Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അമ്മണി - Ammani സിംഹോദരി - Simhodhari കപര്‍ദിനി - Kapar‍dhini വിക്ഷിപ്തം - Vikshiptham വനു - Vanu നിസ്സഹായ - Nissahaaya കുത്തിവരയ്ക്കുക - Kuththivaraykkuka അകസ്മാത് - Akasmaathu ഇച - Icha തത്താദൃക്ക് - Thaththaadhrukku കൗളകന്‍ - Kaulakan‍ ഊരൂട്ട് - Ooroottu ചെകിള - Chekila കുലദൂഷണം - Kuladhooshanam കോമ്പാഞ്ഞ് - Kompaanju നയനവാരി - Nayanavaari മന്നന്‍ - Mannan‍ ജോഡം - Jodam അസംഖ്യ, -ഖ്യാത - Asamkhya, -khyaatha യാജ്ഞികന്‍ - Yaajnjikan‍ പാല്, പാല്‍ - Paalu, Paal‍ വിതര്‍പ്പ് - Vithar‍ppu ഘടകന്‍ - Ghadakan‍ കരണ്ടകം - Karandakam കാമാങ്കുശം - Kaamaankusham പ്രഫുല്ലം - Praphullam ദായഭാഗം - Dhaayabhaagam പളുങ്ങുക - Palunguka പിഞ്ച - Pincha ഹരികഥ - Harikatha ഉന്മേദസ്സ് - Unmedhassu അതീത - Atheetha ഹര്‍ഷുളന്‍ - Har‍shulan‍ നിസ്സാര - Nissaara ഋക്ഷേശം - Rukshesham അലസല്‍ - Alasal‍ ഘട്ടം - Ghattam കൃഷ്ണകേളി - Krushnakeli തന്മൂലം - Thanmoolam കൈയാള്‍ - Kaiyaal‍ ജന്മക്ഷേത്രം - Janmakshethram ഛന്നമേളം - Channamelam മണ്‍ - Man‍ അസ്തികായ - Asthikaaya അക്രമഭിന്നം - Akramabhinnam ജംഗമവിഷം - Jamgamavisham മുഖ്യതമ - Mukhyathama ചാപ്പാട്ട്, ശാ- - Chaappaattu, Shaa- അര്‍ധഭാക്ക് - Ar‍dhabhaakku ഹര്യശ്വന്‍ - Haryashvan‍

Random Words

തിഷ്യപുഷ്പ - Thishyapushpa വെമ്പ് - Vempu രൂപാന്തരണം - Roopaantharanam ശുഭാശുഭം - Shubhaashubham കരതല - Karathala ഗിരികണ്ടകം - Girikandakam ചൈത്രരഥം - Chaithraratham ഇല്ല, ഇല്ലാ, ലാ - Illa, Illaa, Laa പരിവദനം - Parivadhanam ശ്ലാഘാവാന്‍ - Shlaaghaavaan‍ അതകന്‍ - Athakan‍ ഗോധരം - Godharam അക്ലിഷ്ട - Aklishda ഉപഹര്‍ത്താ(വ്) - Upahar‍ththaa(vu) ബലഭിത്ത് - Balabhiththu ശാഖി - Shaakhi നാര - Naara അഗ്നിഗര്‍ഭകം - Agnigar‍bhakam പലര്‍ - Palar‍ ഭിത്ത്വാ - Bhiththvaa തുലാം - Thulaam ധാര്‍മ - Dhaar‍ma പഞ്ജി(കാ)കാരകന്‍ - Panjji(kaa)kaarakan‍ മുഖവശ്യം - Mukhavashyam ചാപി - Chaapi ചുംബിക്കുക - Chumbikkuka യവചൂര്‍ണം - Yavachoor‍nam കോഴിമുള്ള് - Kozhimullu പൂജവെപ്പ്, -വയ്പ്പ് - Poojaveppu, -vayppu ഉള്‍ത്തണ്ട് - Ul‍ththandu അസ്പൃഷ്ടം - Asprushdam ചാതുര്‍ഹോത്രം - Chaathur‍hothram കനവാള - Kanavaala ഈപ്സിത - Eepsitha സ്യൂത - Syootha വധാംഗം - Vadhaamgam സത്യഭാരതന്‍ - Sathyabhaarathan‍ താലൂഷകം - Thaalooshakam ഉജ്ജ്യത്ത് - Ujjyaththu ഇന്ദ്രഭേഷജം - Indhrabheshajam ദൂഷണം - Dhooshanam വര്‍ഷകരം - Var‍shakaram കൃതസാപത്നിക - Kruthasaapathnika പമ്പല്‍ - Pampal‍ ശതധന്വാവ് - Shathadhanvaavu അസാമി - Asaami ദ്യുതം - Dhyutham പെരുമാറ്റം - Perumaattam ഉപസര്‍ഗതൃഷ്ണ - Upasar‍gathrushna കലര്‍ച്ച - Kalar‍cha
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഏഷാ.

Get English Word for ഏഷാ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഏഷാ - Eshaa  :  "ഏതദ്" ശബ്ദത്തിന്‍റെ സ്‌ത്രീലിംഗ രൂപം, ഏ.വ. ഇവള്‍, ഈ. (പു.) ഏഷ, (നപും) ഏതദ് (മണിപ്രവാളകവിതയില്‍) - "ethadhu" Shabdhaththin‍re Sthreelimga Roopam, E. Va. Ival‍, Ee. (pu.) Esha, (napum) Ethadhu (manipravaalakavithayil‍)
     
     
ഏഷാകൃതി - Eshaakruthi  :  ഏഷണി പറഞ്ഞ് അപകടം സൃഷ്ടിക്കല്‍, കുഴപ്പം, ഏടാകൂടം (പ.മ.) - Eshani Paranju Apakadam Srushdikkal‍, Kuzhappam, Edaakoodam (pa. Ma.)
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×