Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

മനോഗ്രാഹി - Manograahi ഘൃതവരം - Ghruthavaram അംഗുരി - Amguri യാജ്ഞിക്യം - Yaajnjikyam വള്ളപ്പാട്ട് - Vallappaattu കാര്യസിദ്ധി - Kaaryasiddhi പിശവ്യം - Pishavyam ആഫീസര്‍, ഓ- - Aapheesar‍, O- കമ്പളി - Kampali ഗൃഹഗോധ - Gruhagodha ബങ്കാളി - Bankaali വിഷ്ടംഭി - Vishdambhi പാതിരി - Paathiri കര്‍പ്പൂരവള്ളി - Kar‍ppooravalli സാര്‍വഭൗതിക - Saar‍vabhauthika ഉറപ്പൊടി - Urappodi അമര്‍ - Amar‍ ഉത്തരവസ്ത്രം - Uththaravasthram വരിയുക - Variyuka ചെമ്പാച്ചോറ്റി - Chempaachotti പ്രാദേശനം - Praadheshanam ഉല്ലസിക്കുക - Ullasikkuka ദയിത - Dhayitha ഘട്ടി - Ghatti മംഗലകാരി - Mamgalakaari തദാനീം - Thadhaaneem അയത്നേന - Ayathnena ച്യുതാത്മാവ് - Chyuthaathmaavu മുക്രി - Mukri ഉദശ്വിത്ത് - Udhashviththu കന്നപ്പുര - Kannappura അഭേദകല്പന - Abhedhakalpana ശതദലം - Shathadhalam അകുണ്ടക - Akundaka തഥാരാജന്‍ - Thathaaraajan‍ ഭണ്ഡാരക്കുറ്റി - Bhandaarakkutti യവാഗ്രജം - Yavaagrajam മാംസവിക്രയം - Maamsavikrayam ചെത്ത - Cheththa താര - Thaara ഹലാ - Halaa കുലവര്‍ണ - Kulavar‍na മാണ്ഡവ്യന്‍ - Maandavyan‍ ആസ്തൃത - Aasthrutha അനാമിക - Anaamika ആമേന്‍ - Aamen‍ ഭൗമ്യ - Bhaumya ശൂദ്രപ്രിയം - Shoodhrapriyam ശുദ്ധഗതിക്കാരന്‍ - Shuddhagathikkaaran‍ പക്ഷീകരിക്കുക - Paksheekarikkuka

Random Words

ചാമുണ്ഡി - Chaamundi അയാച്യന്‍ - Ayaachyan‍ ലൂഷണം - Looshanam അനേക - Aneka നിചുളന്‍ - Nichulan‍ രംഗജീവന്‍ - Ramgajeevan‍ കീഴരയ്ക്കാണി - Keezharaykkaani കണ്ഡോലം - Kandolam നിത്യം - Nithyam രൗപ്യം - Raupyam മലിനീകരണം - Malineekaranam തൈലഫലം - Thailaphalam ആമ്പല്‍ക്കുഴല്‍ - Aampal‍kkuzhal‍ ചൂരല്‍പ്പായ് - Chooral‍ppaayu ഉത്പിഷ്ടം - Uthpishdam മുളിയുക - Muliyuka തണ്ടാന്‍ - Thandaan‍ ക്ഷപാഘനം - Kshapaaghanam അരുമാമറ - Arumaamara വാടുക - Vaaduka നദീതീര്‍ഥം - Nadheetheer‍tham അംസപഥം - Amsapatham സുവാസിനി - Suvaasini ഈഡിക്കുക - Eedikkuka ഉന്മിഷത്ത് - Unmishaththu കശവ് - Kashavu നീചികരിക്കുക - Neechikarikkuka പിളിറ്റുക - Pilittuka കൊക്കി - Kokki ഛാദ്മികന്‍ - Chaadhmikan‍ ഗൂഹനീയ - Goohaneeya രക്ഷാഭോഗം - Rakshaabhogam അക്രയ - Akraya ദ്രുതകാലം - Dhruthakaalam ആപതിത - Aapathitha വിഷനാഴിക - Vishanaazhika ഭദ്രാചലം - Bhadhraachalam മുളയ്ക്കുക - Mulaykkuka മാര്‍ദ്വികം - Maar‍dhvikam അല്ലാഞ്ഞ് - Allaanju കൃഷ്ണഗ്രീവന്‍ - Krushnagreevan‍ ഉത്തരായണം - Uththaraayanam കടല്‍ക്കാക്ക - Kadal‍kkaakka അനുകര്‍ഷിക്കുക - Anukar‍shikkuka ഫലതഃ - Phalatha തിന്മാന്‍ - Thinmaan‍ ഷഡ്വികാരം - Shadvikaaram അക്ഷധൂര്‍ത്തിലം - Akshadhoor‍ththilam അംഗുലീഫല - Amguleephala നിഘാതി - Nighaathi
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഉടക്ക്.

Get English Word for ഉടക്ക് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഉടക്ക് - Udakku  :  മുന്നോട്ടുള്ള ഗതി തടഞ്ഞുകൊണ്ടു പിന്നോട്ടു കൊളുത്തിപ്പിടിക്കല്‍, കൊളുത്ത്, തോട്ടികൊണ്ടു കൊളുത്തിയിട്ടു വലിക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തി - Munnottulla Gathi Thadanjukondu Pinnottu Koluththippidikkal‍, Koluththu, Thottikondu Koluththiyittu Valikkuka Enna Pravruththi
     
     
ഉടക്ക് - Udakku  :  തടസ്സം - Thadassam
     
ഉടക്ക് - Udakku  :  മുടിയിഴതമ്മില്‍ കൂട്ടിപ്പിണഞ്ഞുള്ള കുരുക്ക് - Mudiyizhathammil‍ Koottippinanjulla Kurukku
     
ഉടക്ക് - Udakku  :  തര്‍ക്കം, വിവാദം, ഏറ്റുമുട്ടല്‍ - Thar‍kkam, Vivaadham, Ettumuttal‍
     
ഉടക്ക് - Udakku  :  വില്ലു കുലയ്ക്കല്‍ - Villu Kulaykkal‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×