Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പരക്കം - Parakkam എക്കണ്ടം - Ekkandam പര്യാണം - Paryaanam കന്നിമുന്നം, -മിന്നം - Kannimunnam, -minnam പളപളപ്പ് - Palapalappu അഭിചരണം - Abhicharanam അഗ്നിശിഖം - Agnishikham ചക്കരക്കള്ളന്‍ - Chakkarakkallan‍ മുടയുക - Mudayuka ഖരപാകം - Kharapaakam തൊപ്പ - Thoppa ഗന്ധര്‍വന്‍പാട്ട് - Gandhar‍van‍paattu മൗഖികപരിക്ഷ - Maukhikapariksha ബുദ്ധിപാകം - Buddhipaakam ധര്‍മന്‍ - Dhar‍man‍ മേല്‍വാരം - Mel‍vaaram രൗദ്ര - Raudhra വിശ്വകം - Vishvakam അതിഥിദേവന്‍ - Athithidhevan‍ വേശ്യാജനം - Veshyaajanam അട്ടറ, -റി - Attara, -ri നിര്യതികോണ്‍ - Niryathikon‍ വേര്‍വിടുക - Ver‍viduka കൂറ്റ് - Koottu ആരോഹകന്‍ - Aarohakan‍ അപ്രതര്‍ക്യ - Aprathar‍kya പ്രതിശീര്‍ഷ - Prathisheer‍sha മറക്കാര്‍ - Marakkaar‍ കദംബം - Kadhambam ഡുണ്ഡുലം - Dundulam അന്തര്‍മണ്ഡലം - Anthar‍mandalam അയ്മ്പൊന്ന്, ഐമ്പൊന്ന് - Aymponnu, Aimponnu കണ്ടങ്കാര - Kandankaara ഫലിത - Phalitha വര്‍ത്തകം - Var‍ththakam ഉഴമക്കാരന്‍ - Uzhamakkaaran‍ വരുണപത്നി - Varunapathni അഴിഞ്ഞ - Azhinja ഉല്ലോല - Ullola ഉഗ്രഗന്ധം - Ugragandham രോഗനിദാനം - Roganidhaanam ദ്വാരക - Dhvaaraka അശീത - Asheetha അനൗപചാരിക - Anaupachaarika കുത്തിപ്പറിക്കുക - Kuththipparikkuka ജന്മാഷ്ടമീവ്രതം - Janmaashdameevratham കുബ്ജ - Kubja സനാതനന്‍ - Sanaathanan‍ അഭ്യാവര്‍ത്തം - Abhyaavar‍ththam ക്ഷുല്ല - Kshulla

Random Words

അപുഷ്പ - Apushpa ഉപരക്ഷണം - Uparakshanam ഗോച്ഛ - Gochcha പ്രാക്പ്രയോഗം - Praakprayogam അളിന്ദ(ക)ം - Alindha(ka)m കുത്തുസൂചി - Kuththusoochi ഉളുമ്പ്, ഉലുമ്പ് - Ulumpu, Ulumpu ചെമ്പട - Chempada പുരമ്പ് - Purampu മുതല - Muthala കണവന്‍ - Kanavan‍ ഉഷ്ണസ്രാവം - Ushnasraavam ബോധനീയ - Bodhaneeya പ്രതിശ്രുതി - Prathishruthi വരുത്തുക - Varuththuka നവപഞ്ചാശത്ത് - Navapanchaashaththu ദന്തപാതനം - Dhanthapaathanam കിരണകേതനന്‍ - Kiranakethanan‍ കാമ്യത, -ത്വം - Kaamyatha, -thvam കലശജന്മാ(വ്) - Kalashajanmaa(vu) മൂടകുത്തി - Moodakuththi സന്തമസ്സ് - Santhamassu ജഗത്പ്രഭു - Jagathprabhu ഒമച്ചില്‍ - Omachil‍ തിരികുറ്റി - Thirikutti മൂര്‍ധാഭിഷിക്തന്‍ - Moor‍dhaabhishikthan‍ അടിമക്കാശ് - Adimakkaashu പല്ലിക - Pallika ഗ്രാമേയി - Graameyi നിഗരം - Nigaram രങ്ക് - Ranku സൂര്യപ്രിയം - Sooryapriyam തുസ്തം - Thustham മുദ്രണാലയം - Mudhranaalayam ഉള്‍ക്കരുത്ത് - Ul‍kkaruththu ജലജം - Jalajam മുന്നുംപിന്നും - Munnumpinnum യാതൊരിക്കല്‍ - Yaathorikkal‍ പാശുബന്ധകം - Paashubandhakam ഭയാപഹ - Bhayaapaha ഇരിതല്‍ - Irithal‍ കാഞ്ചുകീയന്‍ - Kaanchukeeyan‍ കനാല്‍ - Kanaal‍ അനര്‍ഥം - Anar‍tham സ്ഥാസ്നു - Sthaasnu ആതതായി - Aathathaayi കടാരന്‍ - Kadaaran‍ പ്രതിവാരണം - Prathivaaranam ഉപസരിക്കുക - Upasarikkuka നാഗാംഗന - Naagaamgana
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കന്താചാരം, കന്തായം.

Get English Word for കന്താചാരം, കന്തായം [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കന്താചാരം, കന്തായം - Kanthaachaaram, Kanthaayam  :  വസ്തു ഉടമസ്ഥനു വിളവിന്‍റെ 1/4 -ഉം, പാട്ടക്കാരനു 3/4 -ഉം അവകാശപ്പെടുന്ന പാട്ടവ്യവസ്ഥ - Vasthu Udamasthanu Vilavin‍re 1/4 -um, Paattakkaaranu 3/4 -um Avakaashappedunna Paattavyavastha
     
     
കന്താചാരം, കന്തായം - Kanthaachaaram, Kanthaayam  :  സൈനികരുടെ വേതനത്തിനു വിട്ടിട്ടുള്ള ഭൂമി - Sainikarude Vethanaththinu Vittittulla Bhoomi
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×