Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ശാഖക്കാരന്‍ - Shaakhakkaaran‍ കോച്ച് - Kochu അഭ്യുത്ഥിത - Abhyuththitha ചിത്രാംഗ - Chithraamga നിര്‍വാപ(ണ)ം - Nir‍vaapa(na)m രത്നഗര്‍ഭം - Rathnagar‍bham തകര്‍പ്പന്‍ - Thakar‍ppan‍ ഛാദകം - Chaadhakam വത്സതരം - Vathsatharam അശുഭോദയം - Ashubhodhayam പള്ളിതിരിയുക - Pallithiriyuka കായോത്സര്‍ഗം - Kaayothsar‍gam ത്രിപര്‍ണിക - Thripar‍nika ബാഹുവലയം - Baahuvalayam ഖഹരം - Khaharam ഇഷ്ടപ്പെടുക - Ishdappeduka കുത്തിക്കുലയ്ക്കുക - Kuththikkulaykkuka ബിലകാരി - Bilakaari ചോരാഒറ്റി - Choraaotti പലപ്രിയന്‍ - Palapriyan‍ അധ്യധീന - Adhyadheena പറിപ്പ് - Parippu വീട്ടുപേര്‍ - Veettuper‍ അളര്‍ക്കം - Alar‍kkam വാര്‍ത്തികം - Vaar‍ththikam ജുംഗിത - Jumgitha ധൂമ്ര - Dhoomra പുരുഷത - Purushatha നിഗൃഹീതി - Nigruheethi അകം വേവുക - Akam Vevuka ശായം - Shaayam ഘനനാഭി - Ghananaabhi കേഴ് - Kezhu ഉടുമുണ്ട് - Udumundu ചാലനി - Chaalani ആയുതികന്‍ - Aayuthikan‍ ജവുക്കാളം - Javukkaalam അക്ഷണിക - Akshanika ജീവനാശം - Jeevanaasham പഞ്ച - Pancha കല്ലുമരി - Kallumari ശുണ്ഠി - Shundi കുടപ്പന്‍ - Kudappan‍ ദൂരത - Dhooratha നാസീരം - Naaseeram നികാരം - Nikaaram ഒപ്പുകാണം - Oppukaanam ഇക്ക - Ikka സ്കന്ധതരു - Skandhatharu ഖുരണസന്‍, ഖുരണസ്സ് - Khuranasan‍, Khuranassu

Random Words

നുരയീരല്‍ - Nurayeeral‍ അചതുര - Achathura നെയ്വിളക്ക് - Neyvilakku ജടാമൂല - Jadaamoola തമന്‍ - Thaman‍ പവനന്‍ - Pavanan‍ വ്യപനീത - Vyapaneetha നിരത്തല്‍ - Niraththal‍ നാട്ട - Naatta മര്‍ക്കടാസ്യ - Mar‍kkadaasya ഓടി - Odi എരപ്പാളി - Erappaali ഉപസര്‍പ്പിണി - Upasar‍ppini അപത്യമാര്‍ഗം - Apathyamaar‍gam നാമധാരണം - Naamadhaaranam യമജ - Yamaja കാമരം - Kaamaram കളമാനം - Kalamaanam കറകറ - Karakara രതികര - Rathikara രംഗഭൂമി - Ramgabhoomi കശട് - Kashadu അല്പീകരിക്കുക - Alpeekarikkuka ശംഖകം - Shamkhakam പുണ്യതീര്‍ഥം - Punyatheer‍tham വാചാപ്രസംഗം - Vaachaaprasamgam കാപാലകുഷ്ഠം - Kaapaalakushdam ഉത്തരവാദിത്വം - Uththaravaadhithvam അപരിച്ഛിന്ന - Aparichchinna ആശ്വാസിത - Aashvaasitha വാസസ്ഥലം - Vaasasthalam പോതവാഹന്‍ - Pothavaahan‍ ആല്‍ - Aal‍ ഗിരിസംഭവം - Girisambhavam സ്ഫുരിക്കുക - Sphurikkuka പരിഷദ്യന്‍ - Parishadhyan‍ ക്രാശവിക്രയം - Kraashavikrayam ഉഡായിപ്പ് - Udaayippu പിതൃപ്രിയം - Pithrupriyam അമൃഷാ - Amrushaa സേവ്യം - Sevyam നിയമാം - Niyamaam അയിരി - Ayiri ഋക്ഷസന്ധി - Rukshasandhi ചിത്രലിപി - Chithralipi അലങ്ഘിത - Alangghitha കോങ്കണം - Konkanam പരിവ്രജ്യ - Parivrajya പോതകന്‍ - Pothakan‍ എന്നി, -യേ, -ന്യേ - Enni, -ye, -nye
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കന.

