Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഗഡോലം - Gadolam ശിഖാവാന്‍ - Shikhaavaan‍ ഇളമനസ്സ് - Ilamanassu നാഗശായി - Naagashaayi ചല - Chala പരോക്ഷജ്ഞാനം - Parokshajnjaanam ഈയോലി, ഈരോലി - Eeyoli, Eeroli നികഷോപലം - Nikashopalam കുലബാലിക - Kulabaalika അക്ഷയ - Akshaya അലങ്ഘനീയം - Alangghaneeyam കുബേരദിക്ക് - Kuberadhikku അഭിജയം - Abhijayam മാംസപന്‍ - Maamsapan‍ പമ്മുക - Pammuka അകല്‍ക - Akal‍ka ക്രിയാവസന്നന്‍ - Kriyaavasannan‍ ഗുണത്വം - Gunathvam ആട്ടിങ്കല്ല് - Aattinkallu ഗരുഡക്രമം - Garudakramam ഇതവുക - Ithavuka അമ്മുക - Ammuka നെരിപ്പട - Nerippada പ്രതമഞ്ചം - Prathamancham ഗൃഹയുവതി - Gruhayuvathi ഹൃഷികേശന്‍ - Hrushikeshan‍ പുറക്കടം - Purakkadam കുരംഗം - Kuramgam ആജാനു - Aajaanu അപനീത - Apaneetha ഗുപ്തകാശി - Gupthakaashi ആതള - Aathala പിടലിതട്ടന്‍ - Pidalithattan‍ അതിബ്രഹ്മചര്യന്‍ - Athibrahmacharyan‍ ദ്വിശത - Dhvishatha ചവുക്കന്‍ - Chavukkan‍ അഭ്യാഗമം - Abhyaagamam പഞ്ചകലകള്‍ - Panchakalakal‍ അമ്ലസാരം - Amlasaaram ജലരൂപം - Jalaroopam ലേഞ്ചി - Lenchi ദാനാംബു - Dhaanaambu ക്ഷത്രാന്തകന്‍ - Kshathraanthakan‍ പ്രഹേള - Prahela ക്ഷണരാമി - Kshanaraami അംഗയജ്ഞം - Amgayajnjam പുഷ്പവര്‍ഷം - Pushpavar‍sham കൊട്ടാരം - Kottaaram ലങ്കര്‍ - Lankar‍ ശേഖരിക്കുക - Shekharikkuka

Random Words

അരാജപണ്യന്‍ - Araajapanyan‍ യാതാവ് - Yaathaavu എറത്തുക - Eraththuka ധേനുവാക്ക് - Dhenuvaakku ഛായാവതി - Chaayaavathi അമരേന്ദ്രന്‍ - Amarendhran‍ രാജാഭിഷേകം - Raajaabhishekam പുല - Pula വാണ്ടെടുക്കുക - Vaandedukkuka ഉള്‍പ്പേടി - Ul‍ppedi കരവെപ്പ് - Karaveppu സാംശയികം - Saamshayikam കാനേഷുമാരി - Kaaneshumaari ഈത്തുവാ, ഈത്താ - Eeththuvaa, Eeththaa എന്ത് - Enthu സ്തംഭനം - Sthambhanam കൊടുങ്കാട് - Kodunkaadu പ്രാതിഭാസിക - Praathibhaasika തുന്നല്‍ക്കാരന്‍ - Thunnal‍kkaaran‍ മഹീഭുക്ക് - Maheebhukku ശസ്ത്രദന്‍ - Shasthradhan‍ അവ്യവഹാര്യ - Avyavahaarya ഭാസകന്‍ - Bhaasakan‍ അഴിച്ചല്‍, അഴിച്ചില്‍ - Azhichal‍, Azhichil‍ ആരോന്‍ - Aaron‍ അവകം - Avakam വയസ്ഥ - Vayastha കരകൗശലം - Karakaushalam മഠാധ്യക്ഷന്‍ - Madaadhyakshan‍ സാഹിതി - Saahithi ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് - Aar‍ttisttu അമിഴ്ത്തുക - Amizhththuka അനംബരന്‍ - Anambaran‍ കാകരു - Kaakaru ആമപ്പെട്ടി - Aamappetti നിരുദ്യോഗ - Nirudhyoga അഗസ്ത്യനക്ഷത്രം - Agasthyanakshathram അപരിഷ്കൃത - Aparishkrutha വജ്രകരന്‍ - Vajrakaran‍ വിജ്ഞ - Vijnja കൊല്‍ക - Kol‍ka ദിങ്മൂഢ - Dhingmoodda ശതാരം - Shathaaram പിയാനോ - Piyaano പാത്ത - Paaththa നീരജാതം - Neerajaatham കുടിമജന്മം - Kudimajanmam അതിമിത - Athimitha മാനസമന്ദിരം - Maanasamandhiram അഗ്രാഹ്യ - Agraahya
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഒഴിയ.

Get English Word for ഒഴിയ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഒഴിയ - Ozhiya  :  ഒഴികെ - Ozhike
     
     
ഒഴിയാ - Ozhiyaa  :  ആ നിഷേധപ്രത്യയം. ഒഴിയാത്ത, ഒഴിഞ്ഞുപോകാത്ത, വിട്ടുമാറാത്ത - Aa Nishedhaprathyayam. Ozhiyaaththa, Ozhinjupokaaththa, Vittumaaraaththa
     
ഒഴിയുക - Ozhiyuka  :  വിട്ടുപോവുക, വിട്ടുമാറുക, മാറിപ്പോവുക - Vittupovuka, Vittumaaruka, Maarippovuka
     
ഒഴിയുക - Ozhiyuka  :  വിടുക, വിട്ടുകൊടുക്കുക, ഉപേക്ഷിക്കുക - Viduka, Vittukodukkuka, Upekshikkuka
     
ഒഴിയുക - Ozhiyuka  :  ഇല്ലാതെയാവുക, അവസാനിക്കുക - Illaatheyaavuka, Avasaanikkuka
     
ഒഴിയുക - Ozhiyuka  :  ശൂന്യമാവുക - Shoonyamaavuka
     
ഒഴിയുക - Ozhiyuka  :  വാര്‍ന്നുപോവുക, ഒഴുകുക, വഴിയുക - Vaar‍nnupovuka, Ozhukuka, Vazhiyuka
     
ഒഴിയുക - Ozhiyuka  :  വയറിളകുക - Vayarilakuka
     
ഒഴിയുക - Ozhiyuka  :  നിറയൊഴിയുക, വെടിപൊട്ടുക - Nirayozhiyuka, Vedipottuka
     
ഒഴിയുക - Ozhiyuka  :  ഉപേക്ഷിക്കുക, മാറിപ്പോവുക - Upekshikkuka, Maarippovuka
     
ഒഴിയുക - Ozhiyuka  :  (ഭാര്യാഭര്‍തൃ)ബന്ധം വേര്‍പെടുത്തുക - (bhaaryaabhar‍thru)bandham Ver‍peduththuka
     
ഒഴിയെ - Ozhiye  :  ഒഴികെ, ഒഴിച്ച്, കൂടാതെ, അല്ലാതെ - Ozhike, Ozhichu, Koodaathe, Allaathe
     
ഒഴിയെ - Ozhiye  :  ആകെ, മുഴുവന്‍ - Aake, Muzhuvan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×