Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഗര്‍ഗവിദ്യ - Gar‍gavidhya അതികാന്തം - Athikaantham കരടകന്‍ - Karadakan‍ കൊഴിഞ്ഞില്‍ - Kozhinjil‍ കര്‍ത്തരിപ്രയോഗം - Kar‍ththariprayogam പുരുഷകാരം - Purushakaaram സ്ഥിരദംഷ്ട്രം - Sthiradhamshdram പറങ്കിപ്പണി - Parankippani കള്ളര്‍ - Kallar‍ സായാ­ം - Saayaa­m ഇടതാരി - Idathaari ഉപചാരി - Upachaari കതിനനെ, കതിനെന്ന് - Kathinane, Kathinennu മുടക്കുക - Mudakkuka അപരിച്ഛദ - Aparichchadha ജീവോദ്വാസനം - Jeevodhvaasanam പ്രതിഗജം - Prathigajam നിചുളം - Nichulam കന്യാവ്(പ.മ) - Kanyaavu(pa. Ma) പൈശുനം - Paishunam വിചേഷ്ടിക്കുക - Vicheshdikkuka ശ്രാമം - Shraamam ഇയ്യത്തോല - Iyyaththola പൊച്ച - Pocha മാടന്‍ - Maadan‍ നാന്ദീശ്രാദ്ധം - Naandheeshraaddham മഹീപന്‍ - Maheepan‍ ശോഷി - Shoshi മാണ്ഡവി - Maandavi ശരീരഭാക്ക് - Shareerabhaakku തൂര്യം - Thooryam തുടപ്പം - Thudappam ദീപ്തിവത്സരം - Dheepthivathsaram ഖാലീഫ് - Khaaleephu ഇരുപുറം - Irupuram കര്‍മനിഷ്ഠന്‍ - Kar‍manishdan‍ കാളിയന്‍ - Kaaliyan‍ വിലക്ഷണ - Vilakshana മല്ലു - Mallu മെലിയുക - Meliyuka പഞ്ചനവതി - Panchanavathi ജീമൂതവാഹി - Jeemoothavaahi ചൂലികാലവണം - Choolikaalavanam കര്‍ഷക - Kar‍shaka നന്ദനവനം - Nandhanavanam അലാഘവം - Alaaghavam നീരാളിക്കുക - Neeraalikkuka ഉപഗ്രഹം - Upagraham കൊടു - Kodu നിര്‍ലക്ഷണ - Nir‍lakshana

Random Words

ആജ്ഞാനം - Aajnjaanam എഴു - Ezhu ഘനപ്പിക്കുക - Ghanappikkuka ദധിജം - Dhadhijam ചീത - Cheetha അസുഭരണം - Asubharanam കാക്ക - Kaakka പിണാവ് - Pinaavu കാളേജ്, കോ- - Kaaleju, Ko- എരിചെയ്യുക - Ericheyyuka വചനം - Vachanam ഒറ്റയാന്‍ - Ottayaan‍ ശരപ്പുല്ല് - Sharappullu ഉല്ലസത്ത് - Ullasaththu ചാവി - Chaavi ഗ്രാമടിക - Graamadika യമുന - Yamuna വജ്രവ്യുഹം - Vajravyuham ശരണ്യം - Sharanyam തെറിപ്പ് - Therippu ഈയപ്പറ്റ് - Eeyappattu പത്നീകന്‍ - Pathneekan‍ പത്മി - Pathmi കര്‍മീര - Kar‍meera സഞ്ജീവനി - Sanjjeevani പ്രാണേശന്‍ - Praaneshan‍ തദ്പദം - Thadhpadham ആറാട്ടം - Aaraattam അകാന്ത - Akaantha വീചം - Veecham പൂനമ്പി - Poonampi അക്ഷരഡംബരം - Aksharadambaram തരംഗിതം - Tharamgitham പിണ്ഡാശി - Pindaashi ഉത്തരപക്ഷം - Uththarapaksham വിരൂക്ഷണം - Virookshanam കണ്ണിക്കുളമ്പ് - Kannikkulampu ഭവിഷ്ണു - Bhavishnu ധമ്മലം - Dhammalam ചുങ്കിക്കുക - Chunkikkuka ഓക്യ - Okya ഗാലനം - Gaalanam ഇളിച്ചല്‍, -ച്ചില്‍ - Ilichal‍, -chil‍ ദീപാരാധന - Dheepaaraadhana ഘാടരി - Ghaadari അനന്യത്വം - Ananyathvam ഉപപീഡനം - Upapeedanam കരുനാഗം - Karunaagam ഗുണാത്മവിശ്ലേഷണം - Gunaathmavishleshanam ലോലകണ്ഠം - Lolakandam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കാണി.

