Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അസ്ത്രവേദം - Asthravedham കമ്പര്‍ - Kampar‍ ആയല്ലകം - Aayallakam തൂണ്‍ - Thoon‍ തുവരന്‍ - Thuvaran‍ ധായ്യന്‍ - Dhaayyan‍ വാസ്തവിക - Vaasthavika കുടിയായ്മ - Kudiyaayma താന്തോന്നി - Thaanthonni വയസ്വി, വയസ്സന്‍ - Vayasvi, Vayassan‍ വിരാദ്ധ - Viraaddha പിതിര്‍ - Pithir‍ വരട്ടുകുര - Varattukura ഉപതല്പം - Upathalpam ചേറ്റല്‍ - Chettal‍ കൊണ്ടവില - Kondavila ജടാമകുടം - Jadaamakudam ബലനം - Balanam ആവേശനം - Aaveshanam ബാലോപവീതം - Baalopaveetham അശ്രീകരം - Ashreekaram ചടവ് - Chadavu പശ്യന്തി - Pashyanthi അപരിഹാര്യ - Aparihaarya ഉച്ഛാസ്ത്ര - Uchchaasthra ഉഷ്ണശിഖ - Ushnashikha കര്‍മശൗചം - Kar‍mashaucham വൈകൃത്യം - Vaikruthyam ഉദ്വേല - Udhvela ഉഭയനിശ - Ubhayanisha അപവാരിതം - Apavaaritham നാണിയം - Naaniyam വിലംബിക - Vilambika ഉജ്ജയന്ത - Ujjayantha ഏകരദ(ന)ന്‍ - Ekaradha(na)n‍ നാസിക്യന്മാര്‍ - Naasikyanmaar‍ അനുപ്രവേശം - Anupravesham ദ്രാം - Dhraam ആദേശി - Aadheshi ദ്രുമാമയം - Dhrumaamayam ഘട - Ghada ഒഴുകില്‍ മേനോന്‍ - Ozhukil‍ Menon‍ പിതാമഹി - Pithaamahi ഗൂഢാംഗം - Gooddaamgam ചെമ്മിഴിക്കുക - Chemmizhikkuka ഗോദാവരി - Godhaavari കാകിണി - Kaakini ഞെള്ള് - Njellu ധൃതരാഷ്ട്രം - Dhrutharaashdram ബോധിപ്പിക്കുക - Bodhippikkuka

Random Words

സുശീല - Susheela മണിത്തറ - Maniththara പക്ഷക്ഷയം - Pakshakshayam ദീര്‍ഘീകരിക്കുക - Dheer‍gheekarikkuka നിന്‍ - Nin‍ അര്‍ധമണ്ഡപം - Ar‍dhamandapam അക്ഷലീല - Akshaleela പത്രാഹാരം - Pathraahaaram അവ്യക്തം - Avyaktham ആന്ത്രയിറക്കം - Aanthrayirakkam വ്യവസ്ഥാനം - Vyavasthaanam പരവാന്‍ - Paravaan‍ പുനര്‍വിചാരണ - Punar‍vichaarana ഷാഡവം - Shaadavam ആകാശഗംഗ - Aakaashagamga നാട്ടുകാരന്‍ - Naattukaaran‍ പാതുകം - Paathukam ജലജഭവന്‍ - Jalajabhavan‍ കാദി, കാതിയാര്‍ - Kaadhi, Kaathiyaar‍ ഘൂര്‍ണായമാന - Ghoor‍naayamaana ഘാടരി - Ghaadari കുണ്ടുകുടി - Kundukudi കിറുക്കുക - Kirukkuka എപ്പൊഴുതും - Eppozhuthum കൈരാതം - Kairaatham ലാവകം - Laavakam മര്‍മി - Mar‍mi പല്ലങ്കി, പല്യങ്കം - Pallanki, Palyankam കൈപ്പ്.കയ്പ് - Kaippu. Kaypu ഹരതേജസ്സ് - Harathejassu തല്ലിക - Thallika ഭാവിത - Bhaavitha കുമുദിനി - Kumudhini കോശ്മൂലന്‍ - Koshmoolan‍ ശാപ്പാട്ടുരാമന്‍ - Shaappaatturaaman‍ ചുഴലിച്ചൂളന്‍ - Chuzhalichoolan‍ പ്രവാളം - Pravaalam പരിഹാരം - Parihaaram എഴല്‍ - Ezhal‍ തെണ്ടല്‍ - Thendal‍ പട്ടബന്ധം - Pattabandham ഉപജീവി - Upajeevi ഹവനം - Havanam വ്യഭിചാരി - Vyabhichaari വിക്ഷിപ്ത - Vikshiptha പരിങ്ങ് - Paringu നാഗലോകം - Naagalokam മൃഡനം - Mrudanam ചര്‍മനാളികാ - Char‍manaalikaa ഗണേരുക - Ganeruka
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഉരുള്‍.

Get English Word for ഉരുള്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  "ഉരുളുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "uruluka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  ചക്രം (വണ്ടിയുടെ) - Chakram (vandiyude)
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  ഉരുണ്ടത്, വര്‍ത്തുളാകൃതിയിലുള്ളത് - Urundathu, Var‍ththulaakruthiyilullathu
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  മലകളുടെയും കുന്നുകളുടെയും ഉള്ളില്‍ വര്‍ഷകാലത്ത് വെള്ളം തൂര്‍ന്നു കൂടി ഒടുവില്‍ സമ്മര്‍ദം മൂലം അത് പൊട്ടിയടരുന്നത് - Malakaludeyum Kunnukaludeyum Ullil‍ Var‍shakaalaththu Vellam Thoor‍nnu Koodi Oduvil‍ Sammar‍dham Moolam Athu Pottiyadarunnathu
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  ചെറിയ കൊടുമുടി - Cheriya Kodumudi
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  വലിയ ഓളം, തിര - Valiya Olam, Thira
     
ഉരുള്‍ - Urul‍  :  ഉരുണ്ട, ഉരുളന്‍ - Urunda, Urulan‍
     
ഉരുള്‍ച്ച, ഉരുളിച്ച - Urul‍cha, Urulicha  :  ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ - Urundirikkunna Avastha
     
ഉരുള്‍ച്ച, ഉരുളിച്ച - Urul‍cha, Urulicha  :  ഉരുളല്‍, നിലത്തു കിടന്നു സ്വയം മറിഞ്ഞുമറിഞ്ഞു പോകല്‍ - Urulal‍, Nilaththu Kidannu Svayam Marinjumarinju Pokal‍
     
ഉരുള്‍ച്ച, ഉരുളിച്ച - Urul‍cha, Urulicha  :  വ്രതത്തോടെ നിലത്തുകിടന്നുരുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിനു പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കല്‍ - Vrathaththode Nilaththukidannurundu Kshethraththinu Pradhakshinam Vaykkal‍
     
ഉരുള്‍ച്ചുറ്റ് - Urul‍chuttu  :  വണ്ടിച്ചക്രത്തിന്‍റെ പട്ട - Vandichakraththin‍re Patta
     
ഉരുള്‍ത്തടി - Urul‍ththadi  :  ഉരുളനായി വെട്ടിയെറിച്ച മരം - Urulanaayi Vettiyericha Maram
     
ഉരുള്‍ത്തടി - Urul‍ththadi  :  റൂള്‍ത്തടി (വരയിടാനുള്ളത്) - Rool‍ththadi (varayidaanullathu)
     
ഉരുള്‍പലിശ - Urul‍palisha  :  ഉരുളപ്പലിശ - Urulappalisha
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×