Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

തര്‍ജിത - Thar‍jitha രക്കച്ചുമര്‍ - Rakkachumar‍ പഥ്യക്കാരന്‍ - Pathyakkaaran‍ കുടില - Kudila വരരുചി - Vararuchi സ്ഥിര - Sthira അവധേയ - Avadheya പിടയുക - Pidayuka കക്ഷവ­ി - Kakshava­i അനായത്ത - Anaayaththa വാണിജന്‍ - Vaanijan‍ അനൃതവാദി - Anruthavaadhi മാനസം - Maanasam താര്‍ക്ഷ്യം - Thaar‍kshyam രുദിതം - Rudhitham ഘനാത്യയം - Ghanaathyayam മത്സ്യപുരാണം - Mathsyapuraanam ബഹുവിഷാണം - Bahuvishaanam ഖുരപ്രം - Khurapram പാലക്യ - Paalakya ഉത്താനം - Uththaanam അഗ്ന്യാത്മകന്‍ - Agnyaathmakan‍ വിരക്ത - Viraktha മണികാരന്‍ - Manikaaran‍ ഘനനാഭി - Ghananaabhi നിറമതി - Niramathi ജയഡിണ്ഡിമം - Jayadindimam അടരുക - Adaruka ഉരഗാസ്യം - Uragaasyam അഭിധാനകം - Abhidhaanakam ദൈവഗതി - Dhaivagathi അടുക്കളക്കുട്ടന്‍ - Adukkalakkuttan‍ ദേവനം - Dhevanam അളിമ്പ് - Alimpu ചൂഡന്‍ - Choodan‍ അഭക്ഷണം - Abhakshanam അമ്പലത്താടി - Ampalaththaadi അത്തി - Aththi പിഴിയുക - Pizhiyuka രുഷ്ടി - Rushdi ആന്വീക്ഷികി - Aanveekshiki അധൃതന്‍ - Adhruthan‍ മുന്തിയറുപ്പന്‍ - Munthiyaruppan‍ വേണീസംഹാരം - Veneesamhaaram കാല്‍പനിക - Kaal‍panika അന്ത്യയുഗം - Anthyayugam ഉമ്മിണി - Ummini അച്ചുവെല്ലം - Achuvellam ചൊരിമണ്ണ് - Chorimannu ആകാലം - Aakaalam

Random Words

ഉപധാ - Upadhaa പുരായോനി - Puraayoni ബാലധി - Baaladhi കനവുക - Kanavuka കീടനാശിനി - Keedanaashini യൗവനകണ്ടകം - Yauvanakandakam നൂഴല്‍ - Noozhal‍ നിറയൊഴിക്കുക - Nirayozhikkuka പഞ്ചജനങ്ങള്‍ - Panchajanangal‍ ആവിവണ്ടി - Aavivandi ധാരാവിഷം - Dhaaraavisham കൂശുക, കൂസുക - Kooshuka, Koosuka ചുണ - Chuna ആവക്ഷ:പ്രതിമ - Aavaksha:prathima അനൈത്തും - Anaiththum വീടുകെട്ട് - Veedukettu പഴു - Pazhu ചങ്ങല - Changala ഉഴല്‍ - Uzhal‍ ഭൂരിമായന്‍ - Bhoorimaayan‍ കഡത്രം - Kadathram പത്തേമാരി - Paththemaari അട്ടിപ്പേര്‍ - Attipper‍ സമുത്പിഞ്ജ(ല)ം - Samuthpinjja(la)m വലഞ്ഞ - Valanja അംഭസ്സാരം - Ambhassaaram ചൂഴ്വല്ലോര്‍ - Choozhvallor‍ അജീര്‍ണ - Ajeer‍na മഹാഹംസന്‍ - Mahaahamsan‍ കതിര്‍പ്പ് - Kathir‍ppu ഘുരിതം - Ghuritham വടുകപ്പറ - Vadukappara തൊങ്കരിക്കുക - Thonkarikkuka മഹാവപുസ്സ് - Mahaavapussu നിസ്തന്ദ്രം - Nisthandhram സൂത്രഗ്രാഹി - Soothragraahi ജനോപകാരം - Janopakaaram തന്‍കാര്യം - Than‍kaaryam വ്യവസ്ഥാപിക്കുക - Vyavasthaapikkuka അണ്ടലര്‍ - Andalar‍ അനോവാഹ്യ - Anovaahya പടമയം - Padamayam ചെറുകഥ - Cherukatha അശേഷ - Ashesha അമാതൃക - Amaathruka കുട്ടാല - Kuttaala ഉള്‍ത്തൂര്‍ന്ന - Ul‍ththoor‍nna പഞ്ചവിംശ - Panchavimsha തീര്‍ഥദേവന്‍ - Theer‍thadhevan‍ തിരക്കുക - Thirakkuka
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഉരുള്‍.

Get English Word for ഉരുള്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  "ഉരുളുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "uruluka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  ചക്രം (വണ്ടിയുടെ) - Chakram (vandiyude)
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  ഉരുണ്ടത്, വര്‍ത്തുളാകൃതിയിലുള്ളത് - Urundathu, Var‍ththulaakruthiyilullathu
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  മലകളുടെയും കുന്നുകളുടെയും ഉള്ളില്‍ വര്‍ഷകാലത്ത് വെള്ളം തൂര്‍ന്നു കൂടി ഒടുവില്‍ സമ്മര്‍ദം മൂലം അത് പൊട്ടിയടരുന്നത് - Malakaludeyum Kunnukaludeyum Ullil‍ Var‍shakaalaththu Vellam Thoor‍nnu Koodi Oduvil‍ Sammar‍dham Moolam Athu Pottiyadarunnathu
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  ചെറിയ കൊടുമുടി - Cheriya Kodumudi
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  വലിയ ഓളം, തിര - Valiya Olam, Thira
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  ഉരുണ്ട, ഉരുളന്‍ - Urunda, Urulan‍
     
ഉരുള്‍ച്ച, ഉരുളിച്ച - Urul‍cha, Urulicha  :  ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ - Urundirikkunna Avastha
     
ഉരുള്‍ച്ച, ഉരുളിച്ച - Urul‍cha, Urulicha  :  ഉരുളല്‍, നിലത്തു കിടന്നു സ്വയം മറിഞ്ഞുമറിഞ്ഞു പോകല്‍ - Urulal‍, Nilaththu Kidannu Svayam Marinjumarinju Pokal‍
     
ഉരുള്‍ച്ച, ഉരുളിച്ച - Urul‍cha, Urulicha  :  വ്രതത്തോടെ നിലത്തുകിടന്നുരുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിനു പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കല്‍ - Vrathaththode Nilaththukidannurundu Kshethraththinu Pradhakshinam Vaykkal‍
     
ഉരുള്‍ച്ചുറ്റ് - Urul‍chuttu  :  വണ്ടിച്ചക്രത്തിന്‍റെ പട്ട - Vandichakraththin‍re Patta
     
ഉരുള്‍ത്തടി - Urul‍ththadi  :  ഉരുളനായി വെട്ടിയെറിച്ച മരം - Urulanaayi Vettiyericha Maram
     
ഉരുള്‍ത്തടി - Urul‍ththadi  :  റൂള്‍ത്തടി (വരയിടാനുള്ളത്) - Rool‍ththadi (varayidaanullathu)
     
ഉരുള്‍പലിശ - Urul‍palisha  :  ഉരുളപ്പലിശ - Urulappalisha
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×