Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

നവഗോപ്യങ്ങള്‍ - Navagopyangal‍ അച്ചടിയോല - Achadiyola ഉലം - Ulam നരകീലകന്‍ - Narakeelakan‍ ആവിയാട് - Aaviyaadu തിരുതാളി - Thiruthaali ശരീരവത്ത് - Shareeravaththu കേഴി, കേഴ്ച - Kezhi, Kezhcha അച്ഛന്ന - Achchanna ഇന്നേവരെ - Innevare പുച്ഛം - Puchcham വാസ്തുകം - Vaasthukam ഭയാനകന്‍ - Bhayaanakan‍ ഡെല്‍ഹി - Del‍hi അമ്ലകേസരം - Amlakesaram ആപത്ത് - Aapaththu ദ്രുതം - Dhrutham സോഡ - Soda എരിക്കിലക്കാമോദരി - Erikkilakkaamodhari സമാസിത - Samaasitha പെണ്‍ജാതി - Pen‍jaathi കപിലാചാര്യന്‍ - Kapilaachaaryan‍ വര്‍ഷകരി - Var‍shakari ഹസ്തിമദം - Hasthimadham കുത്തുമുല - Kuththumula വിദ്യാഗ്രഹണചതുഷ്ടയം - Vidhyaagrahanachathushdayam ഇണക്കുക - Inakkuka കൈവയ്പ്, കൈവെപ്പ് - Kaivaypu, Kaiveppu ഊര്‍പ്പട്ടി - Oor‍ppatti വാഗ്വജ്രം - Vaagvajram ദീനാര് - Dheenaaru വേറെ - Vere ഊനമാസികം - Oonamaasikam ചിങ്കത്താന്‍ - Chinkaththaan‍ കഞ്ജകം - Kanjjakam അപിജ - Apija സജ്ജീകൃത - Sajjeekrutha പിണരുക - Pinaruka സൂക്ഷിക്കുക - Sookshikkuka ശൈനേയന്‍ - Shaineyan‍ വിധേന - Vidhena അനുകര്‍ത്താവ് - Anukar‍ththaavu കൊല്ലക്കുടി - Kollakkudi അത്യാസന്ന - Athyaasanna നീലാക്ഷം - Neelaaksham അരക്കണം - Arakkanam അക്ഷരസംഘാതം - Aksharasamghaatham ഇടക്കേട് - Idakkedu ചണ്ഡാതകം - Chandaathakam പരിതഃസ്ഥിതി - Parithasthithi

Random Words

ഉപജിഹ്വിക - Upajihvika മഹാതത്ത്വം - Mahaathaththvam ചരി - Chari കിരീയം, -കം - Kireeyam, -kam അഞ്ജസാ - Anjjasaa ചുങ്കിക്കുക - Chunkikkuka കമലോദ്ഭവന്‍, -ഉല്‍ഭവന്‍, -ഉത്ഭവന്‍ - Kamalodhbhavan‍, -ul‍bhavan‍, -uthbhavan‍ യുദ്ധം - Yuddham കിരാമം - Kiraamam മാകലി - Maakali ഓമനക്കുട്ടന്‍ - Omanakkuttan‍ മന്നോര്‍ - Mannor‍ ശ്ലേഷ്മജ്വരം - Shleshmajvaram ശസ്ത്രഗ്രഹണം - Shasthragrahanam ഉപാരം - Upaaram ചവ്യ - Chavya കുടല്‍വള്ളി - Kudal‍valli ലക്തകം - Lakthakam കുക്ഷിംഭരി - Kukshimbhari പണിത - Panitha ജോര്‍, ജോറ് - Jor‍, Joru കേശമാര്‍ജനം, -മാര്‍ജകം - Keshamaar‍janam, -maar‍jakam പുലയാടുക - Pulayaaduka ശബ്ദബ്രഹ്മം - Shabdhabrahmam കൈമിടുക്ക് - Kaimidukku ദൗലത്ത് - Dhaulaththu അറുകൊല - Arukola കാവിലമ്മ - Kaavilamma അന്ത്യാമന്ത്രണം - Anthyaamanthranam ധനവ്യയം - Dhanavyayam അരച്ചാണി - Arachaani കുട്ട - Kutta കീരിക്കണ്ണ് - Keerikkannu പിരുപിരെ - Pirupire ചുണ്ണം - Chunnam യവന - Yavana ചെയ്യന്‍ - Cheyyan‍ മുപ്പിരി - Muppiri ഭൃംഗം - Bhrumgam ക്ഷണകം - Kshanakam ചോരപുരുഷന്‍ - Chorapurushan‍ ദ്രാവിഡര്‍ - Dhraavidar‍ ഹൃദന്തം - Hrudhantham കുഞ്ജരി - Kunjjari ധുര്യം - Dhuryam കാലദാനം - Kaaladhaanam പ്രതിനാദം - Prathinaadham കംശം - Kamsham മാനുഷി - Maanushi ആകല്പകം - Aakalpakam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഉടക്ക്.

Get English Word for ഉടക്ക് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഉടക്ക് - Udakku  :  മുന്നോട്ടുള്ള ഗതി തടഞ്ഞുകൊണ്ടു പിന്നോട്ടു കൊളുത്തിപ്പിടിക്കല്‍, കൊളുത്ത്, തോട്ടികൊണ്ടു കൊളുത്തിയിട്ടു വലിക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തി - Munnottulla Gathi Thadanjukondu Pinnottu Koluththippidikkal‍, Koluththu, Thottikondu Koluththiyittu Valikkuka Enna Pravruththi
     
     
ഉടക്ക് - Udakku  :  തടസ്സം - Thadassam
     
ഉടക്ക് - Udakku  :  മുടിയിഴതമ്മില്‍ കൂട്ടിപ്പിണഞ്ഞുള്ള കുരുക്ക് - Mudiyizhathammil‍ Koottippinanjulla Kurukku
     
ഉടക്ക് - Udakku  :  തര്‍ക്കം, വിവാദം, ഏറ്റുമുട്ടല്‍ - Thar‍kkam, Vivaadham, Ettumuttal‍
     
ഉടക്ക് - Udakku  :  വില്ലു കുലയ്ക്കല്‍ - Villu Kulaykkal‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×