Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പരിരക്ഷ - Pariraksha സേനാഗ്രം - Senaagram കൂപകം - Koopakam കാണ്ഡസന്ധി - Kaandasandhi വപുര്‍ഗുണം - Vapur‍gunam നിരക്കുക - Nirakkuka ചെട്ടിമാല - Chettimaala ഒല്ലായ്ക, -മ - Ollaayka, -ma ഉമ്മിയ്യീന്‍ - Ummiyyeen‍ പെരുപ്പിക്കുക - Peruppikkuka ചില്ലി - Chilli സന്ധ്യാരാഗം - Sandhyaaraagam പൊള്ളിക്കുക - Pollikkuka അങ്കവൃക്ഷം - Ankavruksham ഒന്നാകെ - Onnaake കടക്കോടി - Kadakkodi കേഴ് - Kezhu ചക്രപതി - Chakrapathi വായന - Vaayana നഭശ്ചരം - Nabhashcharam ഈടിന, ഈടിയ - Eedina, Eediya വല്ഗു - Valgu പങ്കജാക്ഷന്‍ - Pankajaakshan‍ അക്ഷരവിദ്യ - Aksharavidhya ആയിക്കൊണ്ട് - Aayikkondu കൈത്തോട് - Kaiththodu കുട്ടിവിരല്‍ - Kuttiviral‍ അഹീനന്‍ - Aheenan‍ രൂപവിപര്യയം - Roopaviparyayam ആപന്ന - Aapanna അസംബ്ലി - Asambli മട്ടിയം - Mattiyam ചെമ്മന്താരം - Chemmanthaaram പൊളുകുക - Polukuka നൂല്‍പ്പരുത്തി - Nool‍pparuththi നാലകം - Naalakam അഴിവന്‍ - Azhivan‍ തിന - Thina കര്‍പ്പൂരദീപം - Kar‍ppooradheepam തരംഗലീല - Tharamgaleela പണയച്ചീട്ട് - Panayacheettu കാരിയം - Kaariyam ജലാത്യയം - Jalaathyayam തീക്കരപ്പന്‍ - Theekkarappan‍ കടിവായ് - Kadivaayu മുകള്‍പ്പരപ്പ് - Mukal‍pparappu മഹാപഥം - Mahaapatham ടങ്കപതി - Dankapathi കദല - Kadhala ഈനാംചാത്ത്, -ചാത്തി, -പൂച്ചി - Eenaamchaaththu, -chaaththi, -poochi

Random Words

ശ്വശ്രു - Shvashru ത്യ്രക്ഷകന്‍ - Thyrakshakan‍ വാര്‍ഷികം - Vaar‍shikam വാതി - Vaathi ഏകാങ്കം, -ങ്കി - Ekaankam, -nki അഴകച്ച് - Azhakachu ലാവ - Laava പ്രത്യര്‍ഥി - Prathyar‍thi നഭസ്സ് - Nabhassu അശീതള - Asheethala മൈസൂര്‍ - Maisoor‍ ചമസി - Chamasi കുലനിലയം - Kulanilayam നിര്‍മതി - Nir‍mathi പരിഭ്രമണം - Paribhramanam പുരാണന്‍ - Puraanan‍ പ്രഭഗ്ന - Prabhagna ഒറോട്ടി - Orotti ചിട്ടിക്കുറി - Chittikkuri ദേവാധിദേവന്‍ - Dhevaadhidhevan‍ കൊന്നി - Konni ഊരുസ്തംഭ - Oorusthambha വ്യക്തി - Vyakthi പക്ഷ്ണു - Pakshnu സ്വരപത്തനം - Svarapaththanam കടലാന - Kadalaana മാനിതം - Maanitham ആയസ്കാരം - Aayaskaaram ഉപലഭ്യ - Upalabhya വിദരം - Vidharam അവസ്നസ - Avasnasa സ്വാര്‍ഥം - Svaar‍tham എടുപിടീന്ന് - Edupideennu അകോവിദ - Akovidha പ്രബോധിപ്പിക്കുക - Prabodhippikkuka സിന്ധുവാരം - Sindhuvaaram പകയന്‍ - Pakayan‍ ദേയം - Dheyam ഗന്ധരാജന്‍ - Gandharaajan‍ നാട് - Naadu അപരിഹാര്യ - Aparihaarya പാതിരാപ്പൂവ് - Paathiraappoovu ഗുഗ്ഗുലം, -ലു - Guggulam, -lu ആശ്വാസ്യ - Aashvaasya തതം - Thatham ഉറ്റുനോക്കുക - Uttunokkuka പാത്രടീരം - Paathradeeram മുതല്‍ദ്രവ്യം - Muthal‍dhravyam ക്രാപ്പ് - Kraappu മുഖാവരണം - Mukhaavaranam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കമ്പനി, കമ്പിനി.

Get English Word for കമ്പനി, കമ്പിനി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കമ്പനി, കമ്പിനി - Kampani, Kampini  :  സംഘം, കൂട്ടം, വ്യാപാരമോ വ്യവസായമോ മറ്റോ നടത്താന്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ കൂട്ടം, ഉദാ: ഓട്ടുകമ്പനി, കമ്പനിജോലിക്കാര്‍, മണല്‍ക്കമ്പനി - Samgham, Koottam, Vyaapaaramo Vyavasaayamo Matto Nadaththaan‍ Samghadippichittullavarude Koottam, Udhaa: Ottukampani, Kampanijolikkaar‍, Manal‍kkampani
     
     
കമ്പനി, കമ്പിനി - Kampani, Kampini  :  പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും കച്ചവടത്തിനുവന്ന സംഘക്കാര്‍ - Paashchaathyaraajyangalil‍ Ninnum Kachavadaththinuvanna Samghakkaar‍
     
കമ്പനി, കമ്പിനി - Kampani, Kampini  :  ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്‍ഡ്യാ കമ്പനി. കമ്പനിയാരന്മാര്‍, -യാര്‍, കുമ്പിനിയാരന്മാര്‍ = (ബ.വ.) ഈസ്റ്റ് ഇന്‍ഡ്യാക്കമ്പനി അധികാരികള്‍ - Imgleeshu Eesttu In‍dyaa Kampani. Kampaniyaaranmaar‍, -yaar‍, Kumpiniyaaranmaar‍ = (ba. Va.) Eesttu In‍dyaakkampani Adhikaarikal‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×