Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

തൊത്ത, -ത്തി - Thoththa, -ththi അന്നപ്രാശം, -പ്രാശനം - Annapraasham, -praashanam മുകിക്കുക - Mukikkuka ഇലപ്പുഴു - Ilappuzhu വാസിത - Vaasitha ചിതലിക്കുക - Chithalikkuka ശിശുമാരന്‍ - Shishumaaran‍ ഉപജ - Upaja കങ്കോല(ക)ം - Kankola(ka)m ഝിംഗിനി - Jhimgini ചതുരാശ്രമി - Chathuraashrami കെടുതല്‍ - Keduthal‍ ചെമ്മുക്കന്‍ - Chemmukkan‍ ഭൂതക്കാല്‍ - Bhoothakkaal‍ ദീപ്തകീര്‍ത്തി - Dheepthakeer‍ththi ദ്വന്ദ്വഭൂത - Dhvandhvabhootha പരിപൂര്‍ണദശ - Paripoor‍nadhasha വഹതി - Vahathi ഊണില - Oonila ആമീസ് - Aameesu വളവ് - Valavu പ്രച്ഛാദനം - Prachchaadhanam നിചുളകം - Nichulakam ആത്മവിശ്വാസം - Aathmavishvaasam വികീര്യമാണ - Vikeeryamaana ജാതിക്കൂട്ടം - Jaathikkoottam ഗ്ലൗ - Glau അഭിവഹിക്കുക - Abhivahikkuka തടിത്ത് - Thadiththu ഉച്ചൈ:ശ്രവന്‍ - Uchai:shravan‍ ഹവിഷ്മത്ത് - Havishmaththu നേജകന്‍ - Nejakan‍ മദാലാപി - Madhaalaapi പന്നിക്കുഴി - Pannikkuzhi വ്യംഗം - Vyamgam പാപിഷ്ഠന്‍ - Paapishdan‍ വിജ്ഞാനമയ - Vijnjaanamaya ചിന്തു - Chinthu ചന്തക്കാരന്‍ - Chanthakkaaran‍ ഭൃംഗം - Bhrumgam വിളിയുക - Viliyuka ജനാചാരം - Janaachaaram അംസേഭാരന്‍ - Amsebhaaran‍ അനുബോധനം - Anubodhanam അമ്ലകാണ്ഡം - Amlakaandam അബാധ - Abaadha ഇയ്യ്, ഇജ്ജ്, ജ്ജ് - Iyyu, Ijju, Jju ചിത്രശാലികം - Chithrashaalikam ഇച്ഛക - Ichchaka ഉരോ - Uro

Random Words

മടവാര്‍ - Madavaar‍ കയാമം - Kayaamam ക്ഷാളിക്കുക - Kshaalikkuka ആസ്ഫോതകം - Aasphothakam ഇപ്പാപ്പം, (ഉപ്പാപ്പം, അപ്പാപ്പം, പാപ്പം) - Ippaappam, (uppaappam, Appaappam, Paappam) ശുഭമ്യു - Shubhamyu ബാണതൂണം - Baanathoonam താഴത്തോട്ട് - Thaazhaththottu യമുനാപതി - Yamunaapathi സഹാരി - Sahaari മാളവ്യം - Maalavyam ദൂതകന്‍ - Dhoothakan‍ ദേശം - Dhesham മടിയുക - Madiyuka യദീയ - Yadheeya ജീവകാലം - Jeevakaalam അഭിശീത - Abhisheetha ഒക്കം - Okkam ബഹുദൃശ്വാവ് - Bahudhrushvaavu കൊമ്പുകാരന്‍ - Kompukaaran‍ നിര്‍മഥനം - Nir‍mathanam കയ്യടി - Kayyadi ചെങ്കനല്‍ - Chenkanal‍ വിക്രാന്ത - Vikraantha പിണ്ഡിത - Pinditha പാദചതുരന്‍ - Paadhachathuran‍ മൂലജം - Moolajam അബ്ധിഫേനം - Abdhiphenam അനുപേത - Anupetha കുതൂഹല - Kuthoohala പൃഷ്ഠേജാത - Prushdejaatha ദണ്ഡിക്കുക - Dhandikkuka തരുതരിക്കുക - Tharutharikkuka ബ്രഹ്മിഷ്ഠന്‍ - Brahmishdan‍ പ്രാക്ഷണം - Praakshanam വടുകപ്പറ - Vadukappara തപനതനയ - Thapanathanaya അംഗജവേദന - Amgajavedhana എരിവെയില്‍ - Eriveyil‍ പ്രാണദം - Praanadham ഉദ്ദീപം - Uddheepam ഊര്‍ച്ച - Oor‍cha ഉരഗരാജന്‍ - Uragaraajan‍ കര്‍മചോദന - Kar‍machodhana മഹോദധി - Mahodhadhi പ്രലയം - Pralayam ജര - Jara ആര്‍ജിക്കുക - Aar‍jikkuka പാദുകം - Paadhukam ഉഴുക - Uzhuka
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കളമാനം.

Get English Word for കളമാനം [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കളമാനം - Kalamaanam  :  ചാരിയുടെ (നൃത്തത്തിന്‍റെ) ആരംഭത്തില്‍ വേണ്ട വാദ്യപ്രയോഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനായി പാദം നിലയില്‍നിന്നു മുമ്പോട്ടുവയ്ക്കല്‍ - Chaariyude (nruththaththin‍re) Aarambhaththil‍ Venda Vaadhyaprayogaththe Soochippikkaanaayi Paadham Nilayil‍ninnu Mumpottuvaykkal‍
     
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×