Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഓഷം - Osham അചലത്വിട്ട് - Achalathvittu സ്വധാപ്രിയന്‍ - Svadhaapriyan‍ നവതം - Navatham വേര്‍ - Ver‍ ഉത്പാദക, ഉല്‍- - Uthpaadhaka, Ul‍- ഹരിപ്രിയന്‍ - Haripriyan‍ കന്നിയാക്കം - Kanniyaakkam അടവി - Adavi പൊത്തുക - Poththuka അവപാതനം - Avapaathanam ഊളി - Ooli തിലതര്‍പ്പണം - Thilathar‍ppanam പിടാവ് - Pidaavu മേക്കലം - Mekkalam പ്രതീപന്‍ - Pratheepan‍ ദ്വിരദന്‍ - Dhviradhan‍ എടങ്കൈ - Edankai ഛാദകന്‍ - Chaadhakan‍ കിളിയല്‍ - Kiliyal‍ വേദന, വേദനം - Vedhana, Vedhanam വഞ്ചിപ്പാട്ട് - Vanchippaattu അഭിനന്ദനീയ - Abhinandhaneeya ഇളമരം - Ilamaram ഉലുകം - Ulukam അധ്യര്‍ധധാരം - Adhyar‍dhadhaaram പആയമാന - Paaayamaana തുറപ്പണം - Thurappanam ആരോപകന്‍ - Aaropakan‍ മൃഗശീര്‍ഷം - Mrugasheer‍sham ജീവനം - Jeevanam  - O അംബരൗകസ്സ് - Ambaraukassu ചിമ്പല്‍ - Chimpal‍ ഉദാഹര്‍ത്തവ്യ - Udhaahar‍ththavya കുപഥന്‍ - Kupathan‍ വിസ്വര - Visvara കുതൂഹലം - Kuthoohalam ഓഹരി - Ohari ഗവേഷകന്‍ - Gaveshakan‍ മഹീസുത - Maheesutha വശിക - Vashika കൊറുക്ക് - Korukku കരിവാട്, കരു- - Karivaadu, Karu- പതിനെട്ടരക്കവികള്‍ - Pathinettarakkavikal‍ നിശാമനം - Nishaamanam വഴുതുക - Vazhuthuka തിണ്ണം - Thinnam ആപന്ന - Aapanna കുട്ടിയൂണ്‍ - Kuttiyoon‍

Random Words

അവികത്ഥ - Avikaththa പട്ടാരം - Pattaaram ദീപോത്സവം - Dheepothsavam നക്തദിന്ദിവം - Nakthadhindhivam ജയഭദ്രന്‍ - Jayabhadhran‍ സുമംഗല - Sumamgala നിഷ്പതിസൂത - Nishpathisootha വ്യാദാനം - Vyaadhaanam ഏല്‍പ്പിക്കുക - El‍ppikkuka ഉപഖനനം - Upakhananam വജ്രപുഷ്പ - Vajrapushpa ഭര്‍ജിക്കുക - Bhar‍jikkuka കുരുക്കന്‍ - Kurukkan‍ ആര്യമുത്തങ്ങ - Aaryamuththanga ചെറ്റത്തരം - Chettaththaram പണിക്കുറ്റം - Panikkuttam അവച്ഛേദം - Avachchedham പറങ്കിക്കായ് - Parankikkaayu പരടൈ - Paradai ഉള്‍പ്പൂ(വ്) - Ul‍ppoo(vu) മുന്നിരിപ്പ് - Munnirippu അഗരം - Agaram ദേവമണി - Dhevamani കുഡപം, കുഡുംബം - Kudapam, Kudumbam ചാതുരര്‍ഥികം - Chaathurar‍thikam തകര്‍ക്കുക - Thakar‍kkuka ആരാന്‍, ആരാനും - Aaraan‍, Aaraanum വിശാരണം - Vishaaranam ഹതശേഷ - Hathashesha പെണ്ണപ്പന്‍ - Pennappan‍ പക - Paka കുഞ്ചന്‍നമ്പ്യാര്‍ - Kunchan‍nampyaar‍ ദൗര്‍ബല്യം - Dhaur‍balyam ആമന്ദ്ര - Aamandhra ഭദ്രശീലന്‍ - Bhadhrasheelan‍ ചിത്രഭാഷ - Chithrabhaasha മൈയല്‍ - Maiyal‍ ഇരുകര - Irukara കര്‍ണശ്രവ - Kar‍nashrava നാളോക്കം - Naalokkam പദാരം - Padhaaram അവഭാസകം - Avabhaasakam പൂക്കണ്ണി - Pookkanni വ്യാപ്തി - Vyaapthi വിദീര്‍ണ - Vidheer‍na അവപീഡം - Avapeedam കോര് - Koru ചൗര്‍ണേയം - Chaur‍neyam അപര - Apara അഭിവ്യാപ്തി - Abhivyaapthi
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കന.

