Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഇലമുദ്രക്കാശ് - Ilamudhrakkaashu ദ്രുപദന്‍ - Dhrupadhan‍ ജന്യം - Janyam നാ - Naa മഴലമിഴി - Mazhalamizhi ശശിശകലം - Shashishakalam വിധിപൂര്‍വകം - Vidhipoor‍vakam അഭിയോഗിക്കുക - Abhiyogikkuka ചട്ടുപെട്ടെന്ന് - Chattupettennu മൂഷിതം - Mooshitham ഉടവാള്‍ - Udavaal‍ മാനിഫെസ്റ്റോ - Maaniphestto കോടീശ: - Kodeesha: ഹത്വാഭാസം - Hathvaabhaasam ആങ്കോലം - Aankolam ആലപിതം - Aalapitham പൊതിയുക - Pothiyuka ജവസം - Javasam നിത്യാചാരം - Nithyaachaaram കാര്‍ഡ് - Kaar‍du ഉഷ:കാലം, ഉഷകാലം - Usha:kaalam, Ushakaalam കഴുത്തെടുപ്പ് - Kazhuththeduppu ശില്പകാരന്‍ - Shilpakaaran‍ നാകൗകസ്സ് - Naakaukassu സൂതരാട്ട് - Sootharaattu ക്ഷാത്ര - Kshaathra മാധവന്‍ - Maadhavan‍ കരംഭസികത - Karambhasikatha ഉല്ലളത്ത് - Ullalaththu അധികൃതന്‍ - Adhikruthan‍ കംബുകണ്ഠി - Kambukandi കൃഷകന്‍ - Krushakan‍ ഇരുന്നള്ളിപ്പ് - Irunnallippu ധോരണ - Dhorana രാജീവനേത്രന്‍ - Raajeevanethran‍ ചൂര്‍ണവാസം - Choor‍navaasam അനാദീനവം - Anaadheenavam ചൈലകന്‍ - Chailakan‍ ചരണപം - Charanapam ഊര്‍ധ്വബലി - Oor‍dhvabali അതിയോഗം - Athiyogam കുയിലുക - Kuyiluka കനമ്പ് - Kanampu ഊറ്റന്‍ - Oottan‍ അശിക്ഷകന്‍ - Ashikshakan‍ അനവസ്ഥിത - Anavasthitha  - Aa അലവലാതി - Alavalaathi നിശാചര - Nishaachara കാണിപ്പൊന്ന് - Kaanipponnu

Random Words

താമ്രവര്‍ണം - Thaamravar‍nam വ്യൂഹം - Vyooham ക്ഷീരനീരകം - Ksheeraneerakam കൃഷിശത്രു - Krushishathru മാനയിതാ(വ്) - Maanayithaa(vu) വികൃതം - Vikrutham മൃഗഗാമിനി - Mrugagaamini ഇള - Ila റബ്ബര്‍ - Rabbar‍ കോശവ്യസനം - Koshavyasanam ജാഗരൂക - Jaagarooka ചക്രവാഡം - Chakravaadam ഉച്ചൈ:ശ്രവന്‍ - Uchai:shravan‍ തഴുകുക - Thazhukuka സ്വാതന്ത്യ്രം - Svaathanthyram കന്ദരാളം - Kandharaalam തലവിധി - Thalavidhi കെട്ടിപ്പുലരുക - Kettippularuka ഉപപാതം - Upapaatham പൈങ്കൂനി - Painkooni അവരീണ - Avareena ശ്രവണേന്ദ്രിയം - Shravanendhriyam വണിഗ്ഭവം - Vanigbhavam ശിങ്കിടി - Shinkidi അകുടുംബി - Akudumbi അടല - Adala ആവഹ - Aavaha അപ്രഭു - Aprabhu പമ്പരം - Pamparam അന്യഥാ - Anyathaa കഥാസാരം - Kathaasaaram മടിശീല - Madisheela അന്ധതമസം - Andhathamasam നടുവ് - Naduvu വേദവദനം - Vedhavadhanam കോച്ചാട്ട, കോഞ്ഞാട്ട - Kochaatta, Konjaatta വിക്ലിന്ന - Viklinna വ­ിഭോഗ്യം - Va­ibhogyam ആജാനേയ - Aajaaneya ജാഗര - Jaagara അബ്ജഭവന്‍ - Abjabhavan‍ സോദര - Sodhara പീത്വാ - Peethvaa അണപ്പല്ല് - Anappallu ആജ്ഞാകരന്‍ - Aajnjaakaran‍ അകൃഷ്ട - Akrushda പിതൃദായം - Pithrudhaayam വികര്‍ഷം - Vikar‍sham നിവൃത്തകാരണന്‍ - Nivruththakaaranan‍ സ്പൃഹാലു - Spruhaalu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കന.

