Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

മണി - Mani കേളിഗൃഹം - Keligruham വിശ - Visha പാഴി - Paazhi ചതുര്‍ഭാവന്‍ - Chathur‍bhaavan‍  - E മന്ത്രി - Manthri ഗിളായു - Gilaayu ദിഷ്ണു - Dhishnu പരിവ് - Parivu കാല്‍ശരായി - Kaal‍sharaayi പോറ്റലര്‍ - Pottalar‍ ഘൂര്‍ണികാവാതം - Ghoor‍nikaavaatham വൈജയന്തികന്‍ - Vaijayanthikan‍ ജ്ഞാനദര്‍പ്പണന്‍ - Jnjaanadhar‍ppanan‍ പരിഭ്രമം - Paribhramam അമേധ്യയുക്ത - Amedhyayuktha പൂങ്കുഴല്‍ - Poonkuzhal‍ ചിളി - Chili പ്രാഷിതപതിക - Praashithapathika പുപ്ഫുലം - Pupphulam പ്രമദ - Pramadha പണ്യാധ്യക്ഷന്‍ - Panyaadhyakshan‍ ജ്ഞാനസിദ്ധാന്തം - Jnjaanasiddhaantham ഗോപീതം - Gopeetham ഷഡഭിജ്ഞന്‍ - Shadabhijnjan‍ കുത്തിച്ചൂടാന്‍ - Kuththichoodaan‍ ഛേദനം - Chedhanam ശീതഗു - Sheethagu കനപ്പ് - Kanappu വിക്ലിഷ്ട - Viklishda സമായത - Samaayatha സകണ്ഡുക - Sakanduka താമ്രാഭം - Thaamraabham അവസക്ത - Avasaktha പാപ്പര്‍ - Paappar‍ ദായഭാഗം - Dhaayabhaagam പത്മഗുണ - Pathmaguna ഘടകക്രിയ - Ghadakakriya മാതാപിതാക്കള്‍ - Maathaapithaakkal‍ വ്യുത്പന്ന - Vyuthpanna എറി - Eri ചികിത്സ്യന്‍ - Chikithsyan‍ അഭിഗ്രസ്ത. - Abhigrastha. പഴങ്കഥ - Pazhankatha കീര്‍ത്തികാമ - Keer‍ththikaama വേനല്‍ - Venal‍ മുണ്ടന്‍ - Mundan‍ ബൃഹദമ്ലം - Bruhadhamlam ധീരശാന്തന്‍ - Dheerashaanthan‍

Random Words

അധിമുക്തിക - Adhimukthika അതിവാഹനം - Athivaahanam ലാടം - Laadam അക്ഷോട(കം), അക്ഷോഡ(കം), അക്കോളംആഖോടം, അക്രാത്ത് - Akshoda(kam), Akshoda(kam), Akkolamaakhodam, Akraaththu വടപത്രശായി - Vadapathrashaayi അതിപ്രശ്നം - Athiprashnam ചന്തിപ്പണം - Chanthippanam ഗാമാരശ്മികള്‍ - Gaamaarashmikal‍ കലാവാസന - Kalaavaasana ദുശ്ചര - Dhushchara ഉത്സ്യ - Uthsya മുഞ്ജം - Munjjam ഉദ്ഗളിത - Udhgalitha ബ്രാക്കര്‍ - Braakkar‍ മഥിത - Mathitha മേത്തരം - Meththaram പ്രതിവേശം - Prathivesham നാനാന്ദ്രന്‍ - Naanaandhran‍ കുന്തുരുക്കപ്പയിന്‍ - Kunthurukkappayin‍ നെല്‍ക്കൃഷി - Nel‍kkrushi കയക്കുക - Kayakkuka വര്‍ധം - Var‍dham നിഖര്‍വന്‍ - Nikhar‍van‍ നിഗ്രഹന്‍ - Nigrahan‍ സൂത്രകണ്ഠം - Soothrakandam പടപട - Padapada അന്ധകം - Andhakam കൂലിസാക്ഷി - Koolisaakshi താന്തി - Thaanthi വൃക്ഷാങ്ഘ്രി - Vrukshaangghri ദേഹ(ദ)ണ്ഡം - Dheha(dha)ndam ഛിന്നരുഹം - Chinnaruham നിറതിങ്കള്‍ - Nirathinkal‍ വിലംഘനം - Vilamghanam ഏകധര്‍മി - Ekadhar‍mi കിരാതം - Kiraatham പരുത്ത - Paruththa ഊന - Oona പരിവാഹി - Parivaahi സാമജ - Saamaja രാജബീജി - Raajabeeji ഏകത: - Ekatha: മോഹര്‍ - Mohar‍ ആനന്ദപ്പുടവ - Aanandhappudava പിടിപ്പിക്കുക - Pidippikkuka കേതുയഷ്ടി - Kethuyashdi ധിഷ്ണ്യം - Dhishnyam ഹവിര്‍ഭാഗം - Havir‍bhaagam തൃണദ്രുമം - Thrunadhrumam ദുര്‍വാശി - Dhur‍vaashi
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കശ്യപ.

Get English Word for കശ്യപ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കശ്യപ - Kashyapa  :  കറുത്തപല്ലുള്ള - Karuththapallulla
     
     
കശ്യപം - Kashyapam  :  ആമ - Aama
     
കശ്യപം - Kashyapam  :  ഒരുജാതി മത്സ്യം - Orujaathi Mathsyam
     
കശ്യപം - Kashyapam  :  ഒരുതരം മാന്‍ - Orutharam Maan‍
     
കശ്യപം - Kashyapam  :  സപ്തര്‍ഷിമണ്ഡലത്തില്‍പ്പെട്ട ഒരു നക്ഷത്രം - Sapthar‍shimandalaththil‍ppetta Oru Nakshathram
     
കശ്യപനന്ദനന്‍ - Kashyapanandhanan‍  :  ഗരുഡന്‍ - Garudan‍
     
കശ്യപനന്ദനന്‍ - Kashyapanandhanan‍  :  അരുണന്‍ - Arunan‍
     
കശ്യപന്‍ - Kashyapan‍  :  ഒരു ഋഷി, ബ്രഹ്മാവിന്‍റെ പുത്രനായ മരീചിയുടെ മകന്‍ - Oru Rushi, Brahmaavin‍re Puthranaaya Mareechiyude Makan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×