Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കളക്കോട് - Kalakkodu കബകം, കവകം - Kabakam, Kavakam കന്നക്കളവ് - Kannakkalavu കൈക്കുമ്പിള്‍ - Kaikkumpil‍ സ്വാദീയസ്സ് - Svaadheeyassu രക്ത - Raktha തീരാക്കടം - Theeraakkadam കൗബേരി - Kauberi ലാസകന്‍ - Laasakan‍ പരിസേ്താമം - Parise്thaamam ന്യാസി - Nyaasi കുടമലയാര്യന്‍ - Kudamalayaaryan‍ ഖൈലിക - Khailika ജ്യാനി - Jyaani വൈദ്യലക്ഷണചതുഷ്ടയം - Vaidhyalakshanachathushdayam അര്‍ധചന്ദ്രം - Ar‍dhachandhram ലാത്തല്‍ - Laaththal‍ പുരോഹിത - Purohitha അനഭിലിഖിത - Anabhilikhitha അനാശ്രയ - Anaashraya മക്ഷണം - Makshanam നീചഗാമിന്‍ - Neechagaamin‍ ജീവഹത്യ - Jeevahathya ധര്‍മയുഗം - Dhar‍mayugam ഋക്ഥാദന്‍ - Rukthaadhan‍ അശ്രുവാതം - Ashruvaatham ഭക്തരോധം - Bhaktharodham നഹര്‍ - Nahar‍ സമാലങ്കാരം - Samaalankaaram ഈക്കിക്കാന്താരി - Eekkikkaanthaari നിത്യദാ - Nithyadhaa നിര്‍വചനം - Nir‍vachanam ജ്യോതിസ്ത്രയം - Jyothisthrayam അനിഭ്യ - Anibhya സ്നാനതൃണം - Snaanathrunam അത്താഴപ്പട്ടിണി - Aththaazhappattini ഉപാഹൃത - Upaahrutha കന്ദര - Kandhara ചൊടിപ്പ് - Chodippu ഔണ്‍സ് - Aun‍su കവികല്ല് - Kavikallu കൊട്ടിച്ചകമ്പൂകല്‍ - Kottichakampookal‍ നദം - Nadham നിരാചാര - Niraachaara കിറുക്കന്‍ - Kirukkan‍ ഒക്ക, -ക്കെ, ക്കവേ - Okka, -kke, Kkave പദവി - Padhavi അവകര്‍ത്തനം - Avakar‍ththanam നയിക്കുക - Nayikkuka ധീരസ്കന്ധം - Dheeraskandham

Random Words

സ്പഷ്ട - Spashda എളുന്ത - Eluntha ഫട് - Phadu നിര്‍വ്യസന - Nir‍vyasana സ്ഥേമാ(വ്) - Sthemaa(vu) പരിരക്ഷിത - Parirakshitha വേണ്ടത്തക്കവന്‍ - Vendaththakkavan‍ കേശപക്ഷം - Keshapaksham വരപ്രസാദം - Varaprasaadham കുമയൂട്ടുക - Kumayoottuka അനുസൃത - Anusrutha വര്‍ച്ചഥം - Var‍chatham നുകം - Nukam നിസ്സഹായത - Nissahaayatha ജ്ഞാതേയം - Jnjaatheyam ഏകാംഗ - Ekaamga രീത്യനുസാരം - Reethyanusaaram സ്തുത്യര്‍ഹ - Sthuthyar‍ha നിഷ്കര്‍ഷിക്കുക - Nishkar‍shikkuka അംഗഭംഗം - Amgabhamgam പരാധീനപ്പെടുക - Paraadheenappeduka മന്ദിരദക്ഷ - Mandhiradhaksha കുടന്നിക്കുക - Kudannikkuka അപവാര്യ - Apavaarya ത്വഗജം - Thvagajam അംഗരക്ഷ - Amgaraksha ക്ഷിപ്രം - Kshipram കൈവളക്കെട്ട് - Kaivalakkettu ആംഗിരസസത്രം - Aamgirasasathram നിപതിക്കുക - Nipathikkuka ക്ഷത്താ - Kshaththaa ധര്‍മി - Dhar‍mi ചാത്തന്‍കോഴി - Chaaththan‍kozhi തലക്കല്ല് - Thalakkallu നെഞ്ചലിവ് - Nenchalivu അഭ്യാവര്‍ത്തി - Abhyaavar‍ththi അമരേന്ദ്രന്‍ - Amarendhran‍ യുക്തിവാദി - Yukthivaadhi രക്തഗന്ധകം - Rakthagandhakam കുടിലഗാമിത - Kudilagaamitha ദീര്‍ഘകണ - Dheer‍ghakana ദുര്‍വ്യയം - Dhur‍vyayam അളര്‍ക്കുക - Alar‍kkuka നിലാക്കല്ല് - Nilaakkallu മെത്ത - Meththa ഇടുപടി - Idupadi വിപക്ഷത, -ത്വം - Vipakshatha, -thvam ബ്രഹ്മാണ്ഡകടാഹം - Brahmaandakadaaham അക്രമിക്കുക - Akramikkuka പത്മനാഭാശുഗന്‍ - Pathmanaabhaashugan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കച്ച്.

Get English Word for കച്ച് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കച്ച് - Kachu  :  അരപ്പട്ട - Arappatta
     
     
കച്ച് - Kachu  :  റൗക്ക, മുലക്കച്ച. "കച്ചാര്‍ന്നകൊങ്ക പുണര്‍വാന്‍ തരികോമലേ നീ" (ഉദ്യോ.പ്ര.) - Raukka, Mulakkacha. "kachaar‍nnakonka Punar‍vaan‍ Tharikomale Nee" (udhyo. Pra.)
     
കച്ച് - Kachu  :  ഉലക്കപ്പൂണ് (പ.മ.) - Ulakkappoonu (pa. Ma.)
     
കച്ച് - Kachu  :  ഭംഗിയുള്ള, മനോഹരമായ - Bhamgiyulla, Manoharamaaya
     
കച്ച് - Kachu  :  മാമ്പഴത്തിര, മാമ്പഴച്ചാറു പായില്‍ ഒഴിച്ചുണക്കിയെടുക്കുന്നത്, മാന്തിര, മാന്തെര - Maampazhaththira, Maampazhachaaru Paayil‍ Ozhichunakkiyedukkunnathu, Maanthira, Maanthera
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×