Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ചിത്രമെഴുത്ത് - Chithramezhuththu ചട്ടറും - Chattarum കതിനാ - Kathinaa സരിദ്വാന്‍ - Saridhvaan‍ പ്രിയന്‍ - Priyan‍ പനട്ടുക - Panattuka മുഖവാദ്യം - Mukhavaadhyam മുന്‍ചൊല്ല് - Mun‍chollu പാദു - Paadhu ചെള്ളക്കുഴി - Chellakkuzhi അമ്മാനക്കളി - Ammaanakkali തലപ്പ് - Thalappu പതം - Patham അധിഭവിക്കുക - Adhibhavikkuka ദൈവജ്ഞന്‍ - Dhaivajnjan‍ വപനം - Vapanam ചേലാഞ്ചലം - Chelaanchalam കപോത(ക)ന്‍ - Kapotha(ka)n‍ രാമാനുജന്‍ - Raamaanujan‍ അമൃതാസംഗം - Amruthaasamgam ജലതാഡനം - Jalathaadanam അയുക്തകൃത്ത് - Ayukthakruththu അപാവൃത - Apaavrutha അതിവാഹിത - Athivaahitha കാല്‍ച്ചട്ട - Kaal‍chatta ആപക്വ - Aapakva ഏകാംഗീണ - Ekaamgeena യവനേഷ്ടം - Yavaneshdam ഉപയോഗി - Upayogi ഖഞ്ജനകം - Khanjjanakam ക്ഷീരം - Ksheeram വിഗതം - Vigatham മത്യാ - Mathyaa അസ്രി - Asri ഘടാലാബു - Ghadaalaabu സ്ഥാതാവ് - Sthaathaavu ആനക്കൂവ - Aanakkoova അമളി - Amali ബ്രഹ്മവര്‍ധനം - Brahmavar‍dhanam ഈശാചലം - Eeshaachalam ഞെരിവ് - Njerivu വാര്‍ക്ഷം - Vaar‍ksham ഇറ്റന്‍ - Ittan‍ ഗ്രസേ്താദയം - Grase്thaadhayam കരപാലിക, -പാളിക - Karapaalika, -paalika അവതരണി - Avatharani ശബ്ദശുദ്ധി - Shabdhashuddhi ഘര്‍ഷിത - Ghar‍shitha വാസുഭദ്രന്‍ - Vaasubhadhran‍ അപസരിക്കുക - Apasarikkuka

Random Words

ധാന്യകോശം - Dhaanyakosham ഗ്രന്ഥം - Grantham കമ്പനി, കമ്പിനി - Kampani, Kampini ധര്‍മനാഭന്‍ - Dhar‍manaabhan‍ തുര്‍ക്കി - Thur‍kki ചേറല്‍ - Cheral‍ ചെറ്റല്‍ - Chettal‍ തലച്ചാര്‍ത്ത് - Thalachaar‍ththu അലപ്പന്‍ - Alappan‍ കദര്‍ഥന - Kadhar‍thana ജരാസന്ധന്‍ - Jaraasandhan‍ നശിക്കുക - Nashikkuka ശ്വൈത്യം - Shvaithyam തോണിപ്പാട്ട് - Thonippaattu ഐശ്വരി - Aishvari എടന്തിരിവ് - Edanthirivu പുലായിതം - Pulaayitham പാതം - Paatham നസ്തം - Nastham ദാപിത - Dhaapitha വിനാദരി - Vinaadhari ജീവിതമൂല്യം - Jeevithamoolyam ജായ - Jaaya ജാതിപുഷ്പം - Jaathipushpam ഹേഷ, ഹേഷം - Hesha, Hesham കൈവഴക്കം - Kaivazhakkam കരച്ചുങ്കം - Karachunkam ദൃഷത്ത് - Dhrushaththu വിജിഗീഷു - Vijigeeshu താരണി - Thaarani കമ്മന്‍ - Kamman‍ ദ്വിരദാശനന്‍ - Dhviradhaashanan‍ അവൃഷ്യ - Avrushya അനുഗ്രഹണം - Anugrahanam ഘോടകശാല - Ghodakashaala വജ്രകന്ദം - Vajrakandham ലഘുത - Laghutha കുറുമ്പൂ(വ്), കുറും പൂ(വ്) - Kurumpoo(vu), Kurum Poo(vu) ചീര്‍ണ - Cheer‍na നീരവ - Neerava ക്ഷപം - Kshapam കച്ഛാന്തം - Kachchaantham വ­ിച്ചമത - Va­ichamatha ഉദകം - Udhakam രജനീപുഷ്പം - Rajaneepushpam കൃച്ഛ്രകൃത്ത് - Kruchchrakruththu അശ്വഭ്രമരം - Ashvabhramaram ഭണിതം - Bhanitham കത്തിക്കാ - Kaththikkaa ഖണ്ഡജ്യാ(വ്) - Khandajyaa(vu)
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഓം.

Get English Word for ഓം [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഓം - Om  :  ഓങ്കാരം, പരബ്രഹ്മവാചകം, പ്രണവം, ത്രിമൂര്‍ത്തികളെ കുറിക്കുന്ന അ, ഉ, മ് എന്നീ വര്‍ണങ്ങളുടെ സമ്യുക്തം. അ = വിഷ്ണു, ഉ = ശിവന്‍, മ് = ബ്രഹ്മാവ്. ബീജമന്ത്രങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, സെ്താത്രങ്ങളുടെയും വേദോച്ചാരണങ്ങളുടെയും ആദിയിലും അവസാനത്തിലും ഉച്ചരിക്കുന്ന പാവനശബ്ദം - Onkaaram, Parabrahmavaachakam, Pranavam, Thrimoor‍ththikale Kurikkunna A, U, Mu Ennee Var‍nangalude Samyuktham. A = Vishnu, U = Shivan‍, Mu = Brahmaavu. Beejamanthrangalil‍ Onnu, Se്thaathrangaludeyum Vedhochaaranangaludeyum Aadhiyilum Avasaanaththilum Ucharikkunna Paavanashabdham
     
     
ഓം - Om  :  സമ്മതവും അംഗീകാരവും ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദം, അതേ, അങ്ങിനെയാകട്ടെ - Sammathavum Amgeekaaravum Dhyothippikkunna Shabdham, Athe, Angineyaakatte
     
ഓം - Om  :  ക്രിയയോടു ചേര്‍ക്കുന്ന ഉ.പു. ബ.വ. പ്രത്യയം. ഉദാ: വന്നോം, കണ്ടോം. താരത. നോം. ഈ പ്രത്യയം ആധുനിക മലയാളം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് - Kriyayodu Cher‍kkunna U. Pu. Ba. Va. Prathyayam. Udhaa: Vannom, Kandom. Thaaratha. Nom. Ee Prathyayam Aadhunika Malayaalam Upekshichirikkukayaanu
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×