Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പടുഭോഷന്‍ - Padubhoshan‍ എജമാന്‍, -മാനന്‍ - Ejamaan‍, -maanan‍ പരിപൂര്‍ണ - Paripoor‍na തീയാട്ട് - Theeyaattu ശൂന്യത, -ത്വം - Shoonyatha, -thvam വീണ - Veena കാക്കപ്പൊന്മാന്‍ - Kaakkapponmaan‍ അഗ്നിശാല, -ശാലം - Agnishaala, -shaalam പരശുരാമക്ഷേത്രം - Parashuraamakshethram താമ്പാളം - Thaampaalam വല്ഗ - Valga ഉപസ്കാരം - Upaskaaram ഇഹ്രാംകെട്ടുക - Ihraamkettuka ഒന്നിരാടം - Onniraadam അനുപദി - Anupadhi അഭ്രകസത്ത്വം - Abhrakasaththvam സ്ഥൂലധി - Sthooladhi ഹഠകാരം - Hadakaaram അഗ്രഭുക്ക് - Agrabhukku വിപ്രമാഥം - Vipramaatham കെങ്കേമം - Kenkemam ആറാംബള്ളി - Aaraamballi പശ - Pasha നൊണ്ണുക - Nonnuka ന്യായവാദി - Nyaayavaadhi കാരായ്മക്കരി - Kaaraaymakkari യന്ത്രവത്കൃത - Yanthravathkrutha കിംക്ഷണന്‍ - Kimkshanan‍ നീറ് - Neeru ഘസിക്കുക - Ghasikkuka ചവ്വരി - Chavvari അനിര്‍ല്ലോഡിത - Anir‍lloditha കലിയന്‍ - Kaliyan‍ ജഗ്ധി - Jagdhi വിപര്യയം - Viparyayam ഗാഢത - Gaaddatha തുറ - Thura പുളവ - Pulava കോച്ചില്‍ - Kochil‍ പടിപ്പുരപ്രശ്നം - Padippuraprashnam കണിഷ്ഠ - Kanishda പ്രപ - Prapa വിടുതിക്കാരന്‍ - Viduthikkaaran‍ പിരള്‍ച്ച - Piral‍cha ജാതിമര്യാദ - Jaathimaryaadha ഗര്‍ഭപതനം - Gar‍bhapathanam അവലോകിത - Avalokitha കളക - Kalaka ഘോരിതം - Ghoritham ഒളിപ്പ് - Olippu

Random Words

ധീരോദ്ധതന്‍ - Dheeroddhathan‍ മലയായ്മ - Malayaayma അറുകാതി - Arukaathi കാലകുഷ്ഠം - Kaalakushdam കാപടികന്‍ - Kaapadikan‍ കാമ്യസ്നാനം - Kaamyasnaanam ഉച്ചാരയിതാവ് - Uchaarayithaavu ശോഭവാന്‍ - Shobhavaan‍ വള്ളുക - Valluka ആരോപിക്കുക - Aaropikkuka പൊളിച്ചുകെട്ടുക - Polichukettuka കക്കുഴി - Kakkuzhi കത്തൃണം - Kaththrunam പരത്ര - Parathra സുവിത്ത് - Suviththu വിഴം - Vizham പാര്‍മകള്‍ - Paar‍makal‍ ഉള്ളിവട(കം) - Ullivada(kam) പ്രതിപൂജ - Prathipooja പാടല - Paadala അബ്രൂകൃതം - Abrookrutham മുദ്രയരക്ക് - Mudhrayarakku നീരോട്ടം - Neerottam ഗാന്ധാരഗതി - Gaandhaaragathi പന്താനം - Panthaanam അഹംയു - Ahamyu ഉദ്ഗതം - Udhgatham അനുസരണം - Anusaranam എങ്ങോന്‍ - Engon‍ പ്രദുഷ്ട - Pradhushda വര്‍ഗം - Var‍gam നെടുന്തുയില്‍ - Nedunthuyil‍ കാര്യജാതം - Kaaryajaatham ദൂരഭാക്ക് - Dhoorabhaakku കാവുക - Kaavuka ചിലമ്പന്‍ - Chilampan‍ ഉദ്ഗ്രന്ഥി - Udhgranthi വ്യായത - Vyaayatha സ്വദിക്കുക - Svadhikkuka കൊഴുമുള - Kozhumula അക്ഷരഡംബരം - Aksharadambaram ഏതദീയ - Ethadheeya വി - Vi ഏഷണി - Eshani കോടുക - Koduka സമഗന്ധി - Samagandhi ഭക്ഷണശാല - Bhakshanashaala കൊട്ടണത്തരി - Kottanaththari അക്കിത്തന്‍ - Akkiththan‍ അന്നേ - Anne
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഔഗ്യ്രം.

Get English Word for ഔഗ്യ്രം [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഔഗ്യ്രം - Augyram  :  ഉഗ്രത, കാഠിന്യം, ക്രൗര്യം, ഭീകരത - Ugratha, Kaadinyam, Krauryam, Bheekaratha
     
     
ഔഗ്യ്രം - Augyram  :  ഉഗ്രത, വ്യഭിചാരിഭാവങ്ങളിലൊന്ന്, തനിക്കുവേണ്ടുന്ന ആളുകളില്‍ അപരാധം കണ്ടിട്ടുചെയ്യുന്ന ക്രൂരത, ഇതിനു പേടിപ്പിക്കുക, കെട്ടുക, അടിക്കുക മുതലായവ അനുഭവങ്ങള്‍ - Ugratha, Vyabhichaaribhaavangalilonnu, Thanikkuvendunna Aalukalil‍ Aparaadham Kandittucheyyunna Krooratha, Ithinu Pedippikkuka, Kettuka, Adikkuka Muthalaayava Anubhavangal‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×