Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

രഥവര്‍ത്മാവ് - Rathavar‍thmaavu ഖല്യ - Khalya സേനാമുഖം - Senaamukham അങ്കി - Anki കറപ്പന്‍ - Karappan‍ ബലീവര്‍ദം - Baleevar‍dham വര്‍ധമാനം - Var‍dhamaanam ആശിഞ്ജിതം - Aashinjjitham ഉപമാതാവ് - Upamaathaavu ദര്‍ശാന്തചന്ദ്രന്‍ - Dhar‍shaanthachandhran‍ ദീപ്യ - Dheepya ആസ്യം - Aasyam കളധൗതം - Kaladhautham ശാസ്ത്രി - Shaasthri ഉള്‍ക്കള്ളി - Ul‍kkalli പേട് - Pedu കാര്‍മുകി - Kaar‍muki ഭ്രാമക - Bhraamaka കുരിശുപള്ളി - Kurishupalli പുല്ലങ്കടി - Pullankadi കാമ, കോമ - Kaama, Koma അവക്ര - Avakra ശമനം - Shamanam സന്തതി - Santhathi ഗൂഢാര്‍ഥം - Gooddaar‍tham പരിഖ - Parikha ഉപനിവേശിത - Upaniveshitha താമ്രസിന്ദൂരം - Thaamrasindhooram അണ്ടജ - Andaja ഉദ്ദേശക - Uddheshaka നുല - Nula പാത്രീണ - Paathreena ഗൂഢസ്ഥന്‍ - Gooddasthan‍ ശതവര്‍ഷം - Shathavar‍sham ഉറിഞ്ചല്‍ - Urinchal‍ അഹംഭദ്രം - Ahambhadhram വോട്ട് - Vottu കൃഷ്ടപച്യ - Krushdapachya പാപരോഗം - Paaparogam വ്യുത്സര്‍ഗം - Vyuthsar‍gam വിറയ്ക്കുക - Viraykkuka അഷ്ടാവധാനി - Ashdaavadhaani പാഞ്ചനഖമാംസം - Paanchanakhamaamsam സംഗ്രഹണം - Samgrahanam തുയില്‍ - Thuyil‍ അസ്ത്രവൃഷ്ടി - Asthravrushdi കൊട്ടുവടി, കൊട്ടൂടി, കൊട്ടോടി - Kottuvadi, Kottoodi, Kottodi അനിയത്തി - Aniyaththi നവചത്വാരിംശത്ത് - Navachathvaarimshaththu ആമ്പക്കുറ്റി - Aampakkutti

Random Words

കരിങ്കുവലയം - Karinkuvalayam അനുകൂല - Anukoola കശ്മീരജന്മാ(വ്) - Kashmeerajanmaa(vu) ആസേധം, -ധനം - Aasedham, -dhanam വിവിത്സ - Vivithsa മരവി - Maravi പഞ്ചബാണന്‍ - Panchabaanan‍ വിമുഖ - Vimukha അഹര്‍മുഖം - Ahar‍mukham കാദള - Kaadhala വൃക്ഷധൂപം - Vrukshadhoopam ജാം - Jaam കാമകാമ, -മി - Kaamakaama, -mi ഉഭയം - Ubhayam ഐതിഹ്യം - Aithihyam ഏറ്റിറക്കം - Ettirakkam വരുണം - Varunam സരജസ്സ് - Sarajassu ചവടിക്കതിര്‍ - Chavadikkathir‍ അവിസ്സ് - Avissu തുറു - Thuru പടിഞ്ഞാറന്‍ - Padinjaaran‍ കാന്ത - Kaantha വൈകുക - Vaikuka ദാരികന്‍ - Dhaarikan‍ കുമാരജീവം - Kumaarajeevam ക്ഷീരാദന്‍ - Ksheeraadhan‍ കുഞ്ചം - Kuncham ധര്‍മചാരി - Dhar‍machaari വിവര്‍ത്തിത - Vivar‍ththitha ജാലവിളക്ക് - Jaalavilakku ദരതിമിരം - Dharathimiram മധുരിമ - Madhurima ആളായ്മ - Aalaayma വര്‍മിക്കുക - Var‍mikkuka പ്രജ്ഞാവാന്‍ - Prajnjaavaan‍ ക്രയിമം - Krayimam രസനം - Rasanam കഷ്ടത - Kashdatha കതിര്‍വേല്‍ - Kathir‍vel‍ മറു - Maru കടുകഫലം - Kadukaphalam രപസ് - Rapasu ചട് - Chadu കൂടാര്‍ഥം - Koodaar‍tham കടവ, -വാ - Kadava, -vaa പീനല്‍ക്കോഡ് - Peenal‍kkodu കുരുകുരുക്കുക - Kurukurukkuka കസര്‍ - Kasar‍ ആകര്‍ഷണനിയമം - Aakar‍shananiyamam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഔഗ്യ്രം.

Get English Word for ഔഗ്യ്രം [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഔഗ്യ്രം - Augyram  :  ഉഗ്രത, കാഠിന്യം, ക്രൗര്യം, ഭീകരത - Ugratha, Kaadinyam, Krauryam, Bheekaratha
     
     
ഔഗ്യ്രം - Augyram  :  ഉഗ്രത, വ്യഭിചാരിഭാവങ്ങളിലൊന്ന്, തനിക്കുവേണ്ടുന്ന ആളുകളില്‍ അപരാധം കണ്ടിട്ടുചെയ്യുന്ന ക്രൂരത, ഇതിനു പേടിപ്പിക്കുക, കെട്ടുക, അടിക്കുക മുതലായവ അനുഭവങ്ങള്‍ - Ugratha, Vyabhichaaribhaavangalilonnu, Thanikkuvendunna Aalukalil‍ Aparaadham Kandittucheyyunna Krooratha, Ithinu Pedippikkuka, Kettuka, Adikkuka Muthalaayava Anubhavangal‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×