Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അഭിക്രാശം - Abhikraasham അശ്വാരൂഢ - Ashvaaroodda അനിത്യദത്തന്‍, -ദത്തകന്‍ - Anithyadhaththan‍, -dhaththakan‍ മഹാകേതു - Mahaakethu എരിവുനാരങ്ങ - Erivunaaranga കിങ്കിരാതന്‍ - Kinkiraathan‍ അതിചരണ - Athicharana തുഴായ് - Thuzhaayu രാഗം - Raagam ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ - Oohaapohangal‍ കൗര്‍പ്പം, -പ്പി - Kaur‍ppam, -ppi ചീറ്റുക - Cheettuka നല്ലോന്‍ - Nallon‍ പദാതന്‍, -തി - Padhaathan‍, -thi ചാണക്യനീതി - Chaanakyaneethi ദ്രാഘിഷ്ഠ - Dhraaghishda സ്വാശ്രയം - Svaashrayam കാലദമനി - Kaaladhamani പൊല്ലിക്കുക - Pollikkuka അജ - Aja ആഭാഷ്യ - Aabhaashya വിലയനം - Vilayanam ഉപകാരി - Upakaari കോട്ടത്തച്ചന്‍ - Kottaththachan‍ അങ്ങാടിപ്പിള്ളേര്‍ - Angaadippiller‍ അപ്രകാശ - Aprakaasha വേദി - Vedhi ഗാംഗന്‍ - Gaamgan‍ അപക്ഷ - Apaksha ഘുടം - Ghudam ശൗണ്ഡീര - Shaundeera തണ്ണവന്‍ - Thannavan‍ ഊഷ്മാക്കള്‍ - Ooshmaakkal‍ വ്യതിഷക്ത - Vyathishaktha അശ്വകര്‍ണം - Ashvakar‍nam തേരോട്ടം - Therottam ഉച്ചാരം - Uchaaram പതിനെട്ട് - Pathinettu ചുഴനീര്‍ - Chuzhaneer‍ മുരദ്വിട്ട് - Muradhvittu മഖദ്വേഷി - Makhadhveshi അഷ്ടകഷ്ടങ്ങള്‍ - Ashdakashdangal‍ മതല്ലി - Mathalli പയിക്കം - Payikkam പൊടിക്കടമ്പ് - Podikkadampu നല്‍കുക - Nal‍kuka ഉപ്പുകുഴി - Uppukuzhi ഉപദംശം - Upadhamsham വാസിഷ്ഠി - Vaasishdi ഛിദ്രിക്കുക - Chidhrikkuka

Random Words

എമ്പാട് - Empaadu വേശി - Veshi കടുമ - Kaduma കാരാളന്‍ - Kaaraalan‍ നീവിബന്ധം - Neevibandham കൃമില - Krumila വൃക്ഷാമയ - Vrukshaamaya കന്നഡം - Kannadam ചുണ്ട - Chunda വെറുങ്ങനെ - Verungane കാതില - Kaathila കര്‍ദമം - Kar‍dhamam അബ്രഹ്മചര്യ - Abrahmacharya ദിവസപതി - Dhivasapathi സുരാര്‍ഹം - Suraar‍ham എപ്പേര്‍പ്പെട്ട - Epper‍ppetta ഭൂതാവാസം - Bhoothaavaasam ചുറ്റുതടി - Chuttuthadi പുരണം - Puranam പാരതന്ത്യ്രം - Paarathanthyram ക്ഷവം - Kshavam ചെമ്മരി - Chemmari രാജമുദ്ര - Raajamudhra ശ്രീമത്ത്വം - Shreemaththvam കന്ദുകം - Kandhukam ചിത്രപ്പണി - Chithrappani ഉച്ചതര - Uchathara സംഘ്ട്ടനം - Samghttanam വേണ്ടലന്‍ - Vendalan‍ അവഗണ്ഡം - Avagandam കുലഭാര്യ - Kulabhaarya ആസ്തരണിക - Aastharanika കൗമാരി - Kaumaari ചേന്തന്‍ - Chenthan‍ അസേവന - Asevana പൊണ്ണന്‍ - Ponnan‍ പറു - Paru അരുമ്പ് - Arumpu ഇരുള്‍മയക്കം - Irul‍mayakkam ഊര്‍ച്ച - Oor‍cha ഭാര്യാപതികള്‍ - Bhaaryaapathikal‍ ഊരണ - Oorana കര്‍ക്കശി(ക) - Kar‍kkashi(ka) കൈയായം - Kaiyaayam കൗമാരസൃഷ്ടി - Kaumaarasrushdi യോഗകക്ഷ - Yogakaksha യൂക്കാലി(പ്റ്റസ്) - Yookkaali(pttasu) മുഷി - Mushi കൂട്ടക്കവര്‍ച്ച, കൂട്ടായ്മ- - Koottakkavar‍cha, Koottaayma- കുടിയാന്‍ - Kudiyaan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഈര്‍.

