Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പരമരഹസ്യം - Paramarahasyam സാഹിത്യദര്‍പ്പണം - Saahithyadhar‍ppanam സമുത്സേധം - Samuthsedham ഛാന്ദോഗ - Chaandhoga അകാരി - Akaari കംബളകം - Kambalakam കൗപം - Kaupam തോട്ടക്കാരന്‍ - Thottakkaaran‍ തിണര്‍ - Thinar‍ തമോ - Thamo ദാരു - Dhaaru പരിവേഷണം - Pariveshanam ത്രിദശാരി - Thridhashaari ബഡവാസുതര്‍ - Badavaasuthar‍ അതിവ്യഥ - Athivyatha സോഫാ - Sophaa യാതയാമ - Yaathayaama ഗണ്ഡന്‍ - Gandan‍ സസ്യം - Sasyam ഭംഗസാര്‍ഥ - Bhamgasaar‍tha കോറല്‍ - Koral‍ ചര്‍മകാരന്‍ - Char‍makaaran‍ ഐയന്‍ - Aiyan‍ സുഹൃത്ത് - Suhruththu ദൈക്യ - Dhaikya പയോജജന്മാ(വ്) - Payojajanmaa(vu) ഊഢവാന്‍ - Ooddavaan‍ അവരുഗ്ണം - Avarugnam ചക്ഷുരോഗം - Chakshurogam ഐകരൂപ്യം - Aikaroopyam സത്യാനൃതം - Sathyaanrutham നിര്‍മാനം - Nir‍maanam കാക്ക - Kaakka പുരാ - Puraa ഉരോജം, -രുഹം - Urojam, -ruham പാകയജ്ഞം - Paakayajnjam മാതുലേയന്‍ - Maathuleyan‍ അഭിചോദിത - Abhichodhitha ഭുജംഗത, -ത്വം - Bhujamgatha, -thvam മനോദൗര്‍ബല്യം - Manodhaur‍balyam ഉള്‍ക്കാമ്പ് - Ul‍kkaampu എടത്തളി - Edaththali ദേഹകോശം - Dhehakosham ആനവരാഹന്‍ - Aanavaraahan‍ ഉദാരശീല - Udhaarasheela മാഹേശ്വരി - Maaheshvari കോനാളകം - Konaalakam ഗുരുചര്യ - Gurucharya വ്യാവര്‍ത്തിക്കുക - Vyaavar‍ththikkuka ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി - Gruhasthaashrami

Random Words

കുറുങ്കുഴല്‍ - Kurunkuzhal‍ വൈരിത - Vairitha വിലപനം - Vilapanam സകുക്ഷി - Sakukshi മതിഭ്രമം - Mathibhramam കടമ്പ - Kadampa പട്ടി - Patti അഭിയോഗിക്കുക - Abhiyogikkuka കൈ, കയ് - Kai, Kayu കാന്തലൗഹം - Kaanthalauham ബഹുലന്‍ - Bahulan‍ നിയാമം - Niyaamam വ്യഷ്ടി - Vyashdi പ്രരണീയ - Praraneeya കവറിടെ - Kavaride ഋക്ഥം - Ruktham ഉക്ഷാ(വ്) - Ukshaa(vu) ഉപയാചക - Upayaachaka നിധേയ - Nidheya പരാധാരം - Paraadhaaram ഋണദ - Runadha അനിലാശി - Anilaashi കൂടാരച്ചട്ടി - Koodaarachatti താപം - Thaapam ഒരുമിപ്പ് - Orumippu അരാളപക്ഷ്മ - Araalapakshma കല്ല - Kalla അസൂയനം - Asooyanam ഉദ്ദിശ്യ - Uddhishya ഹന്തു - Hanthu ചെപ്പക്കാരന്‍ - Cheppakkaaran‍ ആബാലവൃദ്ധം - Aabaalavruddham സഹോഢജന്‍ - Sahoddajan‍ ഭിഷ്മിക - Bhishmika ചട്ടുക - Chattuka ഓജ - Oja കുരലടപ്പന്‍ - Kuraladappan‍ അഷ്ടശ്രവണന്‍, -വസ്സ് - Ashdashravanan‍, -vassu കന്ദാമൃത - Kandhaamrutha വ്യായതത്വം - Vyaayathathvam മൃജം - Mrujam ഉപസ്ഥ - Upastha സമഭാവം - Samabhaavam നിധിനാഥന്‍ - Nidhinaathan‍ അപദയം - Apadhayam ശീതാശ്മ - Sheethaashma സംഖ്യ - Samkhya ശിബിരഥം - Shibiratham അതിപിച്ഛില - Athipichchila എഴുത്തുകോല്‍ - Ezhuththukol‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കമ്പനി, കമ്പിനി.

Get English Word for കമ്പനി, കമ്പിനി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കമ്പനി, കമ്പിനി - Kampani, Kampini  :  സംഘം, കൂട്ടം, വ്യാപാരമോ വ്യവസായമോ മറ്റോ നടത്താന്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ കൂട്ടം, ഉദാ: ഓട്ടുകമ്പനി, കമ്പനിജോലിക്കാര്‍, മണല്‍ക്കമ്പനി - Samgham, Koottam, Vyaapaaramo Vyavasaayamo Matto Nadaththaan‍ Samghadippichittullavarude Koottam, Udhaa: Ottukampani, Kampanijolikkaar‍, Manal‍kkampani
     
     
കമ്പനി, കമ്പിനി - Kampani, Kampini  :  പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും കച്ചവടത്തിനുവന്ന സംഘക്കാര്‍ - Paashchaathyaraajyangalil‍ Ninnum Kachavadaththinuvanna Samghakkaar‍
     
കമ്പനി, കമ്പിനി - Kampani, Kampini  :  ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്‍ഡ്യാ കമ്പനി. കമ്പനിയാരന്മാര്‍, -യാര്‍, കുമ്പിനിയാരന്മാര്‍ = (ബ.വ.) ഈസ്റ്റ് ഇന്‍ഡ്യാക്കമ്പനി അധികാരികള്‍ - Imgleeshu Eesttu In‍dyaa Kampani. Kampaniyaaranmaar‍, -yaar‍, Kumpiniyaaranmaar‍ = (ba. Va.) Eesttu In‍dyaakkampani Adhikaarikal‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×