Get English Word for കന [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കന - Kana  :  "കനയ്ക്കുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "kanaykkuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
     
കനം - Kanam  :  ഭാരം - Bhaaram
     
കനം - Kanam  :  വണ്ണം - Vannam
     
കനം - Kanam  :  മഹിമ, മഹത്ത്വം - Mahima, Mahaththvam
     
കനം - Kanam  :  ശ്രഷ്ഠത, കാഠിന്യം, കടുപ്പം, തീക്ഷ്ണത - Shrashdatha, Kaadinyam, Kaduppam, Theekshnatha
     
കനം - Kanam  :  ഗൗരവം, അഭിമാനം, വന്‍പ് - Gauravam, Abhimaanam, Van‍pu
     
കനം - Kanam  :  വര്‍ധന, തികവ് - Var‍dhana, Thikavu
     
കനം - Kanam  :  അധികമായി, ഏറ്റവും, ധാരാളം - Adhikamaayi, Ettavum, Dhaaraalam
     
കനക - Kanaka  :  കനകനിര്‍മിതമായ, സ്വര്‍ണവര്‍ണമായ - Kanakanir‍mithamaaya, Svar‍navar‍namaaya
     
കനകം - Kanakam  :  സ്വര്‍ണം - Svar‍nam
     
കനകം - Kanakam  :  നാഗപ്പൂമരം - Naagappoomaram
     
കനകം - Kanakam  :  പ്ലാശ് - Plaashu
     
കനകം - Kanakam  :  കറുത്ത ഉമ്മത്ത് - Karuththa Ummaththu
     
കനകം - Kanakam  :  മഞ്ഞക്കുറുഞ്ഞി - Manjakkurunji
     
കനകം - Kanakam  :  കണ്ണഗുഗ്ഗുലു - Kannaguggulu
     
കനകം - Kanakam  :  പൊന്നാവീരം - Ponnaaveeram
     
കനകം - Kanakam  :  പീതചന്ദനം - Peethachandhanam
     
കനകം - Kanakam  :  മലയകത്തി - Malayakaththi
     
കനകം - Kanakam  :  ചെമ്പകം - Chempakam
     
കനകക്ഷാരം - Kanakakshaaram  :  പൊങ്കാരം, ടങ്കണം - Ponkaaram, Dankanam
     
കനകക്ഷീരി - Kanakaksheeri  :  സ്വര്‍ണക്ഷീരി, ഒരു ചെടി, മലയെരുമ, എരുമക്കള്ളി - Svar‍naksheeri, Oru Chedi, Malayeruma, Erumakkalli
     
കനകഗിരി - Kanakagiri  :  കനകശൈലം, സുമേരുപര്‍വതം - Kanakashailam, Sumerupar‍vatham
     
കനകചൂര്‍ണം - Kanakachoor‍nam  :  സ്വര്‍ണപ്പൊടി - Svar‍nappodi
     
കനകജൂബിലി - Kanakajoobili  :  അമ്പതു വര്‍ഷം തികയുന്ന ആഘോഷം, സുവര്‍ണജൂബിലി - Ampathu Var‍sham Thikayunna Aaghosham, Suvar‍najoobili
     
കനകത്തണ്ട് - Kanakaththandu  :  സ്വര്‍ണംകൊണ്ടുള്ള പല്ലക്ക് - Svar‍namkondulla Pallakku
     
