Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ജാതമൃത - Jaathamrutha കടായനം - Kadaayanam പ്രപൗത്രന്‍ - Prapauthran‍ സത്യഗ്രഹം - Sathyagraham അപേക്ഷകന്‍ - Apekshakan‍ നിരുദ്ധകണ്ഠ - Niruddhakanda അശ്വിനീദേവന്മാര്‍ - Ashvineedhevanmaar‍ ഋതീയ - Rutheeya മെയ്യട്ടി - Meyyatti ഉന്മഹ - Unmaha പാര്‍ഥിവന്‍ - Paar‍thivan‍ ജലധാരണം - Jaladhaaranam വേദപുസ്തകം - Vedhapusthakam അഭീരന്‍ - Abheeran‍ രൂപിമം - Roopimam രോമകര്‍ണകം - Romakar‍nakam ശ്രാവ്യം - Shraavyam ധര്‍മാര്‍ഥം - Dhar‍maar‍tham വിനയി - Vinayi ചിത്രനാട്യം - Chithranaadyam കൊള്ളക്കൊടുക്ക - Kollakkodukka ഉവര്‍ച്ചീര - Uvar‍cheera ഒപ്പിയാന്‍ - Oppiyaan‍ വിപ്രവാസനം - Vipravaasanam രാകാപതി - Raakaapathi പുല്‍പ്പുറം - Pul‍ppuram സുഖവാസസ്ഥലം - Sukhavaasasthalam ഉഭയാവൃത്തിദീപകം - Ubhayaavruththidheepakam ചിനം - Chinam അന്യ - Anya ബിശം - Bisham കാഞ്ചീപുരം, -പുരി - Kaancheepuram, -puri പീഞ്ഞ - Peenja വ്യൂഢകങ്കടന്‍ - Vyooddakankadan‍ കുണകുക - Kunakuka സകലവും - Sakalavum മാമറ - Maamara പരാഹതി - Paraahathi അഭ്രി - Abhri ശോകസ്ഥാനം - Shokasthaanam സേവകന്‍ - Sevakan‍ പിഞ്ഛിക - Pinjchika ആധിത്യം - Aadhithyam ആനമല - Aanamala ശാന്തി - Shaanthi ധര്‍മശാസ്ത്രം - Dhar‍mashaasthram അയത്ന - Ayathna ഉദ്ദീപിക്കുക - Uddheepikkuka റമ്പാട്ടി - Rampaatti കൂടക്കൂടെ, കൂടെ- - Koodakkoode, Koode-

Random Words

മുഖാസ്രവം - Mukhaasravam പിരട്ട - Piratta പഞ്ചപിതാക്കള്‍ - Panchapithaakkal‍ പലാശ് - Palaashu ഊഴിപാലന്‍ - Oozhipaalan‍ ചെമ്പുളകന്‍ - Chempulakan‍ ചങ്കിരി - Chankiri ശാലികന്‍ - Shaalikan‍ ചെക്കല്‍ - Chekkal‍ കപിശീര്‍ഷകം - Kapisheer‍shakam അടവുകേട് - Adavukedu ജീവന്തികന്‍ - Jeevanthikan‍ ബോള്‍ - Bol‍ തീക്ഷ്ണതണ്ഡുല - Theekshnathandula ആകുലത - Aakulatha പ്രതിയോഗി - Prathiyogi വിഴുവടി - Vizhuvadi യശോവതി - Yashovathi യവാഗ്രജം - Yavaagrajam മാംസം - Maamsam കുന്ദബാണന്‍ - Kundhabaanan‍ ചൂപ്പുക - Chooppuka ജിങ്ഖാന - Jingkhaana വൈശേഷികന്‍ - Vaisheshikan‍ വംശി - Vamshi ചതയന്‍ - Chathayan‍ നേരത്ത് - Neraththu കുണിശം - Kunisham ചളുവള - Chaluvala പിറുക്ക് - Pirukku ഉക്കില്‍ - Ukkil‍ ത്രപുടി - Thrapudi ഭീമസേനന്‍ - Bheemasenan‍ ഉമ്പക്കന്‍ - Umpakkan‍ കുപിത - Kupitha ക്ഷത്രിയ - Kshathriya പെണ്‍മുറി - Pen‍muri കളാചികം - Kalaachikam ആഭഗന്‍ - Aabhagan‍ പ്രതിസ്വനം - Prathisvanam വ്യാഹത - Vyaahatha അഹി - Ahi ഇന്വന്‍ - Invan‍ നിയാമന്‍ - Niyaaman‍ പൂര്‍വാചലം - Poor‍vaachalam രജനീമുഖം - Rajaneemukham ഇളിപ്പൂട്ട് - Ilippoottu അനാത്മ - Anaathma വറചട്ടി - Varachatti ഹൂര്‍ച്ഛനം - Hoor‍chchanam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About എഴുത്ത്.

