Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഗ്രന്ഥികന്‍ - Granthikan‍ ഏകപിംഗ(ല)ന്‍ - Ekapimga(la)n‍ ഥൂത്കാരം - Thoothkaaram കൃത്രിമ - Kruthrima ലലാടപട്ടം - Lalaadapattam ചോനകന്‍ - Chonakan‍ ഘണ്ടാഗാരം - Ghandaagaaram അഗ്നിസാരം - Agnisaaram ആകുക - Aakuka ചന്ദനവില്ല - Chandhanavilla ആട്ടം - Aattam തേര് - Theru കാനനം - Kaananam ഹുതാശനി - Huthaashani ലകുടം - Lakudam അപകിരണം - Apakiranam ചിത്രളം - Chithralam വൃഷസ്യന്തി - Vrushasyanthi അഞ്ജീര്‍ - Anjjeer‍ ദീപനം - Dheepanam സമീക്ഷണം - Sameekshanam വിദ്യുന്മാല - Vidhyunmaala ചുക്കുക - Chukkuka ബൃഹത്കരിക്കുക - Bruhathkarikkuka മൗഗ്ധ്യം - Maugdhyam പൊത്ത് - Poththu നാദലക്ഷ്യം - Naadhalakshyam ഭഗിനീയന്‍ - Bhagineeyan‍ ചതുരക്കള്ളി - Chathurakkalli ധര്‍മിഷ്ഠ - Dhar‍mishda യഥാപൂര്‍വ - Yathaapoor‍va ഉദ്ഘാടിതാംഗ - Udhghaadithaamga സംസ്ഥാനം - Samsthaanam പാണിഘാതം - Paanighaatham വിശിഖന്‍ - Vishikhan‍ ഭേദപ്പെടുക - Bhedhappeduka ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍ പൊന്നാരപ്പൈതല്‍ - Ponnaarappaithal‍ ചണമ്പ് - Chanampu കൂച്ചിപ്പുടി, കൂച്ചു-, കുച്ചിപ്പുഡി - Koochippudi, Koochu-, Kuchippudi ഉതള്‍ - Uthal‍ ഉന്മീലം - Unmeelam ഉടൈയാര്‍ - Udaiyaar‍ പൊതിയല്‍ - Pothiyal‍ എയ്ത്ത് - Eyththu സര്‍പ്പാശനം - Sar‍ppaashanam ശര്‍വരീകന്‍ - Shar‍vareekan‍ പ്രതനു - Prathanu വൃത്തഗന്ധി - Vruththagandhi ക്രിയാവാദി - Kriyaavaadhi

Random Words

കണ്ടപത്ര - Kandapathra വിഹേഠകന്‍ - Vihedakan‍ ആനന്തവര്‍മം - Aananthavar‍mam ടംഗം - Damgam വാതാനുകൂലനം - Vaathaanukoolanam ഗാനവാദ്യം - Gaanavaadhyam ഏടാകൂടം - Edaakoodam തുള്ളല്‍പ്പനി - Thullal‍ppani അസ്വരം - Asvaram അബുദ്ധി - Abuddhi തൃണാഗ്നി - Thrunaagni ജലേശ്വരം - Jaleshvaram അവരോപിതന്‍ - Avaropithan‍ അവരോഹക്രമം - Avarohakramam കൈപ്പാകം - Kaippaakam ഗൃഹാക്ഷം - Gruhaaksham ചതങ്കമാല - Chathankamaala ഉപേന്ദ്രവജ്ര - Upendhravajra പ്രചലാകം - Prachalaakam പൊന്‍പണ്ടം - Pon‍pandam മധുസാരഥി - Madhusaarathi കകന്ദം - Kakandham നിശ്ശൂന്യ - Nishoonya വമ്യ - Vamya ഉറക്കഴുത്തുമാല - Urakkazhuththumaala തുംഗീപതി - Thumgeepathi കൃപന്‍ - Krupan‍ ഇളയമ്മ - Ilayamma ഉപധാതു - Upadhaathu അടിപെടുക - Adipeduka ഉത്താനമണ്ഡൂകാസനം - Uththaanamandookaasanam കരസൂത്രം - Karasoothram പഞ്ചഗുരുക്കന്മാര്‍ - Panchagurukkanmaar‍ താലി - Thaali ഊറാറ, ഊറാല - Ooraara, Ooraala തുനിവ് - Thunivu കക്കുക - Kakkuka മാര്‍ദവം - Maar‍dhavam കലാജാതന്‍ - Kalaajaathan‍ താരിണി - Thaarini അന്തജന്‍ - Anthajan‍ ആനുലോമിക - Aanulomika പതജ്ഞലി - Pathajnjali ജഗതീധരം - Jagatheedharam പെണ്ണുമ്പിള്ള - Pennumpilla നക്രബാഷ്പം - Nakrabaashpam യിയാനന്‍ - Yiyaanan‍ അനഭ്യാശ - Anabhyaasha കെരവപ്പിഴ, കെരവപ്പുഴ - Keravappizha, Keravappuzha പൃഷ്ഠവംശം - Prushdavamsham
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കളമാനം.

Get English Word for കളമാനം [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കളമാനം - Kalamaanam  :  ചാരിയുടെ (നൃത്തത്തിന്‍റെ) ആരംഭത്തില്‍ വേണ്ട വാദ്യപ്രയോഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനായി പാദം നിലയില്‍നിന്നു മുമ്പോട്ടുവയ്ക്കല്‍ - Chaariyude (nruththaththin‍re) Aarambhaththil‍ Venda Vaadhyaprayogaththe Soochippikkaanaayi Paadham Nilayil‍ninnu Mumpottuvaykkal‍
     
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×