Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

മു - Mu ആനപത്യം - Aanapathyam കൃഷ്ണതാമ്രം - Krushnathaamram ചുട്ടിപ്പൂവ് - Chuttippoovu ഔദ്ദാലകം - Auddhaalakam ക്രിയാംഗജം - Kriyaamgajam ഓരായിരം - Oraayiram ഉമാതൃതീയ - Umaathrutheeya കുറുമ്പ് - Kurumpu ഉപവിദ്യ - Upavidhya അകങ്കോയില്‍ - Akankoyil‍ തെര്‍മോമീറ്റര്‍ - Ther‍momeettar‍ ഉപഹൃതി - Upahruthi ഗൃഹവാടി(ക) - Gruhavaadi(ka) ചോട്ട - Chotta അഞ്ജസ്സ് - Anjjassu നുണങ്ങുക - Nunanguka ചക്രല - Chakrala വാരിക്കുഴി - Vaarikkuzhi അക്ഷിപ്ത - Akshiptha കനീനക, കനീനിക - Kaneenaka, Kaneenika വെള്ളാന - Vellaana ജീവിതായോധനം - Jeevithaayodhanam നൈകഭാവ - Naikabhaava കച്ചേരിനമ്പി - Kacherinampi എരിചുടര്‍ - Erichudar‍ അദ്രികന്യ - Adhrikanya വിപ്രുട്ട് - Vipruttu ശയു - Shayu ദിക്ഭേദം - Dhikbhedham ഊരകം - Oorakam കാലനിധി - Kaalanidhi പരികര്‍ത്തനം - Parikar‍ththanam ഘണ്ടാതൂര്യം - Ghandaathooryam വൃജനം - Vrujanam അലഞ്ജീവിക - Alanjjeevika കാക്കക്കുയില്‍ - Kaakkakkuyil‍ ശില്പിശാല - Shilpishaala കതിര്‍ - Kathir‍ വൃക്ക - Vrukka സങ്കീര്‍ണജന്‍ - Sankeer‍najan‍ കരുശകം - Karushakam ത്യ്രഞ്ജലി - Thyranjjali കൂടകം - Koodakam കല്ലൂര്‍വഞ്ചി - Kalloor‍vanchi സമുചിത - Samuchitha താനേ - Thaane കര്‍ത്തൃവാച്യം - Kar‍ththruvaachyam അംഗജവൈരി - Amgajavairi കായബലനം - Kaayabalanam

Random Words

ശലാടം - Shalaadam വ്യാഖ്യാതാവ് - Vyaakhyaathaavu തെണ്‍ - Then‍ ആലിപ്പഴം - Aalippazham സുമേധസ്സ് - Sumedhassu ഒതുങ്ങുക - Othunguka സര്‍ - Sar‍ കൈത്തലം - Kaiththalam സര്‍വാര്‍ഥസിദ്ധന്‍ - Sar‍vaar‍thasiddhan‍ ശുക്ഷണി - Shukshani സ്പര്‍ശമണി - Spar‍shamani ചേരളം - Cheralam കാര്യാര്‍ഥം - Kaaryaar‍tham നെരിപ്പ് - Nerippu മികച്ച - Mikacha അകൃഷ്ടപച്യ - Akrushdapachya ആചാരപുത്ര - Aachaaraputhra ചേടി - Chedi യാകൃത - Yaakrutha പാലകം - Paalakam ഹസ്തലേഖം - Hasthalekham തത്ഗുണം - Thathgunam തിരമം - Thiramam അപരിണാമം - Aparinaamam ചെത്ത - Cheththa പര്‍വേന്ദു - Par‍vendhu ചീര - Cheera ചെതുക്കുക - Chethukkuka അനധികാര - Anadhikaara അനാമൃത - Anaamrutha മന്ദോദരി - Mandhodhari അവപീഡനം - Avapeedanam വിലങ്കല്‍ - Vilankal‍ തൂറല്‍ - Thooral‍ ക്രൂരകര്‍മാവ് - Kroorakar‍maavu ഉള്ളു, ഉള്ളൂ - Ullu, Ulloo അചരരാശി - Achararaashi സുഷുപ്ത - Sushuptha അഗ്രഹാരം - Agrahaaram ശ്യേത - Shyetha ഉരശ്ഛദം - Urashchadham നീരദ - Neeradha പ്രഭവിഷ്ണു - Prabhavishnu വിപ്രതിപത്തി - Viprathipaththi ഉരുത, ഉരുത്വം - Urutha, Uruthvam ഔഷ്ട്രം - Aushdram ദീനദയാലു - Dheenadhayaalu പരിഭാവനം - Paribhaavanam നന്നിലം - Nannilam വിനീതം - Vineetham
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഊട.