Get English Word for കന [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കന - Kana  :  "കനയ്ക്കുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "kanaykkuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
     
കനം - Kanam  :  ഭാരം - Bhaaram
     
കനം - Kanam  :  വണ്ണം - Vannam
     
കനം - Kanam  :  മഹിമ, മഹത്ത്വം - Mahima, Mahaththvam
     
കനം - Kanam  :  ശ്രഷ്ഠത, കാഠിന്യം, കടുപ്പം, തീക്ഷ്ണത - Shrashdatha, Kaadinyam, Kaduppam, Theekshnatha
     
കനം - Kanam  :  ഗൗരവം, അഭിമാനം, വന്‍പ് - Gauravam, Abhimaanam, Van‍pu
     
കനം - Kanam  :  വര്‍ധന, തികവ് - Var‍dhana, Thikavu
     
കനം - Kanam  :  അധികമായി, ഏറ്റവും, ധാരാളം - Adhikamaayi, Ettavum, Dhaaraalam
     
കനക - Kanaka  :  കനകനിര്‍മിതമായ, സ്വര്‍ണവര്‍ണമായ - Kanakanir‍mithamaaya, Svar‍navar‍namaaya
     
കനകം - Kanakam  :  സ്വര്‍ണം - Svar‍nam
     
കനകം - Kanakam  :  നാഗപ്പൂമരം - Naagappoomaram
     
കനകം - Kanakam  :  പ്ലാശ് - Plaashu
     
കനകം - Kanakam  :  കറുത്ത ഉമ്മത്ത് - Karuththa Ummaththu
     
കനകം - Kanakam  :  മഞ്ഞക്കുറുഞ്ഞി - Manjakkurunji
     
കനകം - Kanakam  :  കണ്ണഗുഗ്ഗുലു - Kannaguggulu
     
കനകം - Kanakam  :  പൊന്നാവീരം - Ponnaaveeram
     
കനകം - Kanakam  :  പീതചന്ദനം - Peethachandhanam
     
കനകം - Kanakam  :  മലയകത്തി - Malayakaththi
     
കനകം - Kanakam  :  ചെമ്പകം - Chempakam
     
കനകക്ഷാരം - Kanakakshaaram  :  പൊങ്കാരം, ടങ്കണം - Ponkaaram, Dankanam
     
കനകക്ഷീരി - Kanakaksheeri  :  സ്വര്‍ണക്ഷീരി, ഒരു ചെടി, മലയെരുമ, എരുമക്കള്ളി - Svar‍naksheeri, Oru Chedi, Malayeruma, Erumakkalli
     
കനകഗിരി - Kanakagiri  :  കനകശൈലം, സുമേരുപര്‍വതം - Kanakashailam, Sumerupar‍vatham
     
കനകചൂര്‍ണം - Kanakachoor‍nam  :  സ്വര്‍ണപ്പൊടി - Svar‍nappodi
     
കനകജൂബിലി - Kanakajoobili  :  അമ്പതു വര്‍ഷം തികയുന്ന ആഘോഷം, സുവര്‍ണജൂബിലി - Ampathu Var‍sham Thikayunna Aaghosham, Suvar‍najoobili
     
കനകത്തണ്ട് - Kanakaththandu  :  സ്വര്‍ണംകൊണ്ടുള്ള പല്ലക്ക് - Svar‍namkondulla Pallakku
     
