Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ശുശ്രൂഷി - Shushrooshi പാപ്പൂര്‍ - Paappoor‍ നിറുക - Niruka പ്രസ്താവം - Prasthaavam മഹാപുരുഷന്‍ - Mahaapurushan‍ വ്യാജനിന്ദ - Vyaajanindha പ്രക്ഷണം - Prakshanam കാരണമൂര്‍ത്തി - Kaaranamoor‍ththi ഉദ്ധത - Uddhatha കര്‍ക്കടകവൃത്തം - Kar‍kkadakavruththam യാപക - Yaapaka കികി - Kiki കാര്‍മുകില്‍വര്‍ണന്‍ - Kaar‍mukil‍var‍nan‍ വ്യാഖ്യ - Vyaakhya ഡോളി - Doli കൈമണി - Kaimani ചുറ്റ് - Chuttu വിചിത - Vichitha അലക്ഷ്യം - Alakshyam തെക്കു - Thekku വിഖാനസന്‍ - Vikhaanasan‍ ധ്വജയഷ്ടി - Dhvajayashdi ഏയ്ക്കുക - Eykkuka പഞ്ചമുഖം - Panchamukham പൊത - Potha മത്സ്യാദനി - Mathsyaadhani തന്തി - Thanthi താമ്രധാതു - Thaamradhaathu പരേവാഗ്വര്‍ത്തി - Parevaagvar‍ththi ഭക്തരോധം - Bhaktharodham ജലഹസ്തി - Jalahasthi സൂകരമുഖം - Sookaramukham ഗീഥ - Geetha കതുകതുക്കുക - Kathukathukkuka വേദവാദം - Vedhavaadham നീലാംഗം - Neelaamgam ഗാഞ്ജി - Gaanjji പുലോമഭിത്ത് - Pulomabhiththu അകൃത്നു - Akruthnu എരിയാടി - Eriyaadi അപേത - Apetha ഭാവസന്ധി - Bhaavasandhi അഭ്യുച്ചിത - Abhyuchitha സഹനത - Sahanatha താതപാദര്‍ - Thaathapaadhar‍ ഞെക്കല്‍ - Njekkal‍ രേഫം - Repham പേറ്റിച്ചി - Pettichi അടിമയാവന - Adimayaavana ക്ഷണിനി - Kshanini

Random Words

അസുരന്‍ - Asuran‍ എടോളമ്മ - Edolamma ഊഴിപന്‍ - Oozhipan‍ ചണ്ഠിത്തം - Chandiththam നഗ്നീകരിക്കുക - Nagneekarikkuka ഗഗനസത്ത് - Gaganasaththu ചങ്ങലവിളക്ക് - Changalavilakku കാന്‍സര്‍ - Kaan‍sar‍ യജിക്കുക - Yajikkuka പൃച്ഛ - Pruchcha കൊട - Koda പുക്കാര്‍ - Pukkaar‍ ഉദൂഢം - Udhooddam വലിര - Valira ശരിമ - Sharima ഉപദേവന്‍ - Upadhevan‍ വസന്തോത്സവം - Vasanthothsavam വിദ്യുത്വാന്‍ - Vidhyuthvaan‍ ഉച്ഛലിത - Uchchalitha അമേരിക്ക - Amerikka ചാട്ടുമാട്ട് - Chaattumaattu ബ്രഹ്മാണ്ഡകടാഹം - Brahmaandakadaaham അനന്തരവന്‍ -ന്തിരവന്‍ - Anantharavan‍ -nthiravan‍ സ്‌ത്രീപിശാചി - Sthreepishaachi ചോര് - Choru പിടുക്ക് - Pidukku ഛിന്ന - Chinna പരിഭാവന - Paribhaavana ഉപകൂപം - Upakoopam മൃഗാരി - Mrugaari അതിവ്യഥ - Athivyatha ഏകീകരിക്കുക - Ekeekarikkuka അയല്‍വാസി - Ayal‍vaasi കൈങ്കര്യം - Kainkaryam ഉത്ക്രാശം - Uthkraasham മാക്കാന്‍ - Maakkaan‍ ക്ഷേമതാര - Kshemathaara പരശുവനം - Parashuvanam ഇന്ദുവദന - Indhuvadhana അകര - Akara അര്‍ണ(വ)പോതം - Ar‍na(va)potham നടച്ചാവടി - Nadachaavadi ഐരാവതി - Airaavathi വാതാടം - Vaathaadam ലസുനം - Lasunam ഇളമനസ്സ് - Ilamanassu കിടുകിടുക്കുക - Kidukidukkuka കുത്തിവയ്ക്കുക - Kuththivaykkuka തര്‍ജിമ - Thar‍jima അമ്ലകാണ്ഡം - Amlakaandam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഉരുള്‍.

Get English Word for ഉരുള്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  "ഉരുളുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "uruluka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  ചക്രം (വണ്ടിയുടെ) - Chakram (vandiyude)
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  ഉരുണ്ടത്, വര്‍ത്തുളാകൃതിയിലുള്ളത് - Urundathu, Var‍ththulaakruthiyilullathu
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  മലകളുടെയും കുന്നുകളുടെയും ഉള്ളില്‍ വര്‍ഷകാലത്ത് വെള്ളം തൂര്‍ന്നു കൂടി ഒടുവില്‍ സമ്മര്‍ദം മൂലം അത് പൊട്ടിയടരുന്നത് - Malakaludeyum Kunnukaludeyum Ullil‍ Var‍shakaalaththu Vellam Thoor‍nnu Koodi Oduvil‍ Sammar‍dham Moolam Athu Pottiyadarunnathu
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  ചെറിയ കൊടുമുടി - Cheriya Kodumudi
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  വലിയ ഓളം, തിര - Valiya Olam, Thira
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  ഉരുണ്ട, ഉരുളന്‍ - Urunda, Urulan‍
     
ഉരുള്‍ച്ച, ഉരുളിച്ച - Urul‍cha, Urulicha  :  ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ - Urundirikkunna Avastha
     
ഉരുള്‍ച്ച, ഉരുളിച്ച - Urul‍cha, Urulicha  :  ഉരുളല്‍, നിലത്തു കിടന്നു സ്വയം മറിഞ്ഞുമറിഞ്ഞു പോകല്‍ - Urulal‍, Nilaththu Kidannu Svayam Marinjumarinju Pokal‍
     
ഉരുള്‍ച്ച, ഉരുളിച്ച - Urul‍cha, Urulicha  :  വ്രതത്തോടെ നിലത്തുകിടന്നുരുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിനു പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കല്‍ - Vrathaththode Nilaththukidannurundu Kshethraththinu Pradhakshinam Vaykkal‍
     
ഉരുള്‍ച്ചുറ്റ് - Urul‍chuttu  :  വണ്ടിച്ചക്രത്തിന്‍റെ പട്ട - Vandichakraththin‍re Patta
     
ഉരുള്‍ത്തടി - Urul‍ththadi  :  ഉരുളനായി വെട്ടിയെറിച്ച മരം - Urulanaayi Vettiyericha Maram
     
ഉരുള്‍ത്തടി - Urul‍ththadi  :  റൂള്‍ത്തടി (വരയിടാനുള്ളത്) - Rool‍ththadi (varayidaanullathu)
     
ഉരുള്‍പലിശ - Urul‍palisha  :  ഉരുളപ്പലിശ - Urulappalisha
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×