Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

സ്ഥലചര - Sthalachara ആകാശകല്പന്‍ - Aakaashakalpan‍ അഭിലാവം - Abhilaavam അഷ്ടമംഗലകം - Ashdamamgalakam ശിരോമണി - Shiromani അജാതപുത്രന്‍ - Ajaathaputhran‍ വിപുലീകരിക്കുക - Vipuleekarikkuka ഗ്രന്ഥശാല - Granthashaala കുംബ - Kumba പരിശോഭ - Parishobha ചോളം - Cholam അകൃഷ്ട - Akrushda ഗുംഫിത - Gumphitha ആന്തരഖണ്ഡം - Aantharakhandam ധര്‍മാധികരണികന്‍ - Dhar‍maadhikaranikan‍ പിണ്ഡാശ(ക)ന്‍ - Pindaasha(ka)n‍ വിയോഗി - Viyogi ചൊവ്വാദോഷം - Chovvaadhosham കോന്തല - Konthala അക്ഷപീഡ - Akshapeeda രോഗശാന്തി - Rogashaanthi അനവരത - Anavaratha കാടന്തൈര് - Kaadanthairu പുടം - Pudam ഭാഗ്യോദയം - Bhaagyodhayam അഭിപൂജിത - Abhipoojitha ബഹുകന്‍ - Bahukan‍ അവകാശി - Avakaashi കുരി - Kuri ഗിരീന്ദ്രന്‍ - Gireendhran‍ എത്തോ - Eththo പൂമ്പാറ്റ - Poompaatta തീറാധാരം - Theeraadhaaram വികല്പത - Vikalpatha തേരാളി - Theraali വക്രിത - Vakritha അഗ്രഗ്രാഹി - Agragraahi ഇച്ഛാരതം - Ichchaaratham സാന്ദ്രം - Saandhram വിഷം - Visham പത്മി - Pathmi പാദഹര്‍ഷം - Paadhahar‍sham തഥാ - Thathaa മമ്മി - Mammi ഋഷ്വന്‍ - Rushvan‍ കുണ്ടൂശി - Kundooshi ലൗല്യം - Laulyam എടങ്കൈ - Edankai പൊലിക്കാണം - Polikkaanam വീരപഞ്ചമി - Veerapanchami

Random Words

വിതണ്ഡാവാദം - Vithandaavaadham ദുരുദര്‍ക്ക - Dhurudhar‍kka ചിത്രകര്‍മം - Chithrakar‍mam ചുടലജ്ഞാനം - Chudalajnjaanam ഓറഞ്ച് - Oranchu കൂണിത - Koonitha കൂറ്റുവഴി, കൂറ്റും- - Koottuvazhi, Koottum- നിഷ്പീഡനം - Nishpeedanam ഐകമത്യം - Aikamathyam അസിഗണ്ഡം - Asigandam അനുതിലം - Anuthilam പിഷാരകന്‍ - Pishaarakan‍ തന്തുവാപം - Thanthuvaapam നിര്‍വസ്ത്ര - Nir‍vasthra ആപവര്‍ഗ്യ - Aapavar‍gya ചപ്പളാച്ചി - Chappalaachi കായസ്ഥന്‍ - Kaayasthan‍ യജത്രന്‍ - Yajathran‍ അവകര്‍ഷിക്കുക - Avakar‍shikkuka കടുംഭര - Kadumbhara പ്രസൂക - Prasooka ക്ഷോദസ്സ് - Kshodhassu ഉന്ത് - Unthu കുംഭീസ്വേദം - Kumbheesvedham തന്തുസന്തതം - Thanthusanthatham ചീന് - Cheenu ഊര് - Ooru ഗജം - Gajam എല - Ela അതിരൂക്ഷ - Athirooksha കുചരിതം, -ത്രം - Kucharitham, -thram അപസ്ഖലം - Apaskhalam ഇറപ്പ് - Irappu കിന്നാരന്‍ - Kinnaaran‍ അധസ്താത്, -ല്‍ - Adhasthaathu, -l‍ അകിഞ്ചന - Akinchana വോദ - Vodha വഞ്ഞി - Vanji പിംഗദൃക്ക്, -ദൃഷ്ടി - Pimgadhrukku, -dhrushdi സഞ്ചരണം - Sancharanam ചന്ദ്രരോഗി - Chandhrarogi ഇപ്പൊഴ് - Ippozhu കാനനം - Kaananam വര്‍ത്മനി - Var‍thmani ആവന്തിക - Aavanthika പൈന്തന - Painthana ശിഞ്ജന - Shinjjana ഇരുമ - Iruma പ്രതിശ്രവണം - Prathishravanam കാറ്റുവാരി - Kaattuvaari
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഏണം.

Get English Word for ഏണം [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഏണം - Enam  :  ഒരുവക മാന്‍, കറുത്തമാന്‍, കൃഷ്ണമൃഗം. (സ്‌ത്രീ.) ഏണി - Oruvaka Maan‍, Karuththamaan‍, Krushnamrugam. (sthree.) Eni
     
     
ഏണം - Enam  :  (ജ്യോ.) മകരം രാശി - (jyo.) Makaram Raashi
     
ഏണം - Enam  :  ഉറപ്പ്, സ്ഥിരത, ബലം - Urappu, Sthiratha, Balam
     
ഏണം - Enam  :  സൗന്ദര്യം, ഭംഗി - Saundharyam, Bhamgi
     
ഏണം - Enam  :  വേണ്ടും, വേണം, -ഏണം, അണം എന്നു രൂപപരിണാമം. ഉദാ: കേള്‍ക്കേണം, ചെയ്യേണം - Vendum, Venam, -enam, Anam Ennu Roopaparinaamam. Udhaa: Kel‍kkenam, Cheyyenam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×