Get English Word for ഊട [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഊട - Ooda  :  ഊട്, തുണിയില്‍ വിലങ്ങനെയുള്ള ഇഴ. ഉദാ: ഊടും പാവും - Oodu, Thuniyil‍ Vilanganeyulla Izha. Udhaa: Oodum Paavum
     
     
ഊട - Ooda  :  ഊടെ - Oode
     
ഊടം - Oodam  :  ഊഹം, ആശയം, അറിവ്, കാര്യജ്ഞാനം - Ooham, Aashayam, Arivu, Kaaryajnjaanam
     
ഊടറിവ് - Oodarivu  :  സൂക്ഷ്മജ്ഞാനം, ഉള്ളുകള്ളി എന്താണെന്നുള്ള അറിവ് - Sookshmajnjaanam, Ullukalli Enthaanennulla Arivu
     
ഊടല്‍ - Oodal‍  :  മരത്തണല്‍ - Maraththanal‍
     
ഊടാടുക - Oodaaduka  :  സഞ്ചരിക്കുക, അലഞ്ഞുതിരിയുക - Sancharikkuka, Alanjuthiriyuka
     
ഊടാടുക - Oodaaduka  :  മധ്യേകൂടി കടന്നുപോവുക - Madhyekoodi Kadannupovuka
     
ഊടാടുക - Oodaaduka  :  പരിചയിക്കുക - Parichayikkuka
     
ഊടാടുക - Oodaaduka  :  അയഞ്ഞുകിടക്കുക - Ayanjukidakkuka
     
ഊടാടുക - Oodaaduka  :  പ്രയത്നിക്കുക - Prayathnikkuka
     
ഊടാട്ടം - Oodaattam  :  ഉള്ളിലൂടെകടന്നുപോകല്‍ - Ulliloodekadannupokal‍
     
ഊടാട്ടം - Oodaattam  :  അന്തര്‍ദൃഷ്ടി, ഉള്‍ക്കാഴ്ച - Anthar‍dhrushdi, Ul‍kkaazhcha
     
ഊടാട്ടം - Oodaattam  :  അയവ് - Ayavu
     
ഊടാട്ടം - Oodaattam  :  പ്രയത്നം - Prayathnam
     
ഊടാണി - Oodaani  :  അയവുള്ള ആണി - Ayavulla Aani
     
ഊടായി - Oodaayi  :  ആയുധക്കത്തി - Aayudhakkaththi
     
ഊടാളന്‍ - Oodaalan‍  :  ചാരന്‍ - Chaaran‍
     
ഊടുകതിര് - Oodukathiru  :  ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുന്ന കതിര്, ഒരു നിലത്തിലെ നെല്ലിനു നിരപ്പാകുന്നതിനു മുന്‍പ് അങ്ങിങ്ങു മാത്രം പൊന്തിവരുന്ന കതിര് - Idaykkidaykku Kaanunna Kathiru, Oru Nilaththile Nellinu Nirappaakunnathinu Mun‍pu Angingu Maathram Ponthivarunna Kathiru
     
ഊടുകതിര് - Oodukathiru  :  നൂല്‍നൂല്‍പ് യന്ത്രത്തിലെ നൂല്‍ചുറ്റാനുള്ള കമ്പി - Nool‍nool‍pu Yanthraththile Nool‍chuttaanulla Kampi
     
ഊടുകരിവ് - Oodukarivu  :  ഒരു പാടത്തിലെ ചില നിലങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമുള്ള കരിവ് - Oru Paadaththile Chila Nilangal‍kku Maathramulla Karivu
     
ഊടുകൂറ് - Oodukooru  :  കൂട്ടവകാശം, ഒരേ പുരയിടത്തിലേയോ തോട്ടത്തിലേയോ കാഫലം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആദായം ഉടമസ്ഥരായ പലരുംകൂടി ഒരുമിച്ചെടുത്തു വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയ രീതിയില്‍ വീതിച്ചനുഭവിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം - Koottavakaasham, Ore Purayidaththileyo Thottaththileyo Kaaphalam Ul‍ppedeyulla Aadhaayam Udamastharaaya Palarumkoodi Orumicheduththu Vyavasthappeduththiya Reethiyil‍ Veethichanubhavikkunna Sampradhaayam
     
ഊടുക്ക - Oodukka  :  തടസ്സം - Thadassam
     
ഊടുപാട് - Oodupaadu  :  പരിചയം, ശീലം, അറിവ് - Parichayam, Sheelam, Arivu
     
ഊടുപാട് - Oodupaadu  :  ആകെപ്പാടെ, മുഴുവനും, ആസകലം, ഉള്ളിലും പുറത്തും - Aakeppaade, Muzhuvanum, Aasakalam, Ullilum Puraththum
     
ഊടുപാത - Oodupaatha  :  ഇടവഴി, വീതികുറഞ്ഞ ചെറിയ പാത - Idavazhi, Veethikuranja Cheriya Paatha
     
ഊടുപാവുകള്‍ - Oodupaavukal‍  :  ഊടും പാവും, തുണിയില്‍ നെടുകെയും കുറുകെയും ഉള്ള ഇഴകള്‍ - Oodum Paavum, Thuniyil‍ Nedukeyum Kurukeyum Ulla Izhakal‍
     
