Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അനപരാധി - Anaparaadhi മിഷ്ട - Mishda ബഹുബലന്‍, -ലം - Bahubalan‍, -lam ജന്മോദ്ദേശ്യം - Janmoddheshyam ദിഗീശന്‍ - Dhigeeshan‍ കീഴണ്ണാക്ക് - Keezhannaakku ആഞ്ചാല്‍, ആഞ്ചാല - Aanchaal‍, Aanchaala ഇപ്പോ, ഇപ്പൊ - Ippo, Ippo ആഗ്രഹിത - Aagrahitha ആയുരന്തം - Aayurantham കാളിപ്പച്ച - Kaalippacha ഖൈമ - Khaima ന്യായീകരണം - Nyaayeekaranam ഗോവേണി - Goveni അഭിശ്രവണം - Abhishravanam ഗുഞ്ജം - Gunjjam ഉലന്ത, -ന്തം, -ന്തു - Ulantha, -ntham, -nthu ജൈത്രാത്സവം - Jaithraathsavam പട്ടികജാതിക്കാര്‍ - Pattikajaathikkaar‍ ഭാസുരാംഗി - Bhaasuraamgi ശ്രമണ - Shramana അലിഗര്‍ദം - Aligar‍dham ഉരുളപ്പലിശ, ഉരുള്‍പലിശ - Urulappalisha, Urul‍palisha ഉത്സാദിത - Uthsaadhitha വ്യുപരമം - Vyuparamam അധിനിദ്രം - Adhinidhram കാവ്യകം - Kaavyakam ചടുല - Chadula ആസംഗം - Aasamgam വര്‍ണമാല - Var‍namaala അഭിയാസ്യന്‍ - Abhiyaasyan‍ അസ്ഥൂല - Asthoola പരോപദ്രവം - Paropadhravam പരടൈ - Paradai പരു - Paru ദ്രവ - Dhrava നിഷ്പാദനം - Nishpaadhanam ചെറുകെ - Cheruke പേന്‍ - Pen‍ ഇരപ്പംകെട്ടുക - Irappamkettuka ഈടാമുക്കി - Eedaamukki ത്രിശരീരങ്ങള്‍ - Thrishareerangal‍ അയാള്‍ - Ayaal‍ മുള്ളി - Mulli പുനരുത്ഥാനം - Punaruththaanam മുള്ളാണി - Mullaani പിള്ളവാതം - Pillavaatham വേതാളന്‍ - Vethaalan‍ ശ്വസനം - Shvasanam വിശൃങ്ഖല - Vishrungkhala

Random Words

ഗോത്രന്‍ - Gothran‍ പരോത്കര്‍ഷം - Parothkar‍sham ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം - Jyothishaasthram നിരാഡംബര - Niraadambara ഗോസ്ഥാന(ക)ം - Gosthaana(ka)m കിറഞ്ഞി - Kiranji ചിട്ടിത്തലവരിയോല - Chittiththalavariyola പ്രാദുര്‍ഭവിക്കുക - Praadhur‍bhavikkuka ആപാതം - Aapaatham നര്‍മവാന്‍ - Nar‍mavaan‍ അന്തിവിളക്ക് - Anthivilakku കാലയുക്തി - Kaalayukthi മുള്ളന്‍ - Mullan‍ ഇക്ഷുകാന്തം - Ikshukaantham അസ്ഥിപഞ്ജരം - Asthipanjjaram അനിയന്‍ - Aniyan‍ അനാശ്രയ - Anaashraya വാഗ്ഗുലി - Vaagguli കരഭൂഷണം - Karabhooshanam പൂട്ടുക - Poottuka ജനപതി - Janapathi കരിവേങ്ങ - Karivenga ചികിത്സാസ്ഥാനം - Chikithsaasthaanam മധുസൂദനം - Madhusoodhanam വജ്രഗോപം - Vajragopam കൃപി - Krupi സമസ്ത - Samastha ദാപയിതാവ് - Dhaapayithaavu ജഡന്‍ - Jadan‍ കാണ്ഡഭഗ്നം - Kaandabhagnam കാലസ്വരൂപന്‍ - Kaalasvaroopan‍ കാചിത്, -ചില്‍ - Kaachithu, -chil‍ അംബുനിധി - Ambunidhi പരാവൃത്ത - Paraavruththa ആഗ്രഹായണം - Aagrahaayanam ഇളയോരമ്മ, ഇളോര്‍മ, എളോര്‍മ - Ilayoramma, Ilor‍ma, Elor‍ma ത്രിപുച്ഛം - Thripuchcham മുള്ളിലവ് - Mullilavu ക്ഷര - Kshara മുഖ്യതമ - Mukhyathama അലസം - Alasam കയ്യേറുക - Kayyeruka ആധ്രം - Aadhram നിവചനം - Nivachanam അത്യുത്തമം - Athyuththamam ധനുക്കൂറ് - Dhanukkooru നമ്പീശന്‍ - Nampeeshan‍ കുത്തിത്തിരിക്കുക - Kuththiththirikkuka നുരയുണ്ണി - Nurayunni കംഗുണി, -ണിനി - Kamguni, -nini
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഏന്ത്.

Get English Word for ഏന്ത് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഏന്ത് - Enthu  :  "ഏന്തുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "enthuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
     
ഏന്ത് - Enthu  :  ഏന്തല്‍, മുടന്ത് - Enthal‍, Mudanthu
     
ഏന്ത്രം - Enthram  :  ദുര്‍ദേവതകളില്‍നിന്നും ആഭിചാരങ്ങളില്‍ നിന്നും മറ്റും ഉള്ള രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി മന്ത്രമെഴുതി ചുരുളാക്കി ശരീരത്തില്‍ ധരിക്കുന്ന ഓലയോ തകിടോ, രക്ഷ - Dhur‍dhevathakalil‍ninnum Aabhichaarangalil‍ Ninnum Mattum Ulla Rakshaykkuvendi Manthramezhuthi Churulaakki Shareeraththil‍ Dharikkunna Olayo Thakido, Raksha
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×