Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ചുള്ളല്‍ - Chullal‍ ഒല്ല, ഒല്ലാ - Olla, Ollaa ദുര്‍വ്യയം - Dhur‍vyayam ഗോദാവരി - Godhaavari ചിരുതേവി - Chiruthevi തെണ്ടിക്കുക - Thendikkuka പടകാരന്‍ - Padakaaran‍ ഖദിരന്‍ - Khadhiran‍ മിഥ്യാഭിശംസി - Mithyaabhishamsi നടുവിരല്‍ - Naduviral‍ കുടിനിലം - Kudinilam രുജ - Ruja പ്രമ്ലാന - Pramlaana ഉവക്കുക - Uvakkuka നാമകരണം - Naamakaranam സ്ഥൂലഫലം - Sthoolaphalam അജാത്മജന്‍ - Ajaathmajan‍ ചക്രഭൃത്ത് - Chakrabhruththu അസ്ത്രചികിത്സ - Asthrachikithsa തിരുവെഴുത്ത് - Thiruvezhuththu അനതിപ്രീത - Anathipreetha ഗോനിഷ്യന്ദം - Gonishyandham പുത്രാന്നാദന്‍ - Puthraannaadhan‍ ഇളാപതി - Ilaapathi ശുക്തകം - Shukthakam കല്പനം - Kalpanam നിരുപേക്ഷ - Nirupeksha ധാനാക - Dhaanaaka അവിഷ - Avisha വ്യായത - Vyaayatha ചതുരക്കള്ളി - Chathurakkalli അന്വായനം - Anvaayanam പദ്മം - Padhmam അധ്യാസനം - Adhyaasanam ഘനമാര്‍ഗം - Ghanamaar‍gam ഛേകല - Chekala ഊറാടന്‍ - Ooraadan‍ ഋജുപക്ഷ - Rujupaksha അമരസരിത്ത് - Amarasariththu കൊലപാതകി - Kolapaathaki കോട്ട - Kotta മുന്നം - Munnam പിഞ്ജല - Pinjjala അലിപ്പുണ്ണ് - Alippunnu വേദാത്മിക - Vedhaathmika ഉച്ഛേദനം - Uchchedhanam ധാതുക്ഷയം - Dhaathukshayam മുഖപാഠം - Mukhapaadam അജിര - Ajira തിമൃത്ത് - Thimruththu

Random Words

മഹാഗളം - Mahaagalam ചിത്തഭ്രാന്തി - Chiththabhraanthi തിക്തം - Thiktham ആത്മാധീന - Aathmaadheena ഖോജ - Khoja ഉള്‍ത്താര്‍ - Ul‍ththaar‍ ജഡാജഡം - Jadaajadam കല്ലിടുക - Kalliduka ആന്യായം - Aanyaayam ചാണാപ്പ് - Chaanaappu അണ്ടകോശം - Andakosham മാന്മഥ - Maanmatha രോഡം - Rodam കപീകച്ഛു, കപി- - Kapeekachchu, Kapi- കര്‍മകരി - Kar‍makari ഏകേന്ദ്രിയ - Ekendhriya ചെറുപ്പുള - Cheruppula നെറി - Neri മഹാപുരുഷന്‍ - Mahaapurushan‍ പൃക്തി - Prukthi അസുരദ്വിട്ട് - Asuradhvittu വ്യാഖ്യാതാവ് - Vyaakhyaathaavu ഗൃഹീതാ(വ്) - Gruheethaa(vu) പൃഥു - Pruthu അഷ്ടബുദ്ധിഗുണങ്ങള്‍ - Ashdabuddhigunangal‍ കാശ്മീര - Kaashmeera ശാസകന്‍ - Shaasakan‍ വപന്‍ - Vapan‍ കിഷലം - Kishalam വ­ിവര്‍ണം - Va­ivar‍nam വണ്ടുക - Vanduka കൊച്ചിശ്ശീമ - Kochisheema പാതാവ് - Paathaavu കലിഹാരി(ക) - Kalihaari(ka) ജിഹാദ് - Jihaadhu ഉക്ഷണം - Ukshanam വാര്‍ത്ത - Vaar‍ththa നിര്‍ഭക്ത - Nir‍bhaktha ഇളവെയില്‍ - Ilaveyil‍ ണന്‍ - Nan‍ വാര്‍ത്താര്‍ - Vaar‍ththaar‍ കാക്കാലന്‍, ളന്‍ - Kaakkaalan‍, Lan‍ ഖുരളി - Khurali കിഞ്ചന - Kinchana രത്നാംഗുലീയം - Rathnaamguleeyam ബല്ലവന്‍ - Ballavan‍ ഭോഗധരം - Bhogadharam ഹിരണ്യഗര്‍ഭന്‍ - Hiranyagar‍bhan‍ പതുക്കുക - Pathukkuka ചെറുനര്‍ - Cherunar‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഉരുള്‍.

Get English Word for ഉരുള്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  "ഉരുളുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "uruluka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  ചക്രം (വണ്ടിയുടെ) - Chakram (vandiyude)
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  ഉരുണ്ടത്, വര്‍ത്തുളാകൃതിയിലുള്ളത് - Urundathu, Var‍ththulaakruthiyilullathu
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  മലകളുടെയും കുന്നുകളുടെയും ഉള്ളില്‍ വര്‍ഷകാലത്ത് വെള്ളം തൂര്‍ന്നു കൂടി ഒടുവില്‍ സമ്മര്‍ദം മൂലം അത് പൊട്ടിയടരുന്നത് - Malakaludeyum Kunnukaludeyum Ullil‍ Var‍shakaalaththu Vellam Thoor‍nnu Koodi Oduvil‍ Sammar‍dham Moolam Athu Pottiyadarunnathu
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  ചെറിയ കൊടുമുടി - Cheriya Kodumudi
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  വലിയ ഓളം, തിര - Valiya Olam, Thira
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  ഉരുണ്ട, ഉരുളന്‍ - Urunda, Urulan‍
     
ഉരുള്‍ച്ച, ഉരുളിച്ച - Urul‍cha, Urulicha  :  ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ - Urundirikkunna Avastha
     
ഉരുള്‍ച്ച, ഉരുളിച്ച - Urul‍cha, Urulicha  :  ഉരുളല്‍, നിലത്തു കിടന്നു സ്വയം മറിഞ്ഞുമറിഞ്ഞു പോകല്‍ - Urulal‍, Nilaththu Kidannu Svayam Marinjumarinju Pokal‍
     
ഉരുള്‍ച്ച, ഉരുളിച്ച - Urul‍cha, Urulicha  :  വ്രതത്തോടെ നിലത്തുകിടന്നുരുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിനു പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കല്‍ - Vrathaththode Nilaththukidannurundu Kshethraththinu Pradhakshinam Vaykkal‍
     
ഉരുള്‍ച്ചുറ്റ് - Urul‍chuttu  :  വണ്ടിച്ചക്രത്തിന്‍റെ പട്ട - Vandichakraththin‍re Patta
     
ഉരുള്‍ത്തടി - Urul‍ththadi  :  ഉരുളനായി വെട്ടിയെറിച്ച മരം - Urulanaayi Vettiyericha Maram
     
ഉരുള്‍ത്തടി - Urul‍ththadi  :  റൂള്‍ത്തടി (വരയിടാനുള്ളത്) - Rool‍ththadi (varayidaanullathu)
     
ഉരുള്‍പലിശ - Urul‍palisha  :  ഉരുളപ്പലിശ - Urulappalisha
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×