ഊടുപാവുകള്‍ - Oodupaavukal‍  :  രഹസ്യങ്ങള്‍ - Rahasyangal‍
     
ഊടുപാവുകള്‍ - Oodupaavukal‍  :  ഘടന, സ്വഭാവം - Ghadana, Svabhaavam
     
ഊടുപോക്ക് - Oodupokku  :  ഊടുപാട് - Oodupaadu
     
ഊടുപോക്ക് - Oodupokku  :  ഊടുപാത - Oodupaatha
     
ഊടുപോക്ക് - Oodupokku  :  ഒരു പഴയ കരം - Oru Pazhaya Karam
     
ഊടുരുവുക - Ooduruvuka  :  ഉള്ളില്‍ കടക്കുക, തറയ്ക്കുക - Ullil‍ Kadakkuka, Tharaykkuka
     
ഊടുവലിക്കുക - Ooduvalikkuka  :  ഓലമേഞ്ഞ പുരയില്‍ പഴകിപ്പൊടിഞ്ഞ ചില ഓലകള്‍ മാത്രം ഇടയ്ക്കുമാറ്റി ഇടയ്ക്കുമാറ്റി പകരം ഓല ചൊരുകുക. ഇടയോലവലിക്കുക, ഓലക്കേടു നീക്കുക - Olamenja Purayil‍ Pazhakippodinja Chila Olakal‍ Maathram Idaykkumaatti Idaykkumaatti Pakaram Ola Chorukuka. Idayolavalikkuka, Olakkedu Neekkuka
     
ഊടുവഴി - Ooduvazhi  :  രഹസ്യമാര്‍ഗം - Rahasyamaar‍gam
     
ഊടുവഴി - Ooduvazhi  :  ഇടുങ്ങിയ മാര്‍ഗം, ഇടവഴി - Idungiya Maar‍gam, Idavazhi
     
ഊടുവഴി - Ooduvazhi  :  കുറുക്കുവഴി, എളുപ്പവഴി - Kurukkuvazhi, Eluppavazhi
     
ഊടെ, ഊടേ, ഊട - Oode, Oode, Ooda  :  കൂടെ, കൂടി എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ വരുന്നഗതി, ആധാരികയോടോ, ആധാരികാഭാസത്തോടോ ചേരുന്നു. ഉദാ: വഴിയിലൂടെ, വരമ്പത്തൂടെ - Koode, Koodi Enna Ar‍ththaththil‍ Varunnagathi, Aadhaarikayodo, Aadhaarikaabhaasaththodo Cherunnu. Udhaa: Vazhiyiloode, Varampaththoode
     
ഊടെ, ഊടേ, ഊട - Oode, Oode, Ooda  :  ഉള്ളില്‍ - Ullil‍
     
ഊടെ, ഊടേ, ഊട - Oode, Oode, Ooda  :  പിന്നില്‍, പുറകില്‍, അരികില്‍ - Pinnil‍, Purakil‍, Arikil‍
     
ഊടെ, ഊടേ, ഊട - Oode, Oode, Ooda  :  നേരേ, എതിരേ - Nere, Ethire
     
ഊടെ, ഊടേ, ഊട - Oode, Oode, Ooda  :  തവണ, പ്രാവശ്യം - Thavana, Praavashyam
     
ഊടെ, ഊടേ, ഊട - Oode, Oode, Ooda  :  ഇവിടെ (ഗ്രാമ്യം) - Ivide (graamyam)
     
ഊട് - Oodu  :  ഉള്ള്, മധ്യം, ഇട. ഉദാ: ഊടുനര, ഊടുവലിക്കുക - Ullu, Madhyam, Ida. Udhaa: Oodunara, Ooduvalikkuka
     
ഊട് - Oodu  :  മര്‍മഭാഗം, സാരം, രഹസ്യം, തത്ത്വം, അറിവ് - Mar‍mabhaagam, Saaram, Rahasyam, Thaththvam, Arivu
     
ഊട് - Oodu  :  ഊണ് - Oonu
     
ഊട് - Oodu  :  തുണിയില്‍ വിലങ്ങനെയുള്ള ഇഴ. ഉദാ: ഊടും പാവും - Thuniyil‍ Vilanganeyulla Izha. Udhaa: Oodum Paavum
     
ഊട് - Oodu  :  ഊഴം, തവണ - Oozham, Thavana
     
ഊട് - Oodu  :  ശീലം, ആചാരം - Sheelam, Aachaaram
     
ഊട് - Oodu  :  ഊടെ, വഴിയായി, വഴിക്ക് - Oode, Vazhiyaayi, Vazhikku
     
ഊട് - Oodu  :  ഓട്, ഓടെ, കൂടെ - Odu, Ode, Koode
     
ഊട് - Oodu  :  ഉള്ളില്‍ - Ullil‍
     
ഊട്ട - Ootta  :  ഇട, പഴുത്, സുഷിരം - Ida, Pazhuthu, Sushiram
     
ഊട്ടം - Oottam  :  ഊട്ട്, അന്നദാനം - Oottu, Annadhaanam
     
ഊട്ടല്‍ - Oottal‍  :  ഊണുകഴിപ്പിക്കല്‍, തീറ്റല്‍ - Oonukazhippikkal‍, Theettal‍
     
ഊട്ടി - Ootti  :  കഴുത്ത് - Kazhuththu
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×