കനകദണ്ഡം - Kanakadhandam  :  പൊന്‍ വടി - Pon‍ Vadi
     
കനകപത്രം - Kanakapathram  :  ഒരു കര്‍ണാഭരണം - Oru Kar‍naabharanam
     
കനകപര്‍വതം - Kanakapar‍vatham  :  പൊന്മല, സുമേരു - Ponmala, Sumeru
     
കനകപലം - Kanakapalam  :  ഒരുപലം സ്വര്‍ണം - Orupalam Svar‍nam
     
കനകപലം - Kanakapalam  :  ഒരു മത്സ്യം - Oru Mathsyam
     
കനകപ്പാല - Kanakappaala  :  ഒരുതരം മുള്ളങ്കി - Orutharam Mullanki
     
കനകപ്രഭ - Kanakaprabha  :  സ്വര്‍ണശോഭ - Svar‍nashobha
     
കനകപ്രഭ - Kanakaprabha  :  വലിയ വാലുഴവം - Valiya Vaaluzhavam
     
കനകപ്രഭ - Kanakaprabha  :  മഞ്ഞക്കുറുമുഴി - Manjakkurumuzhi
     
കനകപ്രഭ - Kanakaprabha  :  ഉഴിഞ്ഞ - Uzhinja
     
കനകപ്രഭ - Kanakaprabha  :  കനകവതിയിലെ കനകന്‍റെ പുത്രി - Kanakavathiyile Kanakan‍re Puthri
     
കനകപ്രസവ - Kanakaprasava  :  പൊങ്കൈത - Ponkaitha
     
കനകഫലം - Kanakaphalam  :  ഉമ്മത്തിന്‍ കായ് - Ummaththin‍ Kaayu
     
കനകഫലം - Kanakaphalam  :  നീര്‍വാളം - Neer‍vaalam
     
കനകമണി - Kanakamani  :  ഒരു കണ്ഠാഭരണം - Oru Kandaabharanam
     
കനകമയ - Kanakamaya  :  സ്വര്‍ണനിര്‍മിതമായ, സ്വര്‍ണവര്‍ണമായ - Svar‍nanir‍mithamaaya, Svar‍navar‍namaaya
     
കനകരസം - Kanakarasam  :  അരിതാരം - Arithaaram
     
കനകരസം - Kanakarasam  :  സ്വര്‍ണം ഉരുക്കിയത് - Svar‍nam Urukkiyathu
     
കനകവര്‍ഷം - Kanakavar‍sham  :  സ്വര്‍ണം വര്‍ഷിക്കല്‍, കനകവൃഷ്ടി - Svar‍nam Var‍shikkal‍, Kanakavrushdi
     
കനകവര്‍ഷം - Kanakavar‍sham  :  ഔദാര്യപൂര്‍വകമായ ദാനം - Audhaaryapoor‍vakamaaya Dhaanam
     
കനകവസന്തം - Kanakavasantham  :  ഒരു രാഗം - Oru Raagam
     
കനകവൃക്ഷം - Kanakavruksham  :  സ്വര്‍ണവര്‍ണത്തില്‍ ഇലകളുള്ള ഒരിനം വൃക്ഷം - Svar‍navar‍naththil‍ Ilakalulla Orinam Vruksham
     
കനകവൃഷ്ടി - Kanakavrushdi  :  പൊന്മഴ - Ponmazha
     
കനകശക്തി - Kanakashakthi  :  ധനശക്തി - Dhanashakthi
     
കനകശക്തി - Kanakashakthi  :  കനകനിര്‍മിതമായ വേലോടുകൂടിയ ദേവന്‍, സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ - Kanakanir‍mithamaaya Velodukoodiya Dhevan‍, Subrahmanyan‍
     
കനകശൈലം - Kanakashailam  :  മേരുപര്‍വതം - Merupar‍vatham
     
കനകസഭ - Kanakasabha  :  ചിദംബരത്തില്‍ നടരാജനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വര്‍ണക്ഷേത്രം - Chidhambaraththil‍ Nadaraajane Prathishdichirikkunna Svar‍nakshethram
     
കനകസൂത്രം - Kanakasoothram  :  സ്വര്‍ണമാല - Svar‍namaala
     
കനകസ്തംഭ - Kanakasthambha  :  സുവര്‍ണകദളി - Suvar‍nakadhali
     
കനകസ്ഥലി - Kanakasthali  :  സ്വര്‍ണഖനി - Svar‍nakhani
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×