Get English Word for കാണി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കാണി - Kaani  :  കാണുന്നവന്‍, കാഴ്ചക്കാരന്‍ - Kaanunnavan‍, Kaazhchakkaaran‍
     
     
കാണി - Kaani  :  കാണിക്ക, കാഴ്ച - Kaanikka, Kaazhcha
     
കാണി - Kaani  :  ദാനം - Dhaanam
     
കാണി - Kaani  :  തോക്കിന്‍ കുഴലിന്‍റെ അറ്റത്തു ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ അടയാളം (ഈ ആണിയും ലക്ഷ്യവും ഒരേ രേഖയില്‍ വരുമ്പോഴാണ് ഉന്നം ശരിയാകുന്നത്) - Thokkin‍ Kuzhalin‍re Attaththu Ghadippichittulla Cheriya Adayaalam (ee Aaniyum Lakshyavum Ore Rekhayil‍ Varumpozhaanu Unnam Shariyaakunnathu)
     
കാണി - Kaani  :  ഒരടയാളം - Oradayaalam
     
കാണി - Kaani  :  കണ്ണ് - Kannu
     
കാണി - Kaani  :  കാണുക എന്ന ക്രിയയുടെ വിധായകരൂപത്തില്‍ നിന്നുണ്ടായ ഒരു അനുപ്രയോഗം. വന്നുകാണി, പൊയ്ക്കാണി ഇത്യാദി. "ക"കാരം ലോപിച്ച് വന്നാണി, പോയാണി, കുടിച്ചാണി എന്നിങ്ങനെയും രൂപം - Kaanuka Enna Kriyayude Vidhaayakaroopaththil‍ Ninnundaaya Oru Anuprayogam. Vannukaani, Poykkaani Ithyaadhi. "ka"kaaram Lopichu Vannaani, Poyaani, Kudichaani Enninganeyum Roopam
     
കാണി - Kaani  :  ഒന്നിന്‍റെ എണ്‍പതിലൊരുഭാഗം - Onnin‍re En‍pathilorubhaagam
     
കാണി - Kaani  :  അല്‍പം (ദ്രവ്യം, സ്ഥലം) - Al‍pam (dhravyam, Sthalam)
     
കാണി - Kaani  :  നിലം, ഭൂമി - Nilam, Bhoomi
     
കാണി - Kaani  :  നിലത്തിന്‍റെ ഒരളവ് - Nilaththin‍re Oralavu
     
കാണി - Kaani  :  ഒരു ഭാരയളവ് - Oru Bhaarayalavu
     
കാണി - Kaani  :  ഒരു പഴയ നാണയം - Oru Pazhaya Naanayam
     
കാണി - Kaani  :  പരമ്പരാവകാശം, കൈവശാവകാശം - Paramparaavakaasham, Kaivashaavakaasham
     
കാണി - Kaani  :  = കാണിക്കാരന്‍ - = Kaanikkaaran‍
     
കാണി - Kaani  :  കാണിക്കാരുടെ ഗ്രാമം - Kaanikkaarude Graamam
     
കാണി - Kaani  :  വയനാടന്‍ പ്രദേശങ്ങളിലെ അടിയാന്മാരുടെ മൂപ്പന്‍, പ്രധാനി - Vayanaadan‍ Pradheshangalile Adiyaanmaarude Mooppan‍, Pradhaani
     
കാണി - Kaani  :  ഇല്ല എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ പ്രയോഗം (പണിയര്‍, വയനാട്ടിലെ പുലയര്‍ എന്നിവരുടെ ഭാഷയില്‍) - Illa Enna Ar‍ththaththil‍ Prayogam (paniyar‍, Vayanaattile Pulayar‍ Ennivarude Bhaashayil‍)
     
കാണി - Kaani  :  ഒരുജാതി ചെടി, പൊന്നങ്കാണി - Orujaathi Chedi, Ponnankaani
     
കാണി - Kaani  :  മുളയുടെ മുട്ട്, മുളയുടെ ചുവട്ടില്‍നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചിനപ്പ് - Mulayude Muttu, Mulayude Chuvattil‍ninnundaakunna Chinappu
     
കാണി - Kaani  :  തെയ്യക്കോലത്തിന്‍റെ ഉടുത്തുകെട്ടിനുള്ള ഉപകരണം - Theyyakkolaththin‍re Uduththukettinulla Upakaranam
     
കാണി - Kaani  :  ഒരിനം തയ്യല്‍ - Orinam Thayyal‍
     
കാണിക്ക - Kaanikka  :  ദേവാലയങ്ങളിലേക്ക് സാധാരണയായി പണമായി നല്‍കുന്ന സംഭാവന - Dhevaalayangalilekku Saadhaaranayaayi Panamaayi Nal‍kunna Sambhaavana
     