Get English Word for കന [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കന - Kana  :  "കനയ്ക്കുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "kanaykkuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
     
കനം - Kanam  :  ഭാരം - Bhaaram
     
കനം - Kanam  :  വണ്ണം - Vannam
     
കനം - Kanam  :  മഹിമ, മഹത്ത്വം - Mahima, Mahaththvam
     
കനം - Kanam  :  ശ്രഷ്ഠത, കാഠിന്യം, കടുപ്പം, തീക്ഷ്ണത - Shrashdatha, Kaadinyam, Kaduppam, Theekshnatha
     
കനം - Kanam  :  ഗൗരവം, അഭിമാനം, വന്‍പ് - Gauravam, Abhimaanam, Van‍pu
     
കനം - Kanam  :  വര്‍ധന, തികവ് - Var‍dhana, Thikavu
     
കനം - Kanam  :  അധികമായി, ഏറ്റവും, ധാരാളം - Adhikamaayi, Ettavum, Dhaaraalam
     
കനക - Kanaka  :  കനകനിര്‍മിതമായ, സ്വര്‍ണവര്‍ണമായ - Kanakanir‍mithamaaya, Svar‍navar‍namaaya
     
കനകം - Kanakam  :  സ്വര്‍ണം - Svar‍nam
     
കനകം - Kanakam  :  നാഗപ്പൂമരം - Naagappoomaram
     
കനകം - Kanakam  :  പ്ലാശ് - Plaashu
     
കനകം - Kanakam  :  കറുത്ത ഉമ്മത്ത് - Karuththa Ummaththu
     
കനകം - Kanakam  :  മഞ്ഞക്കുറുഞ്ഞി - Manjakkurunji
     
കനകം - Kanakam  :  കണ്ണഗുഗ്ഗുലു - Kannaguggulu
     
കനകം - Kanakam  :  പൊന്നാവീരം - Ponnaaveeram
     
കനകം - Kanakam  :  പീതചന്ദനം - Peethachandhanam
     
കനകം - Kanakam  :  മലയകത്തി - Malayakaththi
     
കനകം - Kanakam  :  ചെമ്പകം - Chempakam
     
കനകക്ഷാരം - Kanakakshaaram  :  പൊങ്കാരം, ടങ്കണം - Ponkaaram, Dankanam
     
കനകക്ഷീരി - Kanakaksheeri  :  സ്വര്‍ണക്ഷീരി, ഒരു ചെടി, മലയെരുമ, എരുമക്കള്ളി - Svar‍naksheeri, Oru Chedi, Malayeruma, Erumakkalli
     
കനകഗിരി - Kanakagiri  :  കനകശൈലം, സുമേരുപര്‍വതം - Kanakashailam, Sumerupar‍vatham
     
കനകചൂര്‍ണം - Kanakachoor‍nam  :  സ്വര്‍ണപ്പൊടി - Svar‍nappodi
     
കനകജൂബിലി - Kanakajoobili  :  അമ്പതു വര്‍ഷം തികയുന്ന ആഘോഷം, സുവര്‍ണജൂബിലി - Ampathu Var‍sham Thikayunna Aaghosham, Suvar‍najoobili
     
കനകത്തണ്ട് - Kanakaththandu  :  സ്വര്‍ണംകൊണ്ടുള്ള പല്ലക്ക് - Svar‍namkondulla Pallakku
     
