Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

രക്ഷോഗണം - Rakshoganam ചങ്കാഴി - Chankaazhi ഹക്കീം - Hakkeem ഖര്‍ജുഘ്നം - Khar‍jughnam ച്യുതസായകന്‍ - Chyuthasaayakan‍ പൂര്‍വജ - Poor‍vaja ഔര്‍വം - Aur‍vam കാണുക - Kaanuka ഉഷാകാന്തന്‍ - Ushaakaanthan‍ നിഷ്പുരുഷ - Nishpurusha ചൈത്രവാഹിനി - Chaithravaahini ഗൈരേയം - Gaireyam ദൃഷദ്ഗര്‍ഭം - Dhrushadhgar‍bham മുദാ - Mudhaa കുബേരദിക്ക് - Kuberadhikku ങന്‍ - Ngan‍ ഹിംസ്യ - Himsya ഇലിമിച്ചം - Ilimicham യഥാക്രമം - Yathaakramam കുടിപ്രമാണം - Kudipramaanam ജടാപാഠി - Jadaapaadi രുമ്ര - Rumra പാമാഗ്നി - Paamaagni ആംഗാരം - Aamgaaram അഴിഞ്ഞ - Azhinja മഘാത്രയോദശി - Maghaathrayodhashi കളവാരം - Kalavaaram പഴഞ്ചോറ് - Pazhanchoru ഗ്രസ്തം - Grastham ജാംഗലം - Jaamgalam ശാകംബരി - Shaakambari കൊള്ളികൊളുത്തുക - Kollikoluththuka പരിരക്ഷണം - Parirakshanam വിബുധം - Vibudham ഉടുമുണ്ട് - Udumundu ഋതുവാകുക - Ruthuvaakuka ശ്മശാനവൈരാഗ്യം - Shmashaanavairaagyam വിണ്ടലപ്പുഴ - Vindalappuzha ഉപോദ്ഘനിക്കുക, ഉപോദ്ധനിക്കുക - Upodhghanikkuka, Upoddhanikkuka വനദീപം - Vanadheepam കുറുമ്പന്‍ - Kurumpan‍ നിശാഗമം - Nishaagamam ഖേചരം - Khecharam തപ്തമാഷം - Thapthamaasham പച്ചടി - Pachadi അപുനീത - Apuneetha തീര്‍ഥന്‍ - Theer‍than‍ അഗുഢ - Agudda തണിച്ചില്‍ - Thanichil‍ ഝഷം - Jhasham

Random Words

കങ്കശായം - Kankashaayam ഊന്നിപ്പാട്ടം - Oonnippaattam കാണാവകാശം - Kaanaavakaasham കമനീയം - Kamaneeyam പരസ്മൈപദി - Parasmaipadhi മടുക്കുക - Madukkuka ഉരസ്ക - Uraska അംഗക്ഷേപം - Amgakshepam ഗ്രസിത - Grasitha കോരിത്തരിക്കുക - Koriththarikkuka കെട്ടറ - Kettara പാരദം - Paaradham മൃഷാഭാഷി - Mrushaabhaashi പത്തുവ - Paththuva വിയോഗിനി - Viyogini ഈര്‍മം - Eer‍mam ഗുപ്തവിദ്യ - Gupthavidhya അന്വസ്ത - Anvastha ചെലുത്തുക - Cheluththuka വലു - Valu അപ്രതീഘാതം - Apratheeghaatham പൂഞ്ചായല്‍ - Poonchaayal‍ മൂലാശി - Moolaashi നിത്യാഭ്യാസം - Nithyaabhyaasam കുടിലഗാമിത്വം - Kudilagaamithvam ചുടലച്ചാത്തന്‍ - Chudalachaaththan‍ പാദലഗ്നന്‍ - Paadhalagnan‍ മോക്താ(വ്) - Mokthaa(vu) ഇന്നേടം - Innedam ചതി - Chathi ദോഹദം - Dhohadham അഗ്നിമാലി - Agnimaali അഭിവൃത്ത - Abhivruththa നാഴികവട്ടക - Naazhikavattaka ധാന്യോത്ക്ഷേപണം - Dhaanyothkshepanam അഘാശ്വന്‍ - Aghaashvan‍ പൊത - Potha മൂഷി - Mooshi അനുഗായി - Anugaayi കാമകോടിപീഠം - Kaamakodipeedam മാലക്കുഴലി - Maalakkuzhali സജാതീയ - Sajaatheeya മേഴത്തോളഗ്നിഹോത്രി - Mezhaththolagnihothri അക്ഷരപങ്ങ്ക്തി - Aksharapangkthi കുത്തുകവി - Kuththukavi ദേവഗുരു - Dhevaguru ഉരുള്‍പലിശ - Urul‍palisha ത്രിജ്ഗത്ത് - Thrijgaththu ആയിരവര്‍ - Aayiravar‍ പ്രാണകം - Praanakam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About എഴുത്ത്.