Get English Word for ഈര്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഈര്‍, ഇരു - Eer‍, Iru  :  രണ്ട്, ഉദാ: ഈരഞ്ച് - Randu, Udhaa: Eeranchu
     
     
ഈര്‍ - Eer‍  :  എതിര്, തുല്യം. ഉദാ: ഈരിയലാത, എതിരില്ലാത്ത - Ethiru, Thulyam. Udhaa: Eeriyalaatha, Ethirillaaththa
     
ഈര്‍ - Eer‍  :  ഈര്, പേനിന്‍റെ മുട്ട - Eeru, Penin‍re Mutta
     
ഈര്‍ - Eer‍  :  ഈര്‍ക്കില്‍ - Eer‍kkil‍
     
ഈര്‍ - Eer‍  :  ഈര്‍പ്പം, നനവ് - Eer‍ppam, Nanavu
     
ഈര്‍ - Eer‍  :  ആഖ്യാതത്തില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന മധ്യമപുരുഷ ബഹുവചനപ്രത്യയം. ഉദാ: കണ്ടീരോ = നിങ്ങള്‍ കണ്ടുവോ. ഇതിന്‍റെ പിന്നില്‍ "കള്‍" എന്ന ബഹുവചന പ്രത്യയം ചേര്‍ത്ത് ഈര്‍കള്‍ എന്നും പ്രയോഗം. ഉദാ: വന്തീര്‍കള്‍ = നിങ്ങള്‍ വന്നു - Aakhyaathaththil‍ Cher‍kkunna Madhyamapurusha Bahuvachanaprathyayam. Udhaa: Kandeero = Ningal‍ Kanduvo. Ithin‍re Pinnil‍ "kal‍" Enna Bahuvachana Prathyayam Cher‍ththu Eer‍kal‍ Ennum Prayogam. Udhaa: Vantheer‍kal‍ = Ningal‍ Vannu
     
ഈര്‍ - Eer‍  :  "ഈരുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "eeruka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
ഈര്‍ക്കിലിക്കാലന്‍ - Eer‍kkilikkaalan‍  :  വളരെ നേര്‍ത്ത കാലുള്ള ഒരിനം പക്ഷി. (ആല) മെലിഞ്ഞ കാലുള്ളവന്‍ - Valare Ner‍ththa Kaalulla Orinam Pakshi. (aala) Melinja Kaalullavan‍
     
ഈര്‍ക്കില്‍ - Eer‍kkil‍  :  തെങ്ങിന്‍റെയോ പനയുടെയോ ഓലക്കാലിന്‍റെ ദൃഢതയുള്ള നടുഞരമ്പ് - Thengin‍reyo Panayudeyo Olakkaalin‍re Dhruddathayulla Nadunjarampu
     
ഈര്‍ച്ചപ്പുറം - Eer‍chappuram  :  ചരിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പ്രദേശം - Charinjukidakkunna Pradhesham
     
ഈര്‍ച്ചപ്പൊടി - Eer‍chappodi  :  അറപ്പുപൊടി - Arappupodi
     
ഈര്‍ച്ചമില്‍ - Eer‍chamil‍  :  യന്ത്രമുപയോഗിച്ചു തടി അറക്കുന്ന സ്ഥലം - Yanthramupayogichu Thadi Arakkunna Sthalam
     
ഈര്‍ച്ചവന്‍ - Eer‍chavan‍  :  നനഞ്ഞ വസ്ത്രം, ഈറന്‍ - Nananja Vasthram, Eeran‍
     
ഈര്‍ച്ചവാള്‍ - Eer‍chavaal‍  :  അറപ്പുവാള്‍ - Arappuvaal‍
     
ഈര്‍പ്പം - Eer‍ppam  :  നനവ്, ഈരം, ഈറം - Nanavu, Eeram, Eeram
     
ഈര്‍മ - Eer‍ma  :  ഈര്‍പ്പം - Eer‍ppam
     
ഈര്‍മം - Eer‍mam  :  ഈറന്മുണ്ട് - Eeranmundu
     
ഈര്‍മം - Eer‍mam  :  കയ്യ്, ജന്തുക്കളുടെ ശരീരത്തിന്‍റെ മുന്‍ഭാഗം - Kayyu, Janthukkalude Shareeraththin‍re Mun‍bhaagam
     
ഈര്‍മം - Eer‍mam  :  വ്രണം - Vranam
     
ഈര്‍മന്‍ - Eer‍man‍  :  ഈറന്‍ മുണ്ട് - Eeran‍ Mundu
     
ഈര്‍വാരു, ഈര്‍വാലു - Eer‍vaaru, Eer‍vaalu  :  വലിയ വെള്ളരി, ഉര്‍വാരു - Valiya Vellari, Ur‍vaaru
     
ഈര്‍വാള്‍ - Eer‍vaal‍  :  ഈര്‍ച്ചവാള്‍ - Eer‍chavaal‍
     
ഈര്‍ഷ - Eer‍sha  :  ഈര്‍ഷ്യ, വെറുപ്പ് - Eer‍shya, Veruppu
     
ഈര്‍ഷ്യ - Eer‍shya  :  അപരന്‍റെ അഭ്യുന്നതിയിലുള്ള അസഹിഷ്ണുത - Aparan‍re Abhyunnathiyilulla Asahishnutha
     
ഈര്‍ഷ്യ - Eer‍shya  :  കോപം, അക്ഷമ, വിദ്വേഷം - Kopam, Akshama, Vidhvesham
     
ഈര്‍ഷ്യകം - Eer‍shyakam  :  ഒരുതരം നപുംസകത്വം - Orutharam Napumsakathvam
     
ഈര്‍ഷ്യത - Eer‍shyatha  :  കോപം, അക്ഷമ, അന്യന്‍റെ ഉന്നതിയെ സഹിക്കായ്ക, ഈര്‍ഷ്യ എന്നു ശുദ്ധരൂപം - Kopam, Akshama, Anyan‍re Unnathiye Sahikkaayka, Eer‍shya Ennu Shuddharoopam
     
ഈര്‍ഷ്യാലു - Eer‍shyaalu  :  ഈര്‍ഷ്യയുള്ളവന്‍ - Eer‍shyayullavan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×