabalam ഘൃതപാകം - Ghruthapaakam കള്ളച്ചുഴി - Kallachuzhi അഗണനീയ - Agananeeya കുത്തിത്തിരുമ്മുക - Kuththiththirummuka ഔപനിധികം - Aupanidhikam ജ്യോതിര്‍ഗണം - Jyothir‍ganam പികേക്ഷണ - Pikekshana നിമ്നം - Nimnam കാലകുക്കുടം - Kaalakukkudam നിവാരം - Nivaaram ചാമ്പ് - Chaampu മാലകം - Maalakam തൈജസന്‍ - Thaijasan‍ ഉച്ചുക - Uchuka അംഗവികല - Amgavikala പാദനിപീഡനം - Paadhanipeedanam കാച്ചുപുടവ - Kaachupudava സംസ്തുത - Samsthutha വട്ടിച്ചി - Vattichi ഓന്‍ - On‍ അനുകമ്പനം - Anukampanam ഉച്ചൈ:ശ്രവസന്‍ - Uchai:shravasan‍ അംബുജ - Ambuja ആഭരണം - Aabharanam അര്‍ത്ഥം - Ar‍ththam പ്രതിവേശം - Prathivesham പാദഭൂവ് - Paadhabhoovu അനുപേക്ഷണീയ - Anupekshaneeya ദീനന്‍ - Dheenan‍ കടുതിക്തകം - Kaduthikthakam അഴിപ്പുര - Azhippura കുരുട്ടുവൈദ്യം - Kuruttuvaidhyam ഉപരത - Uparatha ഓജസ്വിത - Ojasvitha നവരം - Navaram മ്ലേച്ഛഭോജനം - Mlechchabhojanam ചൂണ്ടുവില്ല് - Choonduvillu ഹൗതൃക - Hauthruka കരികുസുംഭം - Karikusumbham അനുജ - Anuja അന്വിതി - Anvithi
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഈര്‍.

Get English Word for ഈര്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഈര്‍, ഇരു - Eer‍, Iru  :  രണ്ട്, ഉദാ: ഈരഞ്ച് - Randu, Udhaa: Eeranchu
     
     
ഈര്‍ - Eer‍  :  എതിര്, തുല്യം. ഉദാ: ഈരിയലാത, എതിരില്ലാത്ത - Ethiru, Thulyam. Udhaa: Eeriyalaatha, Ethirillaaththa
     
ഈര്‍ - Eer‍  :  ഈര്, പേനിന്‍റെ മുട്ട - Eeru, Penin‍re Mutta
     
ഈര്‍ - Eer‍  :  ഈര്‍ക്കില്‍ - Eer‍kkil‍
     
ഈര്‍ - Eer‍  :  ഈര്‍പ്പം, നനവ് - Eer‍ppam, Nanavu
     
ഈര്‍ - Eer‍  :  ആഖ്യാതത്തില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന മധ്യമപുരുഷ ബഹുവചനപ്രത്യയം. ഉദാ: കണ്ടീരോ = നിങ്ങള്‍ കണ്ടുവോ. ഇതിന്‍റെ പിന്നില്‍ "കള്‍" എന്ന ബഹുവചന പ്രത്യയം ചേര്‍ത്ത് ഈര്‍കള്‍ എന്നും പ്രയോഗം. ഉദാ: വന്തീര്‍കള്‍ = നിങ്ങള്‍ വന്നു - Aakhyaathaththil‍ Cher‍kkunna Madhyamapurusha Bahuvachanaprathyayam. Udhaa: Kandeero = Ningal‍ Kanduvo. Ithin‍re Pinnil‍ "kal‍" Enna Bahuvachana Prathyayam Cher‍ththu Eer‍kal‍ Ennum Prayogam. Udhaa: Vantheer‍kal‍ = Ningal‍ Vannu
     
ഈര്‍ - Eer‍  :  "ഈരുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "eeruka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
ഈര്‍ക്കിലിക്കാലന്‍ - Eer‍kkilikkaalan‍  :  വളരെ നേര്‍ത്ത കാലുള്ള ഒരിനം പക്ഷി. (ആല) മെലിഞ്ഞ കാലുള്ളവന്‍ - Valare Ner‍ththa Kaalulla Orinam Pakshi. (aala) Melinja Kaalullavan‍
     
