Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ആഭോഗം - Aabhogam ശാക്യസിംഹന്‍ - Shaakyasimhan‍ ആജ്ഞാഭംഗം - Aajnjaabhamgam ജന്യന്‍ - Janyan‍ മാര്‍ഗികന്‍ - Maar‍gikan‍ ഗോകൃതം - Gokrutham സ്രാതസ്യന്‍ - Sraathasyan‍ ക്ഷാരനദി - Kshaaranadhi കിഴറ്റുക - Kizhattuka പുള്ളം - Pullam നിത്യപൂജ്യന്‍ - Nithyapoojyan‍ പ്രക്ഷ്യ - Prakshya അഗാരം - Agaaram ജവിഷ്ഠ - Javishda കുട്ടിയാതി - Kuttiyaathi കുരംഗിക - Kuramgika നേജനം - Nejanam കുദേഹന്‍ - Kudhehan‍ നേര്‍പ്പിക്കുക - Ner‍ppikkuka വനചരം - Vanacharam ഉദ്ദീപിക - Uddheepika ഇവ് - Ivu ഉപലിപ്ത - Upaliptha ഒറ്റക്കയ്യന്‍ - Ottakkayyan‍ ദൃഷ്ടിസ്തംഭം - Dhrushdisthambham സ്വപ്നപ്രായ - Svapnapraaya വൃഷ്ടിമത്ത് - Vrushdimaththu അഡ്രസ്സ് - Adrassu തുരുശ്ര - Thurushra അഭംഗി - Abhamgi കണ്ടന്തടി - Kandanthadi അക്ഷരശ്ലോകം - Aksharashlokam നിദര്‍ശന - Nidhar‍shana ആവിഷ്കൃത - Aavishkrutha ദന്തശോധനി - Dhanthashodhani അന്ത്രാദം - Anthraadham നവഖണ്ഡങ്ങള്‍ - Navakhandangal‍ അന്യോക്തി - Anyokthi ലിഖിതാവ് - Likhithaavu പതഞ്ചിക - Pathanchika നിലപാടുനില്‍ക്കുക - Nilapaadunil‍kkuka ഋണദ - Runadha സൊന്ന - Sonna വര്‍നികന്‍ - Var‍nikan‍ ഭൂതരക്ഷ - Bhootharaksha വിളിക്കുക - Vilikkuka ഭവാനീപതി - Bhavaaneepathi കോന്തി - Konthi പീക്കൈ - Peekkai ഐരാവതി - Airaavathi

Random Words

ശക്തിത്രയം - Shakthithrayam ഭ്രമണം - Bhramanam പ്രകടിപ്പിക്കുക - Prakadippikkuka കിറിണി - Kirini ചകിതം - Chakitham പുനങ്കുളി - Punankuli ഹരിദാസന്‍ - Haridhaasan‍ ഋചീകന്‍ - Rucheekan‍ ആക്ഷാരിത - Aakshaaritha പുഴ - Puzha മുറമ - Murama സംസര്‍ജനം - Samsar‍janam ഹൃതശേഷം - Hruthashesham രുദ്ര - Rudhra കൊത്തല - Koththala ചൈത്രവാഹിനി - Chaithravaahini വെടിയുണ്ട - Vediyunda ഉപയാചക - Upayaachaka വാമൊഴി - Vaamozhi ഭര്‍ത്തൃഹരി - Bhar‍ththruhari വ്രജവരന്‍ - Vrajavaran‍ ചൊങ്കുകൈ - Chonkukai സംവിക്ത - Samviktha നീര്‍ക്കോളി - Neer‍kkoli പൊന്നാണി - Ponnaani ജായാജീവി - Jaayaajeevi ബദ്ധവിരോധി - Baddhavirodhi സഠം - Sadam ചോമാതിരി - Chomaathiri ഗൃഹവീരന്‍ - Gruhaveeran‍ അംബുജാക്ഷന്‍ - Ambujaakshan‍ വന്യാശനം - Vanyaashanam പ്രഷകന്‍ - Prashakan‍ ചൊള്ളന്‍ - Chollan‍ ആയുരന്തം - Aayurantham മാരണകര്‍മം - Maaranakar‍mam കളത്രത, -ത്വം - Kalathratha, -thvam ചേതോഭൂവ് - Chethobhoovu വ്യക്തദൃഷ്ടാര്‍ഥന്‍ - Vyakthadhrushdaar‍than‍ അവ്യാഹൃത - Avyaahrutha അപഭാഷണം - Apabhaashanam അസമ്യക് - Asamyaku കിമിതി - Kimithi മൃദുച്ഛദം - Mrudhuchchadham സോമസിന്ധു - Somasindhu ചീത്തത്തരം - Cheeththaththaram ചോറ്റുകഞ്ഞി - Chottukanji ഗുരുപ്പട്ടം - Guruppattam ചിത്രഭാഷ - Chithrabhaasha ഭോഗദേഹം - Bhogadheham
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കമ്പടികളി.

Get English Word for കമ്പടികളി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കമ്പടികളി - Kampadikali  :  ഏതാനുമാളുകള്‍ വട്ടത്തില്‍നിന്നു പാട്ടുപാടിച്ചുവടുവച്ച് ഇരുകൈകളിലും പിടിച്ചകോലുകള്‍ താളക്രമത്തിനു തമ്മില്‍ മുട്ടിച്ചു നടത്തുന്ന കളി - Ethaanumaalukal‍ Vattaththil‍ninnu Paattupaadichuvaduvachu Irukaikalilum Pidichakolukal‍ Thaalakramaththinu Thammil‍ Muttichu Nadaththunna Kali
     
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×