Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

വിചേതന - Vichethana ഇറങ്കല്ല് - Irankallu ആയ്യമ്മ - Aayyamma കൊഴുകുത്തുക - Kozhukuththuka ധീരാധീര - Dheeraadheera മുറിമരുന്ന് - Murimarunnu ജലപ്രവാഹം - Jalapravaaham കയ - Kaya ശംഖന്‍ - Shamkhan‍ ചണം - Chanam കന്ദസാരം - Kandhasaaram അധിവക്താവ് - Adhivakthaavu കിഞ്ചിത് - Kinchithu ഋണശോധനം - Runashodhanam ജാംഗലികന്‍ - Jaamgalikan‍ ആകാശച്ചെടി - Aakaashachedi ദാണം - Dhaanam ഹതബോധ - Hathabodha ആക്ഷപണം - Aakshapanam തരാന്ധു - Tharaandhu ഗുരുപവനപുരം - Gurupavanapuram ശൈബ്യ - Shaibya അക്ഷിഗത - Akshigatha ഉപസരിക്കുക - Upasarikkuka ജിന - Jina ചെതുമ്പല്‍ - Chethumpal‍ വിശേഷിക്കുക - Visheshikkuka ഏകരൂപ - Ekaroopa അമലാത്മാവ് - Amalaathmaavu കങ്കണി(ക) - Kankani(ka) മുള്ള് - Mullu മാല്യവതി - Maalyavathi നൃപാംശം - Nrupaamsham ബലാത്കാരം - Balaathkaaram വ്യംശുക - Vyamshuka അഭിമാര്‍ഗണം - Abhimaar‍ganam പന്നവള്ളി - Pannavalli കോളിരമ്പം - Kolirampam ഉത്കണ്ഠ - Uthkanda സാസ്ന - Saasna പമ്പ് - Pampu ഖള്‍ഗം - Khal‍gam താനത്താര്‍ - Thaanaththaar‍ വാസരാധീശന്‍ - Vaasaraadheeshan‍ ഉന്നമനയന്ത്രം - Unnamanayanthram അര്‍ത്ഥാലങ്കാരം - Ar‍ththaalankaaram ദ്വിഷഷ്ടി - Dhvishashdi ആടിക, ആടിക്യ - Aadika, Aadikya കൂന് - Koonu ഉപരതി - Uparathi

Random Words

വാര്‍ച്ച - Vaar‍cha ഉന്മഥ്യ - Unmathya ബാല്യ - Baalya യജ്ഞപശു - Yajnjapashu അഗ്രസ്വരം - Agrasvaram ഭൂതിഭൂഷണന്‍ - Bhoothibhooshanan‍ ജലശര്‍ക്കര - Jalashar‍kkara തരുമൃഗം - Tharumrugam പിന - Pina മല്ല - Malla മാഴന്‍ - Maazhan‍ കേളാതെ - Kelaathe കള്ളപ്പടി - Kallappadi സുരാപായി - Suraapaayi സ്വൈരിത - Svairitha മെഴുക്കോല്‍ - Mezhukkol‍ അഭിലാവം - Abhilaavam തണുപ്പിക്കുക - Thanuppikkuka ദേശി - Dheshi പ്രതിബല - Prathibala തോഴം - Thozham അനലാചലനാഥന്‍ - Analaachalanaathan‍ പ്രബോധനം - Prabodhanam ശേഷക്കാരന്‍ - Sheshakkaaran‍ മറുക്കല്‍ - Marukkal‍ അഭിവൃത്ത - Abhivruththa ദല്ലാല്‍, -ള്‍ - Dhallaal‍, -l‍ കനീനകം - Kaneenakam കുടികൂടുക - Kudikooduka ദേശകാലജ്ഞ - Dheshakaalajnja എഴു - Ezhu തഡാകം - Thadaakam ചാകുടം - Chaakudam തരക്കലരി - Tharakkalari സകലന്‍ - Sakalan‍ തരിപ്പണം - Tharippanam മാളവ്യം - Maalavyam കംബുഗ്രീവ - Kambugreeva കച്വി - Kachvi ഉക്ഷതരം, ഉക്ഷതരന്‍ - Ukshatharam, Ukshatharan‍ അവമര്‍ദപമ്പ് - Avamar‍dhapampu കള്ളച്ചൂത് - Kallachoothu ഛത്രധരന്‍ - Chathradharan‍ പുത്തോല - Puththola ലാഘവം - Laaghavam അഗുണം - Agunam സൗഗന്ധികന്‍ - Saugandhikan‍ ഭ്രമിക്കുക - Bhramikkuka വെശ - Vesha ആവലിത - Aavalitha
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഊരാളി.

Get English Word for ഊരാളി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഊരാളി - Ooraali  :  ഊരാളന്‍ - Ooraalan‍
     
     
ഊരാളി - Ooraali  :  സ്ഥലവാസി. ഉദാ: ഊരാളിക്ക് വഴിതിരിച്ചതുപോലെ - Sthalavaasi. Udhaa: Ooraalikku Vazhithirichathupole
     
ഊരാളി - Ooraali  :  ഒരു പട്ടിക ജാതി - Oru Pattika Jaathi
     
ഊരാളി - Ooraali  :  തെങ്ങുകയറ്റം തൊഴിലായിട്ടുള്ള ഒരു ജാതിക്കാര്‍, തണ്ടാന്‍ - Thengukayattam Thozhilaayittulla Oru Jaathikkaar‍, Thandaan‍
     
ഊരാളി - Ooraali  :  മലം കുറവന്മാരെടെ വൈദികന്‍ - Malam Kuravanmaarede Vaidhikan‍
     
ഊരാളി - Ooraali  :  പ്രതം, പിശാച് (മലമ്പണ്ടാരങ്ങളുടെ ഇടയില്‍) - Pratham, Pishaachu (malampandaarangalude Idayil‍)
     
ഊരാളി - Ooraali  :  പുലയര്‍ കോലയന്മാരെ സംബോധന ചെയ്യാനുപയോഗിക്കുന്ന പദം - Pulayar‍ Kolayanmaare Sambodhana Cheyyaanupayogikkunna Padham
     
ഊരാളി - Ooraali  :  അടിമ, ഊരടി - Adima, Ooradi
     
ഊരാളിമന്നന്‍ - Ooraalimannan‍  :  ഒരുതരം വലിയ പാമ്പ്, പതിനെട്ടടിയന്‍ - Orutharam Valiya Paampu, Pathinettadiyan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×