Get English Word for എഴുത്ത് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
എഴുത്ത് - Ezhuththu  :  എഴുതുക എന്ന ക്രിയ - Ezhuthuka Enna Kriya
     
     
എഴുത്ത് - Ezhuththu  :  അക്ഷരവിദ്യ. ഉദാ: എഴുത്തുപഠിക്കുക, എഴുത്തും വായനയും - Aksharavidhya. Udhaa: Ezhuththupadikkuka, Ezhuththum Vaayanayum
     
എഴുത്ത് - Ezhuththu  :  എഴുതിയത് ഉദാ: തലയിലെഴുത്ത് - Ezhuthiyathu Udhaa: Thalayilezhuththu
     
എഴുത്ത് - Ezhuththu  :  കത്ത്, കുറിമാനം, ലേഖനം - Kaththu, Kurimaanam, Lekhanam
     
എഴുത്ത് - Ezhuththu  :  കൈപ്പട, കയ്യെഴുത്ത് - Kaippada, Kayyezhuththu
     
എഴുത്ത് - Ezhuththu  :  കയ്യൊപ്പ് - Kayyoppu
     
എഴുത്ത് - Ezhuththu  :  അക്ഷരം, ലിപി - Aksharam, Lipi
     
എഴുത്ത് - Ezhuththu  :  ചായം ഇടല്‍, ചായംകൊണ്ട് ചിത്രം രചിക്കല്‍, ചിത്രരഞ്ജനം, ഉദാ: കണ്ണെഴുത്ത്, ചിത്രമെഴുത്ത് - Chaayam Idal‍, Chaayamkondu Chithram Rachikkal‍, Chithraranjjanam, Udhaa: Kannezhuththu, Chithramezhuththu
     
എഴുത്ത് - Ezhuththu  :  ഗ്രന്ഥ രചന, സാഹിത്യനിര്‍മിതി. ഉദാ: കവിതയെഴുത്ത്, നോവലെഴുത്ത്. (പ്ര.) എഴുത്തിനുവയ്ക്കുക = എഴുത്തിന് ഇരുത്തുക (വടക്കന്‍ പ്രദേശങ്ങളില്‍), എഴുത്തില്‍ കൂട്ടുക = എഴുത്തിന് ഇരുത്തുക. എഴുത്തുപെടുക = എഴുതപ്പെടുക. എഴുത്തും മുറിയും കഴിക്കുക (അഴുത്തും മുറിയും) = കണിശമായി മുറിച്ചുയോജിപ്പിക്കുക - Grantha Rachana, Saahithyanir‍mithi. Udhaa: Kavithayezhuththu, Novalezhuththu. (pra.) Ezhuththinuvaykkuka = Ezhuththinu Iruththuka (vadakkan‍ Pradheshangalil‍), Ezhuththil‍ Koottuka = Ezhuththinu Iruththuka. Ezhuththupeduka = Ezhuthappeduka. Ezhuththum Muriyum Kazhikkuka (azhuththum Muriyum) = Kanishamaayi Murichuyojippikkuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×