Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

എള്ളന്നം - Ellannam ഇറവ് - Iravu അനാധി - Anaadhi ഉത്ക - Uthka ഉത്തരീയം - Uththareeyam തുഷാരാദ്രി - Thushaaraadhri അണിയല്‍ - Aniyal‍ ശ്രീനികേതനം - Shreenikethanam ഭ്രംശിത - Bhramshitha ശ്രുതി - Shruthi ചിത്രഭാനു - Chithrabhaanu വേനിലാന്‍ - Venilaan‍ ലോഡ് - Lodu ശാതശിഖ - Shaathashikha ജിതശ്രമന്‍ - Jithashraman‍ കുഠി - Kudi ഓമ്രാക്കള്‍ - Omraakkal‍ അറവാതില്‍ - Aravaathil‍ ശിഥിലീകരിക്കുക - Shithileekarikkuka വിണ്ണവന്‍ - Vinnavan‍ കൗബേരി - Kauberi ജവീയസ് - Javeeyasu നാലുഭയം - Naalubhayam അത്യന്താപേക്ഷിതം - Athyanthaapekshitham പാദാദികേശം - Paadhaadhikesham ഉപേക്ഷ - Upeksha അസുരക്ഷ - Asuraksha വിശ്വദേവകള്‍ - Vishvadhevakal‍ കൊള്ളം - Kollam രഥബന്ധം - Rathabandham തൂര്‍ണ - Thoor‍na ലക്ഷണീയ - Lakshaneeya പചനി - Pachani പ്രതീക്ഷണം - Pratheekshanam രഥധൂര്‍ - Rathadhoor‍ ഘനീഭൂത - Ghaneebhootha അതിയാന്‍ - Athiyaan‍ അവൃഷ്ടി - Avrushdi ബ്രഹ്മഘാതിനി - Brahmaghaathini സുമന്‍ - Suman‍ ചികിലം - Chikilam കഷ്ടസാധ്യ - Kashdasaadhya അശിത - Ashitha ഇതികഥാ - Ithikathaa നാടോടി - Naadodi കടുശര്‍ക്കര - Kadushar‍kkara ആര്യമുസ്ത - Aaryamustha വിലേയ - Vileya കവിള്‍ക്കൊള്ളുക - Kavil‍kkolluka ആറ്റുകാക്ക - Aattukaakka

Random Words

ലതാര്‍ക്ക - Lathaar‍kka തൂമൊഴി - Thoomozhi മൂല്യവത്ത് - Moolyavaththu ഉദ്ദാലം - Uddhaalam മാത്രാവൃത്തം - Maathraavruththam ചിത്രപദ - Chithrapadha ചാര്‍മ - Chaar‍ma തന്തുവായന്‍ - Thanthuvaayan‍ അന്തരിന്ദ്രിയം - Antharindhriyam അനവസ്ഥ - Anavastha മാലിഖാന്‍, -കാന - Maalikhaan‍, -kaana ഇടുകുഴി - Idukuzhi ആശ്മരിക - Aashmarika അതിവാഹകന്‍ - Athivaahakan‍ അഭിനന്ദ്യ - Abhinandhya ഖണ്ഡശ: - Khandasha: മാരിഷന്‍ - Maarishan‍ നവടുക - Navaduka ഗാതു - Gaathu മാതൃക - Maathruka സമാസക്തി - Samaasakthi കണ്ടപുങ്ഖ - Kandapungkha ഭാണ്ഡക്കെട്ട് - Bhaandakkettu ഫലശാലി - Phalashaali ചരകരണങ്ങള്‍ - Charakaranangal‍ തിമിര്‍ - Thimir‍ മുന്‍വിധി - Mun‍vidhi ഛാഗമുഖന്‍ - Chaagamukhan‍ ധര്‍ത്രം - Dhar‍thram വീളാപ്പോര് - Veelaapporu ഭൂകമ്പം - Bhookampam മകിഴുക - Makizhuka കല്ലുപിളര്‍പ്പന്‍ - Kallupilar‍ppan‍ ഭീമനാദം - Bheemanaadham യതമ - Yathama ഗുരുഹന്‍ - Guruhan‍ പണിക്കോല്‍ - Panikkol‍ ത്രിദശാധിപന്‍ - Thridhashaadhipan‍ വീട്ടുപക്ഷി - Veettupakshi ചുറ്റുക - Chuttuka ഹതബുദ്ധി - Hathabuddhi ബാലഖില്യന്മാര്‍ - Baalakhilyanmaar‍ അംഗി - Amgi ചീട്ടി - Cheetti ഭാലുകം - Bhaalukam ചിലടം - Chiladam ഗഭോളികം - Gabholikam തൃണാവര്‍ത്തം - Thrunaavar‍ththam ധടി - Dhadi മുദിത - Mudhitha
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കാണി.

