Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കുതുമം - Kuthumam ഒലത്തുക - Olaththuka ഏഷ്യത് - Eshyathu ധനസഞ്ചയം - Dhanasanchayam നിര്‍മാനം - Nir‍maanam ബ്രാഹ്മണചണ്ഡാലന്‍ - Braahmanachandaalan‍ കളഭകലശം - Kalabhakalasham പുറാട്ടുകാരന്‍ - Puraattukaaran‍ സാര്‍ഥ - Saar‍tha ചൊള്ളന്‍ - Chollan‍ ചെകം - Chekam പൃഷദ്ബലന്‍ - Prushadhbalan‍ ചണ്ടി - Chandi അരച്ചാണി - Arachaani ധൃതി - Dhruthi കോടികന്‍ - Kodikan‍ കോസ് - Kosu ഗാഥികം - Gaathikam മോട്ടോര്‍ - Mottor‍ ഖരാങ്കം - Kharaankam കലീപ്പന്മാര്‍ - Kaleeppanmaar‍ മുഖ - Mukha ഇനിപ്പ് - Inippu ജിങ്ഖാന - Jingkhaana തൊഴിലാളന്‍ - Thozhilaalan‍ തൃതീയം - Thrutheeyam അപരാഗ്നികള്‍ - Aparaagnikal‍ തന്ത്രശാല - Thanthrashaala സദാതനന്‍ - Sadhaathanan‍ കന്നേറ്റി, കണ്ണേറ്റി - Kannetti, Kannetti ഉല്‍പത്തി - Ul‍paththi മണിമയ - Manimaya പോഗണ്ഡ - Poganda ക്ഷേത്രിയ - Kshethriya സഹോഢന്‍ - Sahoddan‍ മെഴുപ്പിക്കുക - Mezhuppikkuka കഴുമുറി - Kazhumuri മട്ടലര്‍ - Mattalar‍ ഓലക്കരണം - Olakkaranam ഗജദന്തം - Gajadhantham ഗൃഹധര്‍മിണി - Gruhadhar‍mini അനൗദ്യോഗിക - Anaudhyogika ആസിക്ത - Aasiktha ധേനുക - Dhenuka ആയമുഖം - Aayamukham തുടുക്കുക - Thudukkuka ചിന്തു - Chinthu വൈരാഗ്യം - Vairaagyam പ്രദ്യോതം - Pradhyotham ഹിരണ്യബിന്ദു - Hiranyabindhu

Random Words

നൊട്ടുക - Nottuka നീത്തല്‍ - Neeththal‍ വ്യപരോപണം - Vyaparopanam നിദ്രാഭംഗം - Nidhraabhamgam സോമലത - Somalatha ഏകകാലിക - Ekakaalika പ്രതിക്ഷിപ്ത - Prathikshiptha അക്ത - Aktha വിഘാനഹാരി - Vighaanahaari സന്ദംശകം - Sandhamshakam ബൈബിള്‍ - Baibil‍ ഇഴുകുക - Izhukuka ദ്വൈതി - Dhvaithi ആര്യഭട്ടന്‍, -ഭടന്‍ - Aaryabhattan‍, -bhadan‍ നാന്മറ - Naanmara വീഴ്ക്കാട് - Veezhkkaadu സം യോജിപ്പിക്കുക - Sam Yojippikkuka ശുണ്ഡാലം - Shundaalam കളമന്‍ - Kalaman‍ അസംഭൃത - Asambhrutha ഇഞ്ചിപ്പുല്ല് - Inchippullu പരതരുണി - Paratharuni ഖരരുചി - Khararuchi കാചകം - Kaachakam പാണനാര്‍ - Paananaar‍ അവകീര്‍ണ - Avakeer‍na നിയമിക്കുക - Niyamikkuka ശ്വാഫല്കി - Shvaaphalki ആപ്പിണ്ടി - Aappindi കൊടുങ്കൂരം - Kodunkooram കോടുക - Koduka സുന്ദരവിഡ്ഢി - Sundharavidddi പാടം - Paadam പേവാക്ക് - Pevaakku അബ്ദം - Abdham അഷ്ടകാംഗം - Ashdakaamgam ചിത്രവൃത്ത - Chithravruththa ഉപ്പൂണി - Uppooni ഏതലന്‍, -തിലന്‍ - Ethalan‍, -thilan‍ ബോറടിക്കുക - Boradikkuka അനുലാസം - Anulaasam കവിഞ്ചി - Kavinchi യജ്ഞപശു - Yajnjapashu ത്രിവേദി - Thrivedhi ജനാധിനാഥന്‍ - Janaadhinaathan‍ അഹര്‍മുഖം - Ahar‍mukham അനുപദം - Anupadham അതുല, -തുല്യ - Athula, -thulya കോഷ്ഠാഗാരികന്‍ - Koshdaagaarikan‍ അങ്കാളമ്മ(ന്‍) - Ankaalamma(n‍)
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഊരാളി.

Get English Word for ഊരാളി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഊരാളി - Ooraali  :  ഊരാളന്‍ - Ooraalan‍
     
     
ഊരാളി - Ooraali  :  സ്ഥലവാസി. ഉദാ: ഊരാളിക്ക് വഴിതിരിച്ചതുപോലെ - Sthalavaasi. Udhaa: Ooraalikku Vazhithirichathupole
     
ഊരാളി - Ooraali  :  ഒരു പട്ടിക ജാതി - Oru Pattika Jaathi
     
ഊരാളി - Ooraali  :  തെങ്ങുകയറ്റം തൊഴിലായിട്ടുള്ള ഒരു ജാതിക്കാര്‍, തണ്ടാന്‍ - Thengukayattam Thozhilaayittulla Oru Jaathikkaar‍, Thandaan‍
     
ഊരാളി - Ooraali  :  മലം കുറവന്മാരെടെ വൈദികന്‍ - Malam Kuravanmaarede Vaidhikan‍
     
ഊരാളി - Ooraali  :  പ്രതം, പിശാച് (മലമ്പണ്ടാരങ്ങളുടെ ഇടയില്‍) - Pratham, Pishaachu (malampandaarangalude Idayil‍)
     
ഊരാളി - Ooraali  :  പുലയര്‍ കോലയന്മാരെ സംബോധന ചെയ്യാനുപയോഗിക്കുന്ന പദം - Pulayar‍ Kolayanmaare Sambodhana Cheyyaanupayogikkunna Padham
     
ഊരാളി - Ooraali  :  അടിമ, ഊരടി - Adima, Ooradi
     
ഊരാളിമന്നന്‍ - Ooraalimannan‍  :  ഒരുതരം വലിയ പാമ്പ്, പതിനെട്ടടിയന്‍ - Orutharam Valiya Paampu, Pathinettadiyan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×