Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

മാനവര്‍ജിത - Maanavar‍jitha ചിത്താമുട്ടി - Chiththaamutti അന്തരംഗം - Antharamgam ഉപജ - Upaja  - Na മൃദൂകരിക്കുക - Mrudhookarikkuka കോകം - Kokam ആറ്റ - Aatta ഖിലാഫത്ത് - Khilaaphaththu ആറ്റ - Aatta ആലംഭനം - Aalambhanam ഒലി - Oli ഉണക്കലരി, ഉണക്കരി, ഉണങ്ങലരി - Unakkalari, Unakkari, Unangalari ഛന്നമേളം - Channamelam നിരുപായ - Nirupaaya ചക്കാല - Chakkaala തീന്‍മേശ - Theen‍mesha തുള്ളി - Thulli തൊലി - Tholi തേര് - Theru മയതനൂജ - Mayathanooja ഇക്ഷുശരന്‍ - Ikshusharan‍ പമ്പ് - Pampu ധാര്‍മ - Dhaar‍ma ചാക്കയ്യന്‍ - Chaakkayyan‍ വൈധര്‍മ്യം - Vaidhar‍myam ഉഴങ്ങ് - Uzhangu സ്ഥാലീപാകം - Sthaaleepaakam ചുറുള് - Churulu ദന്തകീലം - Dhanthakeelam ഗതപാപ - Gathapaapa ചപ്പിഞ്ഞ - Chappinja കറ്റ - Katta കിലുങ് - Kilungu അവവം - Avavam ഹരിനാമാ - Harinaamaa സജ്ജ - Sajja ഭദ്രവത്ത് - Bhadhravaththu അഭിജ്ഞത - Abhijnjatha പഴം - Pazham ഭുജംഗാന്തകന്‍ - Bhujamgaanthakan‍ സ്ഫുത്കരം - Sphuthkaram ദ്രുഹി - Dhruhi പശ്ചിമ - Pashchima അച്ചാല്‍ - Achaal‍ പിഷാരകന്‍ - Pishaarakan‍ തീയ് - Theeyu ക്ഷാന്തി - Kshaanthi ചിറാലിക്കുക - Chiraalikkuka നീത്തല്‍ - Neeththal‍

Random Words

അനിയമപരിവൃത്തം - Aniyamaparivruththam രയിഷ്ഠന്‍ - Rayishdan‍ ഖാദിക്കുക - Khaadhikkuka കുടമ്പുളി - Kudampuli ശ്ലീപദം - Shleepadham ദ്വയ - Dhvaya അശുദ്ധ - Ashuddha അലന്ന - Alanna ആറ്റക്കറുപ്പന്‍ - Aattakkaruppan‍ ഖസൂചി - Khasoochi മാനവി - Maanavi കുധ്രചൂര്‍ണം - Kudhrachoor‍nam ആഭിരൂപകം, ആഭിരൂപ്യം - Aabhiroopakam, Aabhiroopyam കുഞ്ഞകം - Kunjakam ദന്തശോധനം - Dhanthashodhanam ഉപകുശം - Upakusham അഗ്നിരൂപ - Agniroopa കുമാരഗുരു - Kumaaraguru പണിയോല - Paniyola നനയ്ക്കുക - Nanaykkuka ലോഷ്ടു - Loshdu അനവ - Anava പാണിജം - Paanijam ഭാര്യാപതികള്‍ - Bhaaryaapathikal‍ ചക്രപാണി - Chakrapaani അണ്ടവാഴ - Andavaazha ഛുരിക - Churika ചഞ്ചലിക്കുക - Chanchalikkuka തപിഷ്ണു - Thapishnu ഉവച്ചീര - Uvacheera സത്യവാന്‍ - Sathyavaan‍ ഹിണ്ഡിരം - Hindiram ചരണാരവിന്ദം - Charanaaravindham ആലെഖനി - Aalekhani നിവൃത്തരാഗ - Nivruththaraaga ഉദര്‍ച്ചിസ്സ് - Udhar‍chissu ആമീക്ഷ - Aameeksha ആശ്രമി - Aashrami പുനരുദ്ധരിക്കുക - Punaruddharikkuka ത്യാജ്യഗണം - Thyaajyaganam പട്ടവസനം - Pattavasanam താപ്പിട - Thaappida ചുളുങ്ങുക - Chulunguka പണയപ്പാട് - Panayappaadu കടിപ്പ് - Kadippu വിരോധനം - Virodhanam പണ്യപരിണീത - Panyaparineetha ഋഷഭതീര്‍ഥം - Rushabhatheer‍tham ലമ്പാടി - Lampaadi നാഗരീടന്‍ - Naagareedan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഊരാളി.

Get English Word for ഊരാളി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഊരാളി - Ooraali  :  ഊരാളന്‍ - Ooraalan‍
     
     
ഊരാളി - Ooraali  :  സ്ഥലവാസി. ഉദാ: ഊരാളിക്ക് വഴിതിരിച്ചതുപോലെ - Sthalavaasi. Udhaa: Ooraalikku Vazhithirichathupole
     
ഊരാളി - Ooraali  :  ഒരു പട്ടിക ജാതി - Oru Pattika Jaathi
     
ഊരാളി - Ooraali  :  തെങ്ങുകയറ്റം തൊഴിലായിട്ടുള്ള ഒരു ജാതിക്കാര്‍, തണ്ടാന്‍ - Thengukayattam Thozhilaayittulla Oru Jaathikkaar‍, Thandaan‍
     
ഊരാളി - Ooraali  :  മലം കുറവന്മാരെടെ വൈദികന്‍ - Malam Kuravanmaarede Vaidhikan‍
     
ഊരാളി - Ooraali  :  പ്രതം, പിശാച് (മലമ്പണ്ടാരങ്ങളുടെ ഇടയില്‍) - Pratham, Pishaachu (malampandaarangalude Idayil‍)
     
ഊരാളി - Ooraali  :  പുലയര്‍ കോലയന്മാരെ സംബോധന ചെയ്യാനുപയോഗിക്കുന്ന പദം - Pulayar‍ Kolayanmaare Sambodhana Cheyyaanupayogikkunna Padham
     
ഊരാളി - Ooraali  :  അടിമ, ഊരടി - Adima, Ooradi
     
ഊരാളിമന്നന്‍ - Ooraalimannan‍  :  ഒരുതരം വലിയ പാമ്പ്, പതിനെട്ടടിയന്‍ - Orutharam Valiya Paampu, Pathinettadiyan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×