കനകദണ്ഡം - Kanakadhandam  :  പൊന്‍ വടി - Pon‍ Vadi
     
കനകപത്രം - Kanakapathram  :  ഒരു കര്‍ണാഭരണം - Oru Kar‍naabharanam
     
കനകപര്‍വതം - Kanakapar‍vatham  :  പൊന്മല, സുമേരു - Ponmala, Sumeru
     
കനകപലം - Kanakapalam  :  ഒരുപലം സ്വര്‍ണം - Orupalam Svar‍nam
     
കനകപലം - Kanakapalam  :  ഒരു മത്സ്യം - Oru Mathsyam
     
കനകപ്പാല - Kanakappaala  :  ഒരുതരം മുള്ളങ്കി - Orutharam Mullanki
     
കനകപ്രഭ - Kanakaprabha  :  സ്വര്‍ണശോഭ - Svar‍nashobha
     
കനകപ്രഭ - Kanakaprabha  :  വലിയ വാലുഴവം - Valiya Vaaluzhavam
     
കനകപ്രഭ - Kanakaprabha  :  മഞ്ഞക്കുറുമുഴി - Manjakkurumuzhi
     
കനകപ്രഭ - Kanakaprabha  :  ഉഴിഞ്ഞ - Uzhinja
     
കനകപ്രഭ - Kanakaprabha  :  കനകവതിയിലെ കനകന്‍റെ പുത്രി - Kanakavathiyile Kanakan‍re Puthri
     
കനകപ്രസവ - Kanakaprasava  :  പൊങ്കൈത - Ponkaitha
     
കനകഫലം - Kanakaphalam  :  ഉമ്മത്തിന്‍ കായ് - Ummaththin‍ Kaayu
     
കനകഫലം - Kanakaphalam  :  നീര്‍വാളം - Neer‍vaalam
     
കനകമണി - Kanakamani  :  ഒരു കണ്ഠാഭരണം - Oru Kandaabharanam
     
കനകമയ - Kanakamaya  :  സ്വര്‍ണനിര്‍മിതമായ, സ്വര്‍ണവര്‍ണമായ - Svar‍nanir‍mithamaaya, Svar‍navar‍namaaya
     
കനകരസം - Kanakarasam  :  അരിതാരം - Arithaaram
     
കനകരസം - Kanakarasam  :  സ്വര്‍ണം ഉരുക്കിയത് - Svar‍nam Urukkiyathu
     
കനകവര്‍ഷം - Kanakavar‍sham  :  സ്വര്‍ണം വര്‍ഷിക്കല്‍, കനകവൃഷ്ടി - Svar‍nam Var‍shikkal‍, Kanakavrushdi
     
കനകവര്‍ഷം - Kanakavar‍sham  :  ഔദാര്യപൂര്‍വകമായ ദാനം - Audhaaryapoor‍vakamaaya Dhaanam
     
കനകവസന്തം - Kanakavasantham  :  ഒരു രാഗം - Oru Raagam
     
കനകവൃക്ഷം - Kanakavruksham  :  സ്വര്‍ണവര്‍ണത്തില്‍ ഇലകളുള്ള ഒരിനം വൃക്ഷം - Svar‍navar‍naththil‍ Ilakalulla Orinam Vruksham
     
കനകവൃഷ്ടി - Kanakavrushdi  :  പൊന്മഴ - Ponmazha
     
കനകശക്തി - Kanakashakthi  :  ധനശക്തി - Dhanashakthi
     
കനകശക്തി - Kanakashakthi  :  കനകനിര്‍മിതമായ വേലോടുകൂടിയ ദേവന്‍, സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ - Kanakanir‍mithamaaya Velodukoodiya Dhevan‍, Subrahmanyan‍
     
കനകശൈലം - Kanakashailam  :  മേരുപര്‍വതം - Merupar‍vatham
     
കനകസഭ - Kanakasabha  :  ചിദംബരത്തില്‍ നടരാജനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വര്‍ണക്ഷേത്രം - Chidhambaraththil‍ Nadaraajane Prathishdichirikkunna Svar‍nakshethram
     
കനകസൂത്രം - Kanakasoothram  :  സ്വര്‍ണമാല - Svar‍namaala
     
കനകസ്തംഭ - Kanakasthambha  :  സുവര്‍ണകദളി - Suvar‍nakadhali
     
കനകസ്ഥലി - Kanakasthali  :  സ്വര്‍ണഖനി - Svar‍nakhani
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×