Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ദ്വിശത - Dhvishatha വിസ്ഫുലിംഗം - Visphulimgam കോള്‍ത്തോണി - Kol‍ththoni മദനാവസ്ഥകള്‍ - Madhanaavasthakal‍ കൂനി - Kooni ക്രാന്തിമണ്ഡലം - Kraanthimandalam സംവാദക - Samvaadhaka ചാവറ - Chaavara കാമസഖന്‍ - Kaamasakhan‍ താവുക - Thaavuka കച്ച് - Kachu മാണവന്‍ - Maanavan‍ അവിചാരണീയ - Avichaaraneeya ഗുമ്മന്‍ - Gumman‍ ഔഷസികന്‍ - Aushasikan‍ നക്തദിന്ദിവം - Nakthadhindhivam വളപ്പുഴു - Valappuzhu കടവിറങ്ങുക - Kadaviranguka കാരിതം - Kaaritham ഉത്പലവര്‍ണം, ഉല്‍- - Uthpalavar‍nam, Ul‍- അബ്രാം, അബ്രഹാം, ഏബ്രഹാം - Abraam, Abrahaam, Ebrahaam അണിമാവ് - Animaavu മേഘനിര്‍ഘോഷം - Meghanir‍ghosham വില്ലി - Villi കര്‍ത്തവ്യമൗഡ്യം - Kar‍ththavyamaudyam ചരിതടം - Charithadam ശക്രപ്രസ്ഥം - Shakraprastham ഇപ്പടി - Ippadi മാപത്യന്‍ - Maapathyan‍ പ്രസംഗാനുപ്രസംഗം - Prasamgaanuprasamgam അനുമാസം - Anumaasam അഷ്ടയോഗിനിമാര്‍ - Ashdayoginimaar‍ വിപരീത - Vipareetha പുലയടിയാന്‍ - Pulayadiyaan‍ സ്‌ത്രീലിംഗം - Sthreelimgam ബന്ധുലന്‍ - Bandhulan‍ വിംശം - Vimsham പുണ്ഡരീകേക്ഷണന്‍ - Pundareekekshanan‍ സ്ഥഗതം - Sthagatham യോഷിത - Yoshitha കലശമാടുക, കലശാടുക - Kalashamaaduka, Kalashaaduka ഛിന്ന - Chinna അനിമിഷദൃഷ്ടി, -നയന, -ലോചന - Animishadhrushdi, -nayana, -lochana പവമാനപഥം - Pavamaanapatham അമിത്രം - Amithram കുട്ടകകര്‍മം - Kuttakakar‍mam ഹൈരികന്‍ - Hairikan‍ ഈര - Eera പൊന്നാന്തുമ്പി - Ponnaanthumpi വിശോഷണം - Vishoshanam

Random Words

തലയണ - Thalayana ജയവിജയന്മാര്‍ - Jayavijayanmaar‍ ആര്‍ക്കുക - Aar‍kkuka നീക്കുപോക്ക് - Neekkupokku ആത്തദണ്ഡ - Aaththadhanda തട്ടഴി - Thattazhi കരയാമ്പൂ - Karayaampoo അഭീത - Abheetha നാമാവശേഷ - Naamaavashesha കളഹംസം - Kalahamsam അബന്ധ്യ - Abandhya അണ്ടിളര്‍ - Andilar‍ ഐക്യം - Aikyam തൂണി - Thooni ഉജ്ജൃംഭിക്കുക - Ujjrumbhikkuka ഘനവീഥി - Ghanaveethi പരോക്ഷം - Paroksham നൃപാസനം - Nrupaasanam ബാധകാധിപന്‍ - Baadhakaadhipan‍ കൃകണന്‍ - Krukanan‍ മുറുവല്‍ - Muruval‍ ലോകാന്തരം - Lokaantharam നഭോമുദ്ര - Nabhomudhra പുണ്ഡര്യം - Pundaryam ടങ്കണക്ഷാരം - Dankanakshaaram പൂജകാണിക്ക - Poojakaanikka തൊമ്പറ - Thompara ഉജ്ജ്വലിത - Ujjvalitha വത്തേരി - Vaththeri ഉപേക്ഷിത - Upekshitha മുന്നണി - Munnani എഴുനെള്ളുക - Ezhunelluka ഇന്ദുകല - Indhukala ഞരക്കം - Njarakkam യഥാശക്തി - Yathaashakthi ക്ഷമം - Kshamam ഞൊത്തുക - Njoththuka ലവലേശം - Lavalesham സ്ഥൂലനാളം - Sthoolanaalam വനസ്ഥലി - Vanasthali അല്പരസം - Alparasam ഉത്പാദിത, ഉല്‍- - Uthpaadhitha, Ul‍- ഉത്കര്‍ക്കരം - Uthkar‍kkaram ധരണീസുരന്‍ - Dharaneesuran‍ ലോത്രം - Lothram അലിയുക - Aliyuka കുര്‍സ് - Kur‍su പുറവെട്ട് - Puravettu യവിഷ്ഠന്‍ - Yavishdan‍ വരുഥം - Varutham
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഏന്ത്.

Get English Word for ഏന്ത് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഏന്ത് - Enthu  :  "ഏന്തുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "enthuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
     
ഏന്ത് - Enthu  :  ഏന്തല്‍, മുടന്ത് - Enthal‍, Mudanthu
     
ഏന്ത്രം - Enthram  :  ദുര്‍ദേവതകളില്‍നിന്നും ആഭിചാരങ്ങളില്‍ നിന്നും മറ്റും ഉള്ള രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി മന്ത്രമെഴുതി ചുരുളാക്കി ശരീരത്തില്‍ ധരിക്കുന്ന ഓലയോ തകിടോ, രക്ഷ - Dhur‍dhevathakalil‍ninnum Aabhichaarangalil‍ Ninnum Mattum Ulla Rakshaykkuvendi Manthramezhuthi Churulaakki Shareeraththil‍ Dharikkunna Olayo Thakido, Raksha
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×