Get English Word for എഴുത്ത് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
എഴുത്ത് - Ezhuththu  :  എഴുതുക എന്ന ക്രിയ - Ezhuthuka Enna Kriya
     
     
എഴുത്ത് - Ezhuththu  :  അക്ഷരവിദ്യ. ഉദാ: എഴുത്തുപഠിക്കുക, എഴുത്തും വായനയും - Aksharavidhya. Udhaa: Ezhuththupadikkuka, Ezhuththum Vaayanayum
     
എഴുത്ത് - Ezhuththu  :  എഴുതിയത് ഉദാ: തലയിലെഴുത്ത് - Ezhuthiyathu Udhaa: Thalayilezhuththu
     
എഴുത്ത് - Ezhuththu  :  കത്ത്, കുറിമാനം, ലേഖനം - Kaththu, Kurimaanam, Lekhanam
     
എഴുത്ത് - Ezhuththu  :  കൈപ്പട, കയ്യെഴുത്ത് - Kaippada, Kayyezhuththu
     
എഴുത്ത് - Ezhuththu  :  കയ്യൊപ്പ് - Kayyoppu
     
എഴുത്ത് - Ezhuththu  :  അക്ഷരം, ലിപി - Aksharam, Lipi
     
എഴുത്ത് - Ezhuththu  :  ചായം ഇടല്‍, ചായംകൊണ്ട് ചിത്രം രചിക്കല്‍, ചിത്രരഞ്ജനം, ഉദാ: കണ്ണെഴുത്ത്, ചിത്രമെഴുത്ത് - Chaayam Idal‍, Chaayamkondu Chithram Rachikkal‍, Chithraranjjanam, Udhaa: Kannezhuththu, Chithramezhuththu
     
എഴുത്ത് - Ezhuththu  :  ഗ്രന്ഥ രചന, സാഹിത്യനിര്‍മിതി. ഉദാ: കവിതയെഴുത്ത്, നോവലെഴുത്ത്. (പ്ര.) എഴുത്തിനുവയ്ക്കുക = എഴുത്തിന് ഇരുത്തുക (വടക്കന്‍ പ്രദേശങ്ങളില്‍), എഴുത്തില്‍ കൂട്ടുക = എഴുത്തിന് ഇരുത്തുക. എഴുത്തുപെടുക = എഴുതപ്പെടുക. എഴുത്തും മുറിയും കഴിക്കുക (അഴുത്തും മുറിയും) = കണിശമായി മുറിച്ചുയോജിപ്പിക്കുക - Grantha Rachana, Saahithyanir‍mithi. Udhaa: Kavithayezhuththu, Novalezhuththu. (pra.) Ezhuththinuvaykkuka = Ezhuththinu Iruththuka (vadakkan‍ Pradheshangalil‍), Ezhuththil‍ Koottuka = Ezhuththinu Iruththuka. Ezhuththupeduka = Ezhuthappeduka. Ezhuththum Muriyum Kazhikkuka (azhuththum Muriyum) = Kanishamaayi Murichuyojippikkuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×