Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പ്രതിക്ഷേപിക്കുക - Prathikshepikkuka നിരൂപകന്‍ - Niroopakan‍ കമ - Kama പുഷ്പിത - Pushpitha ശാസ്ത്രാംഗം - Shaasthraamgam ബൃഹദ്രഥന്‍ - Bruhadhrathan‍ ആപ്പീസര്‍, ഓ- - Aappeesar‍, O- ധ്വജി - Dhvaji മഹായജ്ഞം - Mahaayajnjam അനപര - Anapara ആട്ടമൈ - Aattamai ഉപതപ്തി - Upathapthi ഉരിവ് - Urivu ചൊരങ്ങം - Chorangam ആലിലക്കല്ലൂര്‍വഞ്ചി - Aalilakkalloor‍vanchi ജായതേ - Jaayathe ജനശ്രുത - Janashrutha കോശപേടകം - Koshapedakam ബലിച്ഛാഗം - Balichchaagam കല്യാണം - Kalyaanam ഭവാബ്ധി - Bhavaabdhi യഥാ - Yathaa അദ്രിദ്രാണി - Adhridhraani ആകര്‍ഷണനിയമം - Aakar‍shananiyamam പ്രാഹ്ണം - Praahnam ചൂളപ്രാവ് - Choolapraavu ഹുതവഹന്‍ - Huthavahan‍ ഇനാം - Inaam ഏകായന - Ekaayana ഒട്ടിയന്‍ - Ottiyan‍ ഊരല്‍ - Ooral‍ നികാമം - Nikaamam പൊയ്ക്കുതിര - Poykkuthira തിരുക്കണ്ണപ്പന്‍ - Thirukkannappan‍ ചുഞ്ചുരി - Chunchuri വാനരി - Vaanari പ്രതിബോധം - Prathibodham ഖളൂരിക - Khaloorika വേധിനി - Vedhini പേഷണം - Peshanam നാടകീയം - Naadakeeyam കമലാലയന്‍ - Kamalaalayan‍ ചിത്രപാദ - Chithrapaadha ക്ഷതയോനി - Kshathayoni കുടികൂടുക - Kudikooduka ആനുശ്രവ, -ശ്രവിക - Aanushrava, -shravika ഇടകേട് - Idakedu പ്രദ്യോതനം - Pradhyothanam മൂര്‍പ്പ് - Moor‍ppu ചോരപുത്രന്‍ - Choraputhran‍

Random Words

നിലാമണ്ഡപം - Nilaamandapam കാര്‍വടികം - Kaar‍vadikam പോഷണം - Poshanam കൈവരിക്കുക - Kaivarikkuka ഏറ - Era അസാക്ഷാത്, -ല്‍ - Asaakshaathu, -l‍ കൂര്‍ക്ക് - Koor‍kku വൈഭവം - Vaibhavam അനുജ്ഞാത - Anujnjaatha സേനാനായകന്‍ - Senaanaayakan‍ അമ - Ama കുണാപ്പന്‍, കുണേ- - Kunaappan‍, Kune- അവക്രമം - Avakramam പുലമ്പല്‍ - Pulampal‍ മുഖസന്ധി - Mukhasandhi കൃത്രിമ - Kruthrima ദിഗ്ബലി - Dhigbali ചുടലപ്രതം - Chudalapratham മിതവാക്ക് - Mithavaakku തൊടുവള്ളി - Thoduvalli ധാതുപാഠം - Dhaathupaadam ഏണലാഞ്ഛനന്‍ - Enalaanjchanan‍ അപസ്കംഭം - Apaskambham ഉപാഞ്ജനം - Upaanjjanam കുടുംബച്ഛിദ്രം - Kudumbachchidhram സത്യസംഗരന്‍ - Sathyasamgaran‍ അവലുണ്ഠനം - Avalundanam ചന്ദനവല്ലി - Chandhanavalli ബ്രഹ്മനാദം - Brahmanaadham വിയലിടം - Viyalidam ഗാന്ധാരി - Gaandhaari കുക്കുരം - Kukkuram സല്ലാപം - Sallaapam നിര്‍വചിക്കുക - Nir‍vachikkuka ചൂഡാലക്ഷണം - Choodaalakshanam വിജ്ഞാനം - Vijnjaanam വര്‍ണപ്പകിട്ട് - Var‍nappakittu ഫല്ഗുനീഭവന്‍ - Phalguneebhavan‍ പൂജിക്കുക - Poojikkuka ഖാദര്‍ - Khaadhar‍ ചതുരംഗക്കരു - Chathuramgakkaru ചവരി - Chavari വെണ്മഴു - Venmazhu അകമലര്‍ - Akamalar‍ ഗൃഹീഭവിക്കുക - Gruheebhavikkuka താരകബ്രഹ്മം - Thaarakabrahmam സാമാന്യശാസനം - Saamaanyashaasanam സുമാമുകം - Sumaamukam അക്ലിഷ്ടകര്‍മാവ് - Aklishdakar‍maavu മദാധിക - Madhaadhika
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഓം.

Get English Word for ഓം [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഓം - Om  :  ഓങ്കാരം, പരബ്രഹ്മവാചകം, പ്രണവം, ത്രിമൂര്‍ത്തികളെ കുറിക്കുന്ന അ, ഉ, മ് എന്നീ വര്‍ണങ്ങളുടെ സമ്യുക്തം. അ = വിഷ്ണു, ഉ = ശിവന്‍, മ് = ബ്രഹ്മാവ്. ബീജമന്ത്രങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, സെ്താത്രങ്ങളുടെയും വേദോച്ചാരണങ്ങളുടെയും ആദിയിലും അവസാനത്തിലും ഉച്ചരിക്കുന്ന പാവനശബ്ദം - Onkaaram, Parabrahmavaachakam, Pranavam, Thrimoor‍ththikale Kurikkunna A, U, Mu Ennee Var‍nangalude Samyuktham. A = Vishnu, U = Shivan‍, Mu = Brahmaavu. Beejamanthrangalil‍ Onnu, Se്thaathrangaludeyum Vedhochaaranangaludeyum Aadhiyilum Avasaanaththilum Ucharikkunna Paavanashabdham
     
     
ഓം - Om  :  സമ്മതവും അംഗീകാരവും ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദം, അതേ, അങ്ങിനെയാകട്ടെ - Sammathavum Amgeekaaravum Dhyothippikkunna Shabdham, Athe, Angineyaakatte
     
ഓം - Om  :  ക്രിയയോടു ചേര്‍ക്കുന്ന ഉ.പു. ബ.വ. പ്രത്യയം. ഉദാ: വന്നോം, കണ്ടോം. താരത. നോം. ഈ പ്രത്യയം ആധുനിക മലയാളം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് - Kriyayodu Cher‍kkunna U. Pu. Ba. Va. Prathyayam. Udhaa: Vannom, Kandom. Thaaratha. Nom. Ee Prathyayam Aadhunika Malayaalam Upekshichirikkukayaanu
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×