കാണിക്ക - Kaanikka  :  രാജാക്കന്മാരെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും മറ്റും കാണാന്‍പോകുമ്പോള്‍ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ദ്രവ്യം - Raajaakkanmaareyum Gurukkanmaareyum Mattum Kaanaan‍pokumpol‍ Kaazhchavaykkunna Dhravyam
     
കാണിക്കടന്‍ - Kaanikkadan‍  :  ഭൂനികുതി, നിലവരി - Bhoonikuthi, Nilavari
     
കാണിക്കാരന്‍ - Kaanikkaaran‍  :  തിരുവിതാംകൂറിലെ ഒരു ഗിരിവര്‍ഗം, നെടുമങ്ങാട്ടു താലൂക്കിനുകിഴക്കും അതിനുതെക്കോട്ടുമുള്ള മലകളില്‍ പാര്‍ക്കുന്നു - Thiruvithaamkoorile Oru Girivar‍gam, Nedumangaattu Thaalookkinukizhakkum Athinuthekkottumulla Malakalil‍ Paar‍kkunnu
     
കാണിക്കാരന്‍ - Kaanikkaaran‍  :  പളിയന്മാരുടെ തലവന്‍ - Paliyanmaarude Thalavan‍
     
കാണിക്കുക - Kaanikkuka  :  കാണത്തക്കവണ്ണം ചെയ്യുക, കാണാന്‍ പ്രരിപ്പിക്കുകയോ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യുക, കാട്ടുക - Kaanaththakkavannam Cheyyuka, Kaanaan‍ Prarippikkukayo Anuvadhikkukayo Cheyyuka, Kaattuka
     
കാണിക്കുക - Kaanikkuka  :  ചെയ്യുക, പ്രവര്‍ത്തിക്കുക - Cheyyuka, Pravar‍ththikkuka
     
കാണിക്കുക - Kaanikkuka  :  പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക - Pradhar‍shippikkuka
     
കാണിക്കുക - Kaanikkuka  :  പ്രതികാരം ചെയ്യുക. (പ്ര.) കണ്ണുകാണിക്കുക = കണ്ണുകൊണ്ടു സൂചനകാട്ടുക. മുഖം കാണിക്കുക = രാജാവിനെ സന്ദര്‍ശിക്കുക. നഗരം കാണിക്കുക = മെത്രാന്‍റെ ശവശരീരം നഗരവീഥികളില്‍ക്കൂടി എഴുന്നെള്ളിക്കുക. വഴികാണിക്കുക = നയിക്കുക. തലകാണിക്കുക = പങ്കെടുത്തു എന്നുവരുത്തുക. കാണിച്ചുകൊടുക്കുക = പകരംചെയ്യുക - Prathikaaram Cheyyuka. (pra.) Kannukaanikkuka = Kannukondu Soochanakaattuka. Mukham Kaanikkuka = Raajaavine Sandhar‍shikkuka. Nagaram Kaanikkuka = Methraan‍re Shavashareeram Nagaraveethikalil‍kkoodi Ezhunnellikkuka. Vazhikaanikkuka = Nayikkuka. Thalakaanikkuka = Pankeduththu Ennuvaruththuka. Kaanichukodukkuka = Pakaramcheyyuka
     
കാണിപ്പറ്റ് - Kaanippattu  :  കാണിക്കാര്‍ കൃഷിക്കും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന വനഭൂമി - Kaanikkaar‍ Krushikkum Mattum Upayogikkunna Vanabhoomi
     
കാണിപ്പറ്റ് - Kaanippattu  :  കാണിക്കാര്‍ താമസിക്കുന്ന കുടി - Kaanikkaar‍ Thaamasikkunna Kudi
     
കാണിപ്പൊന്ന് - Kaanipponnu  :  ക്ഷേത്രത്തില്‍ കാണിക്കയായി അര്‍പ്പിക്കുന്ന പൊന്ന് - Kshethraththil‍ Kaanikkayaayi Ar‍ppikkunna Ponnu
     
കാണിയാളന്‍ - Kaaniyaalan‍  :  വസ്തു ഉടമസ്ഥന്‍ - Vasthu Udamasthan‍
     
കാണിയാളന്‍ - Kaaniyaalan‍  :  കൃഷിക്കാരന്‍ - Krushikkaaran‍
     
കാണിയാളന്‍ - Kaaniyaalan‍  :  ശൈവന്മാരില്‍ ഒരു വിഭാഗം - Shaivanmaaril‍ Oru Vibhaagam
     
കാണിയാളന്‍ - Kaaniyaalan‍  :  സ്മാര്‍ത്തബ്രാഹ്മണരില്‍ ഒരുവര്‍ഗം - Smaar‍ththabraahmanaril‍ Oruvar‍gam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×