Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അഭ്യനുജ്ഞാനം - Abhyanujnjaanam കൊള്ള - Kolla ജവിഷ്ഠ - Javishda ചേലയില്‍ക്കൂടിയവന്‍ - Chelayil‍kkoodiyavan‍ കളഭഗാമിനി - Kalabhagaamini ഐമ്പത് - Aimpathu അയിര്‍ക്കല്ല് - Ayir‍kkallu അവക്ലിപ്തി - Avaklipthi ചുരണ്ടല്‍ - Churandal‍ ഊര്‍പ്പ(ണ)ം - Oor‍ppa(na)m ധര്‍മാത്മജന്‍ - Dhar‍maathmajan‍ അധ്വവൃക്ഷം - Adhvavruksham വല്ഗിക്കുക - Valgikkuka നൃമാനം - Nrumaanam ഭ്രാന്തന്‍ - Bhraanthan‍ അപരസം - Aparasam സൃണിക - Srunika സംസാരം - Samsaaram ആരുണ - Aaruna അവിരോധം - Avirodham നാകനദി - Naakanadhi കൊടിയേറ്റം - Kodiyettam പാകശാസനന്‍ - Paakashaasanan‍ കപര്‍ദി - Kapar‍dhi ജ്യാനാദം - Jyaanaadham പരികര്‍ഷിത - Parikar‍shitha പൂമാത് - Poomaathu കാളി - Kaali ശീര്‍ഷണ്യം - Sheer‍shanyam ചങ്ങാടം - Changaadam ഭാര്യന്‍ - Bhaaryan‍ ചക്ഷുപീഡ - Chakshupeeda ചതുഷ്കി - Chathushki നിവിശേഷ - Nivishesha ചുടലക്കളം - Chudalakkalam കിറിച്ചാങ്കുത്ത് - Kirichaankuththu മംഗലപ്രദ - Mamgalapradha പീതാബ്ധി - Peethaabdhi പ്രത്യയിക്കുക - Prathyayikkuka ചവരി - Chavari ഈറ്റുപാട് - Eettupaadu പ്രവ്യക്ത - Pravyaktha നാരക - Naaraka സൗഭഗം - Saubhagam ബാഷ്പാംബു - Baashpaambu അലങ്കാരക്കൈ - Alankaarakkai കാലദൂതന്‍ - Kaaladhoothan‍ എറകല്ല് - Erakallu പിണ്ഡപാതം - Pindapaatham താലവൃന്തം - Thaalavruntham

Random Words

ഗണിക്കുക - Ganikkuka ഏകപദം - Ekapadham സുരാധ്യക്ഷന്‍ - Suraadhyakshan‍ ഉസ്സി - Ussi കാളാഞ്ചി - Kaalaanchi അന്നലേപനം - Annalepanam ഉഴുകയര്‍ - Uzhukayar‍ ബഹുദൃശ്വാവ് - Bahudhrushvaavu കോഴ്പ്പാമ്പ് - Kozhppaampu ഭവനീയ - Bhavaneeya ചെമ്പൊല്‍ - Chempol‍ ഇല്ലിത്തട്ട് - Illiththattu വേര്‍പാട് - Ver‍paadu ലൈംഗം - Laimgam സുദൃഢ - Sudhrudda മാരി - Maari വൃന്ദാരം - Vrundhaaram മാലചക്രകം - Maalachakrakam ദ്വൈരാജ്യം - Dhvairaajyam ആകാരം - Aakaaram കില്‍ബിഷി - Kil‍bishi ചാടി - Chaadi ഉത്കൃതി - Uthkruthi അമരരിപു - Amararipu അഗ്നിവാര്‍പ്പന്‍ - Agnivaar‍ppan‍ ഉദ്ഭൂതം - Udhbhootham കണ്ട്രാന്മാര്‍ - Kandraanmaar‍ ചെന്താരടി - Chenthaaradi ശ്രുതിപഥം - Shruthipatham താള് - Thaalu അതിസന്ധ്യ - Athisandhya അസില്‍ - Asil‍ മലമ്പള്ളം - Malampallam സുകുമാരി - Sukumaari ജിജ്ഞാസ - Jijnjaasa കിണറ്റുപുര - Kinattupura വാതാശനന്‍ - Vaathaashanan‍ അസംബാധ - Asambaadha തേഞ്ചോരി - Thenchori അവഗീതം - Avageetham ചാന്ദ്രമാസം - Chaandhramaasam ബന്ധകന്‍ - Bandhakan‍ ദ്വാദശരാത്രം - Dhvaadhasharaathram കാര്യത്തിരിവ് - Kaaryaththirivu വിഴുത് - Vizhuthu ആധ്യാപകന്‍ - Aadhyaapakan‍ അവിളംബിതം - Avilambitham കൈരാതന്‍ - Kairaathan‍ ചായക്കുറുപ്പ് - Chaayakkuruppu ഫലാഹാരം - Phalaahaaram
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഔഗ്യ്രം.

Get English Word for ഔഗ്യ്രം [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഔഗ്യ്രം - Augyram  :  ഉഗ്രത, കാഠിന്യം, ക്രൗര്യം, ഭീകരത - Ugratha, Kaadinyam, Krauryam, Bheekaratha
     
     
ഔഗ്യ്രം - Augyram  :  ഉഗ്രത, വ്യഭിചാരിഭാവങ്ങളിലൊന്ന്, തനിക്കുവേണ്ടുന്ന ആളുകളില്‍ അപരാധം കണ്ടിട്ടുചെയ്യുന്ന ക്രൂരത, ഇതിനു പേടിപ്പിക്കുക, കെട്ടുക, അടിക്കുക മുതലായവ അനുഭവങ്ങള്‍ - Ugratha, Vyabhichaaribhaavangalilonnu, Thanikkuvendunna Aalukalil‍ Aparaadham Kandittucheyyunna Krooratha, Ithinu Pedippikkuka, Kettuka, Adikkuka Muthalaayava Anubhavangal‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×