Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അന്തര്‍ഗൂഢ - Anthar‍goodda അവാഹി - Avaahi രുദ്രാക്ഷമാല - Rudhraakshamaala അഗ്നിസാക്ഷികം - Agnisaakshikam രാജന്‍ - Raajan‍ വസ്നിക - Vasnika ഉപ്പ് - Uppu പത്രി - Pathri ക്ഷരം - Ksharam ലാക്ഷണിക - Laakshanika ജാതമാത്ര - Jaathamaathra ഇങ്ങത്തേ - Ingaththe ഉപ്പുത്തി, ഉപ്പൂത്തി - Uppuththi, Uppooththi ആഭിജനം - Aabhijanam മൃഗാംഗന - Mrugaamgana ശാന്ത - Shaantha സര്‍വതോമുഖം - Sar‍vathomukham ചെമ്മാത്ത് - Chemmaaththu കശേരു(ക) - Kasheru(ka) ദാശന്‍ - Dhaashan‍ നിശാചരം - Nishaacharam നരഹത്യ - Narahathya അരു - Aru വിധുപ്രിയ - Vidhupriya എന്മേടം - Enmedam അപസ്മാരം - Apasmaaram അന്തസ്സത്ത - Anthassaththa സുപ്രതിഷ്ഠിതന്‍ - Suprathishdithan‍ പൊടിപ്പ് - Podippu വര്യ - Varya കാമം - Kaamam വിശ്വപതി - Vishvapathi കര്‍ത്തൃഗുപ്തം - Kar‍ththruguptham നാമാന്തരം - Naamaantharam വ്യവസ്ഥിത - Vyavasthitha കാതര്യം - Kaatharyam ആലങ്കാരിക - Aalankaarika തൃണദ്രുമം - Thrunadhrumam ഗാത്രാശ്ലേഷം - Gaathraashlesham അക്ഷിപഥം - Akshipatham നിഖില - Nikhila ധൂമ്രന്‍ - Dhoomran‍ ഉരസ്യം - Urasyam പീതസാരം - Peethasaaram ഉറപ്പുപത്രം - Urappupathram ആഖ്യാനകി - Aakhyaanaki ഉമ്ര - Umra ത്രിപുച്ഛം - Thripuchcham അപാംഗം - Apaamgam ജലമുസ്തം - Jalamustham

Random Words

ഇഡം - Idam ചൂളം - Choolam പടിവം - Padivam മഹേന്ദ്രചാപം - Mahendhrachaapam മുദ്രക്കടലാസ് - Mudhrakkadalaasu ചര്‍മഭവം - Char‍mabhavam ജനഗണന, ജനഗണനം - Janaganana, Janagananam മാളവ്യം - Maalavyam ഉദാരശീല - Udhaarasheela ജീവജ - Jeevaja ബീജാക്ഷരം - Beejaaksharam പയ്യാഞ്ഞലി - Payyaanjali ആര്‍ത്തിഹാരി - Aar‍ththihaari ചരമാര്‍ക്കന്‍ - Charamaar‍kkan‍ പീതം - Peetham ഉല്ലാസക - Ullaasaka ഇവര്‍ - Ivar‍ ദണ്ഡിക - Dhandika ഉരണ്‍ - Uran‍ ദിവസപ്പടി - Dhivasappadi ചരണയുഗം - Charanayugam വികൃതി - Vikruthi ഉരുചക്രി - Uruchakri നിശാകാന്തന്‍ - Nishaakaanthan‍ മൂഷീകരണം - Moosheekaranam വിരവില്‍ - Viravil‍ കബന്ധം - Kabandham പ്രാപഞ്ചിക - Praapanchika അഭീക - Abheeka കാവല്‍പ്പാട് - Kaaval‍ppaadu കരിങ്കടല്‍ - Karinkadal‍ അശിഷ്ഠന്‍ - Ashishdan‍ വേദബീജം - Vedhabeejam ലൗകികം - Laukikam കസേര - Kasera വൈപരീത്യം - Vaipareethyam പ്രകടിത - Prakaditha ചക്രാകി - Chakraaki ക്രാശം - Kraasham അഭിവിമാന - Abhivimaana വിച്ഛേദനം - Vichchedhanam സ്ഥിതിപദം - Sthithipadham അടപ്പം - Adappam ക്ഷ - Ksha വരകരി - Varakari ചക്കാല - Chakkaala പിച്ചിലാട്ടം - Pichilaattam കീഴ്മുക്കാല്‍ - Keezhmukkaal‍ മഹാശ്വാസം - Mahaashvaasam ഔക്ഷ - Auksha
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഉരുള്‍.

Get English Word for ഉരുള്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  "ഉരുളുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "uruluka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  ചക്രം (വണ്ടിയുടെ) - Chakram (vandiyude)
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  ഉരുണ്ടത്, വര്‍ത്തുളാകൃതിയിലുള്ളത് - Urundathu, Var‍ththulaakruthiyilullathu
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  മലകളുടെയും കുന്നുകളുടെയും ഉള്ളില്‍ വര്‍ഷകാലത്ത് വെള്ളം തൂര്‍ന്നു കൂടി ഒടുവില്‍ സമ്മര്‍ദം മൂലം അത് പൊട്ടിയടരുന്നത് - Malakaludeyum Kunnukaludeyum Ullil‍ Var‍shakaalaththu Vellam Thoor‍nnu Koodi Oduvil‍ Sammar‍dham Moolam Athu Pottiyadarunnathu
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  ചെറിയ കൊടുമുടി - Cheriya Kodumudi
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  വലിയ ഓളം, തിര - Valiya Olam, Thira
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  ഉരുണ്ട, ഉരുളന്‍ - Urunda, Urulan‍
     
ഉരുള്‍ച്ച, ഉരുളിച്ച - Urul‍cha, Urulicha  :  ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ - Urundirikkunna Avastha
     
ഉരുള്‍ച്ച, ഉരുളിച്ച - Urul‍cha, Urulicha  :  ഉരുളല്‍, നിലത്തു കിടന്നു സ്വയം മറിഞ്ഞുമറിഞ്ഞു പോകല്‍ - Urulal‍, Nilaththu Kidannu Svayam Marinjumarinju Pokal‍
     
ഉരുള്‍ച്ച, ഉരുളിച്ച - Urul‍cha, Urulicha  :  വ്രതത്തോടെ നിലത്തുകിടന്നുരുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിനു പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കല്‍ - Vrathaththode Nilaththukidannurundu Kshethraththinu Pradhakshinam Vaykkal‍
     
ഉരുള്‍ച്ചുറ്റ് - Urul‍chuttu  :  വണ്ടിച്ചക്രത്തിന്‍റെ പട്ട - Vandichakraththin‍re Patta
     
ഉരുള്‍ത്തടി - Urul‍ththadi  :  ഉരുളനായി വെട്ടിയെറിച്ച മരം - Urulanaayi Vettiyericha Maram
     
ഉരുള്‍ത്തടി - Urul‍ththadi  :  റൂള്‍ത്തടി (വരയിടാനുള്ളത്) - Rool‍ththadi (varayidaanullathu)
     
ഉരുള്‍പലിശ - Urul‍palisha  :  ഉരുളപ്പലിശ - Urulappalisha
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×