Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ദത്താത്രയം - Dhaththaathrayam കാഷ്ഠലോഹി - Kaashdalohi ചുമത്തുക - Chumaththuka പിരാക്ക് - Piraakku അവസാമാന്യം - Avasaamaanyam ആവഹിക്കുക - Aavahikkuka എന്നേക്കും - Ennekkum വിനിര്‍ജയം - Vinir‍jayam അവനയിക്കുക - Avanayikkuka കണ്ഡൂയിതാവ് - Kandooyithaavu എതിരുപാട്ടയോല - Ethirupaattayola ആമിശ്ര, -ശ്ല - Aamishra, -shla ക്രിയം - Kriyam വിതൃഷ്ണ - Vithrushna കാംഭോജം - Kaambhojam പാവോട്ടുക - Paavottuka പവനചക്രം - Pavanachakram പൃഥു - Pruthu ഉച്ഛ്രയം, ഉച്ഛ്രായം - Uchchrayam, Uchchraayam സ്രസ്തി - Srasthi ശതപദി - Shathapadhi ഇന്ദ്രലോകം - Indhralokam ഹിമകൂടം - Himakoodam ഏകശീര്‍ഷകം - Ekasheer‍shakam ഡാഫര്‍ - Daaphar‍ ജീവിതചര്യ - Jeevithacharya ഏകാംഗന്‍ - Ekaamgan‍ സരടു - Saradu പരിധാനം - Paridhaanam കാമന്‍ - Kaaman‍ മുല്ല - Mulla നാണിടം - Naanidam ചിത്തോന്നതി - Chiththonnathi ഇടപെടല്‍ - Idapedal‍ കര്‍ക്കടകസങ്ക്രാന്തി - Kar‍kkadakasankraanthi രുക്മാംഗദന്‍ - Rukmaamgadhan‍ ആകാത്തത് - Aakaaththathu ചെയ്യന്‍ - Cheyyan‍ അധിഗമിക്കുക - Adhigamikkuka ശലംഗന്‍ - Shalamgan‍ നെല്ലിപ്പലക - Nellippalaka നടുവിനയെച്ചം - Naduvinayecham വൃഷകം - Vrushakam പണസ്സഞ്ചി - Panassanchi അസുധാരണം - Asudhaaranam ഐദമ്പര്യം - Aidhamparyam പ്രസ്ഥിത - Prasthitha ഉഗ്രവീര്യന്‍ - Ugraveeryan‍ ത്വദ് - Thvadhu ഔഷണശൗണ്ഡി - Aushanashaundi

Random Words

പ്രഭിന്ന - Prabhinna ഓലോല, -ലെ - Olola, -le അവകര്‍ഷണം - Avakar‍shanam ആരക്ത - Aaraktha ഇന്‍ക്വിലാബ് - In‍kvilaabu കാംക്ഷി - Kaamkshi രാജശാസനം - Raajashaasanam അസംലക്ഷ്യ - Asamlakshya അനുയോക്താവ് - Anuyokthaavu ഘാതവാരം - Ghaathavaaram പനങ്കിഴങ്ങ് - Panankizhangu ദ്രവ്യാഗമം - Dhravyaagamam അനധീന - Anadheena ആരംഭിത - Aarambhitha അശന - Ashana പ്രാപ്യസ്ഥാനം - Praapyasthaanam ഗൃഹബലി - Gruhabali ഗണ്ഡു - Gandu ചെയ്ത്താന്‍, ചെയി- - Cheyththaan‍, Cheyi- സമാസം - Samaasam പരിദാനം - Paridhaanam ഋതംഭരന്‍ - Ruthambharan‍ പ്രതാപവാന്‍ - Prathaapavaan‍ വാവിടുക - Vaaviduka ഇറക്കല്ല് - Irakkallu നീരക്ത - Neeraktha കണ്ടങ്കാളി - Kandankaali ജഗന്നിയന്താ(വ്) - Jaganniyanthaa(vu) കോയില്‍ - Koyil‍ അജന്മാര്‍ - Ajanmaar‍ ഇരട്ടച്ചവടി - Irattachavadi പൂട് - Poodu അമൃതസോദരം - Amruthasodharam പചനന്‍ - Pachanan‍ നേരത്തേ - Neraththe ആറ്റം - Aattam നിപീഡനം - Nipeedanam താംബൂലവല്ലിക - Thaamboolavallika മഴുങ്ങുക - Mazhunguka ഭേഡി - Bhedi മാനദണ്ഡം - Maanadhandam മൂര്‍പ്പിക്കുക - Moor‍ppikkuka രോമന്ഥം - Romantham ദോസ് - Dhosu പലാഗ്നി - Palaagni മേല്‍പ്പുര - Mel‍ppura അഗ്നിവാര്‍പ്പന്‍ - Agnivaar‍ppan‍ കാലവിളംബനം - Kaalavilambanam നിര്യത്ന - Niryathna ധമ്മില്ലം - Dhammillam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കമ്പനി, കമ്പിനി.

Get English Word for കമ്പനി, കമ്പിനി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കമ്പനി, കമ്പിനി - Kampani, Kampini  :  സംഘം, കൂട്ടം, വ്യാപാരമോ വ്യവസായമോ മറ്റോ നടത്താന്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ കൂട്ടം, ഉദാ: ഓട്ടുകമ്പനി, കമ്പനിജോലിക്കാര്‍, മണല്‍ക്കമ്പനി - Samgham, Koottam, Vyaapaaramo Vyavasaayamo Matto Nadaththaan‍ Samghadippichittullavarude Koottam, Udhaa: Ottukampani, Kampanijolikkaar‍, Manal‍kkampani
     
     
കമ്പനി, കമ്പിനി - Kampani, Kampini  :  പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും കച്ചവടത്തിനുവന്ന സംഘക്കാര്‍ - Paashchaathyaraajyangalil‍ Ninnum Kachavadaththinuvanna Samghakkaar‍
     
കമ്പനി, കമ്പിനി - Kampani, Kampini  :  ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്‍ഡ്യാ കമ്പനി. കമ്പനിയാരന്മാര്‍, -യാര്‍, കുമ്പിനിയാരന്മാര്‍ = (ബ.വ.) ഈസ്റ്റ് ഇന്‍ഡ്യാക്കമ്പനി അധികാരികള്‍ - Imgleeshu Eesttu In‍dyaa Kampani. Kampaniyaaranmaar‍, -yaar‍, Kumpiniyaaranmaar‍ = (ba. Va.) Eesttu In‍dyaakkampani Adhikaarikal‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×