Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പള്ളിക്കട്ടില്‍ - Pallikkattil‍ ചെങ്കൊടുവേലി - Chenkoduveli ഖാദര്‍ - Khaadhar‍ അമ്പിച്ചി - Ampichi ഇറാല്‍വെള്ളം - Iraal‍vellam ചേകുവം - Chekuvam തെണ്ടിക്കുക - Thendikkuka ചപേട - Chapeda ചാമര്‍ - Chaamar‍ മുശിര് - Mushiru ജമ - Jama കയ്പട, കൈപ്പട - Kaypada, Kaippada കോന്തലമുറിയന്‍ - Konthalamuriyan‍ അവക്ഷയം - Avakshayam ഉന്മസ്തക - Unmasthaka അഗ്നിദണ്ഡം - Agnidhandam പ്രതിധാവനം - Prathidhaavanam അഗ്നിവാര്‍പ്പന്‍ - Agnivaar‍ppan‍ ശര്‍വര - Shar‍vara അഭിവയസ്സ് - Abhivayassu സ്വപ്നപ്രായ - Svapnapraaya അന്ധസ്സ് - Andhassu കന്ദന്‍പെരുമാള്‍ - Kandhan‍perumaal‍ നിനദിതം - Ninadhitham താവ് - Thaavu ചുക്കാനം - Chukkaanam കൃതക്ഷത - Kruthakshatha ലജ്ജാവഹ - Lajjaavaha ലഗാന്‍, ലഗാം - Lagaan‍, Lagaam പരിഗ്രഹം - Parigraham ദിവ്യധുനി - Dhivyadhuni വര്‍ത്തി - Var‍ththi സൂത്രധാരന്‍ - Soothradhaaran‍ സ്തവം - Sthavam കാര്യധുരന്ധരന്‍ - Kaaryadhurandharan‍ വഴുകുക - Vazhukuka കശയ്ക്കുക - Kashaykkuka അഭിഘാതകന്‍ - Abhighaathakan‍ ലാലിനി - Laalini നെയ്യപ്പം - Neyyappam കലിമാരകം - Kalimaarakam വെള്ളിയാഴ്ച - Velliyaazhcha മൃഗനാഭി - Mruganaabhi കാലവൈശസം - Kaalavaishasam അലപല്ലവം - Alapallavam ഇരപ്പ - Irappa പഥത്ത് - Pathaththu വിഗ്രഹാരാധന - Vigrahaaraadhana ശ്വാസിത - Shvaasitha ഭര്‍മാ(വ്) - Bhar‍maa(vu)

Random Words

കിണകന്‍ - Kinakan‍ ഊര്‍വാരു, -വാലു - Oor‍vaaru, -vaalu മുട്ടുശാന്തി - Muttushaanthi അകൈതവ - Akaithava പമ്പ് - Pampu സ്രാതോവഹ - Sraathovaha വിശ്ലേഷിത - Vishleshitha അവരം - Avaram ഗര്‍ജിതന്‍ - Gar‍jithan‍ ദണ്ഡകാരി - Dhandakaari പൂണ്‍ - Poon‍ കിരാണി - Kiraani ആവരണം - Aavaranam പദാഭിലാഷി - Padhaabhilaashi ആഗതി - Aagathi ഉടലുയിര്‍ - Udaluyir‍ ശ്വേതസുര - Shvethasura ഛത്രനാഥന്‍ - Chathranaathan‍ തെറുപ്പ് - Theruppu ഭാരൂപന്‍ - Bhaaroopan‍ ഏകവത് - Ekavathu നമുചിഘ്നന്‍ - Namuchighnan‍ പടയണി - Padayani സ്മര്യ - Smarya എക്സ്പാര്‍ട്ടി - Ekspaar‍tti കാചനക, -കം - Kaachanaka, -kam അശ്വവാരന്‍ - Ashvavaaran‍ ഗുഞ്ജരി - Gunjjari സ്വസ്ഥമാകുക - Svasthamaakuka ചുലുമ്പം - Chulumpam കലാചികം - Kalaachikam ധര്‍ഷണീയ - Dhar‍shaneeya സര്‍ജഗന്ധ - Sar‍jagandha രമാകാന്തന്‍ - Ramaakaanthan‍ ഗുരുദക്ഷിണവിരുത്തി - Gurudhakshinaviruththi പക - Paka വാണിഭന്‍ - Vaanibhan‍ കാരാണ്മ - Kaaraanma ഇടത്തട്ടുകാരന്‍ - Idaththattukaaran‍ ഉത്ക്ലേദം - Uthkledham അശ്വത്ഥിക - Ashvaththika നാഗമൗഞ്ജി - Naagamaunjji എത്തുപെടുക - Eththupeduka പൊങ്കാല - Ponkaala അരുവയര്‍ - Aruvayar‍ ആലം - Aalam ശാലഗ്രാമം - Shaalagraamam തവാഫ് - Thavaaphu ഔത്പത്തിക - Authpaththika ചിത്രകന്‍ - Chithrakan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഉടക്ക്.

Get English Word for ഉടക്ക് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഉടക്ക് - Udakku  :  മുന്നോട്ടുള്ള ഗതി തടഞ്ഞുകൊണ്ടു പിന്നോട്ടു കൊളുത്തിപ്പിടിക്കല്‍, കൊളുത്ത്, തോട്ടികൊണ്ടു കൊളുത്തിയിട്ടു വലിക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തി - Munnottulla Gathi Thadanjukondu Pinnottu Koluththippidikkal‍, Koluththu, Thottikondu Koluththiyittu Valikkuka Enna Pravruththi
     
     
ഉടക്ക് - Udakku  :  തടസ്സം - Thadassam
     
ഉടക്ക് - Udakku  :  മുടിയിഴതമ്മില്‍ കൂട്ടിപ്പിണഞ്ഞുള്ള കുരുക്ക് - Mudiyizhathammil‍ Koottippinanjulla Kurukku
     
ഉടക്ക് - Udakku  :  തര്‍ക്കം, വിവാദം, ഏറ്റുമുട്ടല്‍ - Thar‍kkam, Vivaadham, Ettumuttal‍
     
ഉടക്ക് - Udakku  :  വില്ലു കുലയ്ക്കല്‍ - Villu Kulaykkal‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×