കനകദണ്ഡം - Kanakadhandam  :  പൊന്‍ വടി - Pon‍ Vadi
     
കനകപത്രം - Kanakapathram  :  ഒരു കര്‍ണാഭരണം - Oru Kar‍naabharanam
     
കനകപര്‍വതം - Kanakapar‍vatham  :  പൊന്മല, സുമേരു - Ponmala, Sumeru
     
കനകപലം - Kanakapalam  :  ഒരുപലം സ്വര്‍ണം - Orupalam Svar‍nam
     
കനകപലം - Kanakapalam  :  ഒരു മത്സ്യം - Oru Mathsyam
     
കനകപ്പാല - Kanakappaala  :  ഒരുതരം മുള്ളങ്കി - Orutharam Mullanki
     
കനകപ്രഭ - Kanakaprabha  :  സ്വര്‍ണശോഭ - Svar‍nashobha
     
കനകപ്രഭ - Kanakaprabha  :  വലിയ വാലുഴവം - Valiya Vaaluzhavam
     
കനകപ്രഭ - Kanakaprabha  :  മഞ്ഞക്കുറുമുഴി - Manjakkurumuzhi
     
കനകപ്രഭ - Kanakaprabha  :  ഉഴിഞ്ഞ - Uzhinja
     
കനകപ്രഭ - Kanakaprabha  :  കനകവതിയിലെ കനകന്‍റെ പുത്രി - Kanakavathiyile Kanakan‍re Puthri
     
കനകപ്രസവ - Kanakaprasava  :  പൊങ്കൈത - Ponkaitha
     
കനകഫലം - Kanakaphalam  :  ഉമ്മത്തിന്‍ കായ് - Ummaththin‍ Kaayu
     
കനകഫലം - Kanakaphalam  :  നീര്‍വാളം - Neer‍vaalam
     
കനകമണി - Kanakamani  :  ഒരു കണ്ഠാഭരണം - Oru Kandaabharanam
     
കനകമയ - Kanakamaya  :  സ്വര്‍ണനിര്‍മിതമായ, സ്വര്‍ണവര്‍ണമായ - Svar‍nanir‍mithamaaya, Svar‍navar‍namaaya
     
കനകരസം - Kanakarasam  :  അരിതാരം - Arithaaram
     
കനകരസം - Kanakarasam  :  സ്വര്‍ണം ഉരുക്കിയത് - Svar‍nam Urukkiyathu
     
കനകവര്‍ഷം - Kanakavar‍sham  :  സ്വര്‍ണം വര്‍ഷിക്കല്‍, കനകവൃഷ്ടി - Svar‍nam Var‍shikkal‍, Kanakavrushdi
     
കനകവര്‍ഷം - Kanakavar‍sham  :  ഔദാര്യപൂര്‍വകമായ ദാനം - Audhaaryapoor‍vakamaaya Dhaanam
     
കനകവസന്തം - Kanakavasantham  :  ഒരു രാഗം - Oru Raagam
     
കനകവൃക്ഷം - Kanakavruksham  :  സ്വര്‍ണവര്‍ണത്തില്‍ ഇലകളുള്ള ഒരിനം വൃക്ഷം - Svar‍navar‍naththil‍ Ilakalulla Orinam Vruksham
     
കനകവൃഷ്ടി - Kanakavrushdi  :  പൊന്മഴ - Ponmazha
     
കനകശക്തി - Kanakashakthi  :  ധനശക്തി - Dhanashakthi
     
കനകശക്തി - Kanakashakthi  :  കനകനിര്‍മിതമായ വേലോടുകൂടിയ ദേവന്‍, സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ - Kanakanir‍mithamaaya Velodukoodiya Dhevan‍, Subrahmanyan‍
     
കനകശൈലം - Kanakashailam  :  മേരുപര്‍വതം - Merupar‍vatham
     
കനകസഭ - Kanakasabha  :  ചിദംബരത്തില്‍ നടരാജനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വര്‍ണക്ഷേത്രം - Chidhambaraththil‍ Nadaraajane Prathishdichirikkunna Svar‍nakshethram
     
കനകസൂത്രം - Kanakasoothram  :  സ്വര്‍ണമാല - Svar‍namaala
     
കനകസ്തംഭ - Kanakasthambha  :  സുവര്‍ണകദളി - Suvar‍nakadhali
     
കനകസ്ഥലി - Kanakasthali  :  സ്വര്‍ണഖനി - Svar‍nakhani
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×