ഈര്‍ക്കില്‍ - Eer‍kkil‍  :  തെങ്ങിന്‍റെയോ പനയുടെയോ ഓലക്കാലിന്‍റെ ദൃഢതയുള്ള നടുഞരമ്പ് - Thengin‍reyo Panayudeyo Olakkaalin‍re Dhruddathayulla Nadunjarampu
     
ഈര്‍ച്ചപ്പുറം - Eer‍chappuram  :  ചരിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പ്രദേശം - Charinjukidakkunna Pradhesham
     
ഈര്‍ച്ചപ്പൊടി - Eer‍chappodi  :  അറപ്പുപൊടി - Arappupodi
     
ഈര്‍ച്ചമില്‍ - Eer‍chamil‍  :  യന്ത്രമുപയോഗിച്ചു തടി അറക്കുന്ന സ്ഥലം - Yanthramupayogichu Thadi Arakkunna Sthalam
     
ഈര്‍ച്ചവന്‍ - Eer‍chavan‍  :  നനഞ്ഞ വസ്ത്രം, ഈറന്‍ - Nananja Vasthram, Eeran‍
     
ഈര്‍ച്ചവാള്‍ - Eer‍chavaal‍  :  അറപ്പുവാള്‍ - Arappuvaal‍
     
ഈര്‍പ്പം - Eer‍ppam  :  നനവ്, ഈരം, ഈറം - Nanavu, Eeram, Eeram
     
ഈര്‍മ - Eer‍ma  :  ഈര്‍പ്പം - Eer‍ppam
     
ഈര്‍മം - Eer‍mam  :  ഈറന്മുണ്ട് - Eeranmundu
     
ഈര്‍മം - Eer‍mam  :  കയ്യ്, ജന്തുക്കളുടെ ശരീരത്തിന്‍റെ മുന്‍ഭാഗം - Kayyu, Janthukkalude Shareeraththin‍re Mun‍bhaagam
     
ഈര്‍മം - Eer‍mam  :  വ്രണം - Vranam
     
ഈര്‍മന്‍ - Eer‍man‍  :  ഈറന്‍ മുണ്ട് - Eeran‍ Mundu
     
ഈര്‍വാരു, ഈര്‍വാലു - Eer‍vaaru, Eer‍vaalu  :  വലിയ വെള്ളരി, ഉര്‍വാരു - Valiya Vellari, Ur‍vaaru
     
ഈര്‍വാള്‍ - Eer‍vaal‍  :  ഈര്‍ച്ചവാള്‍ - Eer‍chavaal‍
     
ഈര്‍ഷ - Eer‍sha  :  ഈര്‍ഷ്യ, വെറുപ്പ് - Eer‍shya, Veruppu
     
ഈര്‍ഷ്യ - Eer‍shya  :  അപരന്‍റെ അഭ്യുന്നതിയിലുള്ള അസഹിഷ്ണുത - Aparan‍re Abhyunnathiyilulla Asahishnutha
     
ഈര്‍ഷ്യ - Eer‍shya  :  കോപം, അക്ഷമ, വിദ്വേഷം - Kopam, Akshama, Vidhvesham
     
ഈര്‍ഷ്യകം - Eer‍shyakam  :  ഒരുതരം നപുംസകത്വം - Orutharam Napumsakathvam
     
ഈര്‍ഷ്യത - Eer‍shyatha  :  കോപം, അക്ഷമ, അന്യന്‍റെ ഉന്നതിയെ സഹിക്കായ്ക, ഈര്‍ഷ്യ എന്നു ശുദ്ധരൂപം - Kopam, Akshama, Anyan‍re Unnathiye Sahikkaayka, Eer‍shya Ennu Shuddharoopam
     
ഈര്‍ഷ്യാലു - Eer‍shyaalu  :  ഈര്‍ഷ്യയുള്ളവന്‍ - Eer‍shyayullavan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×