Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

വിനാഴിക - Vinaazhika പങ്കജ - Pankaja രോമകേശരം - Romakesharam ചെമ്പുതുട്ട് - Chemputhuttu പകര്‍പ്പവകാശം - Pakar‍ppavakaasham പണപ്രിയം - Panapriyam അസാര - Asaara ജവിനം - Javinam അലോക്യം - Alokyam ഉദ്യാനകം - Udhyaanakam തഴങ് - Thazhangu വിചികിത്സ - Vichikithsa ന്യങ്കു - Nyanku ഗിരിചര - Girichara ഛായാപഥം - Chaayaapatham കുതിരനാറി - Kuthiranaari ഗുണഗൗരി - Gunagauri പള്ളിവായന - Pallivaayana പകയ്ക്കുക - Pakaykkuka പ്രലാപ(ന)ം - Pralaapa(na)m സൂത്രകാരന്‍ - Soothrakaaran‍ നിലവിളക്ക് - Nilavilakku വരട - Varada അയോഹൃദ - Ayohrudha കാങ്കയന്‍ - Kaankayan‍ കുറുവട്ടി - Kuruvatti കലവി - Kalavi ജനവാസം - Janavaasam ളത്വം - Lathvam നേത്രാന്തസംജ്ഞ - Nethraanthasamjnja ചിനപ്പാത - Chinappaatha പുന്‍ - Pun‍ അകത്തവര്‍ - Akaththavar‍ അക്കിത്തം - Akkiththam ഒരുമ്പെടുക - Orumpeduka അറികുറി - Arikuri കര്‍ണോപകര്‍ണിക - Kar‍nopakar‍nika ശസ്ത്രഗ്രഹണം - Shasthragrahanam ഗൃഹക്ഷേത്രം - Gruhakshethram ഐന്ദ്രശിരന്‍ - Aindhrashiran‍ ആപ്രച്ഛനം - Aaprachchanam ചൂരല്‍പ്പായ് - Chooral‍ppaayu ഗിരികച്ഛപം - Girikachchapam അക്ഷവതി - Akshavathi കെട്ടുപുള്ളി ദീര്‍ഘം - Kettupulli Dheer‍gham തദാമുഖ - Thadhaamukha ആത്മനിര്‍ധാരണം - Aathmanir‍dhaaranam ജലപാനം - Jalapaanam അലുക്ക - Alukka അനഡ്വാഹി - Anadvaahi

Random Words

സംശ്രുത - Samshrutha അവ്യപേക്ഷ - Avyapeksha നൈര്‍മല്യം - Nair‍malyam ഐലേയം - Aileyam ചികട - Chikada അഭിപ്രരകം - Abhiprarakam കയ്പടം - Kaypadam മാരായം - Maaraayam കേളികാനനം - Kelikaananam ചാമ്പുക - Chaampuka കൂര്‍ഗ് - Koor‍gu അവസേകം - Avasekam സിസൃക്ഷ - Sisruksha ആയാസം - Aayaasam രാശിപ്പൊരുത്തം - Raashipporuththam അഭൂതപൂര്‍വ - Abhoothapoor‍va ലലാടം - Lalaadam കൂകുദന്‍ - Kookudhan‍ ചണ്ഠിത്തം - Chandiththam കര്‍ക്കടാഹ്വ - Kar‍kkadaahva നൃജന്മം - Nrujanmam പ്ലവഗം - Plavagam മുന്നട - Munnada വൈസൂചനം - Vaisoochanam പീഠമര്‍ദന്‍ - Peedamar‍dhan‍ വൈദേശ്യം - Vaidheshyam രാസം - Raasam മുക്താഹാരം - Mukthaahaaram കെട്ടിക്കാഴ്ച - Kettikkaazhcha വീരവാദം - Veeravaadham അപങ്കില - Apankila ജനായത്തം - Janaayaththam കുനുകുക - Kunukuka കൈതവന്‍ - Kaithavan‍ ആജ്ഞാവഹന്‍ - Aajnjaavahan‍ ഉപദേശി - Upadheshi കൊള്ളിയാന്‍ - Kolliyaan‍ കറന്‍സി - Karan‍si തോദനം - Thodhanam ഭാവിതകം - Bhaavithakam ഇലാഹ് - Ilaahu അപഹത - Apahatha ചെണ്ടക്കാരന്‍ - Chendakkaaran‍ ഉള്‍നാട് - Ul‍naadu ശാലികന്‍ - Shaalikan‍ ദര്‍വരീകന്‍ - Dhar‍vareekan‍ പരിശിഷ്ട - Parishishda വേദചതുഷ്ടയം - Vedhachathushdayam അനാദരിക്കുക - Anaadharikkuka പടിമക്കലം - Padimakkalam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഏഷാ.

Get English Word for ഏഷാ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഏഷാ - Eshaa  :  "ഏതദ്" ശബ്ദത്തിന്‍റെ സ്‌ത്രീലിംഗ രൂപം, ഏ.വ. ഇവള്‍, ഈ. (പു.) ഏഷ, (നപും) ഏതദ് (മണിപ്രവാളകവിതയില്‍) - "ethadhu" Shabdhaththin‍re Sthreelimga Roopam, E. Va. Ival‍, Ee. (pu.) Esha, (napum) Ethadhu (manipravaalakavithayil‍)
     
     
ഏഷാകൃതി - Eshaakruthi  :  ഏഷണി പറഞ്ഞ് അപകടം സൃഷ്ടിക്കല്‍, കുഴപ്പം, ഏടാകൂടം (പ.മ.) - Eshani Paranju Apakadam Srushdikkal‍, Kuzhappam, Edaakoodam (pa. Ma.)
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×