Get English Word for കാണി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കാണി - Kaani  :  കാണുന്നവന്‍, കാഴ്ചക്കാരന്‍ - Kaanunnavan‍, Kaazhchakkaaran‍
     
     
കാണി - Kaani  :  കാണിക്ക, കാഴ്ച - Kaanikka, Kaazhcha
     
കാണി - Kaani  :  ദാനം - Dhaanam
     
കാണി - Kaani  :  തോക്കിന്‍ കുഴലിന്‍റെ അറ്റത്തു ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ അടയാളം (ഈ ആണിയും ലക്ഷ്യവും ഒരേ രേഖയില്‍ വരുമ്പോഴാണ് ഉന്നം ശരിയാകുന്നത്) - Thokkin‍ Kuzhalin‍re Attaththu Ghadippichittulla Cheriya Adayaalam (ee Aaniyum Lakshyavum Ore Rekhayil‍ Varumpozhaanu Unnam Shariyaakunnathu)
     
കാണി - Kaani  :  ഒരടയാളം - Oradayaalam
     
കാണി - Kaani  :  കണ്ണ് - Kannu
     
കാണി - Kaani  :  കാണുക എന്ന ക്രിയയുടെ വിധായകരൂപത്തില്‍ നിന്നുണ്ടായ ഒരു അനുപ്രയോഗം. വന്നുകാണി, പൊയ്ക്കാണി ഇത്യാദി. "ക"കാരം ലോപിച്ച് വന്നാണി, പോയാണി, കുടിച്ചാണി എന്നിങ്ങനെയും രൂപം - Kaanuka Enna Kriyayude Vidhaayakaroopaththil‍ Ninnundaaya Oru Anuprayogam. Vannukaani, Poykkaani Ithyaadhi. "ka"kaaram Lopichu Vannaani, Poyaani, Kudichaani Enninganeyum Roopam
     
കാണി - Kaani  :  ഒന്നിന്‍റെ എണ്‍പതിലൊരുഭാഗം - Onnin‍re En‍pathilorubhaagam
     
കാണി - Kaani  :  അല്‍പം (ദ്രവ്യം, സ്ഥലം) - Al‍pam (dhravyam, Sthalam)
     
കാണി - Kaani  :  നിലം, ഭൂമി - Nilam, Bhoomi
     
കാണി - Kaani  :  നിലത്തിന്‍റെ ഒരളവ് - Nilaththin‍re Oralavu
     
കാണി - Kaani  :  ഒരു ഭാരയളവ് - Oru Bhaarayalavu
     
കാണി - Kaani  :  ഒരു പഴയ നാണയം - Oru Pazhaya Naanayam
     
കാണി - Kaani  :  പരമ്പരാവകാശം, കൈവശാവകാശം - Paramparaavakaasham, Kaivashaavakaasham
     
കാണി - Kaani  :  = കാണിക്കാരന്‍ - = Kaanikkaaran‍
     
കാണി - Kaani  :  കാണിക്കാരുടെ ഗ്രാമം - Kaanikkaarude Graamam
     
കാണി - Kaani  :  വയനാടന്‍ പ്രദേശങ്ങളിലെ അടിയാന്മാരുടെ മൂപ്പന്‍, പ്രധാനി - Vayanaadan‍ Pradheshangalile Adiyaanmaarude Mooppan‍, Pradhaani
     
കാണി - Kaani  :  ഇല്ല എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ പ്രയോഗം (പണിയര്‍, വയനാട്ടിലെ പുലയര്‍ എന്നിവരുടെ ഭാഷയില്‍) - Illa Enna Ar‍ththaththil‍ Prayogam (paniyar‍, Vayanaattile Pulayar‍ Ennivarude Bhaashayil‍)
     
കാണി - Kaani  :  ഒരുജാതി ചെടി, പൊന്നങ്കാണി - Orujaathi Chedi, Ponnankaani
     
കാണി - Kaani  :  മുളയുടെ മുട്ട്, മുളയുടെ ചുവട്ടില്‍നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചിനപ്പ് - Mulayude Muttu, Mulayude Chuvattil‍ninnundaakunna Chinappu
     
കാണി - Kaani  :  തെയ്യക്കോലത്തിന്‍റെ ഉടുത്തുകെട്ടിനുള്ള ഉപകരണം - Theyyakkolaththin‍re Uduththukettinulla Upakaranam
     
കാണി - Kaani  :  ഒരിനം തയ്യല്‍ - Orinam Thayyal‍
     
കാണിക്ക - Kaanikka  :  ദേവാലയങ്ങളിലേക്ക് സാധാരണയായി പണമായി നല്‍കുന്ന സംഭാവന - Dhevaalayangalilekku Saadhaaranayaayi Panamaayi Nal‍kunna Sambhaavana
     
കാണിക്ക - Kaanikka  :  രാജാക്കന്മാരെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും മറ്റും കാണാന്‍പോകുമ്പോള്‍ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ദ്രവ്യം - Raajaakkanmaareyum Gurukkanmaareyum Mattum Kaanaan‍pokumpol‍ Kaazhchavaykkunna Dhravyam
     
കാണിക്കടന്‍ - Kaanikkadan‍  :  ഭൂനികുതി, നിലവരി - Bhoonikuthi, Nilavari
     
കാണിക്കാരന്‍ - Kaanikkaaran‍  :  തിരുവിതാംകൂറിലെ ഒരു ഗിരിവര്‍ഗം, നെടുമങ്ങാട്ടു താലൂക്കിനുകിഴക്കും അതിനുതെക്കോട്ടുമുള്ള മലകളില്‍ പാര്‍ക്കുന്നു - Thiruvithaamkoorile Oru Girivar‍gam, Nedumangaattu Thaalookkinukizhakkum Athinuthekkottumulla Malakalil‍ Paar‍kkunnu
     
കാണിക്കാരന്‍ - Kaanikkaaran‍  :  പളിയന്മാരുടെ തലവന്‍ - Paliyanmaarude Thalavan‍
     
കാണിക്കുക - Kaanikkuka  :  കാണത്തക്കവണ്ണം ചെയ്യുക, കാണാന്‍ പ്രരിപ്പിക്കുകയോ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യുക, കാട്ടുക - Kaanaththakkavannam Cheyyuka, Kaanaan‍ Prarippikkukayo Anuvadhikkukayo Cheyyuka, Kaattuka
     
കാണിക്കുക - Kaanikkuka  :  ചെയ്യുക, പ്രവര്‍ത്തിക്കുക - Cheyyuka, Pravar‍ththikkuka
     
കാണിക്കുക - Kaanikkuka  :  പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക - Pradhar‍shippikkuka
     
കാണിക്കുക - Kaanikkuka  :  പ്രതികാരം ചെയ്യുക. (പ്ര.) കണ്ണുകാണിക്കുക = കണ്ണുകൊണ്ടു സൂചനകാട്ടുക. മുഖം കാണിക്കുക = രാജാവിനെ സന്ദര്‍ശിക്കുക. നഗരം കാണിക്കുക = മെത്രാന്‍റെ ശവശരീരം നഗരവീഥികളില്‍ക്കൂടി എഴുന്നെള്ളിക്കുക. വഴികാണിക്കുക = നയിക്കുക. തലകാണിക്കുക = പങ്കെടുത്തു എന്നുവരുത്തുക. കാണിച്ചുകൊടുക്കുക = പകരംചെയ്യുക - Prathikaaram Cheyyuka. (pra.) Kannukaanikkuka = Kannukondu Soochanakaattuka. Mukham Kaanikkuka = Raajaavine Sandhar‍shikkuka. Nagaram Kaanikkuka = Methraan‍re Shavashareeram Nagaraveethikalil‍kkoodi Ezhunnellikkuka. Vazhikaanikkuka = Nayikkuka. Thalakaanikkuka = Pankeduththu Ennuvaruththuka. Kaanichukodukkuka = Pakaramcheyyuka
     
കാണിപ്പറ്റ് - Kaanippattu  :  കാണിക്കാര്‍ കൃഷിക്കും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന വനഭൂമി - Kaanikkaar‍ Krushikkum Mattum Upayogikkunna Vanabhoomi
     
കാണിപ്പറ്റ് - Kaanippattu  :  കാണിക്കാര്‍ താമസിക്കുന്ന കുടി - Kaanikkaar‍ Thaamasikkunna Kudi
     
കാണിപ്പൊന്ന് - Kaanipponnu  :  ക്ഷേത്രത്തില്‍ കാണിക്കയായി അര്‍പ്പിക്കുന്ന പൊന്ന് - Kshethraththil‍ Kaanikkayaayi Ar‍ppikkunna Ponnu
     
കാണിയാളന്‍ - Kaaniyaalan‍  :  വസ്തു ഉടമസ്ഥന്‍ - Vasthu Udamasthan‍
     
കാണിയാളന്‍ - Kaaniyaalan‍  :  കൃഷിക്കാരന്‍ - Krushikkaaran‍
     
കാണിയാളന്‍ - Kaaniyaalan‍  :  ശൈവന്മാരില്‍ ഒരു വിഭാഗം - Shaivanmaaril‍ Oru Vibhaagam
     
കാണിയാളന്‍ - Kaaniyaalan‍  :  സ്മാര്‍ത്തബ്രാഹ്മണരില്‍ ഒരുവര്‍ഗം - Smaar‍ththabraahmanaril‍